DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 1     <-- 1 -->        PDF

"»-H^M-
Br. 8. i 9. u ZAGREBU, I kolovoza 1887. God. XI.


UlDavlest i poziv^


p. n. gospodi elanovom hrv.-slav. šumarskoga družtva.
Čast je podpisanomu predsjeduictvu hrvatsko-slavonskoga šumarskoga
družtva ovira ubaviestiti, da će se dne 10. i sliedećih dana mjeseca rujna t. g.
ovogodišnja, po broju XL glavna skupština našega družtva, u savezu s ekskurziom
uslied zaklju&ka prošlogodišnje u Novojgradiški obđržavatie glavne
skupštine, držati u glavnom gradu Zagrebu sliedećim programom:


a) 9. rujna u večer doček sku[)štinara po dvojici odbornika na zagrebačkom
kolodvoru i prijateljski sastanak u Di´eherovoj pivari. (Gajeva ulica br. t).


b) 10. rujna u 1 sat po podne izlet u obližnju šumu (krenuti će se s Jelaćićeva
trga „Narodna kavana"), gdje će gosp. mjernik Josip Pfister postupak
sa svojim strojem za napajanje drva učestnikom glavne skupštine demonstrirati;
zatim povratak u Zagreb.


c) 11. rujna u 10 sati jutrom u prostorijah hrv.-slav. gospodarskoga družtva
(sajmište) glavna skupština sliedećira dnevnim redom:


1.
Pozdrav skupštine po đružtvenom predsjedniku.
2.
Izbor perovodje za glavnu skupštinu.
3.
Izvješće družtvenoga tajnika o djelovanju upravljajućega odbora tečajem
godine 1887.
,4 . Izvješće 0 godišnjih ražunih godine 1885.


5.
Izpitivanje godišnjih računa za godinu 1886. po dvojici skupštinara sa
izvješćem za, buduću glavnu skupštinu.
6.
Ustanovljenje družtvenoga proračuna za godinu 1888.
7.
Izbor pododbora za škontrovanje družtvene blagajne, utemeljiteljne 1
pripomoćne zaklade.
8.
Izvješće i ocjena književnoga odbora zbog nagrađjivanja prispjelih
literarnih radnja nagradom od 400 for. u smislu zaključka prošlogodišnje
glavne skupštine i književnoga iiatječajav danog po upravljajućem
odboru iz svoje sjednice, držane 11. studenoga 1886, u Zagrebu. .
_
25


.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 338 — . ´
9.
Pojeditii predloži skupštiriara i društvenih članova, koji se u smislu
driižtvenili pravila § 22. prije skupštine pismeno prijave predsjednictvu,
10.
Ustanovljenje mjesta za buduću glavnu skupštinu.
U.
Predaja časti upravnoga odbora na glavnu skupštinu, te biranje u smislu
§ 13. družtvenih pravila: jednoga predsjednika, prvoga i drugoga podpredsjednika,
petorice odbornika, tajnika i pet odborskih zamjenika.
12.
Ovjerovljenje skupštinskoga zapisnika, ter zatim razlaz skupštine.
Na ovu skupštinu čast nam je p. n. gospodu članove pozvati u čvrstoj nadi,
da se ovomu pozivu u čim većem broju odazvati izvole i predsjednictvu što
prije prijave, da se pravodobno dostaviti može polakšica za putovanje na željezničkih
prugah Sisak-Zagreb, Rieka-Zagreb-Zakanj, Dalj-Brod, Varaždin-Zagreb
i na parobrodu Kupinovo-Sisak, Legitimacijom služe družtvene izkazuice, koje
su novom godinom svakomu članu jur dostavljene.


U Zagrebu, 11. kolovoza 1887. ^


Pređsjeđnictvo hrT.-slav. šumarskoga družtva


Za
predsjednika I. pođpređsjednik: Tajnik:


ijo Vrbanie.
Dr. V. Koroškenji.