DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 35     <-- 35 -->        PDF

~ 175 -—. "


Ouih, koji su deblje t. j . sire ali samo najviSe do 29 cm. uzimlje se ciena aa
kub. tal stopu po 5 novč. jeftinija, nego je ona bordouala.


Zabukovoogrievnodrvo:


1 beč, hvata I. razreda 10 for, do 12 for,


1 „ „ II. ;, 8 for. 50 novč. do 9 for.


1 „ „ III. „ 7 for.


Za ugljen : u zimi I.5 vagana (1 vreća) po 60 nov6. do 70 iiov^*., u ijeti
po 25 do 30 novS.


Razumije se, da su eiene gradiva i radnje različite u pojedinih gođinah, nu
ovdje navedene eiene uzete su kao poprieene.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


„Viestmk za gospodarstvo i šumarstvo", izdaje ga profesorski zbor kr. gospodarskog
i šumarskog učilišta u Križepcih, a uredjuje prol Ivan Poto6njak. Kako je
gospodarska struka u svakoga naroda jedna od najvažnijih, to joj se nemože nikad
dosta brige posvetiti^ osobito valja nam Hrvatom, da na tom polju radimo što viŠe.
jer nam je gospodarstvo naprama drugim kulturnim narodom zaostalo, a odatle potiču
svakakve drage neprilike, u književnosti, umjetnostij i t. d. Stoga rado pozdravljamo
svako nastojanje, koje ide za tim, da unapriedi u Hrvatskoj umno gospodarenje. —
Toj je svrsi namienjen gore spomenuti j,Viestnik", koj izpunjuje dosele u tom pogledu
obstojaUi prazninu, Dočim su „Gospodarski list" i jos neki slični listovi namienjeni
praktičnom u naučanju gospodarstva, to je zadaća „Viesfcniku", da zastupa
interese gospodarstvene u znanstveno m smjeru, pa če se baviti fiziologijom, agrikulturnom
kemijom, fizikom tla. gospodarskom i šumarskom kemijskom tehnologijom,
kulturnom tehnikom itd., kako to u svom programu obećaje. Nitko nije vrstniji, da
ovakovo poduzeče podržaje^ nego U naši profesori na križevaČkom gospodarsko-sumarskom
zavodu, koji se strukami gospodarstva znanstveno bave, koji pomno prate literaturu i
sve pojave gospodarstvene u kulturnih narodih. To nam jamči, da de ,,Viestnik" biti
vrstan list svoje struke, i da če onim našim gospodarom, koji se bave znanstveno promicanjem
gospodarstvenih pitanja, držanje inostranih n. pr. njemačkih listova suvišnim
učiniti. Sadržaj prvoga broja „Viestnika" liep je i obilan. Evo u njem sadržanih članaka:
Bitnost, svrha i uporaba temeljne takse kod ustanovljenja zamjenbene vriednosti
gospodarskih dobara i odnošaj Iste naprama dohodarinskoj taksaeiji, od ra\´r(Hfe]ja A.
Vihodila . — Klicavost i razvoj ozledjenoga gospodarskoga sjemenja, od A, Lenar Čića.
— Proizvadjanje cognaca u Hrvatskoj, od G-. Pexidera . — Kefir od istoga.
— Uzgoj i proredjivanje hrastovih Šuma, od Vladimira Ki s eljaka , Zntira su n kračih
crticah saobčeni novi pojavi i izumi na polju gospodarstva, šumarstva i tehnike. Napckon
dolaze pojavi iz gospodarske i šumarske književnosti.


Ovaj prvi svezak ima 84 strane, a imadu izači svake godine 4 svezka, svake
Četvrt godine po jedan. Ciena je na godinu, koja se kao predplata šalje profesorskomu
zboru kr. gospodarskog i Šumarskog učilišta u Križeveu, 3 f. Mi to poduzeće toplo prcporučamo
našemu obcinstvu, koje de za S f, na godinu dobiti doista mnoge i liope pouke.


II 1. broju „Viestnika" oglasuje se „kefir" , koji se liek u novije vr:eme sve
više i v/spješno rabi za slučajeve poremećene probave, za zeludčane bolesti, kod bezkrvnosti,
za rekonvalescente, za slabe, a i proti plućnoj tuberkulozi i prsnim boleštim
a obće Dobiva se u križevačkom zsirodn 1 boca od 0*75 litara po 20 ne., neračunajuć
staklenku.


* .