DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 33     <-- 33 -->        PDF

~ — 433 —


neima, nego-da se ova promjena kupom i prodajom smkako´proteže samo na
ooe, kojim je već bilo pravo uživanja po § 1, zajamceao naime „pravim krajišnikom,"


Napokon nije moguće drugać ni zamisliti, jer kad § 22. istog naputka
zabranjuje, da šumski ovlaštenik nesmije bezplatno ili uz umjeremi cienu dobiveno
drvo dakle svoju pripadnost niti prodati, niti pokloniti, onda je posve
logično, da nesmije ni svoj cielokupni dio uživanja na ovaj način upropastiti,
te svakako ni kupac Pavao sa kupom posjeda Jankovog nemože steći i nije
stekao pravo uživanja na šumu.


e. Zakonom je dakle, kako je ovdje do sad rečeno, pravo uživanja priznano
i onim, koji nisu krajišku zadrugu sačinjavali, nu u smislu § I. toč, e.
samo onakovim, koji su u pogledu davanja vojnika krajiškim dužnostim udovoljili,
prem zakonom nije odredjeno, u kojem omjeru imaju takovi prava na
uživanje.
Ovo napominjem za to, jer bi se prilikom revizije i u tom pogledu jasnije
odrediti moralo.


Neslažem se sa mnienjera, daje zakonopisac smjerao, da dio uživanja od
^´´4 sačinjava četvrti dio od diela uživanja cieloga selišta; nu kako sam iz i^azgovora
mojih drugova uvidio, da vlada ovakovo muienje, prinukan sara i o tom
koju reći. Po izpitivanju potreba na licu mjesta kod petrovaradinske imovne
obćine ustanovljen je dio uživanja V^ selišta sa Um´^ gradje, te bi prama tomu
dio uživanja cieloga selišta logično iznašao b^m^, a to bi popriečnu godišnju
potrebštinu jednoga selišta sačinjavalo.


Ovako pako ne samo da bi zbilja sačinjavala mnogo više od faktičke potrebštine
cieloga selišta, nego bi tim nastupilo prekoračenje šumskog godišnjeg
drvnog dohodka.


S druge pako strane, što dio uživanja 74 selišta nesačinjava četvrtinu,
\´2 selišta pol, a ´V* selišta tri četvrti od diela uživanja cieloga selišta, velika
je posliedica nepravde, a evo zašto.


Za cielo selište obračunana je faktička popriečna godišnja potrebština
sa hm´\ a uzmimo primjerice, da se jedna ovlastenička zadi´uga od cieloga selišta
sa posjedom od 100 jutara razdieli na 4 grane, te im se prema tomu i
dio uživanja na 4 diela razdieli, kroz- što dobije jedna grana Oim\ dakle ni
V2 kub. met. ma da i ima posjed od 25 jutara.


Kad je za njeku najmanju zasebno živuću obitelj minimalno godišnja popriečna
potrebština od l^ra´"" ustanovljena, te kad nije moguće manji omjer
uzeti, biti će svakomu jasno, da dio uživanja diobom zadobiveni, nedosiže ni
približno faktičkoj potrebi jedne ma i najmanje zasebno živuće obitelji.


Neukoj svjetini neide to u glavu;"´ova bo drži, da tako, gospođa po svojo.]
ćudi diele, a svakako osjeća neku nepravdu, a jošt većma, kad vidi da^onaj,
koji nikad krajišku zadrugu sačinjavao nije, koji je jedino vršeć vojničke dužnosti
a na temelju §. \. točke c pravo stekao, više drva dobiva ođ njega. 4 sad
predjiino na §.´" 20. Ovim se §. odredjuje, kako se ima potrebština gradje po


31