DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 169 —


OQ mora Bjekoliko put dolaziti pred sud, te tam3 od 9 sati prije podne
do mrkle noći probaviti, svoj novac za hranu potra5kati, a prijavBu pristojbu,
koja mu po zakonu pripada, nemože dobiti, ako nije kot. oblast od njegova
prebivališta preko 15 kmt. udaljena i ako se dokaže, da zvierokradica neima
globu čim izplatiti- Prijavitelj ne samo, što odlazi praznih rukava onamo, odkad
je došao, nego je izvržen osveti zvierokradice na najuesmiljeniji način.


Ovako razglobismo njeke bitnije ustanove spomenutih zakona s plemenitom
namjerom, nebi li nam pošlo za rukom svratiti pozornost onih mjerodavnih
krugova, kojim je poglavita zadaća kod provadjanja dotičnih u zaštitu lova
stvorenih zakona, da zaprieče godimice rastućoj zvierokradji u njekih naših
priedjelih, izlazeć od onog stanovišta, da se svaki zakon mienjati može u onih
ustanovah, glede kojih se je izkustvom dokazalo, da neodgovaraju zbiljnom
stanju, te da jih valja prilagoditi pravoj potrebi života. S.


LISTJ^K:_


Družtvene viestL


Molba na p. n. gg, družtvene dlanove. Po § 7. naših po visokoj kraJj.
zemalj. vladi odobrenih društvenih pravilah iztiČe rok, ustanovljen za uplatu članarine,
koncem mjeseca ožujka t. g., pošto se članarina teSajem prvog trimestra namiriti ima.
Umoljavamo indi sve one p. n. gg. članove, koji svojim dužnostim u tom smjeru do sada
udovoljili nisuj da Čira prije odpadajuću Članarinu poštanskom naputnicom
doznačiti izvole za uplatu; a to tim više, buduč naŠe družtvo
svojim raznim obveznostim glede pokrića nastavših troškova udovoljiti ima, Razumie se
nadalje, da bi u protivnom slučaju naŠa družtvena administracija zapinjala.


Nadalje molimo na novo pristupivše gg. družtvene Članove, koji možda druž tvena
pravila i družtvene izkazniee do sada dobili nisu, da se kratkim
putem kartom dopisnicom obrate na predsjedničtvo ili pako na uredničtvo družtva^ ter
ee se i u tom pogledu odmah udovoljiti.


U ostalom moramo još primjetiti, da gg.. Članovi pojedine brojeve našeg
družtvenog organa „Šumarski list", koji jim poštom dosiavljeni niša, stopram
luikou duljeg vremena, dapače nakon 6 — 7 mjesecih i dulje, kod družtva raklaaiiraju.
Akoprem se je družtveni tajnik jur više puta osvjedočio, da se list od našeg knjigoveže
kao odpravnika u podpunom redu, Čim´list izadje, ii^g^- članove odmah odašilje; to je
dakle jedina krivnja na dotičnom poštarskom uredu, da je pravodobna dostava našeg organa
na adresate manjkava. Unatoč tomu nedostatku ipak smo pripravni, svaki nedostavJjeni
broj našeg lista nadoknaditi, kada to gg. članovi pravodobno prijave. Biti ec
dakle u buduće najshodnije da se za slučaj, ako novi broj Šumarskog lista prispije^ a
medjutim pređidudega broja neima, gg. člaijovi odmah obrate kartom dopisnicom
ili na predsjedničtvo ili na uredničtvo družtva glede dostave manjkajučeg broja, ter če
se onda želji dotičnog g, člana odmah udovoljiti. Konačno nam je još opaziti, da će
se družtvene diplome i k tomu prikladni okviri, ako potonje pojedini članovi naročito
naruče, prirediti dati, čim se večj broj nabere; buduć je nemoguće diplomo za svakog
pojedinog gg: Članova od slučaja do slučaja priugotavljati, jer bi to s većim troškom