DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— ,392 —


zagrebačkoj 82 for.; u županiji mođiusko-rieSkoj 103 for.; u županiji belovarskoj
50 for.; u zupaDiji snemskoj´ 163 for.; n županiji osiečkoj 60 for. i napokon u obsegu
grad. poglavarstva petrinjskog 2 for. 70 nvS., što 6im ukupno 1268 for. 20 nvč., i
fo : 2a medjecla po 8 for., za vuka prema veiičirt, spolu i dobi po 2, 5, G i 8 for.,
te za lisicu, div. mačku i kunu po 50 novo. Pi´- V. R—c-—.


Osobne viesti*
rromjene u kr. državnoj šum. upravi. Kralj. ugar. ministar za poljodjelstvo,
obrt i trgovinu obnašao je odpisom svojim od 10. lipnja t. g. broj 17236 — I. povjeriti
kralj. Tiadšumarniku Juliju A n đ e r k i ustanovljeno mjesto šumarskoga
taksatora kod kralj, nadšumarskog ureda u Vinkoveib. Tim povodom
dignula je kralj, zemaljska vlada pomenutoga činovnika sa njegova dosadanjeg službovanja
kod kr. šumarskoga i:adzorničtva, gdje je bio isti ad interim počam od injese-va
kolovoza g. 1881. dodieljen.
Nadalje imenovalo je kralj. ugar. ministarstvo za poljodjelstvo, obrt i trgovinu
odpisom svojim od 15. lipnja t- g, broj 15099 — I. šumura I. razreda Dragutin a
Mauk u poslujućim nadšumarorn, gumarskog vježbenika Bel u Kauffman a šumarskim
kandidatom, tehničke dneMdcgre i absolvirane šumske akademike Milan a Staffu ,
Leonbarda Lovanji-a i Ivana Krajnjak-a^ zatim izučenog akademika Mati
ju Hoffmana sumarskimi vježbenici II. razreda, Vjekoslava Wessely-a izučenog
akademika tehničkim dnevničarom a kr. šcmara II. raj^veda Miroslav a Brau s
i 1-a kr. šumarom I. razi-eda.
Šumarski kandidati Staff a i Krajnja k dodieljenj su kr. šumarskomu ravna


teljstvu u Zagrebu, šumarski vježbenici Lovany i i Hoffma u kao i tehnički dnevničar
Wessel y pako kr. šnmskomu nredn u Otočcu na službovanje, dočim kr. nadšuraar
Mauka, kr. Šumar Brausil i kr. šumarski kandidat Kauffman na svojim! do


sadanjtmi mjesti ostaju.


Ivan Simatovič i Vladimir Sekulič, kralj, državni supendisti, svršili
su koncem školske godine 1886|7. kralj. ugar. šumarsku akademiju u Stavnici dobrim
usplehom, ter če do skora u državnoj šumarskoj službi naniješteni biti.


Promjena u uprai;l imov. obeina. Šumarski vježbenik križevačke imovne
obdine Josi p Kiselja k dodieljen je ka kot, šumariji iste imov. občine kao šumarski
pristav u Sv. Ivan-Zabno.


Sitnice.
Pitanje glede bukovine bez crvenoga srca. Jedan vriedni član našega
družtva moli učtivo za odgovor na slieđeče pitanje: Ima li bukovine bez crvenog
a src a t. j . ima li naime takove ii našoj domovini u cielih šumali ter poimence
ti kojem šumskom predielu, nadalje ima li možebiti takove bukovine samo gdjegdje po
koje stablo-, u ovom potonjem slučaju pako kako se može takovo stablo razaznati?
Ovo pitanje je zbilja zanimivo, jer kako nam javlja naš družtveni član, traži se
od njega bukovine bez crvenoga srca, po svoj prilici valjda u svrhu njeke posebne


tehničke uporabe. Na ovo pitanje odnosne odgovore molimo pospiešenjem priobčiti ovom
ureduičtvu, da možemo iste u budučem sve:iku našeg družtvenog organa obielodaniti.
Izpitno povjerenstvo i lugarski izpiti za područje kr. žap. oblasti u
Požegi. Kako iz pouzdana izvora dozoajemo, imenovano je izpitno povjerenstvo za
obdržavanje nižega državnog izpita za čuvare šuma i pomoćao šumarsko osoblje naredbom
Vis. kr. hrv.-slay.-dalm.zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 5. travnja 1887.


br. 6200. i u to povjerenstvo imenovani su sljedeči članovi:
Ladislav pl. Kraljević, kr. žup. nadsumar, kao predsjednik. Slavoljub. pL Koharović,
kot, šumar i Franjo Cerviček, gradski šumar, kao izpitni povjerenici, a Stjepan,
Tomič, kot, šumar, te Gav. Pantelič, šumar imovne občine novogradiške, kao zamjenici
Izpitnih povjerenika.