DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 137 Šumarsko
i gospodarsko knjižtvo.


ŠumsM zakoni i zakoni olovu; sabrao i izdao Fran Žaver Kesterčanek
kr. nadšamar županije zagrebačke. Netom je izažla- pod gornjim naslovom knjiga
nakladom ak^domijske knjižare Lav. Harh´nana (Kns:!;]! i Doiits li) ovdje. tcy stoji I for.


Isto dielo je zbirka zakona i nnrcdabu, odnosećih se na ^ninarslvo 1 lovstvo n
valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju. Ficgledav i prončlv knjigu toeno utoi´arno
sasvim nepristrano i objektivno priznati, da si je gosp. pisac nmogo trnda dao oko
sastavka predležc(5eg diela, koje može služiti punim pravom .,kažipntom " svakom
Šumaru naroč´to, a isto tako sudbenim i političkim činovnikom, odvjetnikom, Sumovlastnikom,
gradskim i obćinskim poglavarstvom i u obće svakom, koji se iole zanima za
šumogojstvo i lovstvo : s t o da valja Činiti u p o j e d i n i h s 1 u č a j e v i li t e r kojim
p r a v e e m 11- e b a udariti, da si na temelju zakona i naredaba, stojećih
u k r i e p o s t i glede šumarstva i 1 o \´ s t v a, svoja p r a \´´ a održimo i
eventualno branimo, da se u gospodarenju naših šuma krećemo
točno u propisani h granica U. Nemožemo ino, nego preporučiti ovo djt^lo svakom
najtoplije.


Lovstvo.


Ubijeni međjedi u eabarskoj gospoštlji. Dne 3. siečiija i 2. veljače t, g.
bje obdržavan lov na medjede u šumariji Livldraga pomenute gospoštije, te je svaki
put ubijen na brlogu po jedan gorostasan mcdjcd kod Skuvinjskc stiene.
Pobliži opis lova donosimo na drugom mjestu ovog svez. našeg listaj buduć će to
svakog zanimati.


Osobne viestL


Imenovanja i promjene šumarskih činovnika. Kod slunjsk e imovne
obćine dosadanji protustavnik Stj , Fvki ć primio je upravu kotar, šumarije rakovačke
na mjesto odstupivšeg šumara Ant, Korošeca^ a šumar, pristavu Gust . L a c h u povjerena
je služba protusfcavnika kod gospod. ureda gore rečene imovno obćine.


Kod otočk e imovne obćine imenovani su za definitivne Šumare Dra g L a s m a n
i I V. B e c k.
Kod g j ur gj e V ač k e imovne obćine imenovan je Šumar, vježbenikom Jul.
Anderka i Jan. Grgineanin.


U Dalmaciji imenovani su: Adolf Eeiuinger i Justus Belja definltivnimi
obć. šumari I to prvi u Kninu a potonji u Habu za obćine Rab i Pag; nadalje
Štefa n Mušani ć privr. šum, nadgledačeui za bujice kod Muca i gornje Cikole.


Sitnice.


!N"agrade za pošumljenje krasa. Kr. zem. vlada, odjel za miutamje poslove,


pronašla je rataru Vicku Komadini iz Ledenica br. Oo. kotara novljanskog županije


modruško-riečke, kao nagradu, što je vlastitim trudom 2 rali 1^85 []´* krasa posadio


vinovom lozom i mladom šumom, i time i druge na slični kulturni rad potaknuo, do


zvoliti nagradu od 25 for.


Nadalje podielila je kr. ;iem, vlada, odjel za unutarnje poslove, za uspješan rad


oko kulture tla na primorskom krasu, u Hčko-krbavskoj županiji, imeuito što su nekoji


žitelji uzgojili kraj svojih kuca liepe gajiće, te time dobar primjer dali, da se i drugi


žitelji na slične radnje u korist Sumogojstva obodre, pak na pobudu za ostalo pučau