DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1887 str. 44     <-- 44 -->        PDF

, , - 228 —
Osobne viestU


Igstup iz službe imovne obćine, Privi-em, protuslavnik kod JI. banske imov.
obćine Nikol a Kovačevic , c. kr. urair. satnik, zahvalio se na Časti protiistavnika.


Imenovanja, Alek sa u.der . IJg x´en,oyi/v akcesista .kod., .gospodar, ureda, ti
Petrinji imenovan je protusiravnikom kod I. banske .iraovae. obćsae u. Glini. Nadalje
imenovani sa kod ogulinske imovne obćine: Dušan Minatski i Antun Kern
privrem. šumar, vježbenici kod kot. šumarije u Plaškom, dotično u Ogulina ; privremeni


šumarski vježbenik M-atJja Moća n imenovan je upraviteljem pomodne kot. šumarije
u Eakovici.
Sitnice


Poučno putovanje slušatelja šumarstva na kralj, gospođ, šumar, učilišta
u Križevcih. Visoka kralj, zemaljska vlada, odjel 2a unutarnje poslove, dozvolila je
pod 18. travnja t. g. bi´oj 12.655., da slušatelji šumarstva na gore pomenutom učilištu
tečajem mjeseca svibnja t g. poduzmu pod vodstvom kralj, profesora g. Drag. Hlave
dulje poučno putovanje. Put ide la-oz dolnju Štajersku, u Korušku do Lienca u Tirolskoj,
zatim natrag preko Villacba u Kranjsku i Istru. Na povratka stici će slušatelji u Trst,
a zatim po moru u Pola .i na Rieku, odanle preko brvat. Krasa u Ogulin, Zagreb i
napokon u Križevac.


Ovo putovanje biti će osobito zanlmivo za naŠe mlade šumare, jer će mnogo koje
Šta imati priliku vidjeti na puUi, imenito pako u šumsko-gospodarstvenom pogledu, u
kojem smjeru će putnici sa svih stranah najveću pripravnost i podporu naći. Visoko


c. kr. ministai´stvo za poljođieljatvo u Beču svojim dopisom od 21. travnja t. g, broj
5029—602., Ispravljenim na ravnateljstvo kralj, gospod. i Šumar, učilišta u Križevcih,
uputilo je sve podčinjene c. kn šumarske oblasti i urede, da imaju našim mladim
šumarom za vrieme njihova poučnoga putovanja svakom prilikom na ruku ići, naročito
pako sve šumske objekte pokazati i točno razjasniti. Veoma bi nam milo bilo da
dobijemo u svoje vrieme izviešće ob ovom poučnom putovanju, da ga oblelodanimo u
našem družtvenom organu, jer bi to naše vrieđne Čitatelje svakako zanimalo.
Obđržavanje izpita za lugarsko-pomoono i tehničko osoblje. Kod kralj.
županijske oblasti u Zagrebu, obdrževati će se skorim u smislu ustanova c. kr. naredbe
od 15. siečnja 1850. i, z. nižji gumarski državni izpiti za šumarsko-Čuvarsko osoblje,
ter je istodobno određjen 25. svibnja t g. kao rok, do kojega svi oni, koji se tom
izpitu podvrći kane, svoje vlastoručno pisane i propisno obložene molbenice, ako jur
stoje u službi, putem predpostavljene oblasti, inače pako neposredno župan, oblasti u
Zagrebu podtiieti imadu.


Obavješćuju se 0 tom sve područne kot. oblasti, svi kr. državni šumski uredi,
imovne obt^ine kao i privatni šumski uredi i upraviteljstva na znanje podčinjenog si
nižeg šumarskog osoblja. .


Stanje mirovinske zaklade lugara otočke imovne obćine koncem godine
1886. iznaša glasom dnevničkog zaključka 28 for, 14 nvČ. u gotovom, i 5970 for.
u vriednostih papirih (državnih obveznica).


G-ospođarstveni glasovi iz Rieke. Čitamo u Časopisu „La Bilancia^^ u broju
60, od 15. oi^ujka t. g., kojeg dobismo od jednog našeg vriednog Člana, da je V.
Tomsić, povodom tim, sto se radi aada sa strane gradskoga poglavarstva na Rieci o
pošuraljenju u gradskoj okolici nalazećeg se krša, priobćio sh´edeće: Sada, gdje je
štovano gradsko gospodarstveno povjerenstvo podvostručilo djelovanje oko pošumljenja
našega, prediela, usudjujem se upozoriti to povji-renstvo na jednu vrst drva, kojeg poaađih
nekoliko exemplara, kad´ bijah učiteljem pučkim u Drenovi^ u gospodarstvenom
vrtu iste škole.