DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1887 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 254 —


U gornjoj brojci o šumskom posjedu sadržano je mnogo šimišta, koje
nepripađa državi, nego ga drže urodjeni knezovi samo u zakupu. Osim toga
uračunane su velike površine šumske, koje nisu još omedjašene, ili u kojih,
akoprem je država vlastnikom, obližnji stanovnici, koji se bave s poljodielstvom,
prava služnosti uživaju i to: pašu za svoju marvu, drvo za potrebštinfi kućne;
dapače u njekih slučajevih imaju pravo šumsko tlo krčiti i pretvoriti u gospodarske
svrhe.


U malo pokrajinah, kao n. pr. u Sindh-u i u centralnih provincijah, bijahu
odnošaji za vrieme demarkacije povoljni, država postade odmah neograničenim
posjednikom šuma, u kojih potonjih nije bilo nikakovih šumskih služnosti.*
Nu u drugih pokrajinah trebati će još dugo vremena, dokle odstrane dotično
urede prava šumskih služnosti, što je od prieke nužde u svrhu gajenja i sistematične
uprave šuma; samo uztrajnošču i obzirnim postupkom prama ovlaštenikom
moći ćemo do žudjenog cilja doći. U ovom velevažnom poslu i u ostalih
provedbah šumskoga gospodarenja voditi će nas izkustvo. pribavljeno :io sada
u Europi pri uredjenju sličnih prava obćina i inih privatnih posjednika. Predbacivalo
se mnogokrat urodjenikom indijskim, da oni šume pale i bezobzirnim
krčenjem haraju, bez promisliti, da jim pripadaju ona ista prava, koja uživaju
i stanovnici europejskih šuma. Zahtjevaju h pako javni obziri, to se moraju ta
prava odstraniti, a pri tom ima se urodjenikom po mogućnosti udovoljiti kao
ovlaštenikom šumskim u pogledu njihovih opravdanih zahtjeva, istim načinom.
kao što to biva s ovlaštenici takovih prava u Europi.


Iz prednavedenoga razabire se, da valja u državnih Šumah indijskih još
mnogo toga urediti; jer veći dio tih šuma nalazi se u iztrošenom stanju, a
mnoge su obterećene sa šumskimi služnostmi. Znatni troškovi su potrebiti, da
se šume omedjaše i kultiviraju, putevi pograde ter rieke reguliraju i za plovitbu
prirede. S toga i nedav, ju do sada šume državi još nikakova baš znatnog
čistog dohodka. Neima pako dvojbe, da će se s vremenom, čim se postojeće
sada potežkoće uklone, prihod šuma u financijalnom pogledu znatno povisiti,
ter racionalno gospodarenje i uredjenje državnih šuma koli ondješnjoj vladi od
velike koristi biti, toli i unapredji\´ati sveobće blsgostanje u zemlji.


Zaključujuć ovim prcdležeću razpravu dra. Brandis-a, nepreostaje nam
ino, nego da našiin sustručarom u britansko-indijskih kolonijah izrazimo ^a-lju.
da uztraju u svojem toli težkom radu, ter da jim uredjenje onđješnjih šumskih
odnošaja svrsishodno najt)oijim uspiehom za rukom podje.


"^ Godine 1S76, iznašale su državne šume u Indiji đo 13.009 englczklh Pj milj;
o´d kojih je bila skoro polovica odtcvećena od siim služnosti. ~