DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 114 —


iznad mora. Iztočno i zapadno ra^.prostiru se šume istih odnošaja opet Kutjevačkog
vlastelinstva, dakle ogojni objekt zasiže od sela Londjice prama zapadu
do novo sagradjenog´ Krndijskog druma, te mu je najviša točka Zorić-kosa
s 400 m.


Imajuć sveukupne šume ovog vlastelinstva pred očima najvišimi orografickimi
položaji od 792 m. visine, razvrstio sam gledom na zadaću svoju
sveukupnu površinu na 4 pojasa vodoravna i to najniži


I. od 150—200 met. nad morem
11. od 200—400 :„ ,„.,. .
´ ´ III. od 400 i´ više „ ´« „


dočim se IV. proteže uz jaruge od 150 —4O0 met.
Predočiv u pređnavedenom razvrstbu ogojnog objekta u pojedine pojase,
evo u kratko pobližeg opisa pojedinih pojasa.


I. pojas svakako je nafkrepčije tlo i u obće odgovara stoj bina lužnjaku
a zatim na sve to višem položaju, gdje lužnjak prestaje, čisti je bio kitnjak ili
pomješan sa bukvom i gdje gdje sa uštrkanim cerom te grabom; tu je odredjeno
uzgajati čisti lužnjak ili kitnjak.
II. pojas bio je zastrt mješano s kitnjakom i bukvom na iztočnih i
južnih pristrancih, a čim više su na udarcu sunca, tim je kitnjak pretežniji
tako, da su jaruge čisti bukvik, pram rtu južne kose prestaje´bukovina a
kitnjak nadmašuje i biva sve to gušći u toliko, da su rti južnih kosa najvećim
djelom čist kitnjak; tu je od red je no uzgajati mješovitu šumu.
najme kitnjak, u koliko je od naravi oplodnom sječom uspio,
pomješati koli sjetvom toli sad nj om presadnica omorike i
crnog bora.
III. pojas s najvišim položajem prestaje na glavnoj i^točno-zapadnoj kosi
brdovite „Krndije" te je šumJšte u obće manje strmo; ali prelazi od obronaka
dapače sa 60*^ nagnuća do ravnih plateaax-a. I ovdje je postojala mješovita
šuma, sastojeća se iz kitnjaka i bukve, kitnjak zauzeo je isti položaj kao u
II. pojasu, nu na plateaux-ih obično je čisti bukvik a gdje se je po koji kitnjak
naselio, vanredno je uspio u nasloženoj debeloj bukovoj crnici. U ovom pojasu
odredjeno je kao i u II. mješovitu šumu uzgajati, nu bud podnebje i za ariž
odgovara, s toga kitnjak s arižom, a pošto su većinom strmine, to će se sadnja
biljka pomenutih vrsti upotriebiti.
IV. pojas zaprema samo jaruge, protežuće se od sjevera prama jugu, koje
je čisti bukvik sklopio, jer je tuj najveći naslog crnice, te od vrela na 200^*
širine uzduž potočića nalazi se najljepša bukva šuma. Ovaj pojas dakle potisnut
od I. ćak izpod III. pojasa, nepreostaje ino, buduć je bukovina skoro
bezvriedna, tečajem vremena takodjer pretvoriti u mješovitu šumu u razdobju,
iza kako se veći dio bukava 0 5 sklopa izvadi za lopate, ogriev i t. d., zatim
pako s omorikom i crnim borom umješa, tim biti će ovaj pojas istovrstan s II.
pojasom, premda bi sluteć jelovina bolje odgovarala, to sbog obstojnosti na