DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 30     <-- 30 -->        PDF

430 -


Iz zakona a za zakon ili rieč u svoje vrieme.


Razpravljao u šumar, skupštini M. Prokić, nadšumar.


I ako je zakonom od 1881. godine postavljen temelj o upravi i gospodarenju
imovnih obćina, i ako je tim zakonom i s^\mo cinovničtvo imovnih obćina
dobilo veći polet i značaj te konačno, ako je i tvorac toga zakona stekao
neumrle ime, buduć je tim zakonom temeljni kamen upravi i gospodarenju toli
znatnog narođnjeg imetka postavio, ipak nemože se zamjeriti, što se o ovom
ili onom primjetbe čine, i što se čuju glasovi za reviziju tog zakona, buduć
ništa na svietu savršena nije.


Ovo mi je potrebito spomenuti, a u ostalom smatram si i za dužnost, da
se tvorcu zakona od 1881., ma i nebio ja mjerodavan, ipak iskreno zahvalim.


Prelazeć na sam predmet današnje moje razprave, moram unapred spomenuti,
da ću se samo glavnih momenata držati, buduć mi ograničeno vrieme
nedopušta ovaj predmet obširno i potanko razpravljati.


Na temelju spomenutog zakona jest glavna gospodar, i ogojna osnova za
šume petrovaradinske imovne pbćine dovršena, te i po zemalj. vladi odobrena,
a tim je temelj i kažiput gospodarenju ustanovljen.


I kataster pravoužitničkih potrebština dogotovljen je takodjer.


Po dovršenju ovih temeljnih podloga pristupismo daljnjemu rMu zakonskih
propisi, ali na žalost, kod prvog i najglavnijeg rada naidjosmo na potežkoće,
jer nam se sva naša liepa poezija razbi o ledene stiene proze, kad
na kataster ušumljenja pristupismo, a o tomu je moj drug procjenitelj petrovaradinske
imovne obćine Barišić u svibanjskom đružtvenom listu ove godine
jezgrovitu razpravu napisao, te u istoj potežkoće izvedenja katastera ušumljenja
nacrtao.


Da neponavljam po njemu nacrtane potežkoće i da nenabrajam već ondje
izložene podatke, dotaknuv se ovoga pitanja samo radi njegove važnosti, ipak
moram i ja otvoreno reći, da je posve neizvedivo ušumljenje onako, kako zakon
odredjuje.


Ta ne samo nepravedno, nego i neosnovano bi bilo odrediti jednu katastralnu
obćinu za desetak godina u takovu gospodarsku jedinicu, u kojoj je
sastojina mnogo lošija od druge, — a kud i kamo za cielo obhodnje vrieme
ili šta više za vječita vremena.


Hvala zem. vladi, da je mnieoje povjerenstva za sastav katastra ušumljenja
za petrovar. imovnu obćinu prihvatila, te podjedno zaključak zastupstva
odobrila, da se naime odustane od stalnog ušumljenja i da svake godine zastupstvo
odrediti ima, koja katastralna obćina i u koju gospodarsku jedinicu
sa uživanjem dolazi.


Držim i pozitivno sam uvjeren na temelju crpljene prakse, da je ovaj
način vremenitog ušumljenja ne samo praktičniji, nego i pravedniji, a konačno
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 431 —


ima on uz inače razgranatu manipulaciju kod imovnih oUink, kao jeđnostav-
Diji način, mnogo veću praktičku vrieđnost.


Prema tomu imao bi se samo § 25. nap. A str. L u cielosti na ovaj
način nšumljenja promjeniti s tom mogućom izmjenom, da se dctičnoj katastralnoj
obćini 2a kolikoću neužite njene kompetencije iz blagajne imovne obćine
po cjeniku nadoknadi, dočim bi imovna obćina s onim drvnim zaostatkom
po volji razpolagati mogla.


Mnogi takodjer važan kamen spoticanja susreta nas kod podielbe djelov^
šumske kompetencije pri dielenju zadruga, 0 kojoj §§ 14. i 15. naputka a govori.
§ 15. odredjuje odnosno postavlja granice, na koliko se djelova diel jednog
uživanja dieliti može.
Podataka, crpljenih prigodom praktičkog izvadjanja toliki je broj, da bi
se 0 tom mogle čitave knjige napisati.
Ja ću ovdje samo neznatni dio od glavnijih momenata napomenuti, te
ću se podjeduo i kritičkim pogledom na iste osvrnuti.


Prije spomenutim § 15. odredjeno je, da se diel uživanja cieloga selišta
najviše na 4, tri četvrti na 3, pol na 2 diela razdieliti može, dočim dio uživanja
jedne četvrti selišta da je nedjeljiv.


Buduć medjutim obći zadružni zakon nije postavio granicž,, buduć se zadruga
može po volji dieliti, naime zadruga sa uživanjem cieloga selišta na
pet grana, ^4 na četiri a V^ na dva diela.


Prema analogiji navedenog § ostao bi u onom slučaju po jedan odnosno
po dva podieljenika bez diela uživanja.


Naravno kod diobe bude iznenadjenja, te se podjeljenici od čuda oka


mene, kad sbog ubilježenja promjene posjeda dodju i čuju nemili glas, da


mora jedan ili dvojica bez diela ostati.


" Sad se pita, koji od njih gubi pravo, i na temelju kojega, zakona može


se njeki lišiti zakonom zajamčenog prava.


Može se reći, ta ako su i podieljeni, neka zajednički uživaju pravo šum


sko. Tko tako govori, tomu se odgovara „da smo se mi mogli slagati, nebi iz


zajednice ni izlazili." — Na ovo moramo mi iz vršioci zakona nehotice sleći


rameni, te svaki dalnji odgovor dotičnoj stranki zamučati,


b. Zadruga Petrović posjeduje 16 jutara, dakle ima pravo na V2 seMšta
Zadruga Pavlović posjeduje 8 jutara, a kupi od Petrovića 6, ima dakle ukupno
14 jutara i tim stiče pravo na kompetenciju od ^k selišta.
Pavlović pak, komu je ostalo 10 jutara, pošto prelazi granicu od 8V2 jut.
dakle V^ selišta, polaže takodjer pravo na ´4 selišta.
Ako bi se jednomu i drugomu ovo priznalo, nastalo bi novo pravo, i tim
obteretila imovna obćina, a ovo niti smije, niti može biti.
Kako da se u ovom slučaju postupa, zakon ništa negovori.


c. Zadruga Jovanović posjeduje zemljišta sa pravom na cielo^ selište, no
ista zadruga posjeduje jošt jedan kućni broj sa pravom na pol sehšta.


ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 432 —
Oba .kućna broja s ođpadajućim clielom uživanja uvedena su u kataster,
pa na temelju toga polaže pravo na IV2 dio uživanja.


Pita se, da li u obće može jedna zadruga pravo na više od jednog điela
uživanja imati? Zakon istina 0 tom izrično ništa neveli/ali s razloga, što je
§ 7. ograničio jedno cielo selište na 34, jutara, te da jedna zadruga nema
više prava, pa ma imala ma koji broj jutara preko toga omjera, — rekao bi
ja, da nemože u obće jedna zadruga dva diela uživati.


Po mojemu mnienju imao bi se u gore navedenom slučaju posjed skupiti,
te i dio uživanja odrediti, — jer nebi bilo pravično, da jedna zadruga,
ako dvie i-Ii tri kuće sa posjedom (ili bez ovoga), te u kratko toliko puta izvjestni
dio uživanja dobije, koliko je put u kataster uvedena.


Sbog boljega razjašnjenja navesti ću konkretan slučaj.


Njeka zadruga posjeduje tri kućna broja, koja su na njezino ime u kataster
posebice uvedena sa posjedom i to jedna sa 2., dočim druga ima dva
kućna broja svaki po 3. jutra.


Po odredbi § 7. ima se uzeti, da zemljištni posjed od 8V2 jutara čini
granicu za V^ selišta s tim, da se posjed i izpod te granice kao V* selišta
računati mora. U gornjem sluc´-ju, kad bi se posebice za svaki kućni broj odredio
diel uživanja, to bi se kod svakog kućnog broja uzeti morao odpadajući
dio uživanja oa ´/^ selišta; nu medjutim ukupni posjed iznosi tek 8 jutara,
te neprekoračuje granica uživanja od Vj selišta.


Kod revizije zakona moralo bi se i ovo u obzir i razmatranje uzeti.


d. Šnmski ovlaštenik Janko proda kuću sa cielim posjedom Marku, koji
nikad krajišku zadrugu sačinjavao nije, jednom riecju: on je pridošlica (prišelac),
te nikakova prava na šumska uživanja neima, te samo kupom toga posjeda
traži, da mu se pravo na užitak šume dopita. Janko kao šumovlastnik,
te koji je i krajišku zadrugu sačinjavao, svakako nemože se lišiti prava, ma
da je posjed i prodao i to tim prije, što se po § 1. točka e. daje pravo i
onim, koji nisu ki´ajišku zadrugu sačinjavali, nego su samo u pogledu davanja
vojnika krajiškoj dužnosti udovoljavali.
Istina je, da § 3. istog naputka propisuje, da se iz gruntovnih knjiga
u kataster šurnovlastnika uvrstiti imaju, „sve one krajiške obitelji Itd. odnosno
sadanji gruntovni posjednici onih sehšta ... . itd.; nu odredba ovoga § može
se jedino uzeti kao propis naime, što se ima sve u dotični kataster uvrstiti,
te se tim nikako neće htjeti dokazati, da su oni i ovlašteničko pravo uživanja
stekli zato, što se ´ kao sadanji gruntovni posjednici u kataster unieti imaju,
buduć onakovo pravo jedino pripada onim, koje § 1. nabraja, pošto je samo
ovim § odredjeno, tko se pravoužitnikom odnosno šumovlastnikom svog vlastitog
imetka smatrati ima.


Ostale ustanove dotičnog zakona propisuju, kako i u kojoj mjeri da se
to pravo uživa dočim, „koji"- da to pravo uživaju čita se samo u § 1.
Ja sam do tog uvjerenja došao, da kupom ili prodajom nikako nemože prelaziti
pravo na onoga, 0 komu u cielokupnom zakonu, pa ni u § L ni spomena
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 33     <-- 33 -->        PDF

~ — 433 —


neima, nego-da se ova promjena kupom i prodajom smkako´proteže samo na
ooe, kojim je već bilo pravo uživanja po § 1, zajamceao naime „pravim krajišnikom,"


Napokon nije moguće drugać ni zamisliti, jer kad § 22. istog naputka
zabranjuje, da šumski ovlaštenik nesmije bezplatno ili uz umjeremi cienu dobiveno
drvo dakle svoju pripadnost niti prodati, niti pokloniti, onda je posve
logično, da nesmije ni svoj cielokupni dio uživanja na ovaj način upropastiti,
te svakako ni kupac Pavao sa kupom posjeda Jankovog nemože steći i nije
stekao pravo uživanja na šumu.


e. Zakonom je dakle, kako je ovdje do sad rečeno, pravo uživanja priznano
i onim, koji nisu krajišku zadrugu sačinjavali, nu u smislu § I. toč, e.
samo onakovim, koji su u pogledu davanja vojnika krajiškim dužnostim udovoljili,
prem zakonom nije odredjeno, u kojem omjeru imaju takovi prava na
uživanje.
Ovo napominjem za to, jer bi se prilikom revizije i u tom pogledu jasnije
odrediti moralo.


Neslažem se sa mnienjera, daje zakonopisac smjerao, da dio uživanja od
^´´4 sačinjava četvrti dio od diela uživanja cieloga selišta; nu kako sam iz i^azgovora
mojih drugova uvidio, da vlada ovakovo muienje, prinukan sara i o tom
koju reći. Po izpitivanju potreba na licu mjesta kod petrovaradinske imovne
obćine ustanovljen je dio uživanja V^ selišta sa Um´^ gradje, te bi prama tomu
dio uživanja cieloga selišta logično iznašao b^m^, a to bi popriečnu godišnju
potrebštinu jednoga selišta sačinjavalo.


Ovako pako ne samo da bi zbilja sačinjavala mnogo više od faktičke potrebštine
cieloga selišta, nego bi tim nastupilo prekoračenje šumskog godišnjeg
drvnog dohodka.


S druge pako strane, što dio uživanja 74 selišta nesačinjava četvrtinu,
\´2 selišta pol, a ´V* selišta tri četvrti od diela uživanja cieloga selišta, velika
je posliedica nepravde, a evo zašto.


Za cielo selište obračunana je faktička popriečna godišnja potrebština
sa hm´\ a uzmimo primjerice, da se jedna ovlastenička zadi´uga od cieloga selišta
sa posjedom od 100 jutara razdieli na 4 grane, te im se prema tomu i
dio uživanja na 4 diela razdieli, kroz- što dobije jedna grana Oim\ dakle ni
V2 kub. met. ma da i ima posjed od 25 jutara.


Kad je za njeku najmanju zasebno živuću obitelj minimalno godišnja popriečna
potrebština od l^ra´"" ustanovljena, te kad nije moguće manji omjer
uzeti, biti će svakomu jasno, da dio uživanja diobom zadobiveni, nedosiže ni
približno faktičkoj potrebi jedne ma i najmanje zasebno živuće obitelji.


Neukoj svjetini neide to u glavu;"´ova bo drži, da tako, gospođa po svojo.]
ćudi diele, a svakako osjeća neku nepravdu, a jošt većma, kad vidi da^onaj,
koji nikad krajišku zadrugu sačinjavao nije, koji je jedino vršeć vojničke dužnosti
a na temelju §. \. točke c pravo stekao, više drva dobiva ođ njega. 4 sad
predjiino na §.´" 20. Ovim se §. odredjuje, kako se ima potrebština gradje po


31
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 34     <-- 34 -->        PDF

/ _- 434 —.


pisivati, a izrično se oadje veli, da se tek uslied povjerenstvene pregledbe u


slučaju dokazane potrebe potrebštioa drva prooadje, te onda doznači. I ako


propis ovoga §. imade izvjestan smjer, ipak se kod izvedenja istog dolazi do


osvjedočenja, da neodgovara onoj zadaći, na što smjera; jer je u praksi sasvim


drugačije, ma se išlo i na to, da se potrebnikom drvo dade pod uvjet, da ga


imadu samo ii označenu svrhu upotrebiti.


Tico je potrebnik? U praksi dokazano je, da je u prvom redu potrebnik


onaj, koji je po predcih, a u dosta slučajeva i svojom krivnjom došao do toga


stupnja, da mu je nemoguće doznačeno drvo posjeći, a još manje izraditi i u


opredieljenu svrhu upotrebiti.


Tako je u stvari, a to mogu dokazati mnogim! slučajevi kod vodjene iztrage
u mojoj praksi; obratno pako imao sam izkustva, da zadruga sa valjanimi
članovi, koja i radne i vozne snage i materijalne snage ima, te koja bi
dobiveno drvo kad tad koristno za povećanje i poboljšanje svojih sgrada upotrebila,
nemože dobiti drvo za gradju za to, što nije rajtalica i raspikuća, te
su joj kuća i ine zgrade u dobromu stanju. Odtud slieđi:


a) da onaj, koji nije kadar upotrebiti drvo, mora ga sbog oskudice hlieba
hoćeš nećeš prodati, o čemu sam dovoljno iz prakse osvjedočen. Istina je, da
se §. 22. naputka A) ovoga zakona može u ovomu slučaju upotrebiti, ali kakva
korist odtud, kad se prava svrha promaši;


b) da onaj, kao što je navedeno, nemože dobiti gradju, koju bi ako ne
sada, a ono bar vremenom koristno izrabiti mogao.


I ovdje budi hvala vis. kn zem. vladi, da je u tom pogledu stvoren zaključak
gospodarstvenog odbora petrovai-adinske imovne obćine odobrila, te su
mogli i ostali pravoužitnici, kojim nije potrebština gradje popisana ili takova
po povjerenstvu kao osobito nužda priznana nije, takovu dobiti uz istu cienu,
a ne uz povišenu i to prema dielu selišta i odredjenom omjeru/Tim ne samo
da su i onakovi pravoužitnici tu blagodat uživali, nego se je postiglo i to, da
seje mogao i nuždni kvantum ogrievnih drva izdati. Poznato je, da neima
odnosno, da je vrlo riedko naći stablo, koje je za gradju bez ovećeg postotka
gorivnoga drveta, a odtud sliedi, da se mora građjevno drvo najprije upotrebiti,
da bude nuždna kolikoća ogrievnoga drveta razpoloživa.


I ovo bi se imalo kod revizije zakona od 1881. na oko uzeti, te u tom
pogledu, a na temelju stečenog izkustva bolji način usvojiti.
Prelazeć na §. 96. naputka C. spomenutog zakona molim, da mi se za
zlo neprimi, ako koju rečem za razjasnenje, jer idem s dobre namjere.


Upitni §. sa naslovom „osiguranje zaostalih pristojba´´ govori odnosno
daje odredbe, kako se ima postupati kod premjere izradjenog gradjevnog
drveta. Kaže se ondje, da se ima prigodom pronadjene višegradje, a za
slučaj, da dotična stranka neima kod sebe novca za namirenje viška od izradjene
gradje, izdati izvoznica samo na njeki dio izradjene robe, dočim se
ima za pokriće premjerbenog viška odgovarajuća kolikoća robe u šumi zadr
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 435 —


žati i ako bi se upitna roba pokrala, da je 2a to dotični lugar odgovoran, a po


slovu posljednje stavke rečenog §. odgovoran je za to i šumar.


Poznato je od davna, da se je ovaj način uz naknadnu premjerbu rabio


i kod prodaja na trgovce, te svakako držim, da se odredba ovoga §. odnosi


i datira od onoga vremena.


Svatko, komu je iole poznat posao kod odkaza pravoužitničkog pripada


na drvu, zatim komu je poznato novčano stanje šumoovMtenika mora priznati:


a) da seljak žalibože više puta ima svega, ali od novaca baš ni zere;


h) da dotični šumar osim toga, što mora za vrieme sječnje dobe 20 do
30 hiljada metara ogrievnib drva na 5 do 6 hiljada stranaka doznačiti, ima i
priličan broj cedulja za gradju provesti. Pokraj ogromnog posla, a u najgore
zimno doba i najvećeg rMa i nemira, jer jedan moli, da mu se drvo premjeri,
drugi opet, koji je zakasnio, moli za doznaku, trećemu je zasjelo doznačeno
stablo na nedoznačeno, pa moli, da šumar izvidi, i još kod drugih 100 raznih
slučajeva uz premjerbu i još pokupiti premjerbeni novac ponajviše u šumi na
panju, svakako je pojmljivo, da se i kod najveće pažnje grieške podkrasti moraju.


Konačno držim, da će svaki priznati, da se taj način pobiranja novca nipošto
neslaže s obćim propisom pobiranja novca, i da je već skrajnje vrieme
da se preinači.


Usljeđ toga ima zamašnih razloga, koji se zbilja protive ovomu načinu
´odnosno dosadanjemu pobiranju premjerbenog novca, te je nam šumarom glavna
zadaća težiti, da se ovaj način pobiranja premjerbenoga novca dokine.


Neka mi se dozvoli spomenuti, da sara kroz upravljajući odbor petrovaradinske
imovne obćine predstavku vis. kr. zemalj. vladi nedavno baš u ovom
predmetu predložio, u kojoj sam sve ove momente naveo. Moj predlog ide na
to, da dotični šumar kod premjerbe ubilježi svote premjerbenoga novca u svoju
ručnu doznačnu knjigu i da dade stranki tako zvani platežni ualog (priredjene
tiskanice), u kojemu bi imao samo ime, kućni broj i odpadajuću premjerbenu
svotu označiti, a obćinskim uredom poslao bi se kod zaključka svakoga mjeseca
izkaz radi pobiranja novca.


Dovršujuć sa razpravom spomenutih §§. zakona od 1881. moram opet
naglasiti, da sam se kako u obrazloženju tako, i u doticaju ustanova rečenoga
zakona ograničio na odmjereno mi vrieme u nadi, da će se naći tko od mojih
drugova, te da će popuniti ono, što nisam ja učiniti mogao.


G-ornjim zakonom mnogi je §. zakona od god. 1857., a za bivšu krajinu
od god. 1860. u život priveden, promjenjen ili nadopunjen; nu §. 65, odsjek
0 naknadi šumske štete ostao je netaknut."


Upitni §. odredjuje, da provincijalista, kad šumski kvar učini, dvostruku
odštetu platiti ima od one, koja se krajišniku odmjeri. Recimo da krajišnik i


* Ovaj §. tiče se pravilnika za šumarsku službu u bivšoj c. kr. vojnoj krajini, koji
za imovne obćine, koje su zakonom od god. 1881. preustrojene, više sievriedi, buduć
se odmjerivanje šumskib Šteta po načelu priloga D. šum. zakona i odnosnih ustanova
§. 106. naputka C. obračanati ima. - Uredm5tvo.
*
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 36     <-- 36 -->        PDF

^ 436 —


provincljalista nčiiie jednu te ista štetu po kolikoći, kakvoći i ra:^redu vriednote,
te recimo da su primjerice posjekli oba nepovlastnim načinom po 1 kub. mtr.
hrastovog drveta. Petar kao krajišnik imao bi platiti odštetu zalm^ doćim bi
Paval za to, što je provincijalista, morao platiti odštetu za 2 m^, ma da je
doista samo zn. 1 m^ štete učinio.


Prem da mi iiiesu obćenito zakoni poznati, ali rekao bi, da je ovo osamljeno,
jer nemogu se u tom složiti, da ja moram platiti za nješto, što učinio nisam.
Ma da i je u kašnje doba previšnjini odpisom ođredjeno, da učinjena šteta po
šumoovlašteniku spada u kompetenciju kotarske oblasti, đočim nešnmoovlaštenici
sudu podpađaju, ma da i je s tim učinjena razlika izmeđju gumoovlaštenika i
neovlaštenika, ipak §. 65 u svoj svojoj važnosti ostaje.


Zaključujuć ovo razmatranje prelazim sad na drugi dio današnje razprave,
i to .-na izjednačen je računske i promet ne godine.


Za ovo izjednačenje podigao sam glas još odavna, te vis. kr. zemalj, vladi
predstavku učinio, da se računska i prometna godina izjednači, pa evo sad je
hora, da ovo pitanje i pred Vas, štovana gospodo i drugovi iznesem, buduć ga
smatram za velevažnu činjenicu.


Mojim sudrugarora i stručarom u službi imovne občine bit će jamačno
poznata ona poteškoća kod sastavljanja zaključka računske i prometne godine,
a bit će u obće svakomu pojmljivo, da je absolutno nemognće do one tačnosti
doći, da se baš na novčić račun izvede, kad jedna prometna godina obuhvaća
dielove druge računske.


Računska godina počiraa, kao što je poznato, sječnjom, a svršava koncem
prosinca, dočim prometna godina počima ]. travnjem a svršava kocem ožujka,
ma da se i roku prometne godine punim pravom prigovoriti može, na što ću
se takodjer docnije osvrnuti.


S vrlo malom iznimkom temelje se svi prihodi i razhodi na drvosječnoj
i ogojnoj osnovi, D isto doba sastavlja se i godišnji proračun; nu ovaj glasi
recimo za računsku godinu 1888., a medjutim se stavke prihoda i razhoda
unašaju iz drvosjećne i ogojne osnove, prem su ove za prometnu godinu 1887/8.
sastavljene. Već početkom listopada na račun ove drvosječne i ogojne osnove
poslovi počimaju, te sve do konca prosinca na račun ovih osnova prihodi i
razhodi dolaze u blagajnički dnevnik za računsku godinu 1887., prem tu su
oni u godišnjem proračunu za računsku godinu 1888. predvidjeni.


Poznato je, da ovi prihodi i razhodi nisu svake godine jednaki, a baš
odtud dolazi, da se u zaključnom računu pokazuje ušteda ili prekoračenje, što
u samoj stvari nije, buduć se ovo pokazuje samo s toga, što je razlika u dobi
računske i prometne godine.


Ja poštujem onaj račun, u kojemu se slaže novčić do novčića i u kojemu
se zbiljna ušteda pokazuje, a ne prividna, kao što gore navedoh,


, Mislim, da sam ovim dokazao i predočio prieku potrebu, da se računska
i prometna godina izjednače, te molim, da slavna skupština sliedeću rezoluciju
prihvati: „neka se vis. kr. zemalj. vlada umoli, da se kod promjene šumskoga