DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1887 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 225 —


JL-j 31S n?-A- lE^-


Družtvene viesti.


Na znanje našim p. n, gg. suradnikom^ U sjednici našeg družtvenog odbora
od 2. prosinca 1884. bje pod točkom 3, zaključeno, kako se imaju radnje pojedine za
naš dnižtvem organ „Šumarski iist" ocienjivati i gg. suradniliom nagradjivati. Te
nagrade ustanovljene su ;


1. Za originalne članke pla(ia se po jednom tiskovnom arku 16 — 40 for. (Dakako,
da se u obzir uzimlje, u koliko treba dotični Članak izpravka koll u logičkom, toli i u
stilističkom smjeru, vrlednost Članka I nagrada za isti ocienjuje odnosno odmjeruje se
povjereustveno.)
2. Za prievode Članaka i´ačuna se polovica gornjeg iznosa t. j . 8 — 20 for, po
jednom tiskov. arku —- u ostalom valja i tu gornja pod 1. iztaknuta opazka.
3. Za strukovne Članke osobite vriednosti po dogovoru, utanačenom s uredniČtvom
našeg organa i s dotičnim gosp. piscem.
4 Za manje viesti i ine crtice, koje nam pojedini naši vriedni prijatelji stručari
dogodice salju, neplača se ništa,
Prema ovom neka izvole naši p. n. gg. suradnici svoje cienjene radnje za naš
druztveni organ svrsi shodno upriličiti.
Družtvene diplome. Predsjedništvo našeg družtva dalo je dne 28. pr, mjes.
odpremiti družtvene diplome na nove članove, t. j. na. takove članove, koji su nplatili
7 for. na ime pristupnine, članarine I pristojbe za diplomu, dočim su na ine članove
diplome poslane poštovnim pouzečem jedino glede onog iznosa, koji nebje dosada
namiren.


Za lugare odpremljene su diplome pod adresom predpostavljenih jim ureda, zamoliv
podjedno dotičnoga upravitelja ureda, da takove diplome izkupiti izvoli, jer je to
najkraći i najsigurniji postupak. Diplome družtvene razposlane su na sve nove Članove I. i na
31 član II. razreda, u obče na one II. razreda, koji su izrazili želju diplome imati.
Onim lugarom dakle^ kojim tečajem ovoga tjedna neče stici diplome, a takovu pako
žele imati, neka se prijave tečajem ovog mjeseca ili neposredno kartom dopisnicom ili
putem svojeg predpostavljenoga ureda kod predsjedničtva družtva ili kod uredniČtva
našeg družtvenog organa.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Šupae i šumarenje u Bugarskoj, sačinio Simeon Pjerotič, bug. knjež. Šumarski
inspektor i upravitelj državnog pjeminista i t. d. Pod gornjim naslovom izašao je u
br. 4.,. 5., 7., 8. i 9. našeg družtvenog organa „Šumarski list´´ ex i88G. cieii
niz dianaka, a preŠtampati je dao gornji pisac iz šum. lista pod istim naslovom brošuru
od 53 str. vel. osm. posvetiv ju p. n. gosp. Dr. Vj e k o s la v n Koroskenyi-u
de Pron a kralj, pi-ofesoru i referentu zemalj. vlade, odjela za bogoŠtovje i nastavu
i t. d. a našemu druživ. tajniku, na dokaz vječite harnosti. ljubavi i dubokog
počitanja uz dobro pogpdjenu sliku, ispjevav mu sgodnu pjesmu
kao bivšem svojem ravnatelju na kralj, gospod, šumarskom "učilištu u Križevcib u znak
osobite zahvalnosti. Sadržaj upitne brošure biti če našim cienjenim čitateljem iz gornjih
brojeva šumar, lisfa dovoljno poznat; nn tko zaželi posebni otisak te brošure imati,
neka se obrati na samog pisca g. Simeona Fjerotića, vlast, vinograd, inspektora u
Trnavi kod Djakova. Brošura izašla je samo u 200 posebnih otisakah.