DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— ,392 —


zagrebačkoj 82 for.; u županiji mođiusko-rieSkoj 103 for.; u županiji belovarskoj
50 for.; u zupaDiji snemskoj´ 163 for.; n županiji osiečkoj 60 for. i napokon u obsegu
grad. poglavarstva petrinjskog 2 for. 70 nvS., što 6im ukupno 1268 for. 20 nvč., i
fo : 2a medjecla po 8 for., za vuka prema veiičirt, spolu i dobi po 2, 5, G i 8 for.,
te za lisicu, div. mačku i kunu po 50 novo. Pi´- V. R—c-—.


Osobne viesti*
rromjene u kr. državnoj šum. upravi. Kralj. ugar. ministar za poljodjelstvo,
obrt i trgovinu obnašao je odpisom svojim od 10. lipnja t. g. broj 17236 — I. povjeriti
kralj. Tiadšumarniku Juliju A n đ e r k i ustanovljeno mjesto šumarskoga
taksatora kod kralj, nadšumarskog ureda u Vinkoveib. Tim povodom
dignula je kralj, zemaljska vlada pomenutoga činovnika sa njegova dosadanjeg službovanja
kod kr. šumarskoga i:adzorničtva, gdje je bio isti ad interim počam od injese-va
kolovoza g. 1881. dodieljen.
Nadalje imenovalo je kralj. ugar. ministarstvo za poljodjelstvo, obrt i trgovinu
odpisom svojim od 15. lipnja t- g, broj 15099 — I. šumura I. razreda Dragutin a
Mauk u poslujućim nadšumarorn, gumarskog vježbenika Bel u Kauffman a šumarskim
kandidatom, tehničke dneMdcgre i absolvirane šumske akademike Milan a Staffu ,
Leonbarda Lovanji-a i Ivana Krajnjak-a^ zatim izučenog akademika Mati
ju Hoffmana sumarskimi vježbenici II. razreda, Vjekoslava Wessely-a izučenog
akademika tehničkim dnevničarom a kr. šcmara II. raj^veda Miroslav a Brau s
i 1-a kr. šumarom I. razi-eda.
Šumarski kandidati Staff a i Krajnja k dodieljenj su kr. šumarskomu ravna


teljstvu u Zagrebu, šumarski vježbenici Lovany i i Hoffma u kao i tehnički dnevničar
Wessel y pako kr. šnmskomu nredn u Otočcu na službovanje, dočim kr. nadšuraar
Mauka, kr. Šumar Brausil i kr. šumarski kandidat Kauffman na svojim! do


sadanjtmi mjesti ostaju.


Ivan Simatovič i Vladimir Sekulič, kralj, državni supendisti, svršili
su koncem školske godine 1886|7. kralj. ugar. šumarsku akademiju u Stavnici dobrim
usplehom, ter če do skora u državnoj šumarskoj službi naniješteni biti.


Promjena u uprai;l imov. obeina. Šumarski vježbenik križevačke imovne
obdine Josi p Kiselja k dodieljen je ka kot, šumariji iste imov. občine kao šumarski
pristav u Sv. Ivan-Zabno.


Sitnice.
Pitanje glede bukovine bez crvenoga srca. Jedan vriedni član našega
družtva moli učtivo za odgovor na slieđeče pitanje: Ima li bukovine bez crvenog
a src a t. j . ima li naime takove ii našoj domovini u cielih šumali ter poimence
ti kojem šumskom predielu, nadalje ima li možebiti takove bukovine samo gdjegdje po
koje stablo-, u ovom potonjem slučaju pako kako se može takovo stablo razaznati?
Ovo pitanje je zbilja zanimivo, jer kako nam javlja naš družtveni član, traži se
od njega bukovine bez crvenoga srca, po svoj prilici valjda u svrhu njeke posebne


tehničke uporabe. Na ovo pitanje odnosne odgovore molimo pospiešenjem priobčiti ovom
ureduičtvu, da možemo iste u budučem sve:iku našeg družtvenog organa obielodaniti.
Izpitno povjerenstvo i lugarski izpiti za područje kr. žap. oblasti u
Požegi. Kako iz pouzdana izvora dozoajemo, imenovano je izpitno povjerenstvo za
obdržavanje nižega državnog izpita za čuvare šuma i pomoćao šumarsko osoblje naredbom
Vis. kr. hrv.-slay.-dalm.zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 5. travnja 1887.


br. 6200. i u to povjerenstvo imenovani su sljedeči članovi:
Ladislav pl. Kraljević, kr. žup. nadsumar, kao predsjednik. Slavoljub. pL Koharović,
kot, šumar i Franjo Cerviček, gradski šumar, kao izpitni povjerenici, a Stjepan,
Tomič, kot, šumar, te Gav. Pantelič, šumar imovne občine novogradiške, kao zamjenici
Izpitnih povjerenika.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 303 — ^


UsHed odpisa kr. žup. oblasti u Požegi od 20. travnja 1887. br. 3555, na
podrui^ne kr. kot. olilasti obdržavati ce se u eiinislu postojećih propisa privremene naredbe
ministarstva /.a poljodjelstvo i rudarstvo od 16. sie6nja 1860, (1. dio drž. zak. od
god. 1850,) kod kr. žup. oblasti u Požegi niži državri izpit za čuvare gutna i pomoćno
šnniar&ko osoblje dne 10. i sljededili dana mjeseca listopada 1887.


Oni, koji se ovomu izpltu podvrći žele, imadu svoje propisno bJljegovane molbenice,
najkašnje do 1. rujna 1887. kr. žup. oblasti u Požegi podnieti.
Da tko izpltu pripušten bude, ima u molbi dokazati:


1. krstnim Hstom, da je navršio bar 20 godina života,
2. da je neporočan,
3. da je bar tri godine kao šumarski Čuvar vježbao kod koje šumarije, kojom
je upravljao šumarski urednik, ili da je u kojem lugarskom zavodu svršio nauke a sada
ze nalazi u vježbi.
Do ss.d:i javiše se trojica kandidata, od kojih je jedan s nepoznatih razloga
molbu potegao nazad.
Željeti bi bilo^ da šumopoajednici županije požežke sve svoje neiz.pitane lugare
ovom izpitu podvrći nalože, da se čuvarski aparat što bolje usavrši.


TJbio se zvjerokradica iz neopreznosti. Iz Zlatara javlja nam prijatelj, da
je njeki dan stajao poznati zvjerokradica Janko Herceg na čekanju, kako iznenada začuje
korake. U strahu sakrije pušku u šikaru, ter izadje na cestu, da vidi prolaznika.
Vidiv da neima pogibelji, vrati se u Šikaru natrag i htjede izvući pušku, koja se izpruži,
a hitac pogodi zvjerokradicu tako, da je odmah ostao na mjestu mrtav.


Šumarske viesti iz Dalmacije. Javlja nam naš vriedni član iz Dalmacije, da
je bio tehničar za uredjenje bujica g. Herrman n Zeiile r koncem mjeseca travnja


t. g. u Dalmaciji i da je već odlučeno, da će se ustrojiti posebni odsjek za uredjenje
btijica i potoka za Dalmaciju pod upravom ondješnjeg c. kr. šumarskoga nadzornika,
čim se odobri zakon o uredjenju bujica, predložen u carevinskom vieću dne 8. svibnja
t. g. na daljnju odluku.
Nadalje možemo dojaviti, da je c, k. ministerialni savjetnik g. Iva n Salze r
iV.vjestitelj kod ministarstva za poljodjelstvo u poslovih šumarstva i uredjenja bujica i
potoka, obputovao svestrano dalmatinske šumske prediele od 1. do 24. svibnja t. g.
počam od Budve do Zadra.


Izvješće o kr. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih. za
školsku godinu 1886/7, započimlje člankom „Drvojedka suzna" ^- (Merulius lacrimans)
od i^i´of. Ivana Potočnjaka. Učiteljski sbor sastojao je od II učiteljskih sila i ravnatelja.
Zavodske sbirke, koje su i prošle godine umnožfne, vriede ukupno 37.315 for.
7 nč. Zavod je imao prihod i razhod od 74.494 for. 84 nč. (n razhodu zaračunati
su i predujmovi sa 22.393 for.). Iz statističkog pregleda vadimo ove podatke: Koncem
školske godine bilo je na gospodarskom i šumarskom odjelu 62 slušatelja, i to iz Hrvatske
28, \z Slavonije 27^ iz Dalmacije 5, iz Kranjske 1, iz Bosne 3, iz Bugarske 4,
iz Ugarske 1. Vjerom je bilo 48 kat., 20 pravosl., 2 grkokat. Najviše je bilo sinova
Činovničkih 46, zatim posjedničkih 11^ zanatničkih 9 itd. Po napredku imala su 2 slušatelja
I. red s odlikom, njih 37 prvi red, 12 drugi red, 2 treći red, 18 ih je nelzpitano.
Na zavodu je obstojalo književno družtvo „Plug" s predsjednikom g. Fr. Dumbovićem,
pjevačko družtvo „Slavulj" s predsjednikom Yj. Stubllćem i družtvo za podporu ubogih
slušatelja, kojemu je predsjednik ravnatelj g. Vichodil, Potonje je družtvo imalo prihoda
190 for. 42 nč., a razhoda 183 for. 83 nč. Ukupni mu je imetak 1006 for. 69 nČ.


Crveno „šumsko vino". Na jednoj od posljednjih sjednica gospodarskoga
družtva u Draždjanih prlobćen je veoma interesantan pokus kako se priredjuje vino iz


* Ovaj članak pnobeiti ćemo cienjenim Čitateljem dogodice u našem listu u ci-losti,
pošto će svakoga šumara u istinu zanimati, jer nam je poznato, da neće ovo
izvieeće baš svakom šumaru u ruke doći.


ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 594 — , . . ´
šumskih jagoda. Eeferentti — Fron-mni — pošlo je za rukom svladati pođpuno tehničke
potežkoće sgoruvljaiija jagodnoga viua, pri čem se je pokazalo; da je najbolji materijal
za to crna jagoda (rus. Sernikaj. Yino egotovljeno iz soka crnike može smjelo


konkurirati sa bordo i n obce s crvenim! francuzkimi vini. Kako je to vino cisto, prozračno
i mekoga ukusa ne ostavlja ništa bolje željeti; skupa s tim, i to samo po sebi
je razumijlvo, velika je prednost, gto crnično vino „Kother Wald^vein^´, rus, krasnoe
lesnoe vino — te pod kakovim nazivom nahodilo se u prodaji —^ bolje se odnosi organizmu,
nego li većina franeuzkih vina. Ta prednost, svakako važna u lugijenskom .pogledu,
potvrdjuje se faktom vriednim uvaženja, što u posljednje vrieme, crveno šumsko
vino uvedeno jo ne samo u gotovo sve universitetske klinike u Njemačkoj, no i u vojene
lazarete u z:unjenu crvenoga francuzkoga vina što se prije upotrebljavalo. „Vestnik
sadovodstva" (vrtlarstva) baŠ zgodno opaž´^i, povodom toga priobćenja Frommova, što
to može biti joŠ važnije za Rusiju, nego li za Njemačku. Stalan je fakat, Što je šumski
prostor u Rusiji ogroman, i u pogledu bogatstva jagodami ruske šume ni malo ne
ustupaju, ako ne nadma5t:(ju, njemači^e. U srednjoj i u sjevernoj Rusiji ŠumCj kako je
poznato, imaju izobila crnih jagoda, koje do danas upotrebljavaju ti najneznatnijih razmjerib
: tako da tu jagodu ne upotrebljavaju ni za varenje (conserva), ni za nalivke
(neka vrst pića). Tim putem za naše seosko gospodarstvo šumarske grane odkriva se
nov način dohodka, nova vrst obrta, pripravljanje vina iz jagoda, što nam pruža priliku
sgotoviti koristno i jeftino pide, koje u svakom slučaju nadmašuje svojim svojstvom
nesktipe vrsti vina od groždja, osobito francuzka zvučna samo po imenu, i samo po
imenu „od groždja" ; u istinu pak, kako je sada stalno potvrdjeno točnom analizom,
sva ta vina od groždja sadržavaju u većini slučajeva veliki procenat smjese jagodnoga
soka a osobito crničnoga. Cesto kolikoča smjese tako je velika, što pod imenom lafita
ili margo kupac guta crnieno vino i hvali ga, plaćajući rubalj ili rubalj i po za jednu
flašu, dok crnienom vinu je ciena 25 kopejka, S razvićem jagodnoga sgotavljanja vina
prestat će napokon i ta falsitikacija. j^Lesnoj Žurnal".


O stanja seđmogradskih šuma p-še „Allgemeine Zeifung filr deutsche Landund
Forstwirthe" sliedeću zanimivu crticu :


Sedmogradsku opisuju vaviek kao zemlju, koja zaprema polovicu svog povrŠja
samimi sumarni. Ali tomu nije tako. Bezprimjerno izrabljenje šuma i nerazborito raztračkanje
drva kroz domaće žiteljstvo, imenito kroz Szeklere, nestade sve to više kićenih
šuma u ravnicah. U gorju naći ćeŠ visokih šuma, koje su obČuvane od sjekire samo
za to, Što je od oviid tcžko izvažati drvo za prodaju. Iz takovih šuma dobavlja se
drvo sad za prodaju, a izradjuje se ponajviše na dužice za Prancuzku, dočim se željeznički
podsjedei, oplutnice itd. izvažaju u- susjednu Ugarsku^ AustriJM, Njemačku i
dalje. Iz čamovine prekrasnih jelika u visini od 3000 do 800 gorja prave svakovrstan
Jies, daske i živke, te se sve ovo izvaža ponajviše u Rumunjsku. Prije 30 — 40 godina
izvažalo se je iz Rumunjske kroz Tomašku i Rotbenturmpašku dolinu više drva,
nego obratno. Nego procvattijom trgovine, imenito ratarstva posljednjeg 10-godišta, treba
Rumunjska za svoju vlastitu potrebu silnu množinu dasaka, žioka, i druge drvenine, te
je sva ova roba bez carinske pristojbe uvažana u Rumunjsku ia seđmogradskih gorovitili
šuma i skupo se plaćala u Bukarešta, Krajovi itd. Odkad carinsko-trgovački ugovor
izmedju Rumunjske i Austro-Ugarske obnovljen nije, plaća se sad za takovu Ijesariju
uvoznina sa 15 franaka po kub. mtru. To čini dakle 507^^ od vriednosti drva, te sbog
te skupoće jenjao je i promet s drvi, pače drvo se već sad negalje u Rumunjsku.
Samo pojedine vrsti, koje nije moguće s lahke ruke od drugud dobiti, uvazu se ponjeHo.
Rumunjska ima još prekrasnih šnma oko Kimnika, a odtud, kako stvucari tvrde,
može se još punih 30—40 godina svakdanja potreba na drvu namiriti. Još za sad
prieče veće izrabljenje suma nedovoljne ustanove Šmn. zakona, te bi se moralo pobrif^uti za
bolja obćila — osobito trebalo bi posagraditi puzallce i splavnicc, a onda bi se našlo dosta
prometna novca i obrtnog poduzeća, da se sedmograds\-e šume u gorju u horu izrabe.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 59     <-- 59 -->        PDF
— :m
^ r^
QO
1— ^ rt ^
f ^
oH)
r:i
o

^ S3
rt-4-j
co
oi ^

a
fc^
a´^!:^
?1
-^ ©
a CC
x:^
a
^ «s
O
´5J
sq
a
_oo
F-^
rri
O
&Li
cfl
a
~ !
OU(IlP[Q
afTOT^f^eAut
oLiTAoam
] OriU1SO
br>oX )
I
1
^ --N
i-H
I--
J:: t C
j t r 1 1
1 1
o
^1 c;
1 co
´^3
co
-+
cn
——
l O
a.
l o
T~i
i**i
rM
g-"< co o ^
c : (M O T-Hc?v co ^
^ iO "^ >o o^ X co ´—´
^C 02 O OGO T^ (>^ Oi ^
:^!
i t
O i
-i r:*
r H
co
-eo
C:
::0
1—1
.:7^_ !
I
o o
o c ;
^ c
a-.
oo
O
C:
5^
Ili«
CT)
O
CO
-^
-^
— 1
1—
1
(M
00
00
´""
—^
^
o
u ^
-^
o
co
C^i
T—i
CM
^ -T
T—l
I ^
T-H
->!
^ ]
O
X
1—
cc
´T´ "
~^
c o
: N »": ^
L - L-c
^
-i^ -^ O-l
T g"^[
?-; 5 =
I: i 2

-iad
>o
TT^
>S3
o
s^ 1-H
>w
l^ p
^-^
´lAO:^SO.i; TU
-GA^sa´UiJorls´oS
C3C:;
o ^
O :
O
c o
: c
o~J
-^
t ´
cr:
o "
^
C-
CTi
OM
S i 2^
"4?
O
a
afUFSLUV
10> 1-^
L—´
r-ocoOsi
"
c
io>
o-i
O
i-H
T
co
1^uo
r-
co
o-i
r^
^
X
^-^
?5 ~-
-j -o
o
-J: ^ -ng-o5[sum^
t^
CD-M´7^
co
"O
C
-^
tr:
iJO
^
-T*
co
co
-t^
^
o
LC:
H
—>
a PH
0A|bdi\:)s´^z
f-f;!
Oi
ij-.
IJO
^
L O
00
co>
CTi
cr;
\~:
o
oo
^ c^
O
Cvl
r^
C^
UJ
r>
T i
^-rrH
IJT;
1 Q
:^i
i C
0.1
0 0
oo
co
-^ŠC
~t(
^ T—<
´i^
v-M
-^
o
cc
t—
C l
co
.c
CM
ro
T ^
1
1
^
:o
co
^ o1*0
a;
-^
uO
-^
1
1
o
o1—
C -
!
a-""
1
1
C;
r^ t ^
1
-~\— 1
!L>
!
i
o
^
-^
1
1
— 1
o--C
(-, T-1
i_0
co
^
-,
:05
r-i
Ol
´ C
r ^
-:h
O-I
-
yj
J O
IJO
lO
— OO
i´O
c;
co
" oo
(r~
->
.-
K
C^i
c
r~
" ´
,5S3
Turp03 u ——JI
t -
r-i
´ O
L -
0 0
i-H
(L -
OC
T-i
:r i~ -
0 0
»H
~ t-oo
1—1
o
acX)
T—i
T—1
oc
oo r-i
rM
iT^
(V-i
-H
C*"
X
X
r-i
„J ^
´XJ
.jt.
T—1
o
x> 0 0
TH
tLT
X
.X)
I—f

^P H
pi
4 ^
ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 396 — .
Zakljueni račun imovne obćine križevačke


A) Prihod


:F* r o p i


Primitak


Ostatak !! Dužnost Ukupno


u vried-


Stavka Naslo v od godine ji za godinu u gotovom


nostnib


1885. :i 1886. novcu


papirih


for. nč. I for. nč. for. nč. for. nč


E e d 0 V i t i p r i ii o d i.
Blagajnički prenos od g. 1885. 19937 05 19937 05 61212 33


1
Kamati od neotudjive glavnice 1480 1480 34


2
Prodaja stabala velikom dražn


bom 15106 21 16677 51784 05
4—5 Prodaja stabala uz 50% pristojbe
ovlaštenikom * * -252 57 8391 8644 23


.6 Pašarina 111 83 4362 4474 03
7 Siške
8 Žirovina 24 50 5189 5213 90
9 Zakupnine lova i zemljišta 22 12 535 557 44


Koniiscirata i povaljena prodana


10
drva 17 64 2607 2625 48
U Šumske štete " 57101 32V2 22370 79472
Sbroj redovitih prihoda 72636 19V2 81552 44 154188 63 V; 01212 33


Van redni prihodi.


Kamati od glavnica neplaćeni
i privremeno uloženih 2572 73 2572 73
Prodano šumsko zemljište vojnom
eraru za vojničku streljanu
2200 2200 2200
Sbroj vanrednih prihoda - 4772 4772 73 2200 —
K tomu redoviti prihodi 72636 19V: 81552 63 72 33


154188 612121Ukupni prihodi


72636 19 V^ 86325 158961 36 ´A 63412 33


m


K tomu primitak gotovine za
vrednof^tne papire ..-. 30000


30000
Primitak predujmova - 222(15 16_ 44677´ 58 66912


Sveukupni prihod g 1886... 04901 35 V^ 161002 5i255904 33


6´M-12
ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 397
a Belovaru za prometau godinu 1886.
(primitci)


O đ. p 1 a^ t a.


1


Odplata u^ ProračuPrema
proračunu 1


Odplata Ostatak Naknadno;


vrednost-nom za g.
!


u gotovu koncem naredbarai
Odpis


nih pa-1S86. do


noTcu god. 1886. dozvoljeno´


pirih zvoljeno više manje !
i
for. nč. for. nč for. nč. for. nč. for. nč.j for. 1 nčJ for. nč.; for. nč.


61212 for. 3B nč. u papirih
19937 05 61212 33 ^-_ 35000 — . ~ — — _ 15062 95 — ~
1480 34 _ — — — 1481 -— -— — GQ ~ —


23082 94 — — 8286 U 31085 -~ — — — 14407 16 415


8511 63 ^ . 22746 ; _ 4354 34 132 60
43G2 20 — — 111 83 5700 — — _-— 1337 80 —


5189 40 — _ , — 11000 _ — — —. 6810 60 24 50


-—


528 74 — 20 -584 — — — — — 48 68 8 70
2007 84 1000 1007 84


_ ^ — ´ _ — — 17 64


8239 84 — — 70249 te^A 10000 _ — — 12370 79 — — 983 11
01212 33
73939 98 G1212 33 78667 10V2 109896 —
— 13978 03 42322 19 1681 55


2572 73 — — ~ — 3000 — -— — 427 27
,


_


_


2200 22C0
2200 2200


-Z


u paf´.rili 4772 73 2200 1 22c:) 22(j)! — 427 27
012:2! :^S I 7393-9 98 61212 33 78667 10^2 j 109896 — I 1397S| 03 42322 19 1581 55 i


63413


i 78712 71 63412 33 7b667 112896! — ! 2200 -13D78 s 42749 46 1!
1581


´OV-:^


i
i


1 :| _

1 30000 . — — ._ —
300:-) — — —


´ ^ Ž7337 86 — — 39604 88 — -! — —
44677 hS — — i —
63412 m


II papi vili


1 )3f>050 57 1 6sn2:,, 1118271 98^/2 150P 6 for. 88606 21 427^9 46 : 1581 55


1 1 !
ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 62     <-- 62 -->        PDF

i ´^


I B
4
5
6
7


398 —


B) Razhod
: P r o p i s
Naslo v
Izdatci u
vrednostnili
papirih
Eedo?it a potreb a
Zastupstvo
Upravni odbor
Gospodarstveni ured - -
Šumarije
Grojitba šuma
Javni tereti-
Stipendije
Ođpravnice:
Prinosi drnžtvam
Sbroj redovite potrebe
Tanredn a potreb a
Za gospodarstvene svrhe
Kupovine i gradnje
Dnevničan
Investicije
Uredjenje voda -
Uredjenje puteva
Procjena šuma
Pvazne nepredvidjene
Sbroj vanredne potrebe
K tomu redovite potrebe
Ukupne potrebo
Izdatci^ u papirih -
Dati predujmovi
BlagaJBički ostatak koncem 1886
S^´eukupno .....´