DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 162 — ,
njeva, usljecl toga se bielanjkovioa od krvi staloži, a time se istodobno i sve
možebitno u tekućini se nalazeće krutnine, poput teklina itđ. na dnu posude
skupe. Time se obično izgubi i njeki dio tanina, te se baš u tvornici Lucovoj
sada 0 tom radi, pronaći sredstvo, kojim bi se i taj sada izgubljeni tanin dao
opet izvaditi. Tako dobivena lužija teži s 2 stupnja po Baurne-u, te se sada
u posebnih strojevih, sličnih onim, koje u te svrhe u sladoranah rabe uz
nizku teiuperaturu, sgušćuje, tako dugo, dok taninekstrakt nepokazuje 20—25
stupnja po Baunie-ovom araometra. Ovakov se onda prodaje strojbarom, koji ga
rabe za. progresivno pojačeaje tresla dobivenog iz kore, u koje naslažu u jamah
strojiti iraajuće se kože. Jedan litar ekstrakta teži u ovom stanju oko 1200 g. ;
a 100 kg. (oko 83 htra) plaća se s45 franaka. Za svaki prostorni metar hrastovine
(panjevine ili granjevine) plaća prenavedena tvornica u Nancyu 10 franaka.


Vidimo dakle da je to slični postupak —kakov se rabi i u našoj domaćoj
tvornici tanina u Županji — te koji bje već na strani ovoga lista spomenut.


Luc rabi danas za proizvadjanje tanina samo još odpadke od hrastovine^
a naročito granjevinu. Sličnu tvornicu podigla je nadalje nedavno i tvrdka
Herrenschmit et Comp. iz Strassburga.


Neima dvojbe, da ovom obrtu liepa budućnost predstoji, moment, koga naročito
mi šumari samo radošću pozdraviti možemo, jer će okolnost ta biti od
najveće važnosti po rentu naših hrastika. Da se za obstojnost i u širjih krugovih
jur uvidja, dokazuje nara netom nedaleko Siska novo ustrojena tvornica
za proizvadjanje tanina.


U novije doba prave se n pokušalištu šumarskoga učilišta u Nanciju pokusi
u pogledu sadržine tanina u drvu pojedinih vrstih hrastovine, prema starosti,
stojbhii, i t. d.


Nebi li se i gospoda profesori na našem šumarskom zavodu u Križevcih
mogli latiti sličnoga posla? Bila bi to sigurno vrlo koristna a i zahvalna zadaća.
F. X, K.


Državni šumarski izpiti u Budimpešti god. 1886.


Državni šumarski izpiti u Budimpešti godine 1886. obdržavahu se mjeseca
listopada pod predsjedanjem kr. ugar. zemaljskog nadšumarnika Alberta Beđo-a.
U svemu prijavilo se 65 kadidata k izpitu. Pismeni izpiti držani bjehu 18. i


19. listopada. Pitanja stavljena su sliedeća:
I Koje su vam vrsti uzgoja hrastika poznate? Kada se može jedna ili
druga vrst uzgoja najuspješnije upotriebiti? Što razumjevate pod načinom, kad
se tlo prije pošumljenja sa žirom za stanovito vrieme u gospodarstvene svrhe
upotriebi? U kojih slučajevih može se to učiniti, a u kojih upet ne? Koji način
nuzgrednih prelaznih užitaka držite najshodnijim?


II. U kojem slučajni pod kojimi uvjeti može dobitipos jednik šume dozvolu
za splavljenje stabala na riecij po kojoj je već prije dozvoljeno splavljati drugom