DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 872 —


obstajnostim šume, a pravoužitnici prilagodjuju ga njihovoj lagodnosti! — To
je daleko od pravila, a jdlva da se smije nazivati „oplodni sjek\


Ja imadem u Biojoj šumariji nekoliko primjera vi´lo dobro uspiela oplodnoga
sjeka, još iz nedavne dobe krajiške uprave, pa sam se stogačeato pitao, kako
je to, da danas tako nenapreduje. Badava sam se pitao, odgovora nenadjoh,
dok mi slučajno jedan nerece :


„Gospodine, ovu šumu sjekla je batina!´´


Ova izrieka razjasnila mi je sve, ljudi bijahu prisiljeni pokoravati se propisom
znanosti. Ako nije baš iiepo bilo, ali je bilo dobro. Ona kazna stigla je
ouoga, koji nije hotio slušati. U jednu ruku bila je ona strogost dobra, jer su
ljudi dobavili potrebita drva iz drvosjeka, a niesu u to ime pravili kvar po
mladini, kako to žalibože danas čine. Keć bi, da šuma i njezino gospodarstvo,
nepodnose liberalizam! po gotovu, ako je na njima teret služnosti, kako je to
kod šuma imovnih i urbarijalnih obćina. Prema tomu imao bi se udesiti i postupak
sa pravoužitnici.


Nije naše mnienje, da bi se povratila vremena biča i straha, prijateljstva
i milovanja pojedinaca, a progonstva ostalih, — ne, neka bude svima jednako,
ali zato neka svaki i jednako doprinosi. U to ime morali bi pravoužitnici strogo
vezani biti, drva ne samo primati, već i po propisa sjeći, ciepati i slagati, premjeravati
i izvoziti. Ako se mogu vezati na stotinu inih nepotrebitih jim stvari,
ovo predloženo bilo bi koristno i po nje i po potomstvo!


Kako je danas, neda se napried!


Tobolac pobiraka za šumara.


Priobćio Vatroskv Racki.


Prem nijesam ljubitelj kojekakvih predgovora i uvoda, nemogu se oteti,
a da ovdje neprogovorim o svrhi „tobolca pobiraka za šumara".


Nitko mi neće zanijekati, da čitanje i mozganje na široko pisanih stručnih
razprava i člandva umori čitatelja, paee čim je više i dulje čita, tim mu više
volje poiiestaje za čitanje do kraja i konca. Tim nebudi rečeno, da nakanih
odvratiti čestite stručare od čitanja obširnih stručnih razprava; au namjeravam
ovdje priobćili u svom tobolcu po gdjekoje male vieslice, obrete i druge člančiće
kratkog sadržaja, koje ce svatko na dokolici (in Massestunden) željno čitati,
a da si neumori duh i um, i da što šta nauči, što će nm, l)ilo ma gdje, pruditi
u njegovom životu ili radu.


Toliko, da se razumijemo!


Budem li zdrav i živ, onda ću takav tobolac pobiraka upriličiti i za
lugare prema njihovom zvanju i znanju.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 37     <-- 37 -->        PDF

373 —


. L Uzvratna tvorba kod duba ((iuercHs se-ssilili).


Profesor Fr. Krasan tamačdo je u svojoj razpravi prigodom obdržavanja
sjednice car. akademije znanosti i umjetnosti u Beču čudnovat pojav uzvratne
tvorbe kod dfiba. On veli, da je u blizini Graca na više dfibova primjetio list
od raznovrstnog oblika. Dub naime, koji je svoje lišće izgubio 8. svibnja sbog
žestoga mraza, prolistao je nakon dva tjedna na onih pupoljcib, koji od nirai^a
pozebli nisu i koji još do 8. svibnja listiće ne iztjeraj^e. Taj nov iz izbojaknb
porasli list bio je sasvim normalan, ali mjestimice dobio je oblik lista od Quercus
infectoria Oliv.


Tečajem lieta porasle su nove vrieže (sprossen) i to iz nadorastiijućih
pnpoljcib. Na ovih pojaviše se odzdol uzki, neverugasti (ungebuchtet),
cjelciti (ganzrandig) i prema vršku krpasti, a na samom vršku vrieže
perasto-izciepani listovi.


Na osnovu raznih prispodabljanja dokazao je pisac razprave njeku svezu
postanka izmedju ovih oblika lista i izmedju njekih stanovitih još i sad živućih
vrstih sjevero-američkih dtlbova (Querc. vircns Ait. (,)uer. ar^natica Walt. i Quer.
prinos L.), te izmedju okamjelih vrstih (Quer. Daphnes Ung.; Quer. elaena
Ung. i Qaer. chloropbjlla Ung.) i Querc. tephrodes Ung. iz miocena. Za tu
svoju tvrdnju navadja razloge, kako je ovaj raznovrstni oblik lista uzvratnom
tvorbom postao naime, paudarom (Rtickschlag) novo tvorećeg zametka, pri čemu
on upućuje na shčne oblike listova, koji se pojavljuju na poklici (Keimpflanze)
mladog duba.


II. Tvorba debla kod listnjaca i i^-etinjaža.
Po „Forschungen auf dem Gebiete der Agriculturphvsik" pokušao je R,
HofFmann, da razrieši zaganku (problem), kako stabarje od listnjaćah i Četinjacah
deblja t. j . kako ono kod rastenja sve krupnije biva. Imalo se je naime
mekanički i\azjasniti, kako je to, da u prvih godina često iz postojećega nepravilnoga
presieka debla postaje polagano okrugli presiek debla; imao se je
razjasniti odklon trakova srčike (Markstrahlen) kod povišenog pritiska na koru i
odnošaj pritiska na koru prema umnožanju staničevlja, te položaj Icroz zasređno
(excentrično) rastenje debljine odklonjenih trakova srčike.


Prvo pitanje razjasnjuje se obzirom na silu rastenja, napetosti kore i pritiska
iste, te obzirom na odpor samog drva tim, da na šupljih dielovih drvo
brže raste, buduć je na takovib mjestih pritisak kore niječan, to cereći, da
na takovih mjestih kora ništa netlači na drvo, dočim ga na izbočenih (bokatih,
convexnih) dielovih tlači silom od pol uzdnšnog tlaka, a na samoj spojnici
(veznici) izbočenosti tlači ga silom od 6 uzdušnih tlakah. Ovo je dokazano sa
proracunanjera.


Odklon trakovi srčike pritiskom kore biva obično onda^ ako stabla rastu
uz hridine, stiene ili stablo uz stablo. Na dielu ili mjestu najvećega pritiska
ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 38     <-- 38 -->        PDF

-.374


(tlaka) odklone ^e trako^i srcike n etljusobito i poiiarnje^te se skoro uzpoređ


k
stierij, hridini i t. d., kojoj se je stablo prijjubilo ili priklonilo.


Po HofiuaBDovom tiinjačeBJu ovaj odklon trakova srcike nije ništa drugo,
nego posljedak djelovanja onih istih sila, koje smo kod prvog pitanja nabrojili,
uz sudjelovanje jednostranog povišenog tlačenja kore,


Konačno se primjećuje, da se kod uvojitog (uvitog) stognuća kore ili kod


ozleila pomaknu stanice u pra\cu promjenjene mezgrovne struje.


´
III. Upliv obilja Jik´a i korieiija isa prirast đel)Ijiii€ kođ đrvec^a;


Sveukupni na livojali i na granju od stabla ili porasta nalazeći se branit,
beni udovi zovu se lišće, te prema većoj ili manjoj množini istog prosudjuje se
obilje lišća stanovitog stabla ili porasta,


Množto lišća sačinjava ukupni sbroj površine svega lišća, dočim se
valjanost lišća mjeri po njegovoj dobi (starosti) i njegovoj osvjeti, koje zajedno
uvjetuju silu hranivosti. Ma toro (staro) iipće izvodi bo mauje, nego mlad«
lišće, a čim je ono više izvrženo svjetlu i uzduhu. tim više pocrne stablo debljati,
to će reći, da stablo tim krupnije biva. ´ . ,


Ovo isto valja i za korienje stabla. Cim je korienje stabla jače i snažnije,
tim će i deblo* od stabla krupnije bivati. Oboje ovo, naime lišće i kori nje
mora biti medjusobno u razmjernom odnošaju. Ako be primjerice
od 3 mlađa stablića od jednake stai-osti i od jednake ^rsti, te jednake stojbinske
naravi (svojstva) A B i C prvomu stabliću A oduzme poknica njegova korienja,
drugomu stabliću B klaštrenjem polovica njegova lišća, a ako he potonji
stablić C ostavi netaknut onakav, kakav je u naravnom razmjeru, t daće
kod stablića A 1 išće i pupoljci nepodpuno izbijati, pače ovalneće djelomice ni prolistati, buduć u stabliću prije ozlede nalazeća se sila mora
podjedno djelovati za nadomještenje prvašnje tvorbe korienja, što inače nebi
bilo, da se je stabh´ću u jednakom razmjeru odmah oduzelo takodjer i polovica
gran^.


Kod stablića B, gdje ostavismo sve korienje, a oduzesmo polovicu iišća,
umaujiti će se prvašnje dielovanje korienja za polovicu. Ali sveukupna radinost
korienja ipak će snažnije djelovati baš na tvorenje novog i većeg lišća za da
prvašnju ravnovjes izjednači, pri čemu će ova tvorba biti ipak mnogo manja,
nego prije, i prirast ili oh novak gromade od stablića B, kao i ouaj od
stablića A prema onom od stablića C u prvoj godini zaostat će znatno.


k ovoga sliedi, da je tekući prirast gromade kod iste vrsti
drveća razmjeran sa obiljem lišća, a to će reći, da stablo ili porast
sa dvostrukim obiljem lišća u jednakih okolnostib ima dakle i dvostruki
prirast ili obnovak na kockastoj u sebi ni (sadržaju).


*
Valja dobro r..J)kovad dobi o \ stablo. Stablo je naime der Baum, a
der ^chaft..ft. Vid
VidVidi
ii o
oo toxn u mojo
mojomojoj
jj raspravi:razpravi: ,,Suma ili drvedebio tom lipj 66111 čtvti" i t, d,
ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 39     <-- 39 -->        PDF

375


PrikažiiJK) to slikovno i to ta likom 1., 2., 3. i 4,


Ako su stabla lika 2. i 4. od iste vrsti drva i od jednakih površinah
lišća i ako su ove potonje, bilo ma kako drugao porazdieljene, ipak od jednake
snage, te kad bi prvo stablo imalo sad 0*098 m´* godišnji prirast, onda bi isto
toliki godišnji prii´ast i ono drugo stablo imalo.


Ako bi stablo lika 1. imalo dvostruku množinu lišt-a, nego što ga ima
stablo lika 2., onda bi ono dvostruki prirast izvodilo, naime 0.196 m^ Isto
tako ima stablo lika 1. dvostruku množinu korienja odnosno dvostruku snagu
djelatnosti ili hranivostl korienja od stabla lika 2. Ako se nadalje od 2 stabla
zadnj i prirast proračuna i onda prispodobi, tad se može odtud takodjer i
razmjer njihove tvorbe krošanja i kića pronaći u predpostavi, da je kod obijuh
stabala njihova starost i osjena naiična (analogna).


Odtud sliedi glavno načelo: da tekući prirast koliko će njekog
porasta n ezavisi (neuvjetuje) od broja ili množine staba 1 a ili od
gustoće istih, nego zavisi pod jednakim! odnošaj i sasm a od
veličine njegove listnatosti t. j. od obilja lišća.


Izkustvo nas uči, da progaljen (proredjen) porast su manjom, ali snažno
djelujućom množinom lišća u mnogih slučajih više izvoditi može, nego ^;ust
(mrčav) porast sa svojim osežnim (eztensivnini) i vrlo zasjenitim i zasjenivajućira
lišćem. Nije nemoguće, da će sbog svježosti tl;i u čilo načetoj predsječi (Vorbieb)
umitana šuma unatoč umanjenoj drvnoj zalihi ne samo više proizvoditi na
zbiljnoni godišnjem dohodku porasta, nego će ponješto povisiti i njegov pruračim
gromade


G-ornji i vanjski dio krošnje doprinaša na hranitbu i na
tvorenje drva mnogo više, nego dolnji i nutarnji dio iste. Raz
ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 376 .— .
polomimo li visinu \nlvd ili vieimi liio^nje J S lik 1-4 u dva pojedtiaka listnata
pojasaJ M, M PiP P, tad će njihov upliv odnosno njihova gospodarst,vena vriednost
glede prirasta koliko će n obće biti valjda kao 1:2:4, a odtuđ sliedi, da
svaka gornja trećina proizvodi dvostruko više, nego slieđeća niža trećina. Ili,
ako se 4 sukladna stabla od prilike lika L ili 2. izaberu, te ako se jednom
od onih stabalah A gornja trećina-QSO, drugomu B srednja, trećina LPN,
trećemu stablu C đolnja trećina HMK kića odstrani, a da se četvrto stablo
netaknuto ostavi onako, kakovo je, i ako se posije 2—3 godine sva ta stabla
obore, te najv.ećom pomnjom izmjere; nadalje, da su gusto zasjenjena
stabla jedno prama drugomu u razmjeru kao 2:3:5 , onda će se u jednom ili
u drugom slučaju ili u obće pokazati, da^ je ono stablo, kojemu klaštrenjem
oduzesmo trećinu njegova kića, te toga radi više nezasjenjuje, oko V^ ili V-^
njegove nadzemne proizvodne ili listnate snage odnosno u tom času oko 15 do
20 postotaka na prirastu gromade izgubilo i da mora ovaj gubitak sa snagom
korienja od primjerno preostavših 15- 20 postotaka nadomjestiti t. j . nadoknaditi.


Prirast objama iliti sadržaja na gdjegod kojoj točki stabla
skoro je razmjeran sa gore nalazećom se listnatosti (obiljem
lišća) — dakle on je na golom (bezgranatom) deblu skoro jednak,
dočim je na vršku t j. na gornjem grana tom dielu u padajućem
razmjeru prema više gore nalazećem se obilju lišća.


Ovo se lasno može životoslovno protumačiti, ako se promozga, da se od
korienja usisan i opet od lišća upojen sok tekar u lišću priugotavlja u pravo
tvorivo tvari i da on tekar kod opetovanog snilazenja (kolanja) osniva stanice i
priugotavlja tvorbu drva.


Eecimo primjerice, da je presiek kod B (lik 2.) u najniladjih n = 5 godina
prirarasao na plohi debljine od 9/n = 10 []´ ´ ili na odnosnom 1 palac debelom
koturu 9 = 10 c/, onda bi sliedilo, da bi morao biti u CEFi J jednnk godišnji
prirast od 9/n = ^7.5 t. j . od 2 četvorna odnosno od 2c´V dočim bi bio
kod M najviše */5, a kod P možda jedva polovicu tako \elik.


Uzmimo u okruglih brojka, da je prirast plošne debljine u deblu (od D
do J lik 1., 2. i 3.)^ q, to je on u trećini vrška M oko = 0,8 q, a po sredini
vrška M do P - 0,7 (i do 0,6 q.


Ako je obilje lišća (listnatost) dvajuh stabala (na pr. lik 2. i 3.) kao m : n,
onda je kod istih odaošajah takodjer i prirast plošne debljine na dnu vrška Z
ili na gornjoj točki debla J, a isto tako i uzduž ciela debla skoro približno
jednak kao m : n.


Kad bi bila dakle krošnjatost HSK stabla (lik 3.) za polovicu manja od
HSK (lik 2.), i kad bi ovo potonje stablo u zadjem petgodištu kod Z,2 ili B
oko 20 U´ prirasta imalo, to bi ga i ono prvo stablo izmedju J i Z,3 samo
oko 10 0]^´ imalo.


Ako bi se mogla listnatost (obilje lišća) od oblika stabla (lik L) polaganim


klaštrenjem neoslabljeno i bez uštrba svesti ili upriličiti na obhk stabla (lik 2.),


onda bi se tim prenesla podjedno i ciela snaga korienja ili cieli priras!: plošne
ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 377 —


debljiiie točke B (lik ].) do ili preko točke vr^a Z, a tim bi se ojačao i
gornji prirast debljine debla, to će reći, da bi se tim povisila i pospje šila
prebrcnost (Vollhol/igkeit).


Asolutan prirast debljine jedne preko druge ložeće točke debla


t. j . promjer i prirast objama od dna D (lik 1—4) u/duž debla raste sve jace
i to lim vise, čim je u času više dotično deblo odmetnuto ili čunjasto, dočim
u vršku (od J prama S) sa malom promjenom ostaje jednak, osim da se je
u velikoj starosti (kod dovršena rasta visine) djelatnost lišća usredotočila više u
vršak, u kojem će slučaju biti prirast debljine gore mnogo veći
Relativa n (odno&an) priras t ili postotak prirasta debljine kod jodne
preko druge ležeće točke debla raste sve više uzduž cielog stabla, i to više u
deblu, nego u vršku, pače u mnogo većem omjeru, nego li absobitan prirast.
Postotak prirasta plošne debljine kod jedne preko druge ležeće točke
stabla uviek je za dva put obilniji, nego što je j e d n o s m j e r n i p o s t o t a k
prirasta debljine p naime p 7100, a prema tomu njegovo povećanje u \is
gore odgovara jur istaknutim načelom.


Iz ovoga razloženja uvidit se može velik upliv, što no ga ima listnatost i
obilje korienja na povećanje drvne gromade ili usebine stabla."^


IV. Djelovanje mnEJe 11a drveće.
Još se niesam bio ni ogaćio, niti su mi stalni zubi sjekutići probili, kad
sam slušao, da je od munje ošinuto drvo liek proti zubnoj bolesti.


U rodnom mi kraju pripovieda se, da će zubna boljetica taj čas jenjati,
ako uzmeš triešćicu od onakova drveta, što no ga je sv. Ilija n)unjom razkolio;
trebaš samo iverak takova drva oštro zašiljiti, u bolni zub zabadati dok ti
krvca nenavrne teći, pak evo te zdrava i čila kao drenov klin. Tako bajaju
}noji zemljaci, a ja prepuštam vještovitu liečniku, da izhitri, je li to odtnd, što
se bockanjem desni (zuberine) odčepi krv, ili je čudotvorno drvce k(»ji čas
munjevito, te zubni živac ublažuje.


Nije mi do naklapanja, nego hajd da vidimo, kako munja dieluje na


drveće.


Mi znamo za živu istinu, da po onoj našoj narodnoj poslovici: „(jeće


grom´^"* u koprive , ali za to s voljom trieska munja u drveta i to ponaj


radje u matori dfib.


* Ova je razpravica upriličeita po načelih nauke Presslerove.
^´* U ovoj poslovici krivo se rabi ,,grom". a moralo bi biti j^mnnja´^ ; jer grom
je Doniier, a munja BIit/. (BHtzsfrabl), za to novalja redi ,.groniovod´´, nego „munjovod".
I nag narod potanko razlikuje ,,grom" od „munje", kako se fu razabire u
slJedec^ilj narodnih i^oslovica; ,, Prije munja sieva, a pak se grom ruzliega" ili
,,za munjom se grom Oeka". Daničie. IH: „neboj se groma, kad munju u epritiće"
ili: „bježeći od groma, miujja me opali", Dani^ic.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Tko nije od nos ?iimara plandujiić po dubravi izmedju dubova vidio otrcana
podsuknjama* sjedogknea od kakovih 200 i više godina, kako mu je munja ne
samo brko\e posmiidila, nego mu i fmašiti trup rasporila do dna srca. Pašto
mi na to? Stadosmo, popostajasmo, te ^aklimajuć glavom, čudom se cudeć goro])
adnoj snazi nebeske munje, te požalismo, što toga šumskoga velikana nije
oborila oštrica od sjekire, jer bi ga ona zaista bolje občuvala od onakove potrice,
a u njegovih daščica počivala bi ona slastna crvenika, koja ljudskim
mozgom zavrnda, kad se je previše naužije. Al ovako od munje otrcan starac
stoji kao noćno strašilo, dok ^e ili sam neobori na crnu zemljicu, ili dok se
nenađje sirotica, koja mu sad danas, sad sutra po koje sakato udo neodsječe,
da š njim zapreta siromašno ognjište.


To je sudbina onih, koje nebo kazni! Pa ni tohko sažaljenja nepokazmo
mi šumari, da onakova bolestnika, ranjava i kljasta, pobliže nerazmotrimo, nebi
]i što šta na njemu opazili, što bi nas uputilo o djelovanju munje na staničevlje
drveta,


0 djelovanju munje na drveće zapredali su učenjaci svakojako, te pokušali,
da 0 učinku munjevne snage što stalno doznadu.


1 doznalo se, da munja struji onud, kud je najmanje zaprieka.


Udari li munja u stablo, onda će ona strujiti (teći) uzduž drvnih
vlakanaca, te se razdvoji na razsošju grana t. j . na onom mjestu, gdje grane
iz debla porastu i opet se ona izpod razsošja spoji, tekuć smjerom drvnih
vlakanaca sve dalje poput vođe kroz žlieb. Trup drva, srčika oko bakulje
(cambium) t. j . kolut ili pravije ostublje razciepivih stanica postaju na mjestu
udarca munje tamnosmeđji, dočim se lišće na okrajcih izdrpa i osraudh Kod
udarca munje odlupi se često kora, te bude na komadiće porazbacana. Prije
se je mislilo, da to dolazi odtud, što se jarom munje izmcdju kore i drva
pretvaranjem sokova (mezgre) tvori para, koja se razpruži i koru velikom
svojom snagom odbiti od drveta. Nu po dokazih Dan Calladonovih nije tomu
tako; jer on tvrdi, da to biva mehaničkim r^dom i to silnim munjevnim
odudarom ili odrivanjem kore od drvnog trupa. Ovaj Calladonov dokaz jest
istinit, buduć munja udara recimo primjerice u dimnjake, te jim razprši često
na sve strane ciglovje, u kojemu se nemože od sokova para tvoriti, jer je
ondje neima, pa se ipak ciglovje razprši.


Munja razoruje najjače one dielove stabla, koje mu najveće zaprieke
stavljaju kod izravnjivanja munjevitosti, a gdje takovih zaprieka neima, ondje
munja struji dalje bez da razoruje. Za to ova neozledjuje sokoviti pletež lišća,
dočim petlje lišća i stržaje (ranken) osmudi i posuši.


Brazda u bjeliki drveta pokazuje put, kojim je munja prostrujila.


Iz izkustva je poznato, da munja ne udara uvjek unajvišje predmete, nu


=^ Ovako zovu u Slavoniji drvo, koje ima visoko deblo bez kic^a i ogranaka,
dakle ein hochstammiger Baum, jer tau je deblo poput sukuje (ženske).
ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 379 — ,,
ipak su visoki predmeti više izvrženi u !arcu munje, te prema "tomu istinita je
ona naša´poslovica: ,,uaj viših se vrhu treskovi"^´ hitaju." Dan.


Da munja s voljom uchtra u drveta dolnzi odtud, što u drveću ima mnogo
sokova, koji su dobri vodici munjevnosti, a toga radi u njih se skiiplj;! množtvo
munjine, te za to snažno privlače munju poput muujovoda. Za to nije luudro
tko se hoće sklouuti kod oluje pod drveta.


Ke samo na svom putu, nego i u blizini udarca munje u drveta ostavlja
ona iza sebe vonj ozonov za njeko kratko vrieme. Naš narod kaže, da munja
Vonja po sumporu, što naravno nije tako. Munja pret\-ara jedan dio kisika od
uzduha u ozon. a jedan dio kisika spaja se (shicuje) sa dušikom u dušikovinu
(NOs,. salitrovina).


Najradje udara munja u dub (hrast), a najredje u bukvu. Za to je veća
pogibelj boj-aviti kod oluje pod hrastom, nego pod, bukvom. Bit će tomu valjda
razlog, što hrast obično većim svojim površjem sadržaje više sokova, a svojom
trieslinom više željeznih sastavina.


Kušalo se je po statističkih podatcih sastaviti njeki omjer, koji bi imao
služiti kao mjerilo za veću ili manju sklonost udarca munje prema drveću. Ako
se uzme pogibelj udarca munje kod bukve sa 3, to udara munja u četinjaču
15 put više, u dubravu (hrastik) 54 put, a u ostala listnjaču 40 put. Munja
osine razmjerno više bolestna stabla, a uajvoli ošinuti osamljena stabla ili tako
zvane „pisare",** te redje mlara u stabla, koja stoje unutri u porastu, a najlaglje
ozledjuje onakova, koja su 15—20 mt. visoka. Isto tako munja tri put
više pogodi u deblo drveta, nego u vršiku, te odskoči u 3 do lOO slučaja od
jednog stabla na drugo. Kod trećine od munje udarenih stabala razmrska ona
(pociepa) deblo, dočim ga obično samo više ili manje ozledi. Takove manje
ozlede niesu za dotično stablo za buduće uspievanje pogibeljne, te takovo stablo
živi i dalje veselo.^ (Nastavak slJedi,}


0 kforozi bilja.


Gospodin Ivan Jagi ć priobćio je u broju 178. t. g. časopisa „Narodne
Novine" pod gornjim naslovom razj)ravu učitelja botanike na našem sveučihštu


g. dra. Hein z a o bfdesti chlorose, koja je zadnjih godina zadala puno straha
svim onim naprednim vinogradarom u Francuzkoj. a nješto i u Ugarskoj, koji
su na mjesto uginulih vinograda zasadili američku lozu.
Buduć da upitna znanstvena razprava zasieca ponješto i u šumarsku
struku, to umijemo, da neće biti s gorega, a da istu u naš list uvrstimo
s tvrdim uvjerenjem, da će svakoga od nas osobito zanimati.


=´" Ovdje je tresak ili tnesak OIJO isto, Što i munja,


*"^´ Tako pvoziTaju u Slavoniji stabla, koja stoje na okrajku šume (BandV^aume), a
carod jib ovako prozvao za to, sto sn granata, te bolje urode vAvom, a šumari tobož
da ciene ili pišu žirovinu samo po BJiliovu urodu.,