DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1887 str. 42     <-- 42 -->        PDF

"- 274 —


hh^lh podlož^ikalu ima se smatrati kano Šuma obcinska, 1 stoji pod nadzorom vlasti
političkih. Tako je n o^^om slučaju šuma, u kojoj ima utjecatelj pravo na drvariju,
tinešena u zemlj. nap. br. 9. ob<5ine Novaki pod A. na ime obdine. Tko ima pravo
Ba drvariju u toj obdinskoj šumi? Onaj, kamu je urbarski sud dosudio to uživanje.
A komu je to urbarski sud dosudio? Viastnikom dotičnih sesija. Nije dobio Martin B.
pravo uživanja občinske šume kana Martin B., nego kano vlastnik četvrt urbarske sesije,
upisane u aemlj. nap. br, 80 obeine Novaki. S toga tvrdi, da je pravo drvarije
u obćinskih sumah pravo realno, pripadajuće viastnikom dotičnih urbarskih sesija, koji
su šumom nadieljeni (vidi Uuger, Svstem I. str. 468 i si.)


Politička oblast ima nadzirati šume, pošto se preveliko ciepanje šume protivi
narodno-gospodarstvenim pravilom, te nemože nastati slučaj, da se pojedinomu ovlašteniku
pripadajući razmjerni dio preda u izključivo vlastničtvo. S toga je i 2ak, čl. V.


g. 1870. u §.3 . ovako odciepljenje dozvolio samo glede pašnjaka, jer su šume đodieljen(
5 viastnikom selišta zato, da se može niroduo gospodarstvo razvijati. Ako bi se
dozvolilo razlučeuje prava drvarije, onda bi bili uživaoci toga prava sami bezkučnici,
Što sigurno nebl bilo po namjeri zakonodavca.
Kralj, zemaljska vlada, odjel za nutarnje poslove, izrekla je riešitbom od 26.
lipnja 1886. br. 5644 što sliedi: EieŠavajUč izvješće podžupanije od 10. siečnja 1885.
br. 1*2904 ex 1884 ob utoku Karla N. proti tamošnjoj odluci od 7. listopada 1884.
hr. 3641, kojom se utjecatelju, zatim Jakovu Gr. i Rozi Kl., koji su urbarska selišta
pokupovali, pravo drvarije u obćinskoj šumi uzkraćuje, obnašla je kr. zemalj. vlada,
odjel za nutarnje poslove, utoku zadovoljiti, te napadnutu odluku ukinuti s razloga,
što je ovlaštenje u zajedničkih šumah bivših urbarskih obćina vezano na posjed selištne
nekretnine i to zato, jer je odnosno pravo prije segregacije vezano bilo na urbarsko
selište; segregacijom - pako nastalo je samo gospodarstveno razdielenje, nimalo pako
kvalitativna promjena prava. ^^Mje s e čnik".


Osobne viesti.


Imenovanje. Šumarski vježbenik kod II. banske imovne obćine Lj ude vit
Szentg70gy i imenovan je šum. akcesistom, a šumarski vježbenik kod otočke imovne
obćine Vjekosla v Guč i imenovan je kao takov i to obadvojica kod gospodarstvenog
ureda pomenute imovne obćine u Petrinji. Nadalje imenovan je kod potonjeg ureda
dosadanji kot. Šumar Antu n Ćelij a u Dvoru II. banske imovne obćine protustavuikom
ujedno računovodjom.


Abiturient visoke škole za zemljotežtvo u Beču Ruđolf .R u k a v i u a - L i ebstadtsk
i imenovan je šumarskim pristavom kod vlastelinstva Daruvar. Sirač i Uljanik
u Daruvaru.


Umrli su: Faunj pl. Ghjczj rodj. pl. Terzi vlastelinska čabarska i
babenfeldska, utemeljiteljni član našegdružtva, umrla je u 76. god.ni dobe svoje dne 10.
svibnja t. g. u Beču a odanle prenesena i pohranjena u obiteljskoj rnki u Čabru.
Vriednii i čestitu pokojnicu oplakuje nje/^Ina mnogobrojna rodbina a ostaje za vazda u
blagoj uspomeni cielog čabarskog kotara. Lahka joj zemlja!


Nadalje umro je drvotržac iz Jasenovca Paj o Mačkovi ć dne 9- svibnja t g.
u Sisku, pokojnik bijaše sVeobće ljubljen trgovac ter od svojih sugradjana osobito
štovan. Pokoj mu duši!


Sitnice.


Opet jedna žrtva svoje službene dužnosti. Kako je poznato, počinja u ovo
doba godine naš seljak najradje ugoiiom svoje stoke u šumske zabrane, gdje prilično
dosta trave ima, Šumsku štetu.