DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 170 —


skopSano bilo. Ovo dajemo na obavjest onim p. n. gg, člaaovom, koji su se do sada
obratili ovamo glede dostave diploma uz primjetbu, da družtveni tajnik drži u to6noj
evidenciji do sada za to prijavivše se članove, ter 6e se, kao što je već gore rečeno,
u svoje vrieme koli družtvene diplome, toli i okviri priugotoviti i svakomu dostaviti
dati. Okviri stoje po komadu i to: 5 for. 80 n$. iz brastovine s rezbarijom, a S for.
50 nč., 4 for. i 4 for. 50 n5. iz surib, crnib sa zlatnimi okrajei, ili iz posve pozlaćenih
lestvica ; podjedno se u to računa čisto belgijsko staklo, otražnja strana ter i omot okvira.


Naklada Šumarskog lista br. 4. iznaša 800 otisaka, a razpačano je: 8 primjeraka
na začastne, 30 na utemeljiteljne, 29 na podupirajuće, 226 na I. razreda i
386 na II. razreda članove; nadalje 29 primjeraka na predbrojnJke, 46 na i-azna
družtva i uredničtva novina, 14 na slušatelje gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcu
a 12 pako pridržano je u đružtvenoj knjižnici. Još iza toga preostavšib 20 primjeraka
stoji u pričuvi za tečajem ove godine di´užtvu novo pristupivse Članove.


Zakoni i normativne naredbe.


Vrieme za ođpravijanje pošiljaka od divljači. Po § 10. zakona o lovu


(z. Čl. XX. od god. 1883.) dozvoljeno je kupovati i prodavati divljač u prvib 14
dana lovostaje. Obzirom na ovu ustanovu i na onu glede u § 9. gore rečenog zakon,
članka ustanovljene lovostaje mogu se naredbe br. 5.386,/884., 10.773./884. i
29.899/884. (P. E. T., str. 61, 81 i 213) svesti u sliedeče:
I. U obseg u Ugarsk e dozvoljeno je primati pošiljke od divljači u sliedeće doba :
a) jelena od 2. srpnja do 28. listopada;
b) lanjca (Dambirscb) od 2. srpnja do 28. studena;
c) košuta i ianj (Hirscb- u. Damkub), te srnu od 16. listopada do 14. sieČnja;
d) srndaČa (srnjaka) od 2. travnja do 28. prosinca;
e) divokozu od 2. kolovoza do 28. prosinca, a kozlića u obće nikako;
f) velikog i malog tetricba (Auer- u. Birkbubn) od 2. ožujka do 14. lipnja, a
ženke
nikako;


g) Iještarka (Haselbuhn) od 16. kolovoza do 14. prosinca;


b) gnjetela i droplju (Fasan u. Trapp) od 14. kolovoza do 14. veljače;


i) jarebicu (Bebbnhn) od 2. kolovoza do 14. siečnja;


k) ubijene ptice-pjevačice nikako;


1) sve ovdje nabrojene ptice (osim onib u 3. članku navedenih ptica) izvan


obćenite lovostaje — naime od 16. kolovoza do 14. veljače.
Buđuć se u zakonu o lovu za Hrvatsku i Slavoniju (brv.-slav.-dalm. zak. čl.


XVIII. od god. 1870.) ustanovljene lovostaje razlikuju od onib u § 9. zak. Čl. XX.
od god. 1883. za Ugarsku ustanovljenih lovostaja; to se mogu pošiljke pi´imati.
n. u obsegu Hrvatske i Slavonije od sliedeće divljači:
a) jelen od 25. lipnja do 14. listopada;
b) srndači od 2. listopada do 19. sieČnja;
c) košuta i Ianj, te srna od 2. listopada do 19. siečnja;
d) zec od 2, kolovoza do 14, veljače;
e) divlja perad od 16. kolovoza do 14. ožujka.
Kr. poštar, uredi ovlašteni su u gore roČenih tačkab a), -- e) nabrojenu divljač
odpremati
u Hrvatsku i Slavoniju samo u navedeno doba.
IIL U obsegu Ugarske, Hrvatske i Slavonje mogu se u svako doba
odpremati;


1. Po naredbi od 8. lipnja 1876., br. 12.787. (P. K. T. 1876., str, 163.)
žive ptice-pjevačice i ptice za ures (Ziervogel) od sitnije vrsti, divlja ili domaća perad
(osim purana; labudova i pava [paun]).
MiiiimiimiMmiMinmiriMiiiBiniiMiiMiiii laiBiiiniiiiiiiiiinii" m imu nimm
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 171 2.
Selice, vodene i grabežljive ptice (t. j . gljuke, divje patlce, đivje guske, orlovi,
jastrebi (kobci), sokolovi i t. d., nadalje golubovi, čvorci, bravenjaci i t. d., a tako i
grabežljive! (Eaubthiere) i ostala škodljiva zvierad (vuci, inedjedi , vepri, jazavci,
kunići i t. d.).
Jelenak (Ijeljen), ianjac, te košute, lauj i srne mogu se pače unutar gore navedene
lovne dobe (lovnje) samo onda odpremati, ako se vidljivo netaknuta spolovila
(spolni dielovi, Geschlecbtstbeile) ostave.


Ova naredba neproleže se pođnipoŠto na odpremuone divljači, koju je po ustanovi
§. 18. zak. 61. od god. 1883. slobodno ubijati (postrieljati) u zatvorenih mjestih
i zabranali.


Da se moguće zloporabe zaprieče odi^edjuje se, da se u takovih mjestih postrie-
Ijena divljač u vrieme lovostaje kod prodaje previdi izkaznicom.


Za takovu izkaznieu vrJede od posjednika ili zakupnika dotičnog lovišta odnosno
od ovlaštenika izdane i po nadležnom obć. uredu potvrdjene svjedočbe, u kojih se ima
naznačiti rod, vrst i broj divljači.
Ovakove izkaznice mogu se u buduće rabiti i za one pošiljke od divljači, koje
se za odpremu po komugod na sliedećih poštab predavaju:


Hunjad, Nagy-Kuktilo,


K is-Kiiktillo , , Saros,


Koma r om, Szolnok-Doboka.


Kr. poŠtarski uredi imaju ovu naredbu u ,,Postai Tarif4k" pod točkom 6. §. 27
znanja radi objaviti.
U BudapeŠti, 17. veljače 1887. (Iz Postai Kendeletek Tara).


Sa drvarskog tržišta.


Dražba raznih vrsti podređjenih drva za palice u šamah petrovaradinske
imovne obćine. Gospodarstveni ured pomenute imovne obćine obdržavat će
dne 5. travnja t. g. javnu dražbu uz primanje pisnaeniii ponuda na pravo sječnje palica od
drenovine, svibovine, Ijeske, gloga i crnog trna 1 met. dugih i 4 cm. deb. Količina
je sliedeća:


U kot. šumariji Klcnak; u zabrauah Vukoder 15*000, — Pavlaka lOO´OOO,


— Vitojevačko oštrovo 100*000 komada. U kot. šumariji Kupinovo; u zabranab
Grabovina 80-000, — Bečmenski ključ 170 000 — i Tvrdenjava 90´000 — dakle
ukupno 555*000 komada.
Izklična ciena je 20 for. od 1000 komada. Ponude imaju lO^/j^ žaobinu sađi^žavati
od ponudjene svote a može se na jednu, više ili na sve gornje hrpe reflektirati. Dostalna
svota ima se uplatiti podpnno u roku od jednog mjeseca, raČunajuć od dana
dražbe. Rok za sječeuje palica ustanovljen je do konca rujna t. g.


Pobliži uvjeti mogu se uviditi kod rečenog gospodarstvenog ureda i kod kot.
šumarija imovne obćine u Klenku i Kupinovu.


Dražba drva u šumah otočke imovne obćine. Gospodarstveni ured, te
imovne obćine oglasio je ponovnu dražbu drva na dne 8. ožujka t. god. ob onih
hrpah, koje dne 3. siečnja t- g. neprodane ostadoše. Drvna gromada iznaša:


525 hrasta s 850 m´^ za tvorivo procjenjenih na 4845 for. — nČ,
2075 jela i omorika s 5316 nr^ za tvorivo procjenjenih na 13930 ,, 80 „
562 bukve s 1307 za ciepanje procjenjenih na ..,..,. . 2875 „ 40 „
u ukupnoj procjenjenoj vriednosti od. . 21651 ,, 20 j^
Dražbeni uvjeti su isti. kao što srao već u I. svezku našeg organa na strani


41. odnosno 42, već označili. , . _
Dražba hrastovih stabala. Gospodarstveni ured gradiške imovne obćine obdržavati
će dne 13. travnja 1887. ob H satih prije podne javnu dražbu vrhu 739
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 32     <-- 32 -->        PDF

_ 172 —


hras t ovi b stabal a u šumskom si-ezu Javičkagređa, procienjenih na 15-572 for.
putem primanja pismenih ponuda. Pobliži uvjeti o toj prodaji mogu se u svako doba
uviditi kod gospodarstvenog ureda i kod kot. šumarije u Novskoj.


Trgovačke crtice iz ogulinskoga kraja (godina 1886.) Glavno tržište za
ovaj kraj jest Kieka, Senj i Novi. Drvena roba, koja se za rečena tržišta izradjuje,
jest u glavnom slisdeća;


Jelovi i smrekovi bordo nali (grede) od raznih dimensija od -´/ao cm.
do ^^/45 em. debljine (bridko otesauo) i 8 do 20 i više metara duljine.


Jelove i smrekove piljenice i to: lafcežani 3.79 cntr. (12´ bečkih) dulj.
25 do 35 cmtr. širine i 2.634 emtr. (1 " bečki) debljine; onda pajotiee 4.18 mtr. dulj.
2 5 do 35 cm. širine i 2.9 cm. debljine.


Jelova i smrekova krovna daska: 130 cm. do 160 cm. dulj. 12 cm.
sir. i 1 cm. deblj. ; jedan tovar broji 100 komada.


Bukov e duge : 80 cm. dulj., 11 cm, sir., O.9 do I.2 cm. deblj.; sadržaje
jedan tovar 300 komada. — lOO cm. dulj., l i do 14 cm. Sir., 1,5 do 2.2 cm. deblj.;
sadržaje jedan tovar 200 komada, — 126 cm. dulj., 12 do 17 cm. sir., 2.6 do 2.9 cm.
deblj.; sadržaje jedan tovar 126 komada. — 90 cm. dulj., 12 cm. Šir., 2.6 cm. deblj.;
sadržaje tovar 150 komada. 100 cm. dulj., 14 cm. šir.^ 2.6 cm. delj.; sadržaje tovar
100 — komada. 130 cm. dulj., 16 cm. sir., 2.6 cm. deblj.; sadržaje tovar 60 komada. —


160 cm. dulj., 17.6 cm. sir., 2.6 cm. deblj.; sadržaje tovar 52 komada.
Jelova mala dužica (kanoči zvana). 100 cm. dulj., 11 do 12 cm. šir,,
2 cm. deblj.; sadržaje jedan vez (Bund) 25 komada.
Smrekova dužica. 130 cm. dulj., 12 do 17 cm. šir., 2 cm, deblj., zatim
160 cm. dulj., 12 do 17 cm. sir., 2.6 cm, deblj.; sadržaje jedan vez 36 komada.
Bukovavesla: .
2,78 metr. duljine = 8 talijan. stopa fietvrtaci.


10 petaci.


= n 11
4,164 n: letr. duljine == 12 jj )> šestaci.
4,86 14 sedmaci.


7? » == » ))
5j55 J3 35 = 16 n n osmaci.
6,246 . n )i ^ 18 » V devetaci.
6,94 rt 20 desetaci.


» =-´? 7)
7,634 22 jedanajstčaki.


n JI = » W
8,328 dvanajstčaki.


n w == 24 w )>
9,028 J7 =, 26 n trinajstčaki.


n »
U k 0 va v-r at i la:


2 met. duljine ®/8 cmtr. debljine
2 ^^12


» » M »
4 n )) «/S TI r<
4 )i n ´^ll% )1 _ n
5 )) ´^/12


n
n .J>


Bukove piljenice i to: mesinice 2,a met. duljine, 26 do 30 cm. širine i
0,4 do 0,6 cm. debljine; genua 2.2 met. duljine, 18 do 23 era. širine i 26 do 30
cm. širine zatim 0.8 cm. debljine; decimani 2.2 met. duljine, 26 do 30 cm, širine,


1.5
cm. debljine; testoui 22 met. dulj., 26 do 30 em. širine, 2.2 cm. debljine.
Jelove i smrekove gredice: 3.1.? met, dulj., 11.6 cm, širine i 11,6 cm.
debljine; 6.26 met. ===: 18 t. p. dulj., 15 cm. = 5 t, p. šir. i 17 cm. = 6 t. p. deblj. ; (ili 1
karo), 6,26 met. : = 18 t, n, dulj., 17 cm. . ^ 7 t, p. šir. i 23 cm. t. p. deblj. ; 7,656 met.
== 22 t. n. dulj , 17 cm. šir. i 23 om. deblj.; 9,396 met. = 27 t. n. dulj., 17 cm.
šir., i 23 om. deblj. (ili 2 i pol kara).
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 33     <-- 33 -->        PDF

-^ m —


Osina toga prodaje se i ogrievxioga drva žiteljem ogulinskim i slunjakim a i poniešto
u Senj.
U Ogulinu i Slunju prodaje seogrievn o drv o u hvatovih^ ciepanice su du


gačke 80´´ (87 cm.), te po tom sadržaje jedan hvat 2,g6 prost. met.
Na glavnijih primorskih tržišrih prodaje se stari beSki hvat ili metrički hvat.
Uz to se prodaje drvo za ugljen, koje se u glavnom trži n Senju i Novom,


a i kovači ga za svoju porabu pale.
Ugljen se prodaje na vreće, od kojih jedna sadržaje obično I.5 vagana.
Troša k izradb e jest : Za podsiecanje stabla i iztesanje bordonala plača se


od jedne kubične venecianske ili talijanske noge bez razlike 7 novČ. Za podsiecanje
jelovog i smrekovog stabla i za izradbu takovoga na kuseve plača se poprieko od kusa
oko 15 do 20 novč.; za piljenje jedne jelove ili smrekove piljenice placa se oko 6
do 10 novč.; (za piljenje brvana i mostnica plača se do 15 novČ. od komada); za
podsjećanje bukovog i javorovog stabla, te za izradbu na kuse plača se poprieko po kusu
10 do 14 novč.; za pilenje jedne bukove piijenice plača se 1 do 3 novČ. ; za podsiecanje
stabla i za izradbu 100 komada jelove ili smrekove krovne daske plača se 1 f,
20 novč. do 1 for. 80 novČ. (mjestimice lošije i po 50 nove.); za podsiecanje stabla
i za izradbu 300 komada (jedan tovar) bukove dužice od 80 cm. duljine plača se 2 f.
do 2 for. 20 novČ., a za osobitu dobru i Čistu robu po 2 for. 50 novČ.; za onu od
100 cm. duljine plača se od tovara (200 odnosno 126 kom.) 1 for. 80 n. do 2 f.;
za podsiecanje jelovog i smrekovog stabla i za izradbu dužica plača se razmjerno napram
trošku za izradbu jelove i smrekove krovne daske niešto skuplje; za podsiecanje bukovoga
stabla i za izradbu takovoga na vesla plača se za svake 2 tal. noge duljine vesla
5 nČ.; za podsiecanje i za izradbu stabla na vratila plača se od onih 2 met dug.
15 novč,, za ona 4 met. duljine 30 nove., za ona 5 met. duljine 40 novČ. ; za podsiecanje
stabla i za izradbu 1 kara gradje plača se oko 30 nČ.; za izradbu jednoga
bečkoga hvata bukovog ogrievnog drva plača ae: i to za drva I. razreda 1 f. 20 nč.
do 1 for. 50 novč., II. razreda 90 novč. do 1 for. 20 novč., a drva III. razreda
60 novč. do 90 novČ. Za izpalenje jednoga vagana ugljena plača se 5 do 6 novč.


Troškov i vožnj e iznašaju iz šume srednje udaljenosti za bordonal do glavnih
tržišta 21 novČ. od jedne tal. kub. noge; za izvoz jelovoga ili smrekovoga
kus a iz šume srednje udaljenosti do pile plača se od svakoga taL palca promjera
kusa 8 do 10 nč.; a izvoz piljenica od pile do glavnog tržišta stoji po komadu
12 do 16 novč.


Za izvoz bukovo g kus a iz Šume srednje udaljenosti do pile plača se od svakoga
tal palca promjera kusa 5 novč. a i 8 do 10 novč.; a izvoz piljenice do
glavnog tržišta 3 do 12 novČ.


Za izvoz krovne, jelove i smrekove daske plača se iz šume si-ednje
udaljenosti do glavnog tržišta za svakih 100 komada oko 80 uovč. do 1 for. 20 nč,
Za izvoz bukov e dug e jedan tovar i to onih kračih plača se iz šume srednje


udaljenosti do glavnoga tržišta 2 for. 40 nove.
Za dulju razmjerno po težini i kolikoči, koja ide na jedan voz.
Za jelovu i smrekovu dužicu plača se niešto više nego li za krovnu dasku.
Za bukov a vesl a plača se iz šume srednje udaljenosti do glavnog tržišta od


onih kračih po komad QQ novč., od onih duljih po komad 1 for.
Za bukov a vratil a plača se iz Šume srednje udaljenosti do glavnog tržišta
po komad od onih kračih 15 novo., a od onih duljih 30 do 33 novč.
Za izvoz jelovih i smrekovih gredica od 1 kara n. pr. na udaljenost iz
šume oko 7^586 kilomet. 25 do 30 novč.


Za izvoz jednog bečkoga hvata I. razreda bukovog ogrieva plača se iz
šume srednje udaljenosti do glavnoga tržišta 5 do 7 for.. za II- razred 4 for. 50 nč,
do 5 for. 50 novČ.


18
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 34     <-- 34 -->        PDF

174 —


Ugl|eii ,11081 najviše ono s^mo žiteljsfcvo u tovarib na tržištej koje ga pali.
Za jedan željeznički vagon natrpan drvenom robom plaća se vozarine iz Ogulina
do Rieke 25 for.j s natrpavanjem 27 for.


Prodajna ciena robe na glavnih tržištib: „Se n j-Ki eka" i to: za
jelove i smrekove bordonale, na rivi ili u skladište postavljene 55 do 60 nS.,
doi^im na tržištu 52 do 55 novč, za jednu tal. kub. nogu.


Za jelove i smreko ve p ilj enice: latežane komad po 50 novč., a pajolice
komad po 60 novS. Škarta komad po 25 do 35 novfi.
Za jelovu i smrekovn krovnu dasku: 130 do 160 cm. duljine, 1 crn.
debljine, od koje ide u tovar 100 komada, tovar po 3 for. do 4 for. 50 novfi.
Zabukovudugu:
80 cm. duljine jedan tovar (300 komada) bolje po 8 for. lošije po 6 for.


100 cm.
(200 po 5 do 6 for.


n )i 11 )i


126 em.
(126 po 5 for. do 5 for. 50 novč.


71 » 11 11
90 cm. )) n j) (150 it po 5 for. 20 novč. do 6 for.
100 cm. (100 po 4 for. 50 novč.


n » » )j
130 cm. ( 60 po 3 for.


JI rt ´ n ff


160 cm.
( 52 po 3 for. 12 novč.


» n n 11


Za jelove dužice (kanoči zvane):
100 cm. duljinCj 2 em. debljine^ 50 komada (2 veza) 80 novč. do 1 for.


130 cm. „ 2.6 „ „ 40 ^ po 3 tor. do 3 for. 20 novč.
Za smrekove dužice:


130 cm. duljine, 2 cm. debljine, komad po
7 do 8 novč. ,


160 cm. „ 2.6 li TI 36 kon ) maže iZa bukova vesla


Četvrtaka 1 komad po 30 novč.
petaka JI 40
Šestaka 50


n


sedmaka
70


JI 11 11
osmaka V 11 1 for. — novč.
devetaka n » 1 » 20


n
desetaka n ;; i 11


" ^^.


jedanajstaka
2 11


)i 11


đvanajstaka n 2 I 60
trinajstaka n 3 „ 50 11


Za bukova vrati la:


2 met. duljin€ cm. deblj. 1 komad po
20 no\


30 „


» n 11


4 71 " 11 n 11
50 „
60 „


n
5 M
n


)7
1 for.


11 11


11 »


Za bukove p ilj enice: meslnica 100 komada po 8 do 10 for. dobre robe,
a loše i po 7 for., genue 100 komada po 12 do 14 for. decimana se prodaje skupa
sa genuom na svakib 90 komada ovih 10 komada onih^ testona komad po 15 nove.,
škart ovih vrstih piljenica prodaje se za polovicu ovih ciena,


Za jelove i smrekove gredice: onih 6.26 met. dulj., *^/i7 cm, debljine
(ili 1 kar) po komad 1 for. 50 novČ. .
Onih 6.26 met. dulj., i^/a.-} cm. deblj., 1 komad po 2 for. 25 novč.
7.65«50