DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1887 str. 54     <-- 54 -->        PDF

- 3M —
lantaua. 18. Vacciiiinin inyrtilius. 19, V. idnea. 20. (Jonius dant^tiiru-a 2 1. Rhatrinns
^athartica. 2´i, R. iVangula. 2S, Evon/raiis europeus. 24, Staphilea pinata, 25. lllex
aquifolium. 26, Berberis vulg-aris. 27. Dapline mesereum.


Zahvaljujuc se već miapriecl svakomu sudrugu na fcruđu, pripravan sam na svaku
protuuslugu.
U Petrinji, dne 20. lipnja 1887. Drag, Nanicini.


Odgovor na molbu g. Drag. Nanicinija. Sporazumfv se s urednićtvom
šum. lista priobc^ujem vam nazivlje drve(?a, kakovo možete naći u zamašnom djelu
Dr. Bog. Šuleka: ,,Jugoslavenski imenik bilja" (Zagreb 1879.) i u knjizi Dra Jos.
Paučića: ^Šumsko drvede i šiblje u Srbiji´´ god. 1871. te: „Flora knježeviue Srbije"
1875. primjeeujuć, da je u svib tih knjigah. — osobito u prvoj, — sabrano nazivlje
drveća posakupljeno u kril u narod a od raznib krajeva, a ima ga i takova, koje
je doista iz starijih knjiga bJljarica izvadjeno, ali je niklo iz ustiju naroda raznih
krajeva na našem jugu.


Ja sam latinsko nazivlje u Vašoj molbi označio sa brojkami, a u odgovoru naznačio
sam taVodjei- sa brojkami odgovarajuće hrvatsko nazivlje dotičnog drveta sbog
toga, da se nemora latinsko nazivlje di´veća ovdje opetovati.


Ali pokraj svega toga neka gosp. domaći strueari nemisle, da je s tim odgovorom
dotičnoj molbi pođpuno zadovoljeno, nego neka i oni doprinesu po koje zrnce ^
jer se mora znati, da sve narodnje blago te ruke nije sabrano, i da ima toga silu
božju, što u narodu živi, ali u knjizi sabrano nijCj pa ćemo u šumarskom listu drage
volje objelodaniti imena onih sabirača, koji nam budu narodno nazivlje šumskog drveća
priobćJli.


1. Yez, vezika, vezove* (kajkavština).
2. Jasen, crni jasen, gorski jasen, veliki ili veletrn, jasenove^´ (kajkavština).
3. MlieČić, mlieČ, mlječika, borov, crni javor.
4. Zest, žestikovina, žestila (u Slavoniji), žešlja, žešljika, pasliska* (kajkavštin:^).
5. Javor, bieli javor, divji javor, makljen (u Slavoniji), biela trslika.
6. Prob.
7. Olša, biela jova (u Slavoniji), bela volša* (kajkavština)
8. Jošić (u Slavoniji). joŠina, crna jova, crna jelša^ (kajkavština).
9. Tila, tilovina, kopitica, gorski kopitak, pucalika, utin, djedinovo drvo (u
Si´biji), negnjila, nagnoj, pavoz, kozji cizek* (kajkavština) drevji bob.
10 Pucaliua, pucaljika, pucaljka, puskalovina grohotuša (u Srbiji), , žuta bagrena,
laska leća.


11. Lipac, lipec* i lipovec* (kajkavština),
12. Lipolist
13. Biela lipa.
14. Cremža, cremža, sremza (u Slavoniji), sremša, divja kriešva, divja krieša,
čemz, Čimž, sliba, svibovina (u Slavoniji i u Srbiji), svibovje.
15. pasje grožđje, vaščije groždje (u Srbiji), pasji dren, vučikovec´^ (kajkavština)^
kosteličevje, mali les.*
16. Sibika, sibikovina, vodeni zov, biela smrdljika," kalinje, kalinovina (u Slavoniji),
kat´ji les* (kajkavština), kozja pogačica.
17. Kalin, kalina, bikovina, hudika, budi kovina, udika (u Srbiji), udi kovina,
odljika, vodikovina. brovnika. dobrika, dobra vitovina, hudolesoviua * (kajkavština),
hudovirnik,* meduljevina, raedulovna.
18. Brusnica, borovnica, borovnjaČa, mrtovnica, divja mrča (u Dalmaciji), planinska
mrtvinica, barovje, barovnica, kupinača, vrisinje (u Primorju) vresinje, risje* (kajkavština),
risnica.
10. Gorenk, kamčičuje, rdeča majeuca´"^ (kajkavština).