DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 53     <-- 53 -->        PDF

~ 380 ~


Usljed prednaveiienih činjenica obtuiSla je kr, zemaljska vlada, odjei za unutaviije
poslove, odnosno na naredbu od 21. siečiija t. ,g. br. 48.412 ex 1886. odrediti,
da se u izkai^niealij koje eo se straukam za ona na privatnom ziirnljistu izvidjena
drva izdati, točno naznaci rok valjanosti dotioae izvoi^nice i da u budut-e uz obć.
izaslanika kod izviđa ua licu mjesfa svakako prisustvuje najbližji gumar imovne obt^ine
ili državnog Šum. erara bud zato, da se dotičnoj stranki po obavljenoj izradbi drva
sbog moguće kontrole humskih organa ostalih susjednih šumovkstnika propisn o
biljeg u ju , u koju če svrhu imati dotični suraar odrediti jeduoga od svojih podčinjenih
lugara, da izradjena drva na privatnom zemljištu čekičem biljeguje, bud /,ato,
što če obzirom na § 4. i 19. šuin. zakona samo šumar kao stručar znati" prosuditi, da
li se može i u koliko dotičnoj stranki u smislu gore ečenih ustanova žumskog zakona
dozvoliti sječa drva na privatnom zemljištu, bilo to iz obćih obzira, ili iz obzira na
odnosno u onom kraju postojeće klimatičke i Šumsko-gaspodarstvene oduošaje.


U interesu koli imovne obćinej toli i držav. šumskog erara leži, da ćo njihovi
nadzorni organi posao izviđa i kontrole kod odkaza đrvali na privatnih zemljistih brižljivo
vršiti bez da se dotične stranke ma kako obterete, kako je to u ostalom jur u
više put spomenutoj ovdašnjoj naredbi potanko naznačeno.


S toga se poziva ta kr. županijska oblast, neka bi područnim kotarskim oblasfcim
naložila, da u smislu gornjeg i´ieŠenja shodne odredbe učine, da se ne samo u Vjuduće
eventualnoj zloporabi obć. organa kod izviđa drva na privatnom zendjištu na put
stane, nego da se omogući i potrebita kontrola onih šumskih organa, koji su u smislu
ustanova šuniskog zakona dužni bditi nad tim, da se šume u obće od svake nerazborite
sječe i druge potrice občuvaju i potrajno šumare.


Sa drvarskog tržišta.


Uspjeh dražbene prodaje u državnili šumah. Ovdašnje kralj, šumarsko
ravnateljstvo držalo je dne 4. srpnja 1887. javnu dražbenu razpi´avu o efcatnoj drvnoj
gromadi, koja bje odredjena za sječnju ti godini 1887., uz primanje pismenih ponuda.
Tom sgodom prodano je u dotičnih sječinab pripadnih kralj. kot. šumarija Lokve ,
Novi (Vinodol) i Ogulin u svemu: 17023 m´"* jelovog i bukovog drva,
sposobnoga za tebuiČku uporabu i´ 2866 prostor, met. drva bukovog za
ogrie v s ukupnom kupovninom od 47012 for. 75 nč. Karakteristično je, da nije
bilo prigodom dražbovanja na gornje drvne partije ma baš nikakove konkurencije, što
se kod sada obdržavanih takovih dražba nikada još dogodilo nije, nego je bio skoro
svaki put manji ili veći broj konkurenta.


Kod iste dražbene razprave ostade još neprodano: 18693 m^ tehničko sposobnog
jelovog, s m r č e vog i bukovog d.r va , zatim 16556 prostor, me^
bukovog drva za ogriev I. i II. razreda n ukupnoj procjonbenoj vriednosti od
62369 for, 87 nč., koja se drvna gromada nalazi u područnih kralj. Šumanjali Fužine ,
Lokve, Novi (Vinodol), B ego v orazd o 1 j e, Ogulin i Kriviput, te za koju
drvnu gromadu je dražbena razprava s nova oglašena.


Dražbena razprava drva n šuraah gjurgjevacke Imovne obćine u Belovaru.
Dne 18. kolovoza 1887. obdržavati će se kod gospodarstvenog ureda pomenute
imovne obćine javna dražbena prodaja uz primanje pismenih ponuda drvne gromade,
nalazeče se u sjecinah Šume U z k a L u k a - K r i ž n i c a kot. guma r i j e G j u r g j e v a c.
Za prodaju izlučena su 5463 hrastova, jasenova, b r i e s t o v a i g r a b r o v a
stabla sa sadržinom od 1290 35 m´´ drva za ej ep k u grad ju, 4336-25 m´*
drva za tvorivo 1 inu gradjn, ter 25422´2,9 ni^ drva za ogriev u ukupnoj
procjenbenoj vriednosti od. 54.166 for. 3 novč.


Pobliži dražbeni uvjeti i nacrt dotičnoga kupo-prodajnog ugovora mogu te kod
gore pomenutog ureda za vrieme uredovnih sati uvidlti. Konačno opaža se, da upitne