DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1887 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 331 —


n emože, znade već avatko, koji se tim ba^vi. S toga prcponičamo ovii knjižicu najtopliju
tivak(nnif.
Dobiva s(i uz cienu od ´´2b uovč., s poštar. 30 BČ, kod ravnatoljstva pomoćnih
ureda zemaljske vlade u Zagi-ebu i u svib domaćih knjižarah.


Osobne viestu


strogi šumarski izpit. Pišu nam iz Beča, da je gosp, Dragutin Polaček,
zemaljski stipendista na c. kr. visokoj Školi, za zemljotežtvo u Be(5Uj položivši dne
y*>, svibnja t g. posljedni strogi izpitj poptigao diplomu šumarstva i tim ujedno i
najviši stepen teoretičke naobrazbe, koja se kod nas postići može u šumarskoj struci.


Kao što će p. n, gg. čitateljem poznato biti, odgovara rečeni izpit d ok t or atu
drugih struka, a željeti je u interesu naše struke, da se ovakovi slučaji većkrat ope
tujUj jer nam pružaju najbolje sredstvo, da našu liepu Šumarsku struku podignemo do
onog ugleda, koji joj pripada punim pravom po njezinoj važnosti za narodno gospodarstvo
medju ostalimi granami u državnom našem organizmu


Umrli su. Ivan Tichy šumar vlastelinstva čabarskoga dne 18. svibnja t g.


— Franjo Grossbauer p 1. Waldst^ttski c. k. umir. professor na bivšoj šumarskoj
akademiji Mariabrunnskoj, preminuo je u 74. god. dobe svoje dne 31. svibnja
t. g. u Mariabrunnu — i Antun Šranković c. k. umir. šumarski ravnatelj bivše
krajiške uprave u 67. godini naglom smrću dne 19. lipnja t. g. u Beču.
Sitnice.


Nagrada vis. kralj, zemaljske viađe za pošumljenje golieti ti kraškom
predielu. U to iine dobiše nagrade sliedeći žitelji: Bariša Balen iz Sv, Jakoba kralj,
župan, oblasti u Ogulinu iznos od 15 for., nadalje u obsegu kralj, županijske oblasti
u Gospiću; u obćini Kosinj: Sofrenija i Ilija Gruičić 10 for; Damjan i Stevan Momčiiović,
Manojilo Repac, Petar Pribić, Mljat Sigurnjak i Guste Petrović po 8 for.; u
obćini Brlog: Ivan Nekić iznos od 10 for., u obćini Smlljan : Martin Miškulin 20 fr.;
u obćini Kriviput: Joso Tomljenović, Mile Prpić, Marko Pavelić, Tereza Prpić, Leon
Krmpotić, Ilija Pavelić Mile Krmpotić, Frane i Marija Tomljenović, Mijat Sojat, Mile
Tomljenović, Marko Prpić, Štipan Tomljenović, Marko i Štipan Tomljenović, napokon
Joso i Ignjat Butković, Jandre Sojat i Ivan Krmpotić svaki po 10 for. Ovi iznosi
podieljeni su dotiČnikom svečanim načinom.


Odkad se počeo iz zemaljskih sredstava nagradjivati uzgoj kraških prediela u
bivšoj gornjoj krajini, opaxa se u novije doba, da žlteljstvo svojski nastoji oko pošumljeiija
i gojenja zabrana na krasu. Ovo je u istinu joŠ najsbodniji a ujedno i najjeftiniji
način za uzgoj Šuma na naših golietih u Primorju i u nutrinjl ležećih kraških
prediela uzduž Primorja. U tom pogledu iztaknuti nam je osobito revno nastojanje
velikog župana ličko-krbavskog presvj. gosp. Marka Kasumovića, koji svakom
sgodom pobudjuje sborom i tvorom ondješnje žiteljstvo na gojenje krasa, a dao Bog
uztrajao u toj hvalevriednoj namjeni i nadalje!


Niži izpiti za lugarsko i pomoćno euvarsko osoblje. Kod kralj, županij.
oblasti u Zagrebu obdržavani su dne 20, i 21. lipnja t. g. niži izpiti za lugarsko i
pomoćno Čuvarsko osoblje, a izpitno povjerenstvo sastojaše od gg. Fran a Kester č
a n k a^ kralj, županijs, nadšumara kao povjerenika kralj, žup, oblasti a ujedno kao
izpitnoga predsjednika, Dragutin a L a k s a r a, nadšumara slunjske iaiovne obćine,
i M i 1 a d i n a p 1. S t r i g e, kralj. kot. šumara iz Gline, kao povjerenika. K izpitu
prijaviše se u svemu 22 kandidata, a od ovih podvrgoše se njih 16. Izmedju potonjih
proglasi povjerenstvo veoma sposobmmi: Stevana Bilieević-a, Yida Dakića i Dmitra
Mladjenovića sposobnimi pako;, Simu Begovića, Petra Aleksića, Stevana Vujakliju,