DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1887 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 210 —


oOOO for. Da si taj stroj s Jahke riske nabaviti može svaki trgovac s drvi i


viasteik šume, koji bi se bavili napajanjem pojedinih vrsti, opredielilo je


(Iružtvo, kojeiTiB je svrha razpačati takav stroj, sliedeće ciene:


Podpun stroj za napajanje podsjedaka stoji 2100 for., a s njim se može


na dan 40 do 50 kub. met. drva napojiti, dočini stroj za napajanje brzojavnih


oblišaka stoji kod jednostavne opreme (sa tri zapirača) ,2100 f^r., a kod dvo


struke opreme 2.700 for. Napojni stroj za napajanje trupaca za pilenje stoji


3500 for. sa 10 zapirača. pr. V. R—c—,


Šumski odnošaji u britansko-indijskih, pokrajinah.


Piše M. V,


Razpravu pod gornjim naslovom držao je Dr. B randis , generalni inspektor
cnglesko-indijskih šuma, u „Britisch Association" u Brighton-u a vadimo
Hl iz djela uvaženog njemačkog stručara šumarskoga ravnatelja Dr. H. Burkliarđta
„Aus dem Walde"´Mitteilungen in zw,anglosen Heftem
Mislimo, da ćemo ugoditi našim cienjenim čitateljem, ako´ ovu razpravu u našem
organu donesemo, buduć sadržaje mnogo zanimiva a i poučna za svakog šumara.
Dr. Brandis opisuje šumske odnošaje u britanjskoj Indiji kao što sliedi:


U svih predielih zemaljske naše kruglje ovisno je razprostranjenje i obilježje
šuma u obće o kakvoći tla i podnebja, nadalje 0 uticajućoj djelatnosti
čovječjoj. U Indiji nalazimo, da šume uspievaju osobito ondje, gdje je dovoljno
vlage iz zraka i u tlu. Ne samo kiša i snieg, nego rosa i vodene pare, koje^se
u zraku razdieljuju, periodičke povodnje rieka a i prociedna voda, koja doline,
u svojoj blizini ležeće, vlažne podržava, uzrokom su potrebite vlage za šumu.
Naša zadaća, koju imamo u predležećem riešifi glede uzroka porazdieljenja
šuma u prednjoj Indiji i u jednom dielu otražnje Indije, bila bi nam mnogo
Inglja sa šumskog i botaničkog gledišta, da bi imali dovoljna opažanja o sadržaju
sakupljanja vlage u zraku i o tvaranju rose za raznih godišnjih doba u pojedinih
predielih. Buduć nam pako ti podatci manjkaju, moramo se lih ograničiti na
to, da podielimo sve pokrajine u razne pojase glede množine kiše, padše
godimice. , ^


Pojas suše ima godimice pada kiše manje od 15"; taj pojas obsiže veći
dio sjevero-zapadne Indije, sa sjevera počam od solnih brda Punjab, raedju
riekami Indus i Iheium, do utoka Indus-a prema jugu; sa zapada počam od
iSuleiman-gorja do Aravalli-gorja u Eajputani prema istoku. U taj pojas spadaju
pokrajine Punjab, Sindh i države urodjenih knezova od Bhawulpur, Kairpur,
Bikauir, Jessulmir i najveći dio od pokrajine Mauvar. U tih predielih, gdje
stanuje do 12 miiliona žitelja, malo kada kiše ima; dapače dogodi se često, da


uzastopce više godina ondje kiša nepada, a samo kad i kad nastupi doba
B pagliini kišami, većinom zimi, a takodjer i mjeseca kolovoza i rujna. Redovito
ŠUMARSKI LIST 5/1887 str. 27     <-- 27 -->        PDF

. — 213 —


kišna doba u zimi ili lieti, kao što nastupa u drugih predielih, nepostoji u


pređpomenutom pojasu.


Za botanika je osobito poučno u ovih stranah, obraštenih lošo s tmastim


šikarjem, imeoito na osušenih brežuljcih od Sindh-a i južnog Punjab-a, jer tu


ima raznolikih biljka arapske, persijsko a.i indijske flore. Zi šumara su jedino


zanimive doline uzduž obala većih rieka, naročito uzduž Indus-a. U pokrajini


Sindh zauzinilju državne šume obseg od 141.635 ha. (B50.000 acres). Sve te


šume leže u plodnih dolinah s obe strane rieke Indus-a; veći dio tih šuma


izvržen je povodnjam pomenute rieke, a ostale natapa pi-ociedna vođa iste


rieke, te se tim te šume bujno uzdržaju.


U gornjem i srednjem Sindh-u imamo visoke šume, najviše od babuldrva
(acacia arabica) u čistih sastojinah s gustim hladom tako, da usljed toga
neima skoro trave u šumi. U sjevernom Sindh-u dolazi tamarisk a u prostranih
nizkih šumah, a nadstojno drveće sačinjava babul i jedna vrst topole
(populus eupbratica). Rieka Indus mienja često svoj tok, ter dočim usljed toga
često odroni i uništi veliki dio već postojećih suma, pošumi se prvašnje korito
rieke, koje se tako osuši, gustim raladikom od tamariska s umetnutim babul-om
i topolom*. Sieme donaša voda i uspieva dobro u naplovljenom plodnom tlu.
Doduše podmladak s prvih godina propada, pošto je naplavom nastavše tlo
odviše močvarno, što se pako tečajem vremena naslogom novih naplava izravna,
ter se tako šuma naravnim načinom pomladjuje.


Dalje od pomenute rieke, nu ipak u onom obsegu, dokle još vlaga dosiže,
nalazimo velike površine, obraštene šumom, imenito s kundi- ili ihund-drvom
(prosopis spicigera, vrst drva, koje je slično akaciji) i s dvje vrsti od salvadora,
ter žbunjastim kaperom bez lišća (capparis aphjla). Više prama sjeveru u Punjab-
u, gdje pad kiše godimice redovito 10" ili možebiti što više iznaša, nalazimo
sasvim lošu šumu iz prosopis, capparis i salvadora, koja šuma zasiže
medju riekami ove pokrajine velike prediele, ležeće na obroncib. Takove pređiele
zovu ondje .R^^^^´^s" a protežu se preko medje jur pomenutog pojasa u drugi
pojas, koji ima godišnji p^d kiše medju 15 do 30", ter koji pojas označujemo
pojasom subote (glede šumskog drveća u Indiji upućujemo na šumsku botaniku
od dra. Brandis-a pod naslovom „The Forest-Flora of North-
West and Central India. London. Wm. Allen & Co., 13, Waterloo-
Place. S. W0.


Taj pojas nalazimo u dva razna dieia Indije. Jedan dio t. j . sjevero-zapadni
medjaši s gore već pomenutim pojasom suše, ostaviv kose gorja Himalaja
kod Umballa, dosiže Ganges kod Futtehgurh-a a zauzimlje Delhi, Agra, Ihausi,


^- Takova šta slična ualaziino kod nasu Podi-avini, g*´ye no rieka Drava gledom
na fcvoj krivudasti i iiagVi tok mieuja cesto povodom rjastavših poplava u jeseni ili
proliecieirn svoje korito tako, da s jedne strane odplavlja tloj s drngo strane pako nanaša
(naplavb´a). Na iom naplavnom zemljištu nastaje naravskim požinnljenjeni vrbik, to


polik i t. d.
ŠUMARSKI LIST 5/1887 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 212 —


Ajmere i Deesa. Ovaj obseg sačinjava sjeverni odjel pojasa subote, narav^ko
pošuffiljenje nm je prilično lošo, nu s daleka još ne takovo, kao što je u p^^,
jašu suše. U njekih Rajputara-državah ima dosta velikih prediela šumskih, koji
se pomno čuvaju, s mnogo zvieradi. drva i trave, ter u suhih godinah obilnu
pašu podavaju za marvu ondješnje okolice. Praraa sjeveru dolaze u šumali
acacia i prosopis, dalje prama jugu uspjeva vrst anogeissus, liepo drvo
s malenim lišćem, visećimi granami i s gustom krošnjom. Isto drvo nalazi se
na obroncih stare tvrdje Ghittore i na dragih brežuljcih od Meywar-a, a po,],
jedno to drvo nalazimo i u posvećenih gajevih ovog diela od Indije. U Aravalligorju
ciene mnogi urodjeni veći posiednici vriednost pošumljenih brda, buduć
je kultura zemlje osobito ovisna od kišnice. sakupljene u pojedinih vodenicab,
Šume u Sindh-u i u Punjab-u, u potonjoj državi tako zvane Rakbs, sačuvali su
prvašnji vlastodržci pokrajina vehkom strogošću, nuutihdielovih bje poslije zauzeća
po britanskoj vladi čuvanje šuma već u prvom razdobju dosta zapušteno. TJ
zadnjih godinah nastojalo se svojski nadoknaditi ono, šta je zaostalo, ter počam
od 1865. god. pošumljeno je u Punjab-u omašnom sadnjom s Talbergia
Sissoo 12.000 acres, imenito u svrhu produkcije goriva drva za željeznice,
rer gradivog i ogrievnog drva za veće gradove one pokrajine.


Drugi odjel pojasa subote nalazimo u južnom dielu poluotoka, ležećem
diomice u Deccan-u, u otvorenom zemljištu od Mjsore i u raznih distriktih
predsjedničtva od Madras-a. Izuzev brda, nadizuča se znatno preko visocina,
kao Bangalore, koje kod visine od 3000´ nad morskom pučinom godišnji pM
daždja od 35" ima, nalazimo i u ovom pojasu godišnji pM daždja izpod 30´´.
U taj pojas spada Poona, Bellarj i Kurnool sjeverno, a Madura i Tinaevelly
južno, a tu je domovina sandal-drva (Santalum album). Ova vrst drva je
malena, ima sitno lišće i miomii-isno drvo, raste pojedince po šikarju i uz
puteve, nu neima ga na okupu u šumi. Množina tog drva, bud mnogo vriedi,
rabi se za razne rezbarije i stolarske radnje, a n hraraovih Hindu-a upotreb-
Ijuje se kao kod nas tamjan za kaditi, u ostalom izvaža se mnogo tog drva
u Chinu. .


Izvan gore označenih prediela iznaša godimice pad daždja više od 30´´,
izuzam prediele, ležeće onkraj sniežnog velegorja Himalaja, gdje je malo daždja
i sniega a asljed toga je tlo nepošumljeno i suho. OstaH dio Indije ima mnogo
više daždja, nego li Europa. Unatoč toga nalazimo bujtie šume sanu) u predielih,
gdje je daždja više od 4:0", a da dobijemo još bujniju vegetaciju, to
nam treba mnogo više daždja. Ovdje moramo i to u obzir uzeti, da je popriečno
godišnja temperatura u Europi G~12« R., dučirn u Indiji je ista 20
do 24" R., a čim viša temperatura, tim je veći stupanj vlažnosti potrebit za
produkciju bujne vegetacije. U ostalom je u Indiji u raznih dobah godine
vlažnost veoma nepravilna. Tečajem godine traje u najvećem dielu pokrajinah
doba suhote dulje, nego li kišno doba. Većim dielom pada potonje doba u
ljetne mjesece, bud onda vlada jugo-zapađni vjetar tako zvani Monsoon,
a oni predieh, izvrženi tom vjetru, jesu najvlažniji. U sjevernoj Indiji nastaje
ŠUMARSKI LIST 5/1887 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 213 — , ,
nadalje još i kišno doba na kratko i to zinii o božicu, traje jedva 8—14 dana,
ali na to nenioženu) sigurno računati. Na istočnoj obali poluotoka ne ima lieti
izdašne kiše, a navadno pada kiša mjeseca listopada i studenoga. Većim dielorn
pako traje doba subote od studenoga do svibnja, dočiin počimlje doba kiše
medju svibnjem i srpnjem pak traje do rujna ili listopada. U vlažnijib predielih
ima kiše obilnije, dočim u subih traje jedva preko dva do tri mjeseca-U
pojasu suše malo kada kiše ima.


Početkom godišnje dobe subote niža je temperatura, nego li prama
koncu iste. Popriečna temperatura je mjeseca prosinca, siečnja i veljače, koja
dobu u Indiji označuju studenom dobom godine, u Punjab-u 12^, a na jugu
poluotoka 21". Rose pada za viierne tib mjesecib dosta obilno i dopriaaša
mnogo na probit rasta biljka, imenito u pojasu suše i subote. U to doba je
izparivanje toli jako, da nastaje mraz često koli na i^avnici, toli na nižih brdinah
sjeverne Indije i na jednom dielu od srednje Indije. Ti noćni mrazi
mnogo su škodili razvitku biljka u Punjab-u; a i dalje prema jugu, kao na
Sukkur-u na Indusu, 277širine, u centralnoj Indiji, štetuje mraz znatno kulturi šumskoj. Dapače blizu
Kalkutte može se led producirati, ako se izpostave na suha ravna mjesta,
slamom pokrivena, plitke posude iz nepečeue ilovače a vodom napunjene
noćnom izparivanju, na što za sunca zabođa kod jasna i mirna vremena voda
se smrzne. Popriečna temperatura tečajem sliedećih trib mjesecib, koju dobu
nazivlju vrućom, iznaša u Punjab-u 19^, uzduž obale morske 24"^, a u sredini
poluotoka 26^; ta suha vrućina sa žarnimi vjetrovi, koji preko velikog diela
Indije za to vrieme đuvaju, škode znatno šumskom drveću.


Izuzam prostrane vazda zelene šume Himalaja i manje prediele vazda
zelenih šuma, protežućih se ravnicom i na nižih brdah pojasa mokrine, izgubi
šumsko drveće u Indiji u stanovitoj dobi godine svoje lišće, a za vrieme vruće
dobe godine je sasvim golo bez lišća. U to doba nije doista ugodno u šumi
biti, neima tu hlada, a tim manje zaštite proti žegi sunčanih trakova, vođe ćeš
težko gdje naći, a ako si pod kakovim šatorom ili u kolibi, to ti pokazuje
toplomjer na tobož hladovitom mjestu 33^ R. U ostalom poznato je, da se
vazda zeleno drveće razlikuje od onog, kod kojeg lišće svake godine ođpada,
tim što svoje lišće kroz dulje vremena pridržava. Tako n. pr. jela i omorika
pridržaje svoje četinje 7—11 godina, španjolska Pinus Pinsapo dapače još
i dulje, tim se karakterizuje hepo zelenilo i gusti hlad te drvljadi. Korzijski
i austrijski bor pridržaju svoje četinje 3—4 god., dočim navadni bor s mnogo
svietlijim zelenilom jedva 2—3 god. iglice na svojih granah ima- — Sal-drvo
(Shorea robusta), jedno od najvažnijih indijskih vrstih drveća^ osobito tvrđo,
težko a i dugotrajno, nalazi se u prostranih šumah na podnožju Himalaj^´a i
na istoku od centralne Indije, pridržaje svoje lišće skoro 12 mjesecih, mienja
isto polagano i odiene se novim zelenilom već mjeseca ožujka ih početkom
travnja tako, da to drvo nije nikada bez lišća unatoč tomu, što za to vrieme
neima niti velikog hlada, niti je u šumi dosta vruće.
ŠUMARSKI LIST 5/1887 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 214 —


Usuprot tomu stoji nam te ak-drvo, koje nazivlju u obće kraljem indijskili
drveća, buduć je isto najkoristnije, osobito dugotrajno, a nije toli težko.
U mnogih predielih neima to drvo 4-5 mjesecih nikakova lišća, a samo na
nizkom vlažnom položaju pridržaje teak svoje lišće do veljače. Ipak naći će
šumar u bezlistnih šuinah najvrućih i najsuših pokrajina jednu do dvje. vrsti
drveća, koje se prije, nego što druge, zaodienu mladim gustim lišćem; tako
moramo označiti drvo .Schleicbera trijuga" pravim prijateljem šumara,
koje je drvo osobito težko (jedna pođpuno suha kubična stopa teži iireko 70
funti ili tri puta toliko, koliko naša navadna jelovina), ter daje kod velike
sunčane žege ugodnu hladovinu.


Trava i padše Hšće osuše se veoma brzo za vrieme ove dobe godine, a
u ožujku ili travnju je već sve tako osušeno i upaljivo. da najmanjom iskrom
može požar nastati. U šumah, gdje lišće periodički odpada, postaju skoro godimice
veliki požari, ili slučajno, ili ]»ako većim dielom tim, što se hotimice
šume sjeku, a onda zapale, ter i navadom pastira, koji suhu travu zapale, da
mogu dobiti kasnije izdašnije bujne trave na paljevinah za svoju stoku. Mora
se doduše priznati, da vatra mnogo koje šta nekoristna uništi i hodanje po
šumah olahkoti; sbog cesa drže mnogi, dapače i sami šumari, da požari nisu
za šumu štetni nego u pojedinih slučajevih još koristni. Nu moramo doista
priznati, da su ti požari za ondješnje šume od velike štete; na mihone biljka
i sjemena unište se, drvlje se ošteti, a i većkrat sasvim posahne. Napaljena
kora osuši se, drvo sagnjije, pošto je izvrženo uplivu zraka, te tako stablo postaje
šuplje i nevaljano, S toga se vidja u šumah indijskih, koli u ravnici, toli
u briegovih, veliki broj šupljih i nezdravih stabala, dapače u mnogih šumah
nalazimo do polovice, a i do tri četvrtine za siečnju dozriehh stabala šupljih i
nezdravih.


U pojedinih slučajevih možebiti ima se taj pojav pripisati i visokoj starosti
stabala, koja su za sječnju odredjena. Nu svakako su tom haranju šuma nastavši
godišnji požari (jungle zvani) glavnim uzrokom. Njeka vrst drveća trpi od
toga manje, nego druge. Osobito se u tom razlikuje sal-dr vo , kojeg sieme prije
nastupa kišne dobe dozrije, kada već ti požari prestaju ; mlade biljke khju odmah
u znatnoj množini, a požari buduće godine neoštete razmjerno gusti podmladak,
akoprem se mnogo biljka osuši i uništi, to ipak ostaje dovoljno još za pošumljenje.
Usljed toga tumaĆimo si čiste šume, lih sal-đrvom obraštene.


Sjeme teak-drva dozrieva usuprot početkom suhe dobe godine, mnogo
tog sjemena unište požari, a samo mali dio klije, ter mlade biljke jedva odo-
Ijevaju haranju požara, jer tik do žila pogore. Preostali panjić do žila množi
se medjutim od godine do godine, tjerajuć izbojke za kišne dobe i za njekog
rnzđobja otme se ipak i uzdi-ži se na životu, Većkrat vidja se mlada biljka od
teak-drva, kao da je iz sjemena ponikla, a kad se pobliže razgleda, to nije
drugo, nego li izboj iz zakržljavog panja, izgorjelog usljed godišnjih požara,


koji je imao ipak nješto životne snage, ter je taj izboj iztjerao.
ŠUMARSKI LIST 5/1887 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 215 —
Dapače i u Europi nije lahko šumskim požarom na put stati, poznato je,
da je veliki dio surim\crnogori(:e u Njemačkoj za razne dobe požarom uništen,
a i šume od pinus pinaster i quercus suberosa trpile su mnogo u
Provence^ i usljed požara. Trajna subota u, istočnoj Europi a i u južnoj
Francuzkoj povodom bje sličnih pojava požara u šumah, kao što u Indiji za
trajanja godišnje dobe subote. U potonjoj je veoma težko zaustaviti požare u
ob(!e; najprije bje potrebito osvjedočiti žiteljstvo o neizmjernoj šteti, koja nastaje
požarom, a kad se to velikom mukom postiglo, onda se morahu šume,
gdje je već za rana sve lišće i suha trava pogorjela, širokimi prosjekami okružiti
u svrhu, da se tim sačuvaju od harajućih požara. Iraenito u centralnoj Indiji
podje za rukom ondje namještenom šumaru G. F. Pearson-u, za vrieme od šest
godina energično obustaviti šumske požare u šumah Bori , ležečih u Satpuragorju,
u kojih osobito uspievaju teak, bambus i ostala koristna drveća; razumije
se samo po sebi, da je to izdašno dielovalo na prirast tih šuma. Ako se
tomu zlu i nadalje na put stane, to će te šume biti od najveće vriednosti u
centralnoj Indiji. -


Iz prednavedenoga uvidjamo, da godišnje podržavanje vegetacije u ravnicah
i na nizkih brežuljcih u ludiji nebiva usljed zimske studeni, nego samo usljed
suše za vrieme godišnje vrućine. Već prije, nego li vjetar Monsoon nastupi,
poemu krupice padati, tada ozeleni veći dio šuma, a ondje, gdje neima ljetne
kiše, kao što je to u pojasu suše, pospiešuju šumsku vegetaciju lieti nastupivše
povodnje rieka. Jaki vjetar Monsoon ohladi ponješto temperaturu, ter u dielovih
Indije, gdje taj vjetar vlada, neima mjeseca lipnja, srpnja i kolovoza tolike
vrućine, kao u predjašnjih mjesecih. S toga je srednja temperatura na napadnoj
obali za vruće godišnje dobe 24*^, a u lipnju i objih sliedećih mjesecih 21—22*\
To isto biva u Burmi, Akyab-u i Moulmein-u, i tu je hladnije za
vrieme Monsoon-a, nego li u predjašnjih mjesecih. Vjetar Monsoon nastupi
olujom, oblaci zastru sunčani žar, ter padšom kišom ohladi i oživi sve, naročito
vegetacija postaje tim-bujna. U pojasu suše neima svega toga; na sjevero-zapadnom
kraju od Indije raste temperatura sa suncem, u mjesecu lipnju, srpnju
i kolovozu pokazuje se-u ovom pojasu najviša srednja temperatura. 0 Multan-u
nalazimo dakle samo 20** za dobe, koja je u ostalih krajevih od Indije vruća,
dočim u mjesecu lipnju, srpnju i kolovozu 27"^; u Jacobabad-u u Siudh-u
dosiže dapače srednja temperatura u rečenih mjesecih 28^


Gdje ima velike vlage usljed umjetnog naplavljivanja, tu producira i visoka
temperatura vaaredni prirast. Za to nam pruža postaja Jacobabad osobiti primjer.
Ista je godine 1844. po generalu Jacobu ustrojena na sredini jedne pustare.
Tamo bje prokopan kanal od rieke Indus a, a sada nalazi se ondje gusta šuma
od acaccia arabica (babool) do 60´ visoka i daje zaštitu kucam i vrtlovian
ondješnjih stanovnika. Odanle dalje za njekoliko milja vodi put u pustaru,
koja medjaši na Beluchistan, na ravnicu najplodnijeg zemljišta, nu tvrda i suha
kao na kakvom guvnu, gdje niti trave niti šikare neima. Samo nuz kanal vidja
se bujna vegetacija.
ŠUMARSKI LIST 5/1887 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 216 ~
Kao u E´sropi, tako isto i u Himalaja-gorju počiva vegetacija rastlina u


zimi, a u tih velebnih planinali naći će šumar iste ođnošaje glede drvJjadi i


šikarja kao i u Europi, ili barem istim veoma slične.


Klimatički pojavi su skoro jedni te isti, izuzam njekoje male razlike. U


viših planinskih predielih vladaju kao i kod nas četiri godišnje dobe, jedino


što vlažno doba nastaje ljeti, a pred potonjom vlada dugotrajno suho doba,


koje je toplije, nego li proliece u srednjoj Europi. U predgorju padaju doduše


nagle kiše, nu nisu od tolike koristi rastlinara, kao što u srednjoj Europi vlaga,


razmjerno porazdieljena, djeljuje.


Potonja okolnost i ini drugi pojavi raedju podnebjem višeg gorja u Hima


laji i medju onim u srednjoj Europi razjasnju nam dovoljno, g kojeg razloga


neuspjeva drveće u Engleskoj i Njemačkoj, koje inače još u Himalaya-gorja u


visini od 12.000´ raste (n. pr. abies webbiana), dakle nedaleko od granice


snježne, gdje već svaka vegetacija prestaje.


Množina pada kiše različita je u nutarnjih i vanjskih predjelih šuma gorja
Himalaja. U Simli i u predgorju iznaša godišnji pad kiše 70—80" i tu postigne
Deodar-cedar za 60-80 godina promjer od 2 stope. Zračni vlažni
vazduhi prolaze preko vruće ravnice u pojasu suše bez oborina, a čim dodju
u doticaj s hladnijim zrakom u brdine viših prediela, nastaju izdašne oborine.
Iznad predgorja Himalaje proteže se na taj način pojas od kakovih 6 milja
širine, u kojem iznaša pad kiše 75, a kad i kad i nješto više palaca. Dalje u
planini sve to manje je, kiše, a n. pr. u Kotgurh-u, 10 milja udaljeno od Simle,
iznaša pš>d kiše samo 38´´. Onkraj snježnih planina pako nestaje skoro kiše.
U položaju od jednake visine, kao što je Simla, treba Deodar-cedar 150—200
godina, dokle postigne debljinu od 2 stope. Još više gore u dolini, do 25 milja
udaljeno u ravnom pravcu od ravnice, prestaje već sasvim svaka vegetacija
rastlina; najzadnje drvo je juniperus excelsa, koje još dolazi na toj medji.


Vlažni pojas s godišnjim pMora kiše od 75 i više palaca, obsiže
predgorje Himalaja i proteže se sjevero-zapadno do Daula-Dhar gorja, koje
zaokružuje predjel Kangra. Dalje u istom pravcu umanjuje se kiša dapače i u
predgorju. Tako n. pr. ima postaja Abbotabad, ležeća medju riekami Ihelum i
Indus, samo U" kiše. Usuprot tomu razprostire se taj pojas u pravcu prama
jugo-istoku. U doljnjem dielu Bengala dosiže granica preko Dacca do obale
južno od Cbittagonga, doeim k ovom pojasu još pripada Assam, Khasia-gorje,
Silhet i Cachar, Tipperach i istočni Bengal. Dalje zauziralje rečeni pojas još
obale od britanskih pokrajina Burma i Arracan. Čim dalje istočno taj pojas
slieđimo, tim više nalazimo kiše, Darjeeling u brit. Sikhim-u ima godišnjeg
pUda kiše do 125" kod visine od 7000 stopa. Cherra, njekoč gorska postaja
u Khasia-gorju ima kod visine od 4000´ do 600´^ ili 50´ kišnog pada. Takodjer
i na obali od Burme ima mnogo kiše; Akjab, glavni grad od Arracau-a, nna
219´^ Tavoj, dalje prama jugu na obali Tenasserim-a, ima 201´^ a Rangoon.
koje leži odaljenije od mora u ravnici, ima 85" godišnjeg pada kiše.
ŠUMARSKI LIST 5/1887 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 217 —´
Na viših brdskih položajih vlažnog pojasa, koji se zbilja na daleko protežiK
Dalazimo šume od Crnogorke i to počam od sjevero-zapadnog diela Himalaje
pa sve do gorja u Burmi. Medju tinii ima Deodar^cedar svoju istočnu
medju u Kumaon-u; pinus khasiana pako dolaxi na južno ležećih visokih brdih
medju riekami Salween i Sitang u britan. Burmi. Na tih brdih stanuje pleme
Jiaren % koje su amerikanski misioneri preobratili ka kršćanstva, bijaše prije
vpoma razuzdan i piću podan, a zatim postade marljiv, umjeren i miroljubiv narod.
Oni imaju svoja sela usred smrekovih šuma, a miomirisni vonj i hladovina tih
šuma okriepljuje svakog, kad se popne gore u brJino iz teak-šunia, ležećih u
vrućih dolinah rieka. Nu unatoč tomu, što je ondje hladnije gordko podnebje,
to nas ipak sje(5a Sagt)-palma (Cjcas), koja dolazi takodjer u tili šumah, da se
nalazimo u vrućem pođnebju jedva 19^ od stožernika udaljeni. Sela plemena
Karen-a okružena su većim dielom gorostasnim drvljem od bambusa, od kojeg
dobivaju isti skoro cielu gradju za svoje kuće. Drvo bambusa je tako debelo,
da komadi istog medju dielovi debla daju posudje od razae veličine za vodu i
ostale tekućine. Osim gorepomenutog. drveća raste još jedna druga vrst crnogorice
u Burmi, srodna onoj japanskoj, a dolazi u nižih položajih suhih i toplih
(tropijskih) šumah, koje gube svoje lišće. ,


Ove tropijske vrsti crnogorice manje zanimaju šumara, zanj je od osobite
važnosti uzgoj teakdrv a u onih predielih. Već dugo vremena izvažalo se
teak-drvo iz Rangoon-a, ali prije još za burmanskih vladara nije se od tog
drva muogo upotrebljivalo. Kad je pako god. 182o. pokrajina Tenasserim pod
britansku vladu došla, davahu Attaran-šume. ležeće južno od Moulmeiu-a, veliki
prihod od najboljeg drva, jer se sjeklo posvemašno. Nu do skoro usahnuše tavriela
dobiti, ter drvotržci obrutiše svoju pozornost na velebne teak-šume, ležeće
izvan britanskog obsega uzduž rieke Salvveen i njezinih sutoka, i od to doba
uvažalo se sve to više teak-drva u Moulmein dotle, dokle se i to vrielo ne*
izcrpi baš u najnovije doba, barem u blizini rieka. Po zauzeću pokrajine Pegu
god. 1853. pućelo se odmah u ondješnjih šumah redovito gospodariti, a to isto
bje god. 1858. protegnuto i na pokrajine Martaban i Tenasserim. Usljed tih
mjera poboljšalo se znatno go^^podarenje šumsko u britanskih pokrajinah, držeć
se strogo njekog sistematickog reda kod sjećnje drva tako, da se iz pomenutih
šuma izvažalo više od jedne trećine teak-drva zadnjih godina u bližnje pomorske
luke.


Akoprem se drvarska trgovina u E-iropejskih lukah s onom od Kanade
prispodobiti nemože, to ipak prodaje se godimice drva do 100 000 bacava u
vriednorti od 700.000 Liv.


Šume kralja od Burme, ležeće uzduž sutoka rieka Wanaddee i Sahveen,
ter šume u Slamu i u pokrajini plemena crvenih Karema veće su i bogatije,
nego li one u britanskih pokrajinah; bude li se pako u njih nepravilno gospodarilo,
to će se brzo posjeći, ter će se imati jedino iz britanskih šuma u buduće
dobivati drva za pokriće glavnih potrebština. Kao i u drugih dielovih od Indije
raste teak-drvo u Burmi samo u smjesi s bambusom i s ostalimi vrsti drveća,


17
ŠUMARSKI LIST 5/1887 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 218 -
a nikad pako kao čista šuma. S početka raste veoma "brzo, a kasnije polaganije.
Na londonskoj izložbi god. 1862. bijaše izloženo njekoliko mlađih stabala od
teak-drva, koja m za dvje godine 30 stopa u visinu porasla na vlažnom i
plodnom tlu, sačuvanom od požara (mora se priznati, da je taj pojav prirasta
kod šumskog drveća zbilja njeki curiosum, a može se po našem mnienju jedino
pripisati vanrednoj životnoj snazi biljina u tropijskom pođnebju. Uredničtvo).
Iztraživanjem glede dobe dozrielih stabala konstatovano je ipak, da teak-đrvopotrebuje
popriečno više od sto godina, da poraste na debljinu od 2 stope.
Suho lišće i travu, poboljšavajuć tlo, da ostaje rahlo i vlažno, unište većinom
požari. Takovo tlo sprže jaki suncožari, postaje usljed toga tvrdo, ter kišne
bujice Monsoon-vjetra odplave pepeo s obronaka u doline; tim načinom dakako
gube se sve skoro hranjive čestice za rastline odnosno drveće.


Opaža se, da požari ne samo naravsko pomladjivanje šuma prieče, nego
i snagu tla absorbiraju i tako porast drveća zaustave. U Burmi je tako zvano
Toungva-gospodarenje (napaljivanje tla) glavnim uzrokom požara. Na mjesto,
da se šuma krči i pretvara u polja i oranice, posieče se sve drvo i zatim
mjeseca ožujka i travnja, kada se to sasiečeno drvo na tlu osuši, zapale se
te šumske površine i drvo izgori. Čim prva kiša pade, sije se ondje riža,
pamuk i razno povrće, što bez pluga i kopanja uredi izdašnim rodom, jedino da se
samo čisti i plievlje od trave. U njekih slučajih se i po drugi put sije. Navadno
pako već iza prve žetve napusti se takova paljevina, ter se opet gore pomenutim
načinom daljnje šumske površine sjeku, pMe i uništuju. Takovo poljsko
gospodarenje biva u Indiji samo u pokrajinah, kamo si nije još put prokrčila
civilizacija. U Mjsore poznat je taj način gospodarenja pod imenom „Kumri",
nu baš ondje bje pred jedno 20 godina to gospodarenje, odnosno bezobzirno
haranje šuma energičnim nastojanjem dra. Cleghoru-a obustavljeno, koji je bio
kasnije Conservator of Forsts u Madrasu. U Burmi nemogoše tom zlu na put
stati, jedino što postigoše proti tomu, da se Toungja-gospodarenje ipak zabranilo
u šumah teak-drvom obraštenih i u novih nasadih teak-a. Ta zabrana ide
dosta lagano napried, i te zatvorene šume iznašaju do sada u Burmi površinu
od samo 280 engl. kvadrat, milja, od kojih je 2500 acres s teak-drvom pošumljeno.


Sada ćemo opisati vai^da zelene šume u Burmi, ležeće na vlažnih prediehh
nižih brežuljaka; ove su prostrane i osobito bujnog rasta. Množina raznih
vrsti drveća nalazi se u tih šumah^ koje do 200 dapače i više stopa u vis raste;
te šume su tako gusto obrasle, da se većkrat kroz nje uemože proćt. Samo
divlji slonovi proturaju se tuda, a od sela do sela vođi uzak putić.


Šumar razlikuje drveće po tom, da li više ili manje svjetla trebaju.


N. pr. bor nepodnosi nikakove zasiene, s toga sjeme neklije i neuspjeva pod
vlastitom zasieaom bora. Usuprot pako bukva, jelva i smreka podnašaju mnogo
zasiene; mlade biljke uzdrže se dugo pod zaštitom šume, rastu doduše polahko,
nu čim se u šumi nješto svjetla otvori, tjeraju brzo u vis. Kod svake dobro
^^s^^^m


ŠUMARSKI LIST 5/1887 str. 35     <-- 35 -->        PDF

219 —


.ređjene šumske uprave ima se osobito obzir uzeti na osebujnosti svake vr.fi


rt-veća i prema tomu gospodarenje shodno upriličiti. "®"


Teak-drvo zahtjeva mnogo svjetla.´A veći dio tropijskog drveća u va i


zelenih šumah podnaša usuprot mnogo .asiene; s toga imaju takove šume


o-ustog podmladka ne samo od raznog s.karja i penjajućih rastlina, ne^^o većim


Jelom od mladog drveća iste vrsti. Kada takovo jedno gorostasno drv^o min^


onda se odmah diže mladi naraštaj, tražeć svjetla, i tako nastaje borba mediJ
rastlinami, koja da prije drugoj mjesto otme, gdje da kako i u naravi jači
eksemplari stabala nadvladaju slabije. Nu nijedno te vrsti drva nemože se prisno
dobiti niti glede visine, niti glede porasti s kalifornijskom Wellingtoniom
ili s nustralskinii vrsti Eucalyptug-a. Doduše je u Indiji najviše drvo jedna
vrst U pas (Antiaris) u Thoungjeen-šumah u britan. Burmi. To postigne visinu
od 2.50´ a ima obod od 35-40´; teak-drvo premjereno ima najveću "visinu od
102´, i to do najnižih grana, a na krošnja mjeri po prilici 50´. Stabla teak od
60—80 stopa do prvih grana nalaze se često na dobroj i vlažnoj stojbini. A
mogu se naći u Burmi u šumah Dang,* sjeverno od Bombava, i u velebnih
šumah od sjevernog Kanara , koje reprezentiraju najveću vriednost od svih
u Indiji naiazećih se teak-šuma. Predpomenutu visinu postigne teak samo pod
povoljnimi stojbinskimi uvjeti, gdje stabla u gustom sklopu u dolinah ili u gudurah.
na zaklonjenih mjestih, u svježem i plodnom tlu navadno zajedno s bambusom
narastu, ter se medjusobno natječu, tko će koga prije nadvisiti.


(Nastavak sliedi), -


Francuzka trgovina s drvi i ondješnje šume.


Za nas je Francuzka glavni kupac. Proizvodi iz šuma naših odlaze u najvećoj
mjeri onamo. Naši trgovci rade poglavito sa Francuzi. Zato nas i zanimaju
trgovinski odnošaji Francuzke više nego ikoje druge zemlje.


U ostalom u interesu naše šum. trgovine valja nara poznavati potriebe
svojih potrošača u obće a napose Francuzke, koja je ujedno i posrednik naš za
Englezku i druge odaljenije zemlje.


Iz podataka, koje ćemo ovdje navesti, može si i šumar i trgovac svoj sud
stvoriti 0 tom, kako bivaju visoke i nizke ciene na trgovih u obće, a u Francuzkoj
napose.


Poznati parižki, amogli bi reći i svjetski, drvarski list „L^EchoForestier"
donio je u svom 5. broju od 6. veljače t. g. brojke, koje nam pokazuju po


* To je lih lokah-u mzh za šume, ležece na podnožju zapadnog Giiat-goi^´a na
poluotoku. Ghat-gorje leži na zapadnom obronku prostrane visočine, koja aauzimlje zapadni
dio poluotoka. Prama zapadu t, j . prama obali padaju obronci ovih brda strmice
i koso, dočim se prama istoku spuštaju pomalo ravno.