DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 1Ž3 — ,
Družtvene viesti.


Sjednica upravljajućeg odbora našeg družtva bje držana dne 21. siečuja


i. g. u dmžtvenili prostorijah pod predsjedaiijem .đražtvenoga predsjednika g. Milana
pl. Dursta i u pnsntnostl gg, I. društvenoga podpredsjednika Mije Vrbanica. i odbornika
Josipa Ettingera, Roberta Fiscbbacba, Frana Kesterčanka i družtvenoga tajnika đra.
Vjekoslava Koroskenji-a.
Poslije ovjerovljenja zadnje odborske sjednice, držane dne 3L prosinca pr. god,,
prešlo se je na razpravu na dnevni red stavljenib predmeta. ,


Pododbor družtvenJ, sastojeći se iz gospode Mije Vrbanića i dr. Vjekoslava
Koroskenyi-a, izvješćuje o dogovoru, vodjenom s g. tajnikom hrvatske matice Ivanom
Kostrenčićem zbog zajedničkih prostorija n kuc´i, koju matica gradi na akademičkom
trgu u Zagrebu. Na temelju tog dogovora bje zaključeno, da se u ime našeg družtva
odpiše hrvatskoj matici, da li je voljna dati našem družtvu potrebite prostorije uz godišnju
odštetUj koja se sada za nje plaća bez ikakve daljnje odštete za podvorbu,
razsvjetu i kurenje prostorija. (U koliko smo ki-atkim putem dočuti mogli, odustala je
hrvatska matica povodom dopisa upravljajućeg odbora od naumi, naŠem družtvu u
svojoj kući iznajmiti potrebite prostorije uz stavljene uvjete.)


Poslije riešenja njekih administrativnih pr.dmeta bje sjednica zaključena.


Kaert osnova za uredjenje gospodarstva i uprave šuma urbarij. obćina.
Visoka kralj, zemalj. vlada, odjel za unutarnje poslove, dostavila je upravljajućem odboru
hrv.- slav. Šumarskog družtva tr i osnov e i to: naredbu ob ustrojenju
upravljanja ,s urbarskimi obćinami, naputak za službovanje pri
gospodarenju sa sumarni ležećimi u području kralj, županijskih
oblasti i naputak o pravu uživanja u r b arsko-ob ć insk e Šume i paše,
za shodnu uporabu kod sastavka nacrta zakonske osnove za uredjenje gospodarstva 1
uprave šuma ui-bar. obćina, što je upravljajaćem odboru povjeren već posebnimi naredbami.
Te osnove uzeti će se svojevremeno svestrano u pretres.


Podpora sa promicanje šumskoga gospodarstva u Hrvatskoj i Slavoniji.
Visoka kralj, zemalj. vlada, odjel za unutarnje poslove, blagoizvoHla je i za tekuću
godinu u gornju svrhu podieliti hrv.-slav, šumarskomu družtvu podporu od Četir i
s t otin e f 0 rint i. - - . "


Zakoni i oormativne naredbe.


JN´aredba sa zemaljske stipendiste i ostale domaee slušatelje šumarstva
na visokoj školi za kulturu tla u Beču glede polaganja teoretičkih držav.
izpita, od 28. siečnja 1887. broj 55.899. ex 1886. Kr. zemaljska vlada opazila
je, ,đa se je dosele većina hrvatskih slušatelja šumarstva na c, kr. visokoj školi,za
kulturu tla u Beču na uštrb temeljite strukovne naobrazbe svoje služila bila pogodnošću
slobodnoga nauČanja^ ter da je više vremena posvećivala temeljno-pomoćnim disciplinam
nego li strukovnim naukam, koje je više ili manje zanemarivala.


.Uslted toga pronašla je kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, spora;^
umno s kralj, zemaljskim vladnim odjelom za bogostovje i nastavu, u interesu promicanja
strukovne naobrazbe šumarskih činovnika kao i naprednoga razvoja domaćega
šumskoga gospodarstva odrediti, da sa svi oni slušatelji šumarstva na c. kr. visokoj
školi za kultura tla u Beču, koji bi u ovih kraljevinah namjeravali stupiti u službu


10