DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 34     <-- 34 -->        PDF

nKsmsmmmmmmmm


— 134 —


zemaljsku ili imovnih obćina krajiških ili urbarskih, dužni polagati teoretiČne državne
izpite, Što no s\i iia pomeButoj visokoj školi uvedeni naredbom c, kr. ministarstva za
poljodeljstvo u Beču.


Karedba za dozvolu podignuća brklje u Vršicah na cesti MrzlavodieaG-
erovOj od 21, siečnja 1887. broj 52.557. ex 1886. U riešenje molbe gospoštije
Čabarske za dozvolu podignuća brklje u VrŠieah na cesti Mi´zlavodica-Gerovskoj radi
preprečenja kriorn(5arenja i kradje Šumskih proizvoda, obnašla je kr. zem. vlada, odjel
za unutarnje poslove, obzirom na obrazloženi predlog i preporuku kr. kot. oblasti u
Čabru dozvoliti, da se upitna brklja, koja po glasu izvieš6a re5ene kr. kot. oblasti
već od prije u istom mjestu na staroj cesti podignuta bijaše, opet podigne u VrŠicah
i to na novoj cesti Mrzlavodica-Gerovskoj uz vlastelinskti šumsku kuću. Nu podignuće
te brklje dozvoljuje se samo pod uvjet, da se ista postavi na shodnom mjestu u
sporazumku s tehničkim izvjestiteljem kot. oblasti u Delnicah, zatim da smije biti zatvorena
samo po noći, a vlastelinstvo da je dužno u noći razsvietiti mjesto brklje i
tamo stalno namjestiti stražara, koji sve one vozare, koji nevoze kradjena kriom^arena
đi´va, u svako doba noći bez zaprieke odmah bezplatno propuštati ima. Za svaku pritužbu
radi emetanja slobodnoga prometa na cesti i svaku eventualnu Štetu, koja bi iz
neobdržavanja gornjih uvjeta proiztekla, ostaje vlastelinstvo čabareko strogo odgovorno.


Pođjedno pozvana je kralj- županijska oblast u Ogulinu, da ovu riešitbu shodnim
načinom proglasiti dade u svom području, navlastito pako u području kr. kot. oblasti
u CabrUj ter da o dozvoli postavljenja brklje gradjevnu kot, oblast u Delnicah, koja
rečenom cestom upravlja, shodno ubaviesti.


Sa drvarskog tržišta.


Ušpieh dražbe stabala kod otočke imovne obćine. Naknadno kviesti, priobćenoj
u svezku I, o. g. našeg organa, javljamo ob uspiehu dražbe drva, obdržavane
dne 3, sieČnja t. g. kod gospodarstvenog ureda pomenute imovne obćine, da su sliedeće
ponude stigle :


Hrpa 1. Krekovača ; Frane GrČević iz Brloga na bukova stabla 2 for. 15 nč.
i B for. 20 nč. po 1 m^; izklična ciena 1 for. 90 nČ. odnosno 2 for. 80 nč. pa 1 m´^
Hrpa 3. Crn o jezero ; tvrdka Vidmar i Rogić iz sv. Jurja na jelova stabla


2 for. 75 nč, po 1 m^; izklična ciena 8 for. 20 nČ. po 1 m^.
Hrpa 5. Kuterevska kosa; ista tvrdka na bukova stabla, 2 for. 20 nvč.
po 3 m,^; JzkViona ciena 2 for. 50 nč. po 1 m^.


Hrpa 7. BruŠljan ; ista tvrdka na bukova stabla za tvorivo i gradju 2 for.
87 nč. po 1 m^ a za ogriev 88 nČ. po 1 prost. met.; izklična ciena 2 for. 80 nČ.
po Im"^ i 60 novč. po 1 prost. met.


Nadalje Antun DevČić iz Senja 3 for. 6 nČ. po 1 m´^ i 88 nč. po 1 prost. m.
i Frane .GrčcTić 3 for, 62 nč. po 1 m´"* i 1 for. 21 ne. po 1 prost. met.


Hrpa 8. Apatišan; tvrdka Vidmar i Kogić iz sv. Jurja, na bukova stabla
2 for. 20 nč. po 1 m^; izkhČna ciena 2 for. 50 nČ. po 1 m*^; na jelova stabla 2 fr.
65 nč. po 1 m^, izklična ciena 2 for. 90 nČ. po 1 m^.


Hrpa 12, KalČiĆa vrh; ista tvrdka na bukova stabla 2 for. 20 nČ. po 1 m´**;
izklična ciena 2 for. 50 nč. po 1 m"*; na jelova stabla 2 for, 55 nČ. po 1 m^, izklična
ciena 2 for. 90 nČ. po 1 m´"*.


Prodaja hrastovih debala u šumah slunjske imovne obćine. Dne 20,
siečnja t. g. obdržavaua bje kod gospodarstvenog ureda pomenute imovne obćine javna
dražba hrastova putem pismenih ponuda, i to u šumariji ValiŠselskoj :


1, u sjecini Petrovagora 70 hrastova procienjenih na 904 for. 01 nvČ.
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 35     <-- 35 -->        PDF

, , ^ 135 ^


U šumariji rakovafikoj :


2. u sječini JasiŽkakosa 50 tirastova procienjenh na 245 for. 19 nČ.
3. i 4. u sječini Bablnagora 375 ^
^^ „ ^ 1160 ^
^^ 46 ^ ,
5-„ „ Žorovica 51 „ „ „ 710 , „ 37 „"
6. ^ „ „ Trušljik 40 „ ´ „ „ 151 „ 79 „
7.8. i 0. n sjeG. mala ivel.Viaica 120 hrasta i 9 kestena procienj, na 461 for. 58 nč.
10., u sječini Kozjača 304 hrasta i 11 kestena procienjeni na 1782 foT„ 05 nč.
Na stavku 3. i 4. Babinagora stigle su dvije ponude najme tvrdke „Albert
Deutscli" iz Zagreba iznosom od 1.174 for. 25 nč, i tvrdke ,,M. Weis8" iz Siska
od 1.206 for, 56 nČ.^ a na stavku 5. Žorovica stigla je samo jedna ponuda i to tvrdke
,,M. Weiss" iz Biska s 750 for.^ i tim je tvrdka M. Weiss dostalcem stavka 3. 4. i 5,
Ostale stavke ostale su neprodane.


Uspieh prodaje hrastova u šumah petrovaradinske itnovne obćiBe,
Dne 22, siecnja t. g. prodate je na dražbi putem pismenih ponuda:


u luga NepreČava 401 hrast procj. na 11.455 for. za 13.600 for. (G-amirŠeg)
,, Varoš 141 , „ 3.061 „ „ 3.768 „ (Hirsch)
jj Smogva 202 „ „ 5.240 „ „ 5.300 „ (Gamiršeg)
^ Županja 205 „ „ 4.086 „ „ 4.900 „.
„ Naklo 145 „ „ 2.132 ^ „ 3.400 „
„ VratiČna 210 „ 6.822 ^ „ 8,922 „ (Hirsch),


Ukupno 1.304 hrast, procj. na 32.796"for. za 3~8.890 for. poprie~5no 19"/^^
preko procienbene vrieđnosti. Jos je ostalo neprodano u lugu Varadinu 140, U Vranjaku
167 i u Dubravi 40 hrastova.


Javna dražba hrastovik debala urbarialne obćlne Harastin. Kod kralj,
županij. oblasti u Osieku bje 29. siečnja t. g. obdrŽavana dražbena prodaja 945 hrastova
iz šume pomenufce urbai-ialne obcInSj procienjenih na 17,673 for. 75 nvč.


Na taj objekt stigoše sliedecje ponude:
Štipan G-reger iz Osieka ponudi 18.617 for.
Josip Sedlaković „ „ ,,, 21,550 ^
J.´N. Schulhof „ „ „ 22.560 „ -


Pošto je potonja ponuda za 4,886 for. 25 nvč. preko procienbene vrieđnosti
stavljena^ to je kao najpovoljnija po dražbenom povjerenstvu prihvaćena, ter ostade L N.
Schulhof dostalcem.


Dražba hrastovih, jasenovihj brestovih, bukovih i inih stabala kod kr.
nadšumarskog ureda u Vinkovcih, oglašena na dne 24. veljače t. g. proteže se
na sjeSine Šumskog sreza Sočna i Boljkovo vrbanjske, i na sjeSinu sreza Deš nemaeke
kralj, šumarije. U svemu ima 1219 hrastova, 29 jasena, 136 bresta i 2.606 bukava
i inog drva. Drvna gromada iznaša 4.465 m^ hrastova drva za tvorivo i gradju,


5.727 m^ hrast, drva za ogriev; nadalje jedino za ogriev: 215 m´^ jasenova, 1.300 m^
brestova^ 2.777 m^ bukova i inog drva. Sve je pi"ocienjeno na 39,447 for„
Dražba se obavlja jedino uz primanje pismenih ponuda, obloženih s 5*^/^ žaobinom
proćienjene vrieđnosti. Pobliži uvjeti di-ažbe mogu se saznati kod kr, nadšumarskog
ureda u Vinkovcih i kod kralj kot. šumarija u Vrbaitji i Nemcih. — (Molimo za
obaviest uspieha ove dražbe, da možemo pravodobno u naš list uvrstiti. Uredničtvo.)


Dražba bukovih i jelovih stabala u državnih šumah kralj, šumarskog
ureda u Otočcu. Ova dražba bje oglašena na dne 24, siet^nja t. g. na stabla bukova
i jelova, nalaaetSa se u sjeSinah kralj. kot. šumarija Brlog, Krasno, Kosinj, Škare,
Babinpotok, Korenica, Brušane, sv. Eok, Udbina i (Gospić. Na prodaju izluSena drvna
gromada iznaša: 35574 m´^ bukovine i 39.508 m´^ jelovine za clepanje i gradju, nadalje
52.667 prost. mefc. bukovih i 9231 prost. met. jelovih drva za ogriev. Ukupna
drvna gromada procienjena je na 192.302 for. l4 uovČ. Dražba provadja se jedino
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 36     <-- 36 -->        PDF

"— 136 —


nz primanje pismenih ponuda, obloženih s b^j^^ žaobmom od proeienjene vriednosti i
moraju iste glasiti na kubiSni metar surovhie telmlSkog" drva u oblom stanju sa korom
bez razlike bilo ciepko ili gradjevno drvo. Ostalt uvleti dražbe mogu se u svako doba
kod kralj. šum. tireda u Otočcu uviditi.


Pošto je na gore rečeni daii dražba bez uBpieha ostakj to je pomenuti gum. ured
opetovano dražbenu razpravu odredio na dne 25. veljače t, g. uz iste uvjete.


Izvoz lirastovih dužica iz Austro-Ugarske 1886., Parižki „L´Ecbo Forestier^´
donosi siiedcc´e brojeve u pogledu količine iz Austro-Ugarske izvezene dužice, tečajem
prošle godine, i to preko R-ieke i Trsta.


SHedeće kuće izvezoše: ,


J. B. M. Gairard , 13,976.758 kora^
Th. Scliadelook 7,357.406 „
Giov. Pagan. . . .. . 4,08G.053 „
Christian Gaffinel 3,754.200 „
C. M, Tilrk 3,485.620,,,
a. M. De Amicis . . . 1,189.937 „
Max Engel \ 789.674 „
Suce. di P. Revoltella 568.694 „
G-reenham et Comp. ......... 299.965 „
Scbenker et Comp 79.074 „
-
Fiscber et Comp. . ;..... 56.704 „
C, Berger et Comp 16.421 „
Kazne kuće . 79.278 ,,
_
Svega. . .35.739.844 ko´m".


Od ove količine uvezeno je: , ´
u Francezku ; 30,061.809 kom.
„ Italiju. 3,300.166 „
u Englezku 1,359,939 „
u Španiju i Portugalsku 773.413 „
u Alžir . , / 243.918 ,, ,
-u Grčku . , 600 „


Svega. . .35,739.844 kom.


Od onih 30,091.809 komada, što je za, Fraeuzku izvezeno, odpada na glavne
gradove Bordeaux 14,513,568 kom,, Cette 11,272.209 kom., Marseille 3,722.423 k.,
Saint-Louis 373.905 kom., Rocbefort 198.539 kom., Niče 6.686 kom., Rouen 4.479
kom, svega 30,061.809 kom.


Konačno navadjamo uzporedjenja radi brojeve, koji pokazuja koliko je izvezeno
dužice preko Hieke i Trsta od god. 187 7, do 1886.


1877. 33,450.992 kom., 1878. 32,217.220 kom., .1879. 28,954.342 kom.,
1880, 44,564,907 kom,, 188L 34,269.610 kom., 1882. 35,930.397 kom., 1883.
49,792.774 komada, 1884. 45,833.315 komada, 1885, 50,739.076 komada i 1886.
35,739.844 komada. P. B.
Nova domaća drvarska industrija u Zagrebu. Vlastnik parketnice na
vodovodnoj cesti, ovdašnji-gradjanin gpsp. G-uido vitez Pongratz , odlučio je, kako
se Čuje, već dojdučega prolječa ustrojiti novu granu industrije, naime tvornicu za pokučtvo
od savijenog drva. Ovaj posao biti će osnovan na veliko^ te će tu raditi do
500 djelaća. Osim toga naumio je gosp. Pongratz pravit) kotače od jednog komada
drva po istom načinu savijanja, što je najnoviji iaiitn a Americi- Takov podbvat
praktično udešen u drvorodnoj zemlji, a vodjen dovolji^imi noveanimi sredstvi i vještimi
radnici, mogao bi biti od velike koristi" i za sam grad, Ob ovoj industriji´ ćemo dogodice
naže vriedne čitatelje pobliže obaviestiti.