DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1887 str. 44     <-- 44 -->        PDF

, , - 228 —
Osobne viestU


Igstup iz službe imovne obćine, Privi-em, protuslavnik kod JI. banske imov.
obćine Nikol a Kovačevic , c. kr. urair. satnik, zahvalio se na Časti protiistavnika.


Imenovanja, Alek sa u.der . IJg x´en,oyi/v akcesista .kod., .gospodar, ureda, ti
Petrinji imenovan je protusiravnikom kod I. banske .iraovae. obćsae u. Glini. Nadalje
imenovani sa kod ogulinske imovne obćine: Dušan Minatski i Antun Kern
privrem. šumar, vježbenici kod kot. šumarije u Plaškom, dotično u Ogulina ; privremeni


šumarski vježbenik M-atJja Moća n imenovan je upraviteljem pomodne kot. šumarije
u Eakovici.
Sitnice


Poučno putovanje slušatelja šumarstva na kralj, gospođ, šumar, učilišta
u Križevcih. Visoka kralj, zemaljska vlada, odjel 2a unutarnje poslove, dozvolila je
pod 18. travnja t. g. bi´oj 12.655., da slušatelji šumarstva na gore pomenutom učilištu
tečajem mjeseca svibnja t g. poduzmu pod vodstvom kralj, profesora g. Drag. Hlave
dulje poučno putovanje. Put ide la-oz dolnju Štajersku, u Korušku do Lienca u Tirolskoj,
zatim natrag preko Villacba u Kranjsku i Istru. Na povratka stici će slušatelji u Trst,
a zatim po moru u Pola .i na Rieku, odanle preko brvat. Krasa u Ogulin, Zagreb i
napokon u Križevac.


Ovo putovanje biti će osobito zanlmivo za naŠe mlade šumare, jer će mnogo koje
Šta imati priliku vidjeti na puUi, imenito pako u šumsko-gospodarstvenom pogledu, u
kojem smjeru će putnici sa svih stranah najveću pripravnost i podporu naći. Visoko


c. kr. ministai´stvo za poljođieljatvo u Beču svojim dopisom od 21. travnja t. g, broj
5029—602., Ispravljenim na ravnateljstvo kralj, gospod. i Šumar, učilišta u Križevcih,
uputilo je sve podčinjene c. kn šumarske oblasti i urede, da imaju našim mladim
šumarom za vrieme njihova poučnoga putovanja svakom prilikom na ruku ići, naročito
pako sve šumske objekte pokazati i točno razjasniti. Veoma bi nam milo bilo da
dobijemo u svoje vrieme izviešće ob ovom poučnom putovanju, da ga oblelodanimo u
našem družtvenom organu, jer bi to naše vrieđne Čitatelje svakako zanimalo.
Obđržavanje izpita za lugarsko-pomoono i tehničko osoblje. Kod kralj.
županijske oblasti u Zagrebu, obdrževati će se skorim u smislu ustanova c. kr. naredbe
od 15. siečnja 1850. i, z. nižji gumarski državni izpiti za šumarsko-Čuvarsko osoblje,
ter je istodobno određjen 25. svibnja t g. kao rok, do kojega svi oni, koji se tom
izpitu podvrći kane, svoje vlastoručno pisane i propisno obložene molbenice, ako jur
stoje u službi, putem predpostavljene oblasti, inače pako neposredno župan, oblasti u
Zagrebu podtiieti imadu.


Obavješćuju se 0 tom sve područne kot. oblasti, svi kr. državni šumski uredi,
imovne obt^ine kao i privatni šumski uredi i upraviteljstva na znanje podčinjenog si
nižeg šumarskog osoblja. .


Stanje mirovinske zaklade lugara otočke imovne obćine koncem godine
1886. iznaša glasom dnevničkog zaključka 28 for, 14 nvČ. u gotovom, i 5970 for.
u vriednostih papirih (državnih obveznica).


G-ospođarstveni glasovi iz Rieke. Čitamo u Časopisu „La Bilancia^^ u broju
60, od 15. oi^ujka t. g., kojeg dobismo od jednog našeg vriednog Člana, da je V.
Tomsić, povodom tim, sto se radi aada sa strane gradskoga poglavarstva na Rieci o
pošuraljenju u gradskoj okolici nalazećeg se krša, priobćio sh´edeće: Sada, gdje je
štovano gradsko gospodarstveno povjerenstvo podvostručilo djelovanje oko pošumljenja
našega, prediela, usudjujem se upozoriti to povji-renstvo na jednu vrst drva, kojeg poaađih
nekoliko exemplara, kad´ bijah učiteljem pučkim u Drenovi^ u gospodarstvenom
vrtu iste škole.
ŠUMARSKI LIST 5/1887 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 229 —


To stablo, koje bi najprikladnije bilo za naše krske goljeti, jest paja s en (Alhinthos
glaiidulosa), 0 tom stablu pisao sam obširno u jednom đie-lu, icojeg priob(5i]i g. 1878.
pod naslovom : „C rt e o kulturi kineske bube svilene". Hoću da sada opetnjem
Što onomad rekoh, te može eventualno koristiti, ako se bude htjelo izvesti pošuraljenje
na čistinah rečenim drvom.


Pajasen, tako zvani nepravi Vernis h Japana, pripada rodu terebinta i potiee
iz Japana i iz Kine,


\ Otac d´ Incarville, učen i revan misijonarj donio je to drvo g. 1750. u Europu^
predpostaviv, da je ta vrst drva nazvana „Vernis" za tvorenje pokućtva, krvjc se nemože
imitirati^ a koje pobuđjuje udivljenje Europe.


Ogoj pajasena je veoma lagan i uspije u svakoj vrsti tla, kao Što na suhom,
vapneno-mineralnomj rahlom i kamenitona.


Rečeno drvo raste brzo u vis, uresom je vrtlova i javnih Šetališta. Deblo mu
ostane liepo, gladko, neirna smogera ih kakovih pukotina, kao na pr. što "se to nalazi
na kori bresta, a daje vrstno drvo za građju.


Uvaženi jedan lieČnik dapače dokazao je, da je kora pajasenova uspiešan liek
proti trakači. Pajasen odolieva svim uplivom atmosferičkim, neškodi mu ni studen (dakako
do stanovitng stupnja) ni toplina, ni vjetar, ni kiša 5 podnaša koll sušu toli vlagu,
a množi se brzo.


Lišće pajasenovo zaudara, te ga neprima ni domaća marva ni zvjerad. Ono je
krilato, ovalno dugoljasto, na granČicah stoji neparno a na temelju svom ima jedan zub,
koji savršava s malim bobuljkom, osjetljivim doticajem, s kojeg razloga i zove se
jjAilanthus glandulosa".


Na kraju svojih grana daje mnogobrojno cvjećc žuto-zelenkaste boje. Plod pajasena
je malen, plosnat, krilat mjeri do tri centimetra i neima više od jednog plosnatog zrna.
Sjeme dozrieva u jeseni a pobire se u studenu; valja ga osušiti prije, pošto se inače rado
pokvari. Sije se od veljače do svibnja na lihe u redovih ili u kvadratih ; dapače može
se sjeme jednostavno pomješati zemljom i baciti medju kamenje, svakako pako mora se
zemljom pokriti. Nakon tri tjedna ili najviše mjesec dana klije sjeme, biljka raste brzo,
u jednoj godini postigne visinu od deset do trideset, dapače i do pedeset centimetra.


Kada biljke postignu visinu od 4 metara, obrežu se na dva ili tri centimetra od


zemlje, ter izbojci razvijaju se tolikom brzinom, da u malo gođinah može se pošumiti


zemljište, bilo ono suho ili kamenito. Cim se više to drvo obrezava, tim se vise goji.


Može se i tim načinom pajasen uzgajati, da se metne u zemlju kao koruu njekoliko


komada korjena a ti će u jednom mjesecu u lietno doba odmah izbijati.


Zaključujuć ovim, nernogu ino, a da ne preporučim štovanom povjerenstvu tu
vrst drva, koje bi bilo najprobitačnije za gojenje naših golietih već s tog razloga, Što
marva na njega ne napada i što uslied toga nebi nuždno bilo na obćinskih predielih
pašu braniti. Nijedno bo stablo ne raste i ne širi se tako brzo kao pajasen. a njegovom
kulturom učinio bi se prvi korak za gojenje koristnih svilenih buba kinezkihj koje se
njegovim lišćem hrane.


Obilje šuma u englez;. Kolumbiji. Šumovitost englez. Kolumbije razabrati
ćemo si ponajbolje iz činjenice, da je od 4 u Vancouveru posječenih stabala izradjeno
20,580 (englez ) stopa drva. Douglasova jela (jelić) poznata je od vajkada s dobra
glasa svojim omašnim obsegom (objamom), ali dugo je bila bezkoristna osim ondje, gdje
je uz rieke uspjevala. Buduć je sad kopno s morem svezano željeznicom, bit će ta vrst
jele za englez. Kolumbiju važan izvozni predmet.


Daleko putovanje sbog lova- Grof Sam. Teleki nahodi ee sad na putu u
Afriku sbog lova. Uputiv se u London početkom ožujka t. g,, poći će ladjom iz
Liverpula dalje, te će uzputice obići gorovito primorje, a onda po nutarnjoj Africi
ŠUMARSKI LIST 5/1887 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 230 ~
loviti, imenito na zvierinju obilne obale Tanganjika jezera, Viktoria i Albert-Nijanca
sbog lovnje pretražiti. On se je opremio za lov s dvimi puškaroi za slonove sa nabojoni
na razprsk, ekspresrifiom, šešanom [fliutom), sa 12 tornom^ lovaekorn puSkom za pernatu
divljač i u malih kolicah strieijivom za 3 godine, buduc da spomenuti grof kani u lovu
probaviti cielo to vrieme.


Drevno stari hrast može se po „Voss. Ztg." vidjeti u Parizu kod mosta
Concordui. Deblo je u posebnu 38 rn. dugačku željeznu ladju postavljeno, a potonja je
tako načinjena, da se može po svib europejskib Icanalih^ a za drugu koju ladju privezana,
i na otvorenom moru voziti. Poduzetnici naumili su to drvo tim načinom po svib većih
gradovib pokazivati. Deblo je dugo po 31 m.^ na doljuem kraju iznaša promjer skoro
2 ffi. a još u duljini do 27 m. debelo je 90 — 95 cm. Svakako se mora predpostaviti,
da je bilo za 12 — 15 m. dulje, nego li je sada. Kore i bieli neima već, pošto je to
tečajem vremena nestalo, a samo je ostalo još zdravo jakleno drvo (strž). Za sv<: g
života moralo je to stablo blizu 3 m, promjera imati. Pri svemu tomii nije drvo ni
najmanje nagnjilo ili šuplje, nego podpuno zdravo. Kako se vidja, palo je to stablo
njekoč u korito rieke Rhone, te se ondje u svojoj najboljoj životnoj snagt zabrtvilo.
Drvo je tamnosmedje boje i tvrdo a sposobno je za svako moguće tvorivo. Sadržaje
35 m´^ a teži 55.000 kg. Deblo je liepo ravno i u duljini svojoj do 27 m. ima mnogo
smogora na sebi od jakih grana, a u sredini je sasvim zdravo, Obzii´om na vanrednu
duijinu ovog stabla mora se predmnievati, daje pod sasvim drugimi odaošaji raslo, nego
li hrastovi naŠe dobe. Svakako je taj hrast imao veoma plodno tlo i povoljnije podnebje,
nego li sto to pruža naš sadanji pojas,


Izkaz tečajem godine 1886. prijavljenih i dosudjenih šumskih šteta i
postupnih troškova, kod imovne obćine križevačke.


g. 1886. na račun
na račun prožiih god.


ug. 188B. god. prijavljenih


u g. 188B. dosudjeno


dosudjeno


H podrnćja olfćine prijavljeno vriednosti


štete I troškova te t e troškova


slučajeva


for. nč.! for. ne. for. for for.


ne. ne. ne.


Sveti Ivan Zabno 724 102 25 836 2368 25 1500 70 U7 38
Vojakovac --´
401 28 544 2139 98 1025 74 61 30
Furkaševac 490 77 J120 3293 36 1316 6i 91 61
Grudovac 714 61 2292 5971 97 2548 16 211 3-J
Ivanjska
Berek -..
517
126
66
19
1284
318
5049
862
88
02
2546
451
56
24
258
44
27
25
8
Hercegovac
Garešnica
206
186
31
36
678
437
1207
927
14
83
357
287
53
05
70
42
44
34
9
IO
Vukovje
Ca^ma ^
194
30
49
10
453
76i
759
1058
17
30
481
865
95
27
53
139
75
23
11 Križ 477 40 1896 3640 89 2187 81 172 52
Kloster Ivanić 73^´ 1778 4633 87 3729 67 231 34
13 Strane obćine 270 781 49 lo6 55 21 31
Uknpno 4805 71 I 578 14 12.670 32.697 15 17.451 151i 06


Opazlca. U godini 1886. prijavljeno 32.697 for. 15 nove., u godini 1886. dosudjeno


17.454 for. 84 novč., nedosndjeno i nerazpravljeno 15.242 for. 31 novo.
^´ U Crnojg´ori zovu »Caliber<^ od puške »fcorna« (ušće). Uredništvo.