DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 390 —


sjeGiiie leže na obali rieke Drave, iidaljene^ od zelje^uičke postaje Barcs 2 sata. (Molimo,
da nam se n svoje vrieriie priobći uspjeli predležeće dražbe. Uredništvo.)


Kako nam stoji promet sa dr:vi? Savezno s našom zađwjo0i viesti, priobeeuom
m\ strani 328 žiim. list., možemo sada dalje javiti, da se je ljetos trgovina s hrastovim
drvom, a naročito sa dnžicami živo pokrenula, biidn(5i da u Francezkoj pokraj sve filoksere
ipak ocekivaju bogatu berba, I naši vinogradari, koje tu5a nije potukla, nabav^
liaju si biirađ n nadi, da ce jim ^.okot donieti obilna roda. Usljed tih okolnosti dolaze
fraiicezki trgovci, da svoja skladišta popune, ali povišene ciene jim se nesvidjajus toga se još suztežu kupovati veće cjuantume. Tršćanski mešetari.i frauceaki zastupnici
pa ! gdjekoji gospodari tvrdka dolaze u Sisak, da prije prouče obstojnosti, pa
putuju i u druge krajeve, nebi li našli povoljnije ciene. Slučajno su sve zalihe u čvrstih
rukuh, doeim su slabije sile preuzele druge radnje; svakako će producenti postignuti
ciene, kakovih nije već više godina bilo. Hoće li uspjeti sa cienami, kojim se nadaju,
to još nije sigurno, ali pošto se je već prije nekoliko nedjelja nudilo for. 212. -^ to
bi ipak mogla ciena lahko skočiti na for. 220 do for, 225, Hrastova debla, u obće
gracija za daske, ako je Čiste i bezprikorne vrsti, ima svagda kupaca u Belgiji, Nizozemskoj
i Francezkoj, a ciene se drže, kako koja roba, po for. 18 do 22 za kubični
metar^ a za rezanje dasaka i t. d. po for. 40. Iz Bordeaux-a javlja se, da već davna
nije bila trgovina sa hrasfcovinom tako živahna, kao upravo sada, pa ako veliki spekulanti
računaju na niže ciene, to bačvari nemogu kod velikih naračbina da čekaju, jer
treba da i unapried rade, s toga plaćaju rado i nješto vise.


Preko Rieke je prošle godine, kako to c. kr, Greneral-kon-sul Conte Visković izvješćuje,
došlo u Salonik 11.700 hrastovih greda za željeznice. Drva za gradnju kuća
dolazi onaii o iz Srbije i vilajeta Kosovskog, Iz Mitrovice i Demir-Kapa i od Novogbazara
prieko miliun dasaka i balvana. Jelove i-obe iz Kranjske nabavljaju mnogo iz
Srbije, te se vozi izravno na splavih po Savi. Od kada se kod nas u Zagrebu počelo
nješto više zidati novih kuća, podigla se je prodaja mekane kranjske robe znatno^ te
su ne samo kod savskog mosta ogromna skladišta dasaka, letava i brvana, već i u
samom gradu na vise mjestih otvorene trgovine s drvi.


Lovstvo.


Trovanje grabežljive zvjeradi sa striehninom. Doznajemo, da je visoka vlada
posebnom naredbom iznimno dozvolila za područje županije požežke za godinu 1888.
trovati grabežljivce sa striehninom uz oprezne mjere. Povodom tim izdala je kr. žup.
obiaat u Požegi od 15. srpnja 1887, broj 5145. sliedeca odredbu na sve područne
kr. kot. oblasti:


„Naredbom visoke kr. hrv.-slav. dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove,
od 11. lipnja 1887. broj 19,274, dozvoljeno je iznimno za područje ove županijske
obhasti u godini 1888. grabežljivu zvjerad na trošak lovovlastnika i obćina pomoću nasoljenih
vabaka sa striehninom potrovatj.


Uslled toga obnalazi kr. ova županijska oblast sliedeće odrediti :


1. Lovovlastniei , kr, kotarske oblasti imadu razmjerno polag površine svoga
vlastitoga a i u zakup uzetoga lovišta u ime nabave trovila strichnina do 1„ rujna
1887. kod kr, kotarskih oblasti položiti 15 for., koju svotu će kr. kotarska oblast,
na gore navedene razmjerno razporezati, ,a po ubranju kr. županiji priposlati.
^ 2, Svaki lovovlastnik dužan je rio 1. slcčnja 1888. na svakih 2000 kat. jutavah
bar jednu tnrcinu fkonja, kravu, vola) pripraviti.
Svaka mjestna obćina po odredbi kr. kotarske obhi,sti prirediti će polag veličine
svoga kotara na svakih 1000 kat. jutarah po jednoga nuuijeg vabka i to psa.
3, Svakomu lovovlastniku a i mjestnoj obćini prosto stoji i više bud kakovih
vabaka prirediti.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 391 ~~
4. Kr. kotarska oblast poziva se prama odredbi u toćki 2. i 8. sastaviti toćan
izka^ koliko velikih (konjskih) i koliko niairji fpsećih) .vabaka biti će 1. siećnja 188B.
izloženo u području kr. kotarske oblasti, da se tako ^ trovilo. u obrocih svojevremeno
razaslati rnože.
5. Kr. kotarska oblast izkazati će posebniBi izkazom u svom području sve gumarskoeuvarsko
i lovsko osoblje, kao i ine pouzdane osobe, kojim bi se povjeriti mogao otrov
striobnin, i koji će sa istim po posebnom naputku vabke prirediti^ iste nadzirati i
uništiti,
6. Priredjene vabile postaviti će po kr, kotarskoj oblasti izkazani u toČkI 5.
vještaci u svakom kotaru nijestne obćine na zgodnih mjestih i u blizini vabka sa snopom
slame na obližnjem drvu zabilježiti, da svaki za vrieme izloženja vabaka onttj predjel
klone,
7. Sve vabke u cielom podrućju izložiti je 1. i 2. siećnja 1888. a ostati t5e
izloženi đo 16. siećnja 1888.
Od IG, sie^nja 1888. do 20. siećnja 1888. ima svaka mjestna obćina pod nnd-
Korom vještaka (toe. 5.) i obćine svoj kotar poput hajke prohajćiti, zaostatke od vabaka
i potrovanu zvjerad pokupiti.^ pobrojiti i po vrsti ubilježiti, a tada spaliti i zakopati,


8. Kezaltate trovanja ima svaka obćina od vještaka pokupiti i kr. kotarskoj
oblasti prijaviti izkazoin. Ove izkaze priposlati će kr. kotarska oblast do 1. veljače 1888,
kr. županiji statistike radi,
9. Za vrieme od 1. sjeČnja 1888. do 1. veljać^e 1888. kr. kotarskoj oblasti pridonesena
ubijena grabežljiva zvjerad u ime zatraživanja taglie neće se uvažiti, posto bi
se i od potrovanih u tu svrhu upotriebiti moglo.
10. Za vrieme od 1. do 21. siećnja 1888. nije slobodne nikome nikakvu domaeu
rnarvu, kao konje, rogato blago, koze, ovee i svinje na pašu, brst ili žirovinu goniti.
Prekršitelji ove odredbe kazniti će se poiag okolnosti i globom do 100 for. a. vr.
Poziva se kr, kotarska oblast, da odredbu ovu svestrano u svom području proglasi,
naročito pako obzirom, na toSku 10. neka već sada ubavjesti sv^e Šumovlastnike,
da pri prodaji zirovine, u ugovor .stave izkljueenje žirenja od 1.—25. stećnja 1888.


Obzirom, pako na točku 1., 4. i 5, neka kr. kotarska oblast odnosni novac i
zatražene izkaze do 15, rujna 1887. kr. ovoj oblasti pripošalje,"


Ovu odredbu priobćujemo p. n. štovanim Čitateljem znanja radi uz toplu želju,
da i ostale kralj, županijske oblasti još pravodobno zatraže dozvolu u istom smjeru, da
se može, osobito u županijab slavonskih, trovanje grabežljivaca već poćetkom 1888.
istodobno preduzeti, ter da se tako već jednom utaman! preveliki broj grabežljivaca, u
velike pogibeljnih koli lovstvu, toli osobito domaćoj marvi.


Množina ubijene grabežljive zvjeradi^ za koju.su polit, oblasti na ime dotićnih
stranaka zaiskale nagradu u smislu naredbe kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske
vlade od 13. lipnja 1883. br. 21.137.


Počam od 1. siecnja do konca lipnja t. g. ubijeno je po izvješćili politić. oblasti
grabežljive zvjeradi U´ županiji ličko-krbavskoj 7 medjeda, 47 vukova, 573 lisice, 49
div. mačaka i 186 kuna; u županiji pozežkoj : Bd vukova, 253 lisice, 23 div. mačke
i 7 kuna; u županiji zagrebačkoj: 12 vukova, 6 7 lisica, 4 div. mačke i 6 kuna; u
županiji modrusko-riečkoj : d vukova, 11? lisica, 7 div. mačaka i 10 kuna; u županiji
sriemskoj: 20 vukova,, 85 lislea, 8 div. mačaka i 1 kuna; u županiji ,osiečkoj 13
vukova i napokon u obsegu grrađ. poglavarstva petrinjskog: 5 lisica,


. Po gornjih podatcih ubijeno je dakle tečajem naznačenog vremena grabežljive
zvjeradi ukupno 1452 komada, te su dopitane nagrade dotičnim strankani izp]:!Ćene po
odnosnom kralj, poi´eznom uredu na teret samoupravnoga bndgeta kralj. lirvatske i
Slavonije.


Prema broju i vrsti ubijene zvjeradi izplaeeno je za nagradu u županiji ličkokrbavskoj
583 for. 50 novč. ; u županiji pozežkoj 327 for. 50 nvč,.; u županiji