DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 34     <-- 34 -->        PDF

nKsmsmmmmmmmm


— 134 —


zemaljsku ili imovnih obćina krajiških ili urbarskih, dužni polagati teoretiČne državne
izpite, Što no s\i iia pomeButoj visokoj školi uvedeni naredbom c, kr. ministarstva za
poljodeljstvo u Beču.


Karedba za dozvolu podignuća brklje u Vršicah na cesti MrzlavodieaG-
erovOj od 21, siečnja 1887. broj 52.557. ex 1886. U riešenje molbe gospoštije
Čabarske za dozvolu podignuća brklje u VrŠieah na cesti Mi´zlavodica-Gerovskoj radi
preprečenja kriorn(5arenja i kradje Šumskih proizvoda, obnašla je kr. zem. vlada, odjel
za unutarnje poslove, obzirom na obrazloženi predlog i preporuku kr. kot. oblasti u
Čabru dozvoliti, da se upitna brklja, koja po glasu izvieš6a re5ene kr. kot. oblasti
već od prije u istom mjestu na staroj cesti podignuta bijaše, opet podigne u VrŠicah
i to na novoj cesti Mrzlavodica-Gerovskoj uz vlastelinskti šumsku kuću. Nu podignuće
te brklje dozvoljuje se samo pod uvjet, da se ista postavi na shodnom mjestu u
sporazumku s tehničkim izvjestiteljem kot. oblasti u Delnicah, zatim da smije biti zatvorena
samo po noći, a vlastelinstvo da je dužno u noći razsvietiti mjesto brklje i
tamo stalno namjestiti stražara, koji sve one vozare, koji nevoze kradjena kriom^arena
đi´va, u svako doba noći bez zaprieke odmah bezplatno propuštati ima. Za svaku pritužbu
radi emetanja slobodnoga prometa na cesti i svaku eventualnu Štetu, koja bi iz
neobdržavanja gornjih uvjeta proiztekla, ostaje vlastelinstvo čabareko strogo odgovorno.


Pođjedno pozvana je kralj- županijska oblast u Ogulinu, da ovu riešitbu shodnim
načinom proglasiti dade u svom području, navlastito pako u području kr. kot. oblasti
u CabrUj ter da o dozvoli postavljenja brklje gradjevnu kot, oblast u Delnicah, koja
rečenom cestom upravlja, shodno ubaviesti.


Sa drvarskog tržišta.


Ušpieh dražbe stabala kod otočke imovne obćine. Naknadno kviesti, priobćenoj
u svezku I, o. g. našeg organa, javljamo ob uspiehu dražbe drva, obdržavane
dne 3, sieČnja t. g. kod gospodarstvenog ureda pomenute imovne obćine, da su sliedeće
ponude stigle :


Hrpa 1. Krekovača ; Frane GrČević iz Brloga na bukova stabla 2 for. 15 nč.
i B for. 20 nč. po 1 m^; izklična ciena 1 for. 90 nČ. odnosno 2 for. 80 nč. pa 1 m´^
Hrpa 3. Crn o jezero ; tvrdka Vidmar i Rogić iz sv. Jurja na jelova stabla


2 for. 75 nč, po 1 m^; izklična ciena 8 for. 20 nČ. po 1 m^.
Hrpa 5. Kuterevska kosa; ista tvrdka na bukova stabla, 2 for. 20 nvč.
po 3 m,^; JzkViona ciena 2 for. 50 nč. po 1 m^.


Hrpa 7. BruŠljan ; ista tvrdka na bukova stabla za tvorivo i gradju 2 for.
87 nč. po 1 m^ a za ogriev 88 nČ. po 1 prost. met.; izklična ciena 2 for. 80 nČ.
po Im"^ i 60 novč. po 1 prost. met.


Nadalje Antun DevČić iz Senja 3 for. 6 nČ. po 1 m´^ i 88 nč. po 1 prost. m.
i Frane .GrčcTić 3 for, 62 nč. po 1 m´"* i 1 for. 21 ne. po 1 prost. met.


Hrpa 8. Apatišan; tvrdka Vidmar i Kogić iz sv. Jurja, na bukova stabla
2 for. 20 nč. po 1 m^; izkhČna ciena 2 for. 50 nČ. po 1 m*^; na jelova stabla 2 fr.
65 nč. po 1 m^, izklična ciena 2 for. 90 nČ. po 1 m^.


Hrpa 12, KalČiĆa vrh; ista tvrdka na bukova stabla 2 for. 20 nČ. po 1 m´**;
izklična ciena 2 for. 50 nč. po 1 m"*; na jelova stabla 2 for, 55 nČ. po 1 m^, izklična
ciena 2 for. 90 nČ. po 1 m´"*.


Prodaja hrastovih debala u šumah slunjske imovne obćine. Dne 20,
siečnja t. g. obdržavaua bje kod gospodarstvenog ureda pomenute imovne obćine javna
dražba hrastova putem pismenih ponuda, i to u šumariji ValiŠselskoj :


1, u sjecini Petrovagora 70 hrastova procienjenih na 904 for. 01 nvČ.