DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1887 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 328
JL J JL KZ? ,,L -JUX- rSi »


Družtvene viesti.


Glavna skupština. Stavljamo na znanje p. n. gg. našim članovom, da ee se
ovogodišnja po broju Xr, glavna skupština hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva
uslled zaključka prošlogodišnje dne 8. i sliedećih dana mjeseca rujna u Novojgradiški
sabrane glavne skupštine, u Zagreb u obdržavati. Vrieme i program glavne skupštine
dat će se u bududein broju šumarskoga lista na znanje.


Sjednica -upravljajućeg odbora našeg družtva držana bje dne 2. lipnja t. g.
u đružtvenili prostorijah pod predsjedanjem prvog družtvenoga podpredsjeđuika g, iMije
Vrbanit^a i u prisutnosti gg. odbornika Antuna Soretića, Josipa Ettingera, Roberta
Fisehbacha i tajniko dra. Vjekoslava Koroškenyi-a.


Poslije ovjerovljenja zadnje odborske sjednice, držane dne 21, sieenja t. g., prešlo
se je na razpravu predmeta, stavljenih na dnevni red.


Čita se odpis visoke kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od 24,
sieČnja t. g. broj 52.735. ex´ 1886., kojim se družfcv« dostavlja u pretres osnovci kr.
zup. nudšumara Lad. pl. Kraljevića ob uredjenju urbarnih šumskih obćina i o šumskom
gospodarstvu, nadalje predlog vlast, šumarnika Mije Radoševida o utamanjenju grabežljive
zvjeradi sa striclminom uz odnosno obrazloženje; — upućuje se na pododbor, sastojeći
se iz gg. M. Vrbanića, I. Ettingera i F. Kesterčanka.


Družtv. tajnik pročita njeke važnije dopise,, prispiele družtvu, ter izvieš(?uje o
stanju družtvene blagajne i o novčanom položaju družtva* uzima se na znanje.


G-. J. Ettinger producira pet kartona s 3 8 raznih vrsti hrast, žira iz Hrvatske,
te želi, da se u budućem broju šumarskoga lista njekoliko vrsti litografijom otisnuti
dade uz shodan tekst; — ako bude ikako moguće obzirom na trošak, zadovoljiti će
se toj želji.


Gr. M, Vrbanićjavlja, da nacrt osnove šumskoga zakona za Hrvatsku
i Slavoniju , sastavljen u VI. glavnoj skupštini hrv.-slav. šum, družtva a držanoj
dne 13 i sliedećih dana mjeseca kolovoza 1882, u Zagrebu, po g. H. družtv. podpredsjedniku
raedju narodne zastupnike visokoga sabora do sada joŠ raadieljea nije, kao
što bje isti već glede toga zamoljen; — zamoliti ce se pismeno, da izvoli to razjnsniti.


Inih predloga nije bilo.


Zatim bje sjednica zaključena. ,


Sa drvarskog tržišta.


Dražba drva u državnih šumah. Krzlj, šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu
oglasilo je na dne 4. srpnja t. g dražbenu razpravu putem pismenih ponuda radi
prodaje jelovih, smrekovih i bukovih stabala u drvosjecih kr. kot. šumarija
Fužine, Lokve, Novi, Begovorazdolje, Ogulin i Kriviput. Drvna gromada iznaša 357IG
m´´^ za ciepanje i gradju i 19422 prostorna metra ogrievnih drva I. i II.
razreda u ukupnoj procjenbenoj vriednosti od 110.374 for. 7. nvč. Dražbeni uvjeti
mogu se svaki dan uviditi kod rećenog ravnateljstva i kod odnosnih kot. šumarija.


Kako stoji trgovina s hrastovimi dužieami u Sisku. Tržište sisačko
s hrasfcovitni dužieami nije bilo već odavna tako povoljno, kao baš pof^ctkom mjeseca
hpnja t. g. U Francuzkoj manjkaju mnoge dimenzije te vrsti, a tovarišta su već znatno
izpražnjena. Usljed te okolnosti dolaze francuzki trgovci, te nudjajti prilično visoke
vjem. a povodom ilm drže producenti stalno svoje prodajne ciene Tako bje u zadnje
ŠUMARSKI LIST 7/1887 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 329 —


doba prodan jedan milijun dužica iznosom od 210 for. po tiiijadi. Ovdje nam
je osobito šztaknuti okolnost, da su mnogi ovdešujih producenta napustili bili izradjivaDJe
francuzke dužice, ter se lih obratili na produkciju njen^aelie pintarske i ine drvarske
robe^ što je bas bilo razlogom, da je ciena francuzke dužice poskočila. Da li 6e to u
obce nepovoljno dielovati na prodaju pintarske robe, nemožemo predbodno konstatirati:
svakako bi bilo za željeti, da se producenti njemačke pintarske robe glede ustanovljenja
svojih ciena slože, da tako predusretnu svakoj neprilici, koja bi možebiti nastati mogla
na tržištu s prednavedenom robom. — Inače bi mogla opet nastupiti trgovačka kriza,
koja je, kako nam svim poznato, dugo vremena dominirala na tržištu našem, naročito
u poslovib s dužicami. — Iz Francuzke dolaze nam u tom pogledu izviešća različita,
kao što to obično biva. DoČim naime jedni tvrde, da su ciene dužica ovisne osobito od
razvitka vinove loze; mniju opet drugi, da tomu nije tako. Jer unatoč tomu, što loza
nuz nješto hladno vrieme ipak trpila nije,, nemože se ova okolnost viŠe toliko u obzir
uzeti s razloga, što se uvozom vina u Francuzku s drugih raznih strana možebiti nastavši
manjak sasvim nadoknađjuje. Samo bi mogao jedan jedini slučaj nastupiti, koji
bi vinskoj trgovini i dakako takodjer i trgovini s dužicami veliki udarac zadao, a to
su politički odnosa j i u Francuzkoj. — Nadajmo se, da če i to dobro prođi,
što već iz toga izvoditi možemo, jer se velike pripreme upriličuja u Parizu več sada
za izložbu, koja 6Q se buduće godine tamo obdržavati. Svakako nebi toga bilo, da se
Šta opasna s koje strane očekuje. Umirimo se dakle za s>ida u tom pogledu.


Stečaj drvarske tvrdke Kovadić i Altmann, Ovih dana bje kod kraljevsk.
sudbenoga stola u Zagrebu razpravljena veoma zanimiva parnica. Kao obtuženici stajahu
pred sudom njekoč u našoj žemlji osobito uvaženi đrvotržci, Kovačič i Altmann.
Eduard F. Kovačić rodjen je u Karlovcu, 47 godina star, rimo-katol., bivši chef
osiečke drvarske tvrdke Altmann i Kovačić, njekadanji posjednik imanja Okrugljak,
koje upravo divno leži nad dolinom Sv. Žavera kod Zagreba. Dragutinu Altmanu je
49 godina, rodom iz Slatine, ter bivši veletržac u Osieku. Ed. F. Kovačić započe
god. 1861. u Osieku trgovinu s drvi u družtvu s Melchiorom Spišićem. G-Iavnica,
koju je Kovačič u trgovinu tada uložio, iznašala je 35—40.000 for. G-odine 1870.
umre Spišič i pri zaključku računa pripadfe Kovačica glavnica od 120.000 for. Izim
toga ostavi Spišič svojem drugu daljnji iznos od 30 000 for., a jednaka svota pripade
i Altmanna, koji s tom glavnicom stupi u taj, drvarski posao kao sudrug.


Ta nova tvrdka napredovala je u svojoj trgovini veoma dobro i imala je u svih
krugovih veliki ugled. U pojedinih operacijah razgranjene drvarske trgovine udioničtvovahu
muče daljnje tvrdke Emil Camillo Turk iz Trsta i Viktor Selinger iz Osieka.
Posao se usljed toga znatno razgranio, a upravo vanredno povoljni uspieh u trgovini
ohrabri KovaČića, koji je bio u cielom tom poslu upravitelj i duša svega, poduzimati
i-azne spekulacije, nu što se napokon svrši padom ciele te tvrdke. Dne 30. rujna
1880. bje otvoren stečaj preko Čitavog imetka pomenute firme.


Poslovne knjige bijahu vodjene sve do godine 1878. uzornim redom, nu posao
poče več tada znatno nazadovati, jer početkom budućeg, lietapokazaše se u knjigah
velike nepodobštine, cieli listovi iz istih bjehu potrgani, a počam od 1. siečnja 1879.
prestade i svako redovito unašanje u knjige.


Koncem godine 1876. iznašao je imerak tvrdke 392.446 for. 32 nč., koncem


god.
1877. pako 262.293 for. 96 nč. Od toga pripade Kovačiču 204,494 fr. 01 n.,
a Altmannu 57.799 for. 95 nč. Godine 1877. izgubila je tvrdka več znatne iznose,
a gubitci premašili su dobitak za koje kakvih 19.761 for. 42 nč. Iste godine izvadio
je Kovačič iz poslovne blagajne iznos od 52.541 for. 35 nč. a živio je veoma udobno
dapače razkošno u Osieku, Zagrebu, Beču i Parizu, dočim izim toga za njegove osobne
troškove ubilježen bje iznos od 25 488 for. 13 nč. Nu i Altmann izvadio je iz blagajne
znatne s^^ote. Kod predJzfrage naveo je Kovačić, da je innogo Izgubio prigodom
exploitacije šUtne „Okički Lug´^ i povodom nastupivšeg stečaja Vicfcora Selingem. Kod
24
ŠUMARSKI LIST 7/1887 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 330 —


steeaja izkazala je potueiiuta drvarska fcvrdka activa iznosom, od 542.806 for. 60 n6.,
a passiva iznosom od 519.272 for. 73 movČ., prema tomu iznašao bi deficit samo


23.533 for. 87 nč., pošto su pako activa sasvim dabiosria, to se pokazuje deficit
mnogo vedi. Tast Ed. F. Kovačićev — Bauer — preuzeo je izravnauje s vjerovnici.
Zagrebačka štedionica i zalagaoiiica morala se zadovoljiti s 50^/o svojih tražbina, a
ostali vjerovnici samo s 30"/« tako, da je jedva polo\^ica izno´^a passiva pokrivena.
Buduć da se nije znalo za boravište Kovačićevo, to se je ta parnica godine i godine
vukla. Jedva nakon dugog vremena hje mogude ovaj predmet poprimiti i koncu privesti.
— Kako smo dakle čuli sudbeni stol se je po provedenoj razpravi u predmetu
stečaja Kovačić-Altmanna osvjedočio, da su okrivljenici jedino nesretnim! poslovi, imcnito
usljed fallimenta Selingerova^ kod kojeg bjebu engažirani sa 60.000 for., na svojem
kreditu nastradali ter momentano insolventnimi p -stali i sbog toga morndoše stečaj
najaviti. Obzirom dakle na sve te okolnosti^ riešio je nadležni sud Kovaeić-Altmanna
svake krivnje.
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Viestnik za šumarstvo i gospodarstvo, što ga izdaje profesorski sbor kr.
gosp. i šumar, učiiišta u Križevcih, a uredjuje prof, Ivan Potočnjak, II. svezak ima
sliede(?i sadržaj; Uzgoj hrasta u slavonskih bukvici h, priob. W. Mialler. —
Ptice i gospodarstvo, priob. J, Potočnjak. — Trsov ušenac s osobitim
obzirom na Hrvatsku, priob. J. Kempf. — Uzgoj i p r or e dj i v a n j e hrastovih
šuma, priob, VI. Kiseljak. — Hranitba životinja, priob. J. Ubi. —
Pr 012 vadj anj e škroba kao gospodarska industrija, priob. Q. Pesider. —Novi
pojavi i izumi na polju gospodarstva, šumarstva i tehnike:
Poljmetar. Stroj za presadjivanje jednogodišnjih četinjača. Jeftino sredstvo, da se uta-
mane vrlcl. Uporaba centrifiigalue sile u mliekarstva i prva raliekarska centrifuga u
Hrvatskoj. Sacekarin. Vino iz jagoda i malina. Hladilo za životinje. — Gospodar ska
i šumarska književnost; Procjena gospodarskih dobara s osobitim obzirom
na procjenu gospodarskih dobara u Austro-Ugarskoj. Uzgoj bilja. Ciepljenje vinove
loze, Konjušnice za vet-i i manji posjed. 0 uporabi drapa i drugih vinskih zaostataka.
Mane i bolesti vina i kako se lieče. Haudbuch dos Weinbaues und der Kellerwirthschaft.
Das Forsthche Transportweseu. Lehr- und Handbuch fiir Berufsjiiger. Cultur
und Ertrag der Korbweide. Lehrbuch der uiederen Geodasie fiir Forst- und Landwirthe.
Die best n Futterpflanzen. Die Thomasschlacke. Werth und Unwerth der Schutzimpfung
gegen Thierseuchen.


Razn e viesti : Vino iz voća. Gljive. Bakar u vinu. Proizvod vina u Francuskoj
godine 188G.
Domać e viesti : Šumsko poučno putovanje. Poučno putovanje gospodara.
Mliekarnica na ratarnici kr. gosp. i šum. u-ilišta u Križevcih.
Ovaj strukovni organ izlazi svaki četvrt godine u najmanje tri tiskana tabaka a
stoji na godinu tri forinta,


Konjušuice za veći i manji posjed. Pod tim naslovom izašla je knjižica,
kao uzorak gospodarskih gradjevina, nakladom vis. kr. hrv.-slav -dalm. zemalj. vlade ;
napisao po njemačkom Izvoru c kr. gospodarskoga družtva u F^eču Fra n pl. Kruži ć
kr, profesor tehničke struke na gosp. i šum. učilištu u Križevcih.


Ovo dielce pisano je više popularno i sadržaje sve, što je potrebito za podignuće
manje ili veće konjušnice, na 17 strana u oam. ima 22 lika i jednu tabelu sa podpunimi
osnovami raznih konjušnica.


1.>:L j"e koni(.goj.stvo u gospndarstvu našega nai-oda od velike važnosti nctrebamo
ovdjt´ p(.bliže S] oniuijiti; da pako bez valjanih koujuSniea konjogojstvo napredovati