DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 162 — ,
njeva, usljecl toga se bielanjkovioa od krvi staloži, a time se istodobno i sve
možebitno u tekućini se nalazeće krutnine, poput teklina itđ. na dnu posude
skupe. Time se obično izgubi i njeki dio tanina, te se baš u tvornici Lucovoj
sada 0 tom radi, pronaći sredstvo, kojim bi se i taj sada izgubljeni tanin dao
opet izvaditi. Tako dobivena lužija teži s 2 stupnja po Baurne-u, te se sada
u posebnih strojevih, sličnih onim, koje u te svrhe u sladoranah rabe uz
nizku teiuperaturu, sgušćuje, tako dugo, dok taninekstrakt nepokazuje 20—25
stupnja po Baunie-ovom araometra. Ovakov se onda prodaje strojbarom, koji ga
rabe za. progresivno pojačeaje tresla dobivenog iz kore, u koje naslažu u jamah
strojiti iraajuće se kože. Jedan litar ekstrakta teži u ovom stanju oko 1200 g. ;
a 100 kg. (oko 83 htra) plaća se s45 franaka. Za svaki prostorni metar hrastovine
(panjevine ili granjevine) plaća prenavedena tvornica u Nancyu 10 franaka.


Vidimo dakle da je to slični postupak —kakov se rabi i u našoj domaćoj
tvornici tanina u Županji — te koji bje već na strani ovoga lista spomenut.


Luc rabi danas za proizvadjanje tanina samo još odpadke od hrastovine^
a naročito granjevinu. Sličnu tvornicu podigla je nadalje nedavno i tvrdka
Herrenschmit et Comp. iz Strassburga.


Neima dvojbe, da ovom obrtu liepa budućnost predstoji, moment, koga naročito
mi šumari samo radošću pozdraviti možemo, jer će okolnost ta biti od
najveće važnosti po rentu naših hrastika. Da se za obstojnost i u širjih krugovih
jur uvidja, dokazuje nara netom nedaleko Siska novo ustrojena tvornica
za proizvadjanje tanina.


U novije doba prave se n pokušalištu šumarskoga učilišta u Nanciju pokusi
u pogledu sadržine tanina u drvu pojedinih vrstih hrastovine, prema starosti,
stojbhii, i t. d.


Nebi li se i gospoda profesori na našem šumarskom zavodu u Križevcih
mogli latiti sličnoga posla? Bila bi to sigurno vrlo koristna a i zahvalna zadaća.
F. X, K.


Državni šumarski izpiti u Budimpešti god. 1886.


Državni šumarski izpiti u Budimpešti godine 1886. obdržavahu se mjeseca
listopada pod predsjedanjem kr. ugar. zemaljskog nadšumarnika Alberta Beđo-a.
U svemu prijavilo se 65 kadidata k izpitu. Pismeni izpiti držani bjehu 18. i


19. listopada. Pitanja stavljena su sliedeća:
I Koje su vam vrsti uzgoja hrastika poznate? Kada se može jedna ili
druga vrst uzgoja najuspješnije upotriebiti? Što razumjevate pod načinom, kad
se tlo prije pošumljenja sa žirom za stanovito vrieme u gospodarstvene svrhe
upotriebi? U kojih slučajevih može se to učiniti, a u kojih upet ne? Koji način
nuzgrednih prelaznih užitaka držite najshodnijim?


II. U kojem slučajni pod kojimi uvjeti može dobitipos jednik šume dozvolu
za splavljenje stabala na riecij po kojoj je već prije dozvoljeno splavljati drugom


ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 23     <-- 23 -->        PDF

-^ 163 —


posjedniku šume, te na kojoj je ovaj posljeđni radi iiporabljivosti rieke za
splavljenje drva splavne sgrade postavio?


Proracunajte koliko iznosi godišnja odšteta drugoga ovlaštenika, koju bi
imao prvomu ovlašteniku namiriti u slučaju, kad je pravo splavljenja podieljeno
prvomu ovlašteniku na 40 godina za odpremu od 24.000 nr* drva godim´ce, a
želi, da tečajem deset godina godimice po 8000 m´* odprema; prvi ovlaštenik
pako priredio je rieku za splavljenje, a trošak taj iznaša svake desete godine
investiciju od 20.000 for., docim trošak za popravak sgrađa svake godine stoji
500 for.?


III. Koja je kakvoća a koja debljina drva najshodnija za izradjivanje
željezničkih podvlaka? Kako se unovčuju kod nas ove vrsti drv-a te koji način
će najbolje odgovarati zahtjevom posjednika, šume? Na temelju kojih faktora i
računa presudit ćete, da li je probitačno upotriebiti jedan dio drva za željezničke
podvlake ondje, gdje se mogu i ciepanice i oblikovina dobro i sigurno
unovčiti.
IV. Njeka obćina dobila je u ime odštete šumske služnosti 140 kat. rali
šume. Ista se nalazi u vinorodnoj okolici, visina nad površinom morskom je po
prilici 100 do 200 met. Tlo je brežuljasto sa više uzvisina, koje imadu manje
veće strmine.
Na pješćenku je dosta visoka naslaga pješčene ilovače, mjestice pomješano
šljunkom, te je u produktivnoj svojoj snazi oslabljena prekomjernom pašom.
Tlo je pokrito dielom travom djelom lišćem. Pretežno drvo je cer, a djelomice
hrast kitnjak. Suma je izključivo postala od izdanaka. U dosadanjem gospodarenju
bilo je malo reda, ostavljali se visoki panjevi, od kojih više uztrunulo, te nakon
toga mjestimice postale praznine.


Od nuzgrednih užitaka upotrebljivala se samo paša, nu u većoj mjeri, nego
li se smjelo. Drva se samo kolima mogu izvažati.
Opis šume i sastojinske razrede označuje na temelju šumsko-pripomoćnih
skrižaljka, propisanih za uporabu kod uprave državnih šuma, sliedeći izkaz:


1—1 G3 -^
o
T 1 0 Položaj
i nagib,tla_
Vrst drva
i smjesa
o 0 p a z k a
1 , 1.7-0
1 r ^
Sjev. 15—25*^ IV, r cer. 0 8
1 lirast. 0*2 9 0-8
,
^
2 . 66-0. Jug. Zap. 5-25´ ´ IV. / cer, 0-7
\ In-ast. 0 8 8 0-4
3 2-0 o3 !^ d OJ Jag. Zap. 5-25 " IV. — — — neobrašteno
4 15-0 Jng. Izli. 5—l.y^ III. cer. rO 45 0-8
5 1-5 Izh, 5-10 " III. _ — __ neobrašteno
G 38´5 Izh. 5-20 " IV. /cer.
\ hrast
0*4
0-6 45 0-7
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 24     <-- 24 -->        PDF

-- 164 —


Svrha je šumarenja, da urbarijalci dobivaju drva zi\ ogriev, a nješto i
za gradju.


Za ovu šumu valja sastaviti gospodarstvenu osnovu.


1. Ustanovite u kratko nu točnim obrazloženjem potrebito glede uredjenja
gospodarenja prihoda, osobito valja naznačiti vrsti drva, koje treba uzgajati,
zatim vrst uzgoja i obhodnju, vrst za pošumljivanja, gospodarstvenu razdiobu
površine, normalni i zbiljni red sječnje. Teritorialnu razdiobu valja na priležećoj
slici predočiti, red pako sječina brojevi označiti.
3. Izračunajte sadanju drvnu gromađu i sadanji prirast, nadalje normalnu
drvnu gromadu i normalni prirast,
3. Uzpostavite pregled prihoda (uredjenje prihoda) u obće, a za dobu
prvih 10 godina treba sastaviti potanko sječnu osnovu (Specieilen Nutznngsplan)
i ogojnu osnovu.
V. U kojih slučajevih valja splav čvrsto vezati, kada pako polučvrsto, a
kad je shodno gibko spajanje splavi. Trebaju li ove vrsti spajanja splavi kod splavljenja
posebnih sgrada navodi, ako treba, koje su te sgrade, koja im zadaća te
kakov je njihov sustav?