DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 1     <-- 1 -->        PDF

iimii


Br, 10. u ZAGREBU, 1 listopada 1887/ God. XL


Izvješće 0 XI. glavnoj skupštini hrvatsko-slavonskoga


šumarskoga družtva^ obdržavanoj u glavnomu gradu


Zagrebu li. rujna 1887.


Ustanovljen dnevni red izcrpljen je ovako:


a) Nakon svrsi shodna pozdrava družtvenog predsjednika, koji proglašuje
skupštinu otvorenom, izabran je za perovodju današnje sjednice gosp. Dragutin
Nanicini.


b) Gita se izvješće tajnikove o djelovanju šumarskoga družtva odnosno
upravljajućega odbora, a ovo izvješće glasi doslovce ovako:


„Č.St mi je na .ime upra\ljajućega odbora podnieti glavnoj skupštini
godišnje izvješće o djelovanju i nastojanju upravljajućega odbora oko unapredjivanja
našega družfcva od posliednje dne 7. i sliedećih dana mjeseca rujna 1886^
u Novojgradiški obđržavane po broju X. družtvene glavne skupštine ovamo sve
do danas kako sliedi:


Upravljajući odbor držao je za to doba odborskih sjednica i to: 11. studenoga
188G., 4. prosinca 1886., 31. prosinca 1886, te 21. siečnja, 2. lipnja,
IL kolovoza i 9. rujna 1887. god.


Iz rada upravljajućega odbora bilježimo važnije:


1. Izradio je uvjete pod kojimi će se literarna djela nagraditi i razpisao
je tomu shodan natječaj, koji je bio u ^Šumarskom listu*^ br. 12. godine 1886.
otiskan.
2. Predložio je na poziv vis. kr. zem. vlade strukovnjake za stalno povjerenstvo
kod šumarskib državnih izpita.
3. Izradio je predstavku na zem. vladu, da se hrvatski slušatelji na visokoj
školi u Beču podvrgnu izpitn na oba tamo propisana teoretićna izpita i da se
inače nebi primili u javnu zemaljsku službu.
4. Bila je promjena u uredničtvu Šumarskoga lista naime, uredničtvo bje
povjereno prvomu đružtvenomu podpredsjedniku kr. šum. nadzorniku kod vis.
kr. zem. vlade g. M. Vrbaniću.
29
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 402 —


5. Zametnuti su dogovori sbog družtvenih prostorija u novoj kući Matice,
nu bez uspjeha.
6. Eazpisan bje natječaj u smislu pravila za podieljivanje podpora iz
pripomoćne zaklade,
7. Predložena bje predstavka na vis. kr. zemaljsku vladu sbog godišnje
podpore od 400 for. iz aatonomnoga budgeta kraljevina Hrvatske i Slavonije u
ime promicanja narodno-gospodarstvenih svrha, koja je podpora visokim odpisom
kr. zem. vlade od 12. veljače t, g. br. 4.299 družtvu doznačena.
8. Sklopljen bje nov ugovor sa zagrebačkom štamparnom Drag. Albrechta
nasliednici za tiskanje družtvenoga časopisa, jer je šumarskomu listu veća naklada
potrebita bila.
9. Po visokoj kr. zem. vladi dostavljena osnova o uređjenju šumske uprave
urbasrskih obćina sastavljena po kr. žup. nadšumaru požežkom g. Lad. Kraljeviću
i podnesak kutjevačkog šumarnika g. Mije Radoševića o šteti po grabežljivcih
u hrvatskih šumah upućen je na pododbor; napokon
10. napravio je upravljajući odbor sve potrebite pripreme za ovogodišnju
glavnu skupštinu, u koju smo se evo sakupili.


Časopisa ima družtvo, što predbrojenih, što uz zamienu:


Gospodarski list i seljak, oesterreichische Forstzeitung, Tarander Forstliches
Jahrbuch, Centralblatt ftir das gesammte ForstweseB, Mitteilungen des
Krainerisch-Kiistenlandischen Forstvereins, Mitteilungen des niederosterreichischen
Forstvereines, Haj: oster.-ung. Handelsblatt ftir "Walderzeugnisse, Mjesečnik
pravničkoga đružtva u Zagrebu, Erdeszeti lapok, Vereinsschrift ftir Forst-, Jagdund
Naturknnde des bom. Forstvereines, Težak, ObćiBar, Lesnoj žurnnl, Allgenieine
Forst- und Jagdzeitung, Viestnik za gospodarstvo i šumarstvo, Viestnik
hrv. arkeoložkoga družtva, forstliche Zeitschrift, Frik´s Rundschau, Viesti družtva
inžira i arhitekta, Glasnik hrv, naravoslovnoga družtva, Sylwan.
Predbrojnina za časopise stoji ove godine 38 for. a. vr.


U dnižtvo pristupio je kao utemeljitelj Nj. prejasnost vladajući knez
Adolf Šaumburg-Lippe i poglaviti gospodin Emanuel Vranicani-Dobrinović, vlastelin
Sevennski; zatim preuzvišeni gospodin Milan Ghyczy de Assakiirth, c. kr.
komornik i kr. ugarski ministerijalni savjetnik, vlastelin Čabarski i slavna
imovna obćina ogulinska u Ogulinu.


Novih članova I. razreda pristupilo je tečajem ove godine 35, ali. razr. 96.


Nemila smrt ugrabila je začastnoga člana M. Presslera, profesora u
Tarandu; začastnoga člana F Grossbauera, profesora Mariabrunskoga-, začastnoga
člana A. baruna Seckendorfa, profesora u Beču i člana I Tichy-a, šumara
vlastelinstva u čabru. — SI ava im!


Odbiv početkom ove godine izstupivše i tečajem ove godine umrvše članove


broji naše družtvo:
7 začastnih članova prema lanjskim 9 dakle za 2 manje
31 utemeljitelja „ , 26 „ „ 5 više
38 članova prema lanjskim 35 dakle za 3 više
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— . 403´ —


prenos 38 članova prema lanjskim 35 dakle za 3 više


30 pođupirajućih članova „ „ 32 „ „ 2 manje
230 članova I razreda ., „ 206 „ „ 24 više
418 „ II. „ „ „ 350 „ „ 68 više ´


ukupno 716 članova prema lanjskim 623 dakle za 93 član. više.
Ako od godine 1883. napried motrimo razvitak družtva, vidimo da je bilo
godine 1883. . . 334 člana


1884. . . 430 članova
„ 1885. . . 519 „ .
„ 1886. . . 623 člana


a tekuće godine 1887. ima družfcvo . . 716 članova, kao što je to gore
spomenuto.
Napokon ima družtvo 25 pređbrojnika na družtveni organ „Šumarski list.^


„Šumarski list´´ pod uredničtvom g. Mije Vrbanića izlazi evo već treću
godinu kao mjesečnik u obilju na 34 do 36 štampanih tabaka godimice i razpačan
je ove godine:


na preuzvišenoga gosp. bana,
„ visoku kr. zemaljsku vladu,
,. 7 začastnih članova,
„3 1 utemeljitelja,
„3 0 pođupirajućih članova,
„ 230 članova I. razreda,


" . 418 „ II. : .,,
„ 25 pređbrojnika
„ 4 šumarije brodske im. obćine
„1 4 časopisa


^ 6 šumarska družtva
„ 7 ina družtva
„ 4 strukovne škole,
j, 4 djačka družtva
„ 13 slušatelja u Križevcih


zatim 10 eksemplara za družtv. knjižnicu i
6 obveznih otisaka


ukupno 830 eksemplara


Od toga razpačano bje u Rusiju 1 primjerak, Njemačku 2 primjerka,
Ugarsku 3 primjerka, Bosnu 3 primjerka, Srbiju 9 primjeraka, Cislaitaniju 32
primjerka (od toga 14 u Dalmaciju), u Hrvatskoj 780 primjeraka. Ukupno 830
primjeraka.


List se štampa u 840 primjeraka.


Upravljajući odbor predlaže kao do sad, tako i ove godine po predsjednietvu
sastavljen zaključni račun o blagajničkom rukovanju našega družtva za
upravnu godinu 1886. (vidi na kraju lista) s prirajetbom, da poslije namirenja
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 4     <-- 4 -->        PDF

_ 404 —


svih troškova ostaje svršetkom godine 1886. kod pokrića saldo 160 for., od
koje svote ide u smislu § 27. družtvenih pravila 38 for. u pripomoćnu zakladu,
a ostatak sa 122 for. ima se uložiti k utemeljiteljnoj glavnici. U godini 1884.
do 1886. ima nesigurnih tražbina u iznosu od 85 for, koje se po svoj prilici
neće moći podpuno utjerati. To su prinosi članova koji su umrli, pod stečajem,
u inozemstvu, preselili se u Cislaitaniju. Na koliko se ta dubiosa nebi mogla
utjerati do svršetka ove godine, predlaže upravljajući odbor, da mu glavna
skupština podieli vlast takove svote svršetkom godine ođpisati.


Upravljajući odbor sastavio je družtveni proračun za godinu 1888. sastojeći
iz prihoda i razhoda, te predlaže glavnoj skupštini na blagovoljni pretres, pa će
k pojedinim stavkam prigodom raspravljanja istih svoje ustraeno obrazloženje
pridonieti. Ovaj proračun pokazuje u svojoj cielosti prihod sa 3170 for. a isto
toliku potrebu, pa je i podpora, koju družtvo od visoke kr. zem, vlade počam od
g, 1884. uživa i za g. 1888. u kombinaciju uzeta (vidi proračun na kraju lista).


Pojedine stavke proračuna razvrstane su u smislu zaključka prošlogodišnje
glavne skupštine, pa će se i glavni račun za godinu 1887. u tom smislu budućoj
glavnoj skupštini podnieti.


Družtvena knjižnica umnožila se je što pokloni, što nabavom tečajem ove
godine za 24 djela. Osim toga nabavljena su sva strukovna djela domaćih pisaca,
u koliko ih družtvena knjižnica jošte imala nije i na koliko su ove godine
sviet ugledala, a nabavljene su još i slieđeće knjige:


Gebirgs-Boden-Klimakunde ođ C. Grebea,


Botanik fttr Fostmanner od C. Dobnera,


"Wirtschaftliche und Comerciele Beschreibung der Staatsforste der ung.
Krone od G B.
Forstlehrlings- u. Forsterprilfung in Fragen ođ T. Grunerta,
Allgemeine Encyklopadie der Forst-Jagdwissenschaft od Dombrowskog,
Handbuch der Forstwissenschaft od T. Lorey-a.
Družtveni članovi poslužiše se ove godine sa 19 djela iz družtvena knjižnice.
Sto se napokon tiče družtvenih zaklada izvješćuje se ovo:
Utemeljite Ijna zaklada sa 31 utemeljiteljem ima do 30. lipnja 1887.
s prispjelimi kamati iz godine 1884. i 1885. svega 3302 for. 44 novč.


Pripomoćna zaklada broji sa kamati do 30. lipnja 1887. svega
2182 for 40 novč. ter ima 52 udrugara.
Nagrada za literarni rad nastala je ovako:
a) iz blagjničkoga ostatka godine 1884. sa 96 for. 40 nvč.
^) |2 . » . 1885. „ 39 „ - „ .
c) iz kamata obiuh tih ostataka ;, 5 „ 79 „


d) iz blagajničkoga ostatka godine 1886. „ 258 „ 81 * „
ukupno 400 for. — nvč.
=^ Cieli blagajnički ostatak ođ g. 1886. je ve<5i, naime 258 for. 81 nč. -f- 150 fr.
dakle = 408 for. 81 n6. ili efektive 150 for. od kojih ide kako je jur spomenuto
38 for. n pripomoćnu zakladu, a 123 for. u ufcemeljiteljnu glavnicu.
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 405 —


Tajnikovo izvješće usvaja se, samo se na pređlog družtvenog predsjednika
zaključuje, da se dug, koji se vodi kao „neutjerivi dohodci članarine" brjše iz
računa koncem godine 1887., u koliko dotad nebi utjeriv bio.


c) Predsjednik javlja, da je njekolicina brzojavnih pozdrava stiglo od
vanjskih družtv. članova. — Prima se sa živili!
d) Čita se izvješće cenzuralnih članova o posliedku pregledavanja računa
za godinu 1885. — Prima se na mmje.
e) Za izpitanje računa za god. 188G. izabran bje kr. šum. povjerenik
Vatr. Kački i kr. nadšumar Gustav Kraus (vidi na kraju šumar, lista).


f) Proračun 2a godinu 1888. ustanovljuje se ovako:


primitak sa .. . . 3170 for.


izdatak sa ... . 3170 „


Kod razprave proračuna primljen je predlog g. žup. nadšumara Kraljevića,
da se za „nagradu suradnika" (točka 4.) ustanovi 350 for., a za „podpore"
(točka 14.) 70 for.


g) Za skontriranje družtv. blagajne izabran bje g. kr. nadšumar 6. Kraus
i g. kr. šum. vladni povjerenik V- Rački


h) Prelazi se na izbor upravljajućega odbora.


Za predsjednika bje izabran jednoglasno kr. šum, ravnatelj gosp. Milan
Durst; za prvoga podpredsjednika kr. vladni šum. nadzornik MijoVrbanić,
a za drugoga podpredsjednika kr. šumarnik g. Antun Soretić-


Za družtvenog tajnika izabran bje kr žup. nadšumar Fran Kesterčanek ,
a za odbornike slieđeći družtveni članovi: Josip Etinger, Robert Fischbacb,
Hugo Grud, Ivan Koiar i Vatr. Rački; a za zamjenike istih: Drag. Laksar,
Gustav Pausa, Zidmundovski F., Gustav Kraus i Vilim Dojković.


- h) Buduć na razpisani natječaj književnoga odbora nije stigla ni jedna
radnja, to je zaključeno, da se razpiše ponovno natječaj.


i) Prelazi se na razpravljanje njekih predloga.


Imovni nadšumar g. Makso Prokić predlaže, da se vis. kr. zem. vladi
posebnom predstavkom razloži prieka potreba za što skoriju reviziju zakona o
imovnih obćina od god. 1881.


Rezolucija prihvaća se oduševljeno i predaje se upravljajućemu odboru,
da ju izradi i vis. kr. zem. vladi predloži. (Vidi 0 tom odnosnu razpravu predlagatelja
na drugom mjestu ovoga lista)


j) Pod predsjednik Vrbanić predlaže, da se buduća glavna skupština šumar.
družtva obdržava u Sriemu, najbolje u Mitrovici. — Prima se i đalnja odredba
prepušta uprav, odboru.


k) Ladislav pl. Kraljević stavlja slieđeći predlog:


,.Obzirom na izradjene i u šum. listu otiskane nacrte osnova zakona i
naputaka za preustrojstvo šumarske uprave u županija h predlažem, da se
na vis. kr. zem. vladu upravi molba, da spomenute nacrte poprimi kao podlogu
đalnjoj razpravi u tom predmetu.´´


Nakon podulje razprave bje zaključeno ovo:
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 6     <-- 6 -->        PDF

" — 406 —


Ima se visoka kr. zem. vlada umoliti, da 6im prije sazove povjerenstvo,
koje bi imalo ustanoviti, po kojih načelih da se uredi cielokupno šumarstvo u
Hrvatskoj i Slavoniji, te da se ovo spoji s predlogom odnosno sa zaključkom o
reviziji zakona za imovne obćine od god. 1881.


1) Čita se molba Marije Hotovi za podieljenje .novčane podpore iz zaklade
Koroškeiijijeve i molba Jelke udove Peklićeve iz družtvenih sredstvah.
Zaključeno je, da se iz razpoloživih đružtv. sredstvah svakoj moliteljici
odmah izplati podpora od 25 for.


m) Pođpredsjednik M. Vrbanić predlaže, da se dojakošnjema družtvenomu
tajniku Dr. Vjekoslavu Koroškenjiju izjavi zahvalnost za njegov neumoran trud
oko promicanja družtvenih probitaka. —Prima se uz uzklik: živio!


n) Drag. Nanicini predlaže, da se izjavi zahvalnost presv. biskupu gosp.
Fr. Gašpariću, što je bio Ijubezan, te je družtvu svoju šumu ustupio za izlet;
nadalje, da se izjavi zahvalnost slav. hrv.-slav. gospodarskomu družtvu, što je
dobrostivo ustupilo svoje prostorije za obdržavanje glavne šum. skupštine. —
Prima se oduševljenim klicanjem: živili! .


G-. Prokić predlaže, da se g. mjerniku Pfisteru izjavi zahvalnost, što je
bio dobrostiv, te je dan prije u šumi presv. g. biskupa Gašparića najvećom
pomnjom raztumacio svoj obreten stroj za napajanje drva i š njim pokus učinio.*


— Prima se uz oduševljeni: živio!.
G. Kesterčanek predlaže, da se zahvali g. predsjedniku za trudno i uzorno
ravnanje družtvene skupštine, a g. Naniciniju za vodjenje pera. — Prima se
uz dugotrajni: živili!
Šumarskoj glavnoj skupštini prisustvovalo je 36 članova, i to: Agjić Prokop,
kotarski šumar; Benak Vinko, nadšumar imovne obćine; Bona Marino
pL, žup. izvjestitelj; Duršt Milan, kr. šum. ravnatelj; Dean Stjepan, šumar
gradske obćine zagrebačke; Ettinger Josip, kr. umirov. nadšumar; Fischbach
Robert, kr. vladni šum, povjerenik; Grund Hugo, kr. šumarnik; Kuzma Julij,


* Pfisterovo napojilo za napajanje drva opisali smo u V. svez. Šumarskog lista
od ove godine, a ovdje primjećujemo, da je obretniku pokus podpuno uspio u prisuća
sakupljenih gumara u sumi „Kustošiji" (pređij presvj. g, biskupa Gašparića). Ondje
osvjedočismo se, da je na raoždalju bukovog kusa od 4 metr. duljine iizdušnim tlakom
od 2 sile pištila mezgra (Vegetationssaft), a kod pođvostručene sile tlaka prodrla je
za pokus priredjena plava tekućina uzduž vlakanaea pokusnog bukovog kusa bez da
je tim drvo trpilo.
Svrba Pfisterovog stroja jest ta, da se tlakom iztisne ponajprije mezgra napojit
se imajućeg drveta, koja drvo usušuje ili ga čini pucati, a onda da se utiska posvud
u drvo napojena tekućina, koja čuva drvo ne samo od gnjijenja i truhlenja te usuŠenja,
odnosno od drpanja, nego mu podaje i to svojstvo, da se napojeno drvo kao odležauo
staro 1 posušeno drvo odmah izraditi može.


Od napojenog sirovo g drveta bukovog sagradjeu je brod domaćega trgovca
hriće, a vježtaci vele, da je podpuno siguran za plovitbn, . Za taj brod usjeSena je u
Šumr sirova bukovma, koja se je napajala Ftisterovim strojem i odmah u tu svrhu
izradjivala, nefiekajuć da se drvo prosuši. Uredništvo