DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 113 —;


si je sa6inio podlogu za mjeru gospodarskih /.azdobnih užitaka, koja ima padanje
ili većanje prihoda načelno na dulja vremena upriličiti,


Eazdieljenje užitaka unutar svakoga ra^dobja mora se upravi pripustiti,
koja će biti u položaju prosuditi, u koliko mjestni odnošaji od slučaja do slučaja
na godišnji prihod uplivati mogu-


Ako konačno još opažamo, da se probitak prije opisane metode za ustanovljenje
prihoda prikazuje u tom, da pored načela o čistih prihodih potrebito
nije, da se šumarenje pouzdaje a priori na prihvaćenu dobttnu mjeru za proračunavati
obhodnju na temelju izkustvom ustanovljenih podataka, i da gospodarstveni
razred kao gospodarstvenu jedinicu smatra za sredstvo, da se abnormalnom
razmjeru dobnih razreda dopusti upliv u stanovitoj mjeri na prihod,
kako to kod ostalih metoda nebiva, onda mislimo, da smo tim razsudbu toga
postupka izcrpili.


Za ovo pozvanim stručarom mora se prepustiti, da prosude, u koliko je
ova metoda o ustanovljivanju prihoda prikladna, da protimbe, koje postoje izmedju
nauke o čistih prihodih i nauke o nečistih prihodih shodno uklone, odnosno
da njeku podlogu upriUče, da se ovo pitanje u buduće usavršiti može.


Sjetva i pretvorba listnjača u mješovitu šumu.


Piše M. R.


Proučiv nauku o gojitbi šuma Cotte, Neya, Hejera ili najnovije djelo o


šumarstva dr. Fischbacha, osobito u odsjeku o sjetvi i pretvorbi šume, mislio


bi šumar, da će u svakom slučaju pravilno udariti postupkom, koji za stanovitu


stojbinu prednavedenoj zadaći odgovara; nu tomu nije tako. Ova zadaća za


htieva pomno i svestrano iztraživanje uplivajućih odnošaja ter čvrsto uvjerenje


i odlučno izvedenje stručara.


U predpostavljenoj zadaći neću, da obćenito o sjetvi i pretvorbi šuma


govorim^ već mi jo u kratko specialno to, da strukovnom svietu nacrtam nazore,


s kojimi bi se tko okoristiti a i obratno meni pomoći mogao — ta uzajamnost


vodi svakako k žudjenom cilju.


Moji vlastelini već kod moga nastupa u službu god. 1883. nauraiše


crnogoricu uzgajati, a bila jim je pri tom namjera: 1. da će ovako do bržeg


uživanja doći i 2. da će si tim za ovomjestne odnošaje stalniju prodju osje


gurati. To i ja potvrdih te promišljah medjutim o načina izvedenja. Zašto se


na to odlučiše oni i zašto ja to prihvatih, nije mi ovdje pobliže izticati, ako


prem bijaše raznovrstnih nazora i pro i contra, nu i posljednjim, ako žele, nije


težko sa svakog obzira odgovoriti, dapače i protivne nazore obezkriepiti.


Šumište -gojitbe, o kojem hoću da govorim, leži samo na južnih obroncih


u površini od 4.2l4_jut. i 1124D** a medjaši sa sjevera vlastelinstvom grofa


Pejačevića, s juga prelazi i; brežuljčiće i ravnice požežkog polja na 160 m.
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 114 —


iznad mora. Iztočno i zapadno ra^.prostiru se šume istih odnošaja opet Kutjevačkog
vlastelinstva, dakle ogojni objekt zasiže od sela Londjice prama zapadu
do novo sagradjenog´ Krndijskog druma, te mu je najviša točka Zorić-kosa
s 400 m.


Imajuć sveukupne šume ovog vlastelinstva pred očima najvišimi orografickimi
položaji od 792 m. visine, razvrstio sam gledom na zadaću svoju
sveukupnu površinu na 4 pojasa vodoravna i to najniži


I. od 150—200 met. nad morem
11. od 200—400 :„ ,„.,. .
´ ´ III. od 400 i´ više „ ´« „


dočim se IV. proteže uz jaruge od 150 —4O0 met.
Predočiv u pređnavedenom razvrstbu ogojnog objekta u pojedine pojase,
evo u kratko pobližeg opisa pojedinih pojasa.


I. pojas svakako je nafkrepčije tlo i u obće odgovara stoj bina lužnjaku
a zatim na sve to višem položaju, gdje lužnjak prestaje, čisti je bio kitnjak ili
pomješan sa bukvom i gdje gdje sa uštrkanim cerom te grabom; tu je odredjeno
uzgajati čisti lužnjak ili kitnjak.
II. pojas bio je zastrt mješano s kitnjakom i bukvom na iztočnih i
južnih pristrancih, a čim više su na udarcu sunca, tim je kitnjak pretežniji
tako, da su jaruge čisti bukvik, pram rtu južne kose prestaje´bukovina a
kitnjak nadmašuje i biva sve to gušći u toliko, da su rti južnih kosa najvećim
djelom čist kitnjak; tu je od red je no uzgajati mješovitu šumu.
najme kitnjak, u koliko je od naravi oplodnom sječom uspio,
pomješati koli sjetvom toli sad nj om presadnica omorike i
crnog bora.
III. pojas s najvišim položajem prestaje na glavnoj i^točno-zapadnoj kosi
brdovite „Krndije" te je šumJšte u obće manje strmo; ali prelazi od obronaka
dapače sa 60*^ nagnuća do ravnih plateaax-a. I ovdje je postojala mješovita
šuma, sastojeća se iz kitnjaka i bukve, kitnjak zauzeo je isti položaj kao u
II. pojasu, nu na plateaux-ih obično je čisti bukvik a gdje se je po koji kitnjak
naselio, vanredno je uspio u nasloženoj debeloj bukovoj crnici. U ovom pojasu
odredjeno je kao i u II. mješovitu šumu uzgajati, nu bud podnebje i za ariž
odgovara, s toga kitnjak s arižom, a pošto su većinom strmine, to će se sadnja
biljka pomenutih vrsti upotriebiti.
IV. pojas zaprema samo jaruge, protežuće se od sjevera prama jugu, koje
je čisti bukvik sklopio, jer je tuj najveći naslog crnice, te od vrela na 200^*
širine uzduž potočića nalazi se najljepša bukva šuma. Ovaj pojas dakle potisnut
od I. ćak izpod III. pojasa, nepreostaje ino, buduć je bukovina skoro
bezvriedna, tečajem vremena takodjer pretvoriti u mješovitu šumu u razdobju,
iza kako se veći dio bukava 0 5 sklopa izvadi za lopate, ogriev i t. d., zatim
pako s omorikom i crnim borom umješa, tim biti će ovaj pojas istovrstan s II.
pojasom, premda bi sluteć jelovina bolje odgovarala, to sbog obstojnosti na


ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— ]]5 ~
vedeiio uspjeti iiemože, jer je poznato, da sjetva jele n biikovoiu na^f-ilju jedva


uspieti može a preHadjivanje jelovili biljka nenapreduje.


Radi naslaga šiisnja sa svih ohroiiaka ovdje ni ina sjetva uspjeti neniože,


pa, zato je saino presadjivanje uuijeatno.


Upoznav ovim uvodom p. u. gospodu straćare u obćo sa položajeiu uz


.uojit se imajuee povvbine, koja 2.!)]4 jutara u pojasu 11., III. i IV, saeinjava.


docim 0 I. pojasu, gdje će se naravno pomladjivati, ne spominjem, prelazim


sada na opis tla.


Priložena slika I. predočuje iiani grafi&ki u naravskom mjerilu nasloge


uzgojit se iniajućeg šumišta


Naslog jednogodišnjeg lišća po prilici izmedju I. i II. ^´ nsa 2 cm,, sastojeć
se iz S listića, što nazivani jednogodišnji sušanj. Izpou jga strpane su
starije naslage lišća, te uzev, da još i od 7 godina lista ima. to raćunajać po
trolistnu naslogu, a uzev opet debljinu lista sa medjuprostorom 1 mm., tada
taj šestgodišnji naslag šušnja dakako gubi svoju prvobitnu sadržinu i oblik,
predstavlja 2 cm. debelu crnicu izmedju II. i III. Izmedju IIL i IV. jest meketa
pomješana s crnicom, koju kišnica obično spram zdravici probija i što dublje
tim joj i tragovi redji, pa se ova izpod IV. tek mikroskopom ili analjzom neznatno
pronalazi, a jer ovako mekanično u dubljinu na 12 cm, probijena, trebao


je list nasložen na redu III.-—IIL do reda IV.—IV. punih 5 godina, dok je
vanjski oblik mekanično i kemično izpod IV.—IV, u zdravicu podpuuo se
izgubio.


Izpod IV.—IV. je zdravica, nazvav ju grnčara, gnjila, laporača.
glina, porculanača i ilovača, nastavša pretvorbom niže ležedih slojeva
kamena kao: glinenog škriljevca, mastnika i bliestnika i t. d., nu glineni škriljevač
je glavna sastojina, ali na žalost moju prelazeć u sve gore navedene
vrsti tla tog nesretnog svojstva, da je sunčana žega i kiša elemenat, koji neizmjernu
kulturnu borbu zahtjeva, o čem kasnije.


Izpod mekete prodire žilje šume popriečno 0-5 ra. duboko a riedko i na
2 m. i to je dakle zdravica — nu taoka mekota i crnica sa svojim šušnjom
od I. do IV. jest temelj kulturi i o tom neka mi bude dozvoljeno koju obsirnije
iztaknuti.


Sušanj . Svaka vrst biljke znano jest i razno oblično lišće proizvađja, a
sastavine lučbene podržaju i sve one čestice, koje dotična istovrstna biijka u
svom razvitku potrebuje; nu ovo sudjelovanje nastaje tek prelazeć u crnicu,
dočim je lišću prvom zadaćom pokrivati sjeme i biljku ćak do smrti njene
proti najvećem neprijatelju t. j . suši, smrzavici i kiši čuvati.


Čim je krupnije sjenie tim u obće i širje lišće u dotične vrsti, tako i za
ki´upau žir hrastov širok list, užji list bukov, jer i bukvica sitnija^ a sitno
sjeme crnogorica i iglice pokrivaju.


tSve ovog svieta ima svoje´osebujne zadaće i sve.svoju nenaknadivu zadaću,
pa zato je sve u liepoj naravi tako mudro upriličeno, a mudrost čovječja u svih
znanstvenih strukah tek je početak ovoj nikad nedokučivoj i neprojčenoj visokoj
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 16     <-- 16 -->        PDF

- 116 —
školi naravi, nu tko ju sliedi, tek će uz sve iiajpodpunije izobraženje današnjih
visokih škola bar djelomice raditi moći, recimo umjetno šunni uzgajati.


Tko bi, nepokušav pomislio, da se biljka crnogorice pod lišćem hrastovim
ili bukovim uzgojiti nemože i tako obratno, nu tako je, pa što sličnije lišće
za pokrivalo kod dotične ernogorice uzimljemo, tim sjegurniji uspjeh; a mogli
bi u tom poredati to tako: hrastovo, bukovo, jasenovo lišće a zatim paprad i
borovica (juniperus com.) a najbolje omoriki omorikov, jeli jelov i t. d. svakoj
vrsti dakle dati vlastiti odpadak.


Sadržina nutarnja u sjemenu a tako i obavijalo stvoreni su, da inače nepodnose,
i čim osjetljivije je sjeme, tim i čvršće pokrivalo treba; nu u toliko
dala mu je narav i jače perce, koje deblju naslagu probijati može.


Čim zrielo sjeme opada i za njim se lišće spušta, to ga pokriva samo
toliko, koliko upravo imati mora, niti više niti manje, a izpitati to vrlo je važno.


I u tom tražio bi glavni razlog, da je narav udesila tim veći proizvod
lišća, čim je istoj sklop riedji nastao, samo da se šuma, kojoj je određjeno
vjekovito se ploditi i svoj pomladak vjekovito uzgajati može, što u takovom
slučaju i sjeme proti žegi, snirzavici i kiši bolje skrovište treba a gdje već
ova nesmaže, tada i trava i t. d. u pripomoć dolazi. Sliedeć s toga narav i
moj je kulturni propis na pr, u- razsađnicih držati se navedenih pokrivala i
pokrivati to u onoj debljini, koliko i narav čini a usijav sjeme u dubljinu, kako
će to doljnja tabla za pojedine vrsti izkazati, ter dati mu pokrivalo tako, kao
što i narav propisuje. iSTu za sjeguran uspjeh, gdje razsadnik pod krošnjom
šume nestoji i pokriti ga za toliko deblje u koliko jesenska kiša i pokrivalo
više razbija i u koliko sjeme na izloženom otvorenom mjestu više topline treba,
da nesmrzne, dovoljno je na pr. za žir položivga samo na crnicu u razsadniku,
ako je u šumi pod sklopom 0´5—TO, da ga pokriješ lih sa listom od 3—6
nasloga, a ako li je u otvorenom, tad ga tamo i pod zemlju ukopamo i to tim
dublje, cim su navedeni elementi opasniji. U jeseni pobrinula se je narav za
ovakovo pokrivalo proti kiši, u zimi i prvom proljeću proti smrzavici iza proljetnih
kiša, kada nastaje micanje u sjemenju iza toplijih dana nastaju i vjetrići,
koji to pokrivalo predižu, jedno s toga, da percu olahkote probijanje a drugo
zato, da se sjeme na crnici bolje smjesti. Osobito lagano sjeme i zraku pristup
otvori, bez kojeg niti kriepkog razvijanja biti nemože, inače ostala bi biljka
bez clorofila blieda i nebi niti sunčanih žega podnositi mogla.


U toliko držao sam za nužđno, da o šušnju kod sjetve za moje gojilište
spomenem, što se ovo prostire uz svakakve nepravilnosti od čistina, nastale
sječom, pa do sklopa l´O u spomenutih pojasih i bivše listače šume, gdje je
Ije dovoljno prilike za tvrdnje gornje i dokazati, — tko dakle misli uzgojiti crnogoricu
na čistim u našoj klimi a na južnom obronku iza sječe prve godine,
taj se ljuto vara, a isto i onaj, tko mnije, da će sjetvom jele uspieti, jer je
ovu mnogo teže od omorike kod pretvaranja uzgojiti, dapače nemoguće, osobito
pod bukovim ili hrastovim šušnjem, nu pod zaštitom u travi iza 2. i 3. godine
svakako je i ta sjetva najsjegurnija; pa ovo bi u poslednjem slučaju značilo:
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 17     <-- 17 -->        PDF

~ 117 —
dok normalno t. j . u pođpunom svom sklopu za potriebita pokrivala mojeg´potomstva
skrbiti mogu, neusudimo se ma bila i najplemenitija vrst drva ili
škodljivi korov ili trava, moje stojbine zauzimati, ta šušnjom ugušiti ću te.


Crnica. Ako na sušanj raztvarajuć djeluje kisik iz zraka te toplina uz
dovoljnu vlagu, prelazi ovaj u gnjiloću a iza toga sliedi i trulež, te zovemo
ove crne čestice šumišta, crnicom. Evo što o njoj govori u šumskoj lučbi


g. ScliAvarzer i Langenbacher na str. 127.:
„Der Humus nimmt unmittelbar an der Pflanzenernahrung Ttieil; er
besitzt aber ein bedeutenđes Absortionsvermogen fiir Gase (Ammon, Kohlensauere)
und Wasser, halt diese energisch zuriick, gestattet aber der Pflanze
aus seinem Vorrath zu schopfen, hat daher-eine grosse Bedeutung.


Durch die constante Feuchtigkeit, die der Humus đem Waldbodeu sichert,
erzielt man ein bedeutenđes Nutzholzperzent, insoferne als die Stamme einen
gleicbmassigeren Wuchs erhalten (Krohn).


Mit der Streuentnalime, mit dem raittelbareo Berauben des Bodens an
đem vertbvoUen Bestandtheile Humus, macht man denersten Schritt žur langsamen
jedoch sicheren Devastation der Walder." Zatim:


„Der Humus wirkt niclit nur als reichliche Kohlensaurequelle, nicht als
der immer mit Ammon beladene Speicher, nicht nur als guter Wirth5 der zur
Zeit der reichlich zur Erde fallenden Nieđerschlage auch fiir spatere Zeiten
sorgt, und wenn der sengende Strahl der Sonne manches Piianzenleben bedroht
aus seinen Ersparnissen Rettung und Erquikung schafft; es ist ihm noch bei
weitem grossere Rolle zugedacht.


Von dem grosseren oder geringeren Gehalte an Humus hangt das Absorbtionsverraogen
des Bodens ab, jene merkwiirdige Eigeuscbaft derselbeu,
Pflanzennahrstoffe aufzunehmen und dieselben energisch zuruekzuhalten.


Man hat namlich durch vielfache Versuche nachgewiesen, dass der Boden
die zur Erriahrung der Pflanze dienenden Stoffe aufnimmt und gerade diejenigen
mit besonderer Kraft zurtlckhallt, die zur Ernahrung der Pflanze unumganglich
nothwendig sind; und dass ei´ desto mehr von denselben aufzunehmen im
Stanđe ist, je mehr Humus vorhanden. Hieraus lasst sich der Vortheil der
Bewasserugen und die Unschadlichkeit der Entwasserungen erklaren".


U tih tvrdnjah nalazimo mi šumari svakovrstnih primjera, ta požarom,
cestom pašom ih kako je gore navedeno, gdje se u hrdinah list za sušanj
zgrće, nazaduje prirast drva za 70—80% ^ obratno znamo, da imadu napr.
hrastove šume uz svoj vlastiti nastilj crnice tek 1.2 m^ popriečnog prirasta;
do6im posavske ili podravske šume proizvode na godinu po jutru do 2*4 m^
drvnog tvoriva.


Gospodari su se crnicom prije zamirali od šumara a svakako ide zashiga
0 dosadanjem poznavanju crnice najviše H. Davy i de Saussure pa Al Thaera,
Liebiga i t. d., nu za čudo unatoč da je crnica toli zamašne važnosti po pro


9
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 118 —


dukcijn tla, pa ipak i danas jos o njoj poclpiuio sporazumljenje nevlnđa. Da
vidimo što Thaer napominje:


„Die Fruchtbarkeit des Bodens hangt ganz und gar von dem Humus ab,
(lieser ist ihin ein Produkt der organiscben Kraft, eine Verbindung von C, N,
H und 0, "vv.elclie von der imorganischen Natur nicht hervorgebracht werdeii
kann", sve do danas se kod gospodara pridržava, što iztrošenu crnicu nadoknadjuju
gjubrom, pa ostavljajuć zemlju na ugaru.


Liepo zaključuje i W. Knopp na str. 854. u svojoj agrikulturnoj lučbi o
crnici riečmi:


„Werfen .wir einen Blick auf den Waldboden, so lehrt uns die Natur,
dass derselbe sich mit der Zeit mit einer starken Humuschichte bedeckt. Die
Wurzeln der Baume dringen tief in den oftmals steinigen Untergrund und in
Risse und Spalten der Felsen ein, \voselbst sie jedenfalls nicht liberali einen
so grossen Reichthum an Nahrstoffen voffinden nls die Kulturgewachse in der
Ackerkrume. Es liegfc diess der Vermutliung nahe, dass dio Humussaueren hier
eine vermittelnde Eolle spielen. Die Feuchtigkeit, Avelche von der oberen
Humusschichte aus in die Tiefe dringt, beladeb sicb oben mit den darin so
reichlieli enthalteneri Nahrstoifen und iadem dieHumussubstanzen die Absorbtion
der&elben liindern, dringen sie in bedeutenđe Tiefe. Somit hat der Humus
unbedingt gevvisse Vorzilge von der Dtlngung mit Mineralkorpern, welche
iibrigens der Pflanze alle Nahrstoffe zu biethen im Stande sind."


Sve je do sada razumljivo o crnici, nu hrauivom postaje ista tek u
času, kada se je raztvorila u čestice C, H, 0 i N, pred ovim razdobjem pako
djeluje ona silno svojim capilarnim svojstvom te u obće fizikalno, što primjerce
kao slabiji toplovod od zemlje čuva sjeme od smrzli što prima i dodjeluje vlagu,
pa onda osobito i s toga, što iz istog razloga čuva prvogođišnju biljku od pripeke
sunca, i istim smjerom na starije stablo ta eminentna svojstva prenaša.


Voda pako k tomu još je znamenitiji faktor kao branivo i kao močni
raztvaratelj organičnih i neorganičnih čestica šumišta, pa jer je assimilacija
iste od crnice toli ođvisna, s toga bila je i moja osobita briga, da se istih
u što povoljnijoj mjeri kod sjetva u razsadnicib pa i u otvorenoj šumi dohvatim.


Već pred 100 godina započela su iztraživanja o svojstvih crnice, pa i
upHvanje vode na rastlinu bilja a posljednje osobito po Du HameI, Hassenfratz,
de Saussure, te izim ostalih osobitom pomnjom po Liebigu, Sachsu, i)0 Knoppu;
te ona najstarija tvrdnja, da je voda jedino hranivo biijkeada je zemlja samo
stalak, kojim se biljka učvršćuje, da se što povoljnije crpljenja vode poslužiti
može, ustanovljeno je raznimi eksperimenti, da voda u istiiiu sve potriebite
čestice za hranivo bilinstva podržaje, al da ista ra/.tvaranjem organičnih odpadakn
i mineralija još znatnije sudjeluje. .


?a koli važnu ulogu voda kod bilinstva ima, neka služi sliedeći navod o


izhlapljivanju vode za vrieme od 24 sata:
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 19     <-- 19 -->        PDF

, — 119 ~


h Ljeska mlada sa 52 lista,po Knopu -^ 150 m^ -=-- 21.2Ho cub. cm.
„ >; . „ ^ 1000 „ ^ 27 gr.


2.
Crna joha , po Schreberu — 164 „ = 3400 kg.
,, « „ , „ = 1000 „ ´^ 20 gr.
3.
hrastov list . . „ Lehmanmi = 215 „ -=1123 kg.
´ „ .. = 1000-„ == 13 gr. ,
4.
vrbov list ./.„ Wolfu = 30 „ = lJ27,kg\´
v´ . ^ - 1000 , = 37 gr.
5. omorikove igle ;......,.„ Knopu = 20 „ = 18 kg.
.´ „ = 1000 , = 36 gr,
r 0. Repice list, „ Wolfa = 112 „ -= 8352 kg.


. . . „ „ : = 1000 „ ^ 75 gr."´
7. kukuruza list. „ ´ „ . = . 2 „ . === 5 kg."
. "v_ . / . -= 1000 , = 29 gr. i t. đ.,
te bje zaključeno, da izhlapljuje toliko težine vode, koja je jednaka težini
trava ili lišću stabala.


To naveđoh, da predočim, koUke su potežkoće uzgajati šumu u gojilištu
ovomjestnih ođnošaja obzirom na klimu na toli neznatnu crnicu, koju s obronaka
ili kiša odplavlja ili su ju mnogobrojni šumski požari, kakovih do Amerike
neima, čestoput utamanili.


Pa ipak unatoč tih nepogoda-, te unatoč što su prije navedene vrsti tla
toga svojstva, da ih kipripeki sunca otvori; podloga pako otvrdnuv kao opeka, silni refleks žege proizvadja
a pram jeseni nepropustljiva zemlja, žilice smrzom pređigne, jednom
riecju daleko tegotnija kulturna zadaća, nego li na jugu goljetnog krasa.*


Skrižaljka A. predočuje nam uspjeh izvedene sjetve.


*^ PredpostavljaniOj da nisu pomenuti oclnošaji za g-ojitbu šumsku u onom obsegu
daleko tegotniji, nego što su to na našem, goljetnom krasu u Primorja. C4osp, pisac
imao je jamačno ovdje pred očima samo´ stanovite prediele našeg krasa, ležec^e u
modruško-riefikoj županiji; izključiv sasvim u najvećem obsegu protežuĆe se kamenite
i klisuraste kraške površine koli u modruško-riečkojj toii u ličko-krbavskoj županiji.


Uredničtvo,
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 120 —


Skri/.aljkaA.


Uspjeh umjetne ^jetie, provedene god. 1884/5 1


r


i—


CD


^


TILlil.


III.
[11.
11.
I.
I.
I.
III.
11.
I.
N a a i V šum.


predjela


Pobulaša, OrnogoraCj
Brazda
i t. d. oplodna


yinogradiaa,Kre


eana, Jasieki
brieg i t d.
oplodjia sjeća.


Crnogorac čistina
Kroenik čistina .


Kućište čistina..


Bielaeko polje 6i


MitroYae kestenik


Nepolence Dizdarevo
(Kutjevo-
Kestenik) opi.
sjeća


Dnmaeevo čistina


2.3 razsadnika
u
plodnih sježah
III. nadlugarije
22 razsadnika u
oplodnili sjećah


li. nadlugarije
10 razsadnika u
otvorenoj šumi


I.
nadlugarije.
Ukupno..


Godine 1S81/5.


o
ernogorice lllstaea


rj


omocrni
mor. j „,


o jela arlž
rika bor bur °´´^
1


1 °


jat. Lr b r 0 j b i 1 j k a


0-oa


kit
0-07
buk. 2614 10000 113100 13050 136.150


0-03
kit,
0-07
buk. 2010


5 1460 650000
650.000


4
954 14700 14.700


46 1000
0-02


kit. 37
0 08
buk.
0 01 bieli


kit. bor
0-OG 450 4000 12000 12000 12000 40.000,
buk.
51 900

1 1561 loO 23100 180
23.430


1 1019 6900 500 4800 12.-2001
640 7800 1746 44700 1J600 . i^C,MQ


1


5224 1127 21050 806500 26976 56700 17400 14700 913.326


´
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 21     <-- 21 -->        PDF

121


18S5/6. u šiimali vliistelinstva Kiitjevo.


Godine 1885/6. ´
emogoriea listaea
jela omoi´ika ariž crni 01 or. bor lužnjak orah ma-kesten


bor roni
b r 0 j b i 1 j k a


´
.


,
,.(il-OO 1,600 000 36.850
1,642.860


210 100 210.10-.


155:400 155.400
..


232.200
^32 200
,
850 191.100 600 12.400 ´ 201.450


3190 116,400 400 3600 300 ´
123.890


450 78.900 900 257.200 1.770 6.40O 1.800 347.420
´


9990 1,986.400 37.850 4500 257.500 442,300 14170 6.400 157.200 2,916.310


i


U god.
1881/6


kom.
biljk;v


136.150


1 612.850


65O.00O
14-700


210.100


100.400


40.000


232.200
227.880


136.090


414.266


3,859.636


O i


-if ´:


CG"´


i


i


-
i
i
micii-t i


Oaiiiš-


1. a sa i
zobju ´.
Redo-´
miena ;
Mjesti-:
mi CDa ,


Ecdo-´
Ulica a;


i
" !
1


TI


1


1


1
77 1


i


i
i
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 22     <-- 22 -->        PDF

-^ 122 ~


Uz ova gojitbena načela postignuto je: . ´ .. .


a) Za razsadnike. U jeseni se tlo dobro prekopa i gdje crnice neinia,
trava,´ paprad ili slično polag potriebe primjesa a sa juga i sjevero-iztoka s
klađami ili sličnim proti snirzli i sunčanoj žegi ogradi. Nastupom prolieća se
sieme zasije čim gušće u redu radi razstapajućih kiša i žege sunčane; tada
se ili izmeđju redova 20b, grahoiica itd. u svi^hu hladovine primjesa (franceski
postupak primjesom esparsette - nije se održao, što ista trava nepovoljno napreduje
i žegi podlegne), a čim u iietu vrućina veća biva, "tada se postepeno
gaišće kroz;-iugarstvo granjem zasjenuje — gdje je eksponirano tlo; doeim su
razsadnici ambulantni i širom sječine razmješteni —, čim se dalje jeseni primiče,
to se opet i sustavno granje skida, al razsadnik se prve godine neplieve,
jer stoji tim bolje, čim je više zatravljen. Pomoćju redala slika II. pritiskaju
se redovi, što pravilnije i jeftinije biva-


Iza prve godine se tada biljke u razsadnik presade (verschulen) a zatim
kako koja vrst u 2. ili 3. godini dospieva za presadjivanje.


h) Sjetva u otvoreoj šumi t. j , u-sječi


Eađi silnog krša od vršika i klada i sličnog, đočim se godinu dana prije
toga trešće i skalje popali, biva takođjer u proljeću, jer se u jeseni sit narod
niti na posao neda, pod nadzorom jednog lugara do 20 radnika. Polovicu istih
staviv se u red motikom u ruci, a za istim druga polovica djece i slabijih
radnika, započmu poslom tako, da motikari u razmaku od 1 — 3 koraka za 1 — 3
koraka napried se pomiču i sijuć mjestimično (Lochersaat) najprije prirede guvno
a zatim gnjezdo (ležaj) sjemenu, dočim sijači nasiplju sjeme i rukama zagrnu.


Razmak se ravna tako, da se onamo, gdje je manje hrastom naplodjeno
i više eksponirano, gnjezdo do gnjezđa za jedan korak, a obratno za tri koraka
smješteno. " . "


Guvno nazivljem površinu, koja se pročistiti mora od hrastovog ili brezovog
lista, a to biva u obsegu od 10 dcm- do 0´5 rn", što ovisi od debljine
šušnja i od nagiba površine, da tako niknutu biljčicu sušanj ugušiti nemože.


Gnjezdo se pako priredi nasjeckajiić zemlju u sredini ili na doljnjoj strani
guvna od 2—4 cm. debljine u površini dlana a pokriva se sjeme zemljom, kao
što to priležeći izpitnik pokrivala skrižaljka B. pokazuje.


Iz ovoga izpitnika uviditi je, koja je debljina pokrivala potrebita za odnošaje
u pomenutom gojilištu, a naročito pako„;


popriečno najdublje
1. za pitomi kesten ili divlj i u rahlom tki 58 110 %,
2.
J7„
V TI li
bagrem ili hrast
n u žilavom
u rahlom
j´s
TI
2a
30
/;
?5
36GO
,

!) W 7? t? u žilavom jf 25 v 50 .
3. ., orah u rahlom >1 25 ,´3 60 ,
" )} u žilavom ,. 20 3? 45 „"
4. „ javor ili jasen u rahlom n 10 " 15 „
4. n » ?7 " " u žilavom 1) 8 )1 12 „
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 23     <-- 23 -->        PDF

123


popriečno najdublje


5. za brest u rahlom tlu 5
truhl


u žilavom ,, 0


omorski bor iii jelu u rahlom „ 15


10
u žilavom „ 12.


9


7. crni bor u rahlom „ 14
9
u žilavom „ 12


8
8, omoriku ili bieli boi u rahlom „ 14


9
u žilavom ^ 10


6
ariž u rahlom „ 9 13
„ » u žilavom „


6


Vidi se iz toga, da uebiva u istom razmjeru kod svih vr;:>ti sjemena razmak
popriecne debljine od maksimalne, a to će svakako ovisiti od konsisteacije
sjemena i od jakosti probijanja perca; ona teorija dakle, da se sjeme
zagrće 1—2 puta tako debelim naslogom^ kako je sjeme dotičue vrsti jako,
doista nestoji.


Sravni li se pako moj pouienuti izpitnik s propisom o pokrivalu u. p\\
Dra. Fischbacha, koji glasi:


11U


... 1. za hrast 20 — 30
2 bukovo sjeme 15 — 20
3 javorovo ^ 10 — 12
4 jasenovo 10 — 12
5 brestovo 2 — 5
6, grabovo 20 — 25
7 jalšovo 2 — 5
8 bagremovo 10 — 12
9 omorikovo 7 — 10
10 jelovo 12 — 15
11 pr. borovo 6 — 8
12 arižovo 2 — 5
13 m. borovo 12 — 15


dakle svakako velika razlika kod pojedinih vrsti, pa upravo zato, što držim,
da je pokrivalo najhitniji uvjet dobrog usjeva, odlučio sam to promatranje još i
dalje nastaviti.


Za razjašnjenje naglasiti moj´am, da se ta debljina pokrivala razumije
onako guste zemlje, kao je u naravi na gojilištu a ne razrahljena umjetno; pa
da su maksimalne one brojke, gdje je dublje usijano sjeme nomože naslog
probiti, — već se uguši.


Držim se pako izmedju popriecne i maksimalne debljine zato za pojedine
vrsti, kako to grafični nacrt slika A. pokazuje, jer što deblje pokrivalo za moći
probiti, tim je i biljka I) žilami bolje proti kiši učvršćena, 2) tim konstantnije
vlagom se spaja i toga radi 3) sunćanoj žegi bolje odoljeva.
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 124 —


IzpitBik B. pokazuje još i dobu proljetnu, u kojoj je i koliko sjemena
na pokiišalištu svoje pokrivalo probilo i kada je to probijanje kod pojedine
vrsti svršilo, pa se još i tim nadopunjuje, da je najviše sjemena u dobi iza
kiša, dakle u mekanom tlu, izbilo-


Spomena je vrieđno, da su se na garištih (kopištih) po lugarih u mjeseca
srpnju i kolovozu zasijane omorike do jeseni pr. god od 2—4 cmtr. iznad tla
podigle i tako n ta dva mjeseca ojačale, kako to na običnom šumištu kroz
cjelu godinu biva — bilo je doduše u to doba dovoljno vlažno.


I ratari u našoj domovini dospieli su u svojem seljačkom gospodarstvu,
dakle empiričnimi prokušaji, za pojedine vrsti do stanovitih propisa u pogledu
zagrtanja sjemena; što vidimo, da to za svaku inu vrst tla a i podnebja inače
u praksi biva n. pr. znatno gušće i dublje siju se cerealije u požežkoj dolini,
nego li u Podravini i Posavju, a za kukuruz znamo, da seljaci oko Hrnetića
radi poplava istodobno u dvostrukoj dubljim siju i to 3—5 cm. i 20—25 cm.
duboko, te ako jim je suša, propadne gornji sloj dolnji pako uspije, a ako je
godina poplave, biva obratno.


Posljednje primjetbe učinio sam s toga, da iztaknem, u kakvom se žalostnom
stanju razvitak našeg znanstvenog ratarstva još sada nalazi, buduć nam
slično izpitanje kod ovi u cjeloj domovini još poznato nije, akoprem je to po
gospodarstvo od toli znamenite važnosti.


Još mi preostaje spomenuti samo gustoću sjetve i to u šumi otvorenoj
obzirom na % klicavosti sjemena. Pokazalo se najme, da se i unatoč nepogodnih
kiša i sunčane žege na svakom gnjezdu po 2 — 3 biljke crnogorice uzdrže,
pa se zato 4—7 klicavih zrna sjemena umetne. Sjetva pako u čaporčićih
(Blischelsaat) a u razsadnicih razmakom od 20-^30 cmt. toli gusto uspije, da
se prve godine žila žile dodire, i tim načinom predusretnemo pogibelji kiše,
suBCožara i smrzlavice.


Konačno mi je još slieđeće iztaknuti:
Tim što se prve godine razsadnik neplievi i tim, jer se tek u drugoj
godini iza oplodne sječe u otvorenoj šumi mjestimično Sije, t. j.. u razdobju iza
kako je ista zatravila, biva crnica jača za dvogodišnji sušanj odnosno osušenu
travu, pa i ljeti zeleno zatravljena sječa pruža dakle i zaklona prama žegi i
veže zemlju proti kiši i podržaje konstantnije vlagu, — jednom riečju, samo
ovim načinom moguće je polučiti ono, što biljčica prvih godina za svoj uspieh
toli Buždno ovdje treba.
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 25     <-- 25 -->        PDF

125 —
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 26     <-- 26 -->        PDF

126
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 27     <-- 27 -->        PDF

127 —
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 28     <-- 28 -->        PDF

128
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 129´


ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 30     <-- 30 -->        PDF

130 —
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 31     <-- 31 -->        PDF

131
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— fM —