DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 148 —


Stupac L, oaime rast u visiau 0 i početak krošnje veoma dubok (u V* -^)
veoma riedko naprvo dolazi. U tora slučaju predstavlja tamo označen postotak
2p ujedno i prirastni postotak temeljnih kružnih ploha.


II Iztraživaiije i proračiinanje sa skrižaljkom/^´


a) Na ležećem stablu.


Prirastno-pravno iztraživanje od P, š\ h i Š te izračunanje A obavlja se
kno što je već gore razjašnjeno kod proracunjanja bez skrižaljke. Sada potražimo
u skrižaljci br. 22, u stupcu polag odnosnog promjera, dakle u stupcu
^n godišnji postotni prirast´´ u napried ili natrag (kojega već trebamo), odgovarajući
postotak drvne gromade za n godina i podielimo isti sa n^ da dobijemo
poprečni godišnji postotni prirast.


b) Na stojećem stablu.


Iztraživanje veličine P, izvrtanje i izmjerenje veličina h i h te iz toga
izračunani Š i /\^ biva kao gore pod I. Početak razgranjivanja krošnje te rast
u visinu ustanovi se, a iz toga prirastni stupac II—V (iz skrižaljke L). Odnosni


P


promjer ^ = —-~ potražimo u skrižaljci broj 23. u dotičnom prirastnom


b


stupcu II—V, traženi postotni prirast za n godina podielimo onda kroz n, da
dobijemo poprečni godišnji postotni prirast.


Opazka . Gori smo spomenuli kod opisa uporabe milimetričkih žliebića,
da odčitamo odnosno odbrojimo na stanovitoj duljini izvrtane tarotine, koliko
milimetara obuzima stanoviti broj godišnjih kolobara. Ako li dakle zaokružimo
za n samo tohko godišnjih kolobara skupa, koliko njih baš dolazi na ^2 cm.,


t. j. odlučimo li za 51 + S2 = /§ = 1, onda je pravi Istiniti promjer ujedno
i odnosni. Jer ako li stavimo (^ ==== p — 1^ onda je
P P
A = -jT´— (P _ i) == ^ = ^


* Pretiskano u Presslerovom j,Compeiidioser Forsttasator" br. 22. i 23.
G. Pausa.