DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1887 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 84 —


c) što po § 2. šum. 2Hkona nijedno šumsko zemljište bez dozvole nesmijo biti
^poŠumljenju oduzeto" i u. drugu svrhu upotriebljeuo, nego se imaju izsječeni dielovi
Bume opet pošumiti, a onaj, koji šumsko zemljište svojo volje u drugu svrhu rabi po
šum, zakonu globom od 1 do 5 for. kazniti ima;


d) što se na to pošumljenje ima po § 2. stavka 1Y., § 3. s,tavka IV. i § 4.
Sum. zakona sa globami primorati;


e) što se po propisu § 60. stav. I. i točke 7. šum. zakona svako drugo upotreb-
Ijivanje šum. zemljišta bez privole vlastnika ili „proti ustanovljenim uvjetom" smatra
kao Šumski kvar, te se kazniti ima;


f) Sto § 62. Šum. zakona propisuje kazne za šumske kvarove, a § ^S. upu(5uje,
da se glede šumskih prekršaja navedenih u § 60. do 67. ima postupati i suditi onako,
kako je propisano za prekršaje navedene u § 18., zatim u § 4-4:. do 51. sum. zakona ;


g) što § 49. stavka U. Mm, zakona propisuje, da se stranke samt? onda imaju
na put pravdo odpustiti, kad iztražujuča vlast nije kadra opredieliti štete;
h) što § 72. šum. zakona propisuje, da krivac kažnjiva čina proti sigurnosti
Šumskoga vlastriičtva ima oštečenom posjedniku Šume dati podpunu naknadu;


i) što način i veličinu štete šumski službenici po § 73. i 74. šum. zakona prosuditi
moraju, a vlsst politička po § 75. samo onda, ako se pronadju temeljite sumnje
proti izpravnosti procjene šumskih službenika;


j) Što su po § 10. načela, pokojih se ima ustanoviti cienik za štete šumske i naknađjivati
šteta (kviir)^ šumski službenici ovlašteni procjenjivati i druge štete, koje nisu
napose u tarifi napomenute po onih načelih, koja pružaju navedene slične oštete ;


k) što nije izkazano, da su šumski službenici u najcočnom slučaju povriedili
propis § 8. (pril. D. šum, zak.) načela o sastavljanju tarife;


1) što § 18. šum. zakona odredjuje, da sv e razprav e glede uporabe navedenih
(dakie i onih g§ 2., S. i 4.) propisa imaju j,poIitičke vlasti odhičivati´´ sa
jji 2 k i j uč e nj em puta pravde" i napokon


m) Što §§ 23., 68. i 69. šum. zakona medju ostalim i to izrično nalažu, da
politička vlast ma na čiju (svačiju) prijavu učinjenu radi protuzakonite samovoljnosH u
upotrebljivanju Šume za druge svrhe imaju stvar izviditi i odluk e izreci .


U drugomolbenoj odluci uvaže n je utok imovne občine i naloženo dotičnoj
političkoj oblastij da odredi ročište za razpravu gorespomenutog predmeta i da nakon
preslušanja stranaka dalje po zakonu postupa.


Sjedište kot. šumara premješteno iz Bum.e u Irig. Na predlog kr. žup.
oblasti u Vukovaru dozvolila je visoka kr. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove, da
se sjedište kot. šumara s obzira vricdnih razloga premjesti iz Bume u Irig.


Sa drvarskog tržišta.


Uspjeli javne dražba hrastova iz šume urbarialne oboine Bušetina. Kod
kr. župan, oblasti u Osieku provedena je javna dražba o 1070 hrastovah iz šume pomenute
občine dne 5. sieČnja t. g., procienjpnih i^nonora od 17.404 for. U svemu
stigle su tri ponude. Vilim Hulier iz Vukovara ponudio je 17 655 for., Franjo Keitter
iz Subogpolja 19.400 for. a najpovoljnija bje ponuda r>amucla Selu^ibnera iz Virovitice
s 22.222 for.^ koja je po povjerenstvu i prihvaćena


Prodaja hrastovih stabala. 29. sicčnja t, g. prodavati če se u uredu kr,
županijske oblasti virovitičke u Osieku javnom dražbom´na pisinene ponude 945 hrast,
stabala nalazečih se u šumi urbarijalnc obeine Harnstin procienjenih na 17.6´i<^ for.
7 5 novč.


Pismene sa 3 0"/^, žaobinom oblo?.ene ponnde imaju se predan najdulje do 10 satih prije podne u rui^e prfHisjtMlnikn drazbojsog povjorenst.va.
(Molimo naše člaiiovCj da nam posljedak te prodajo priobće. Ureduičtvo.i