DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1887 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 328
JL J JL KZ? ,,L -JUX- rSi »


Družtvene viesti.


Glavna skupština. Stavljamo na znanje p. n. gg. našim članovom, da ee se
ovogodišnja po broju Xr, glavna skupština hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva
uslled zaključka prošlogodišnje dne 8. i sliedećih dana mjeseca rujna u Novojgradiški
sabrane glavne skupštine, u Zagreb u obdržavati. Vrieme i program glavne skupštine
dat će se u bududein broju šumarskoga lista na znanje.


Sjednica -upravljajućeg odbora našeg družtva držana bje dne 2. lipnja t. g.
u đružtvenili prostorijah pod predsjedanjem prvog družtvenoga podpredsjeđuika g, iMije
Vrbanit^a i u prisutnosti gg. odbornika Antuna Soretića, Josipa Ettingera, Roberta
Fisehbacha i tajniko dra. Vjekoslava Koroškenyi-a.


Poslije ovjerovljenja zadnje odborske sjednice, držane dne 21, sieenja t. g., prešlo
se je na razpravu predmeta, stavljenih na dnevni red.


Čita se odpis visoke kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od 24,
sieČnja t. g. broj 52.735. ex´ 1886., kojim se družfcv« dostavlja u pretres osnovci kr.
zup. nudšumara Lad. pl. Kraljevića ob uredjenju urbarnih šumskih obćina i o šumskom
gospodarstvu, nadalje predlog vlast, šumarnika Mije Radoševida o utamanjenju grabežljive
zvjeradi sa striclminom uz odnosno obrazloženje; — upućuje se na pododbor, sastojeći
se iz gg. M. Vrbanića, I. Ettingera i F. Kesterčanka.


Družtv. tajnik pročita njeke važnije dopise,, prispiele družtvu, ter izvieš(?uje o
stanju družtvene blagajne i o novčanom položaju družtva* uzima se na znanje.


G-. J. Ettinger producira pet kartona s 3 8 raznih vrsti hrast, žira iz Hrvatske,
te želi, da se u budućem broju šumarskoga lista njekoliko vrsti litografijom otisnuti
dade uz shodan tekst; — ako bude ikako moguće obzirom na trošak, zadovoljiti će
se toj želji.


Gr. M, Vrbanićjavlja, da nacrt osnove šumskoga zakona za Hrvatsku
i Slavoniju , sastavljen u VI. glavnoj skupštini hrv.-slav. šum, družtva a držanoj
dne 13 i sliedećih dana mjeseca kolovoza 1882, u Zagrebu, po g. H. družtv. podpredsjedniku
raedju narodne zastupnike visokoga sabora do sada joŠ raadieljea nije, kao
što bje isti već glede toga zamoljen; — zamoliti ce se pismeno, da izvoli to razjnsniti.


Inih predloga nije bilo.


Zatim bje sjednica zaključena. ,


Sa drvarskog tržišta.


Dražba drva u državnih šumah. Krzlj, šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu
oglasilo je na dne 4. srpnja t. g dražbenu razpravu putem pismenih ponuda radi
prodaje jelovih, smrekovih i bukovih stabala u drvosjecih kr. kot. šumarija
Fužine, Lokve, Novi, Begovorazdolje, Ogulin i Kriviput. Drvna gromada iznaša 357IG
m´´^ za ciepanje i gradju i 19422 prostorna metra ogrievnih drva I. i II.
razreda u ukupnoj procjenbenoj vriednosti od 110.374 for. 7. nvč. Dražbeni uvjeti
mogu se svaki dan uviditi kod rećenog ravnateljstva i kod odnosnih kot. šumarija.


Kako stoji trgovina s hrastovimi dužieami u Sisku. Tržište sisačko
s hrasfcovitni dužieami nije bilo već odavna tako povoljno, kao baš pof^ctkom mjeseca
hpnja t. g. U Francuzkoj manjkaju mnoge dimenzije te vrsti, a tovarišta su već znatno
izpražnjena. Usljed te okolnosti dolaze francuzki trgovci, te nudjajti prilično visoke
vjem. a povodom ilm drže producenti stalno svoje prodajne ciene Tako bje u zadnje