DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1887 str. 34     <-- 34 -->        PDF

-~ 82 —
´ Izdavanje družtvenog organa „Šumarski list". Javljamo p. n.gg. Clanovom,
da naš družtv, organ počarn od god. 1887, izlazi u 750 primjerakah.


Društveni sastanci šumara. Upravljaj aći odbor našeg šumarskog družtva zaključi
n svojoj zadnjoj sjednici dne 21. siečnja t, g., da će se svakog tjedna u
ponedjeljak ob 8 satib na večer sastajati šumari na družtvene večeri u svratistu
„k caru a u s t r i j ansk o ra^´. Ti sastanci počiralju dne 31. siečnja t. g. te se k tomu
ovim p. n. gg, šumari i prijatelji šumarstva najuljudnije pozivlju.


Zakoni i normativne naredbe.


Naredba glede pobiranja rujevoga lista u primorskih predlelih. Visoka
kr. žena, vlado, odjel za unularnje poslove, uvažila je, saslušav prije odnosno mnienje
ovdašnjeg kr. šumarskoga ravnateljstva, predstavku trgovačko-obrtničke komore u Senju
i molbenicu zastupstva u Jablancu, ter dozvolila pobiranje rujevoga lista i to samo na
obćinskih paŠnjaclh i inih obroncib, koji leže izvan kraških, branjevina i izvan Šuma
državnih i imovnib oboina uz strogo občuvanje umnoga gajenja rujevoga grmlja, da
se tim načinom namakne njeka privrieda ondješnjim žiteljem, koji, kako je poznato,
s nijedne strane sbog pomanjkanja svakoga prometa u ovih nepristupnih krajevib,
ikakove ine zasluge neimaju, pod sliedečimi uvjeti:


1. Rujevina i to samo izkljuČivo lišče rujevoga grmlja smije se pobirati na
gore označenih površina svak e drug e godin e a ima započeti onda, kada mladi
izbojci podpuno odrvene, ter se baš tada list sa granah lasno pobrati dade.
To doba nastupa navadno tečajem prve polovice mjeseca srpnja a u nijednom
slučaju nesmije pobiranje rečenoga lista prije 15. srpnja započeti.


2. Da zaslužba, dobivena s pobiranja rujevine doista dodje u ruke občinara i
da potonji pri tom poslu nebadu prikračeni, kao što je to do sada većim dielom bivalo,
po dotičnih zakupnicih pobiranja rujevine, biti će sasvim umjestno, da dotične obćine
taj posao o vlastitom trošku preduzrau tako, da obzirom na postojeću tržištnu
cienu i zaračunav mali dobitak na poduzeće naznače c i e n ij od jedne
metričk e cente , pod kojom će imati poduzetnici odkupljivati rujevinu od sabirača,
ter da se tada konačni dobitak ima ulagati u obćinsku blagajnu.
3. Nadalje upućeno je osoblje nadzorničtva za pošumljenje krasa u Senju, da u
interesu pošumljenja krasa strogo bdije nad tim, da se rujevina razumno i bez svake
dalnje štete pobire a podjedno da se kraške branjevine očuvaju i zaštite od svake porabe
branja rujevine,
Ob ovom treba područne obćinske urede točnog budućega i-avnanja radi odmah
shodno obaviestiti s tim, da može već sada pobiranje rujevine na gore označenih površina
započeti, a o rnjerah, poprimljenib u smislu prednavedene točke 2., valja ovamo
u svoje vreme izviešće podnieti.


Ova naredba izdana je na kralj, oblasti u Gospiću, Otočcu i OguliuUj zatim na
bivša kralj, podžupaniju na Eieci.


Haredba kralj, županijske oblasti u Požegi na područne kot. oblasti
glede držanja pasa. Preveliki broj nepotrebnih pasa štetno upliva JovstvUj a uslied
toga zanemari´se timarenje istih, pa tako prepušteni psi bez valjanih gospodara lagano
i često pobiesne a tada ne samo žlteljatvu nego i marvi opasnim postaju, nadalje ovako
prepušteni psi bez hrane i nadzora odiiaze od kuća tobožnjih svojih gospodara u blžnja
polja i vinograde, pak tamo priskrbljujuć si hranu utamanjuju mlade zečeve, srne,
prepelice i trčke u prvom razvitku na ležaju i u gnezdih, te se uslieđ toga nemože
podignuti stanje koristne divljači (Wildstanđ).


IJobzirujuč prenavedenu okolnost, obnalazi kr. ova županijska oblast sliedeće
odrediti;
ŠUMARSKI LIST 2/1887 str. 35     <-- 35 -->        PDF

1. Sve nepotrebite pse Mm dozvoljenih pod točkom 2., 3. i 4. imade kr. iot .
oblast putem podru6nih ob<5ma iztražiti te utamaniti i uz obstojede sanitarne propise
zakopati dati.
2. Pastiri i svinjari kod ovaca, goveda i svinja samo pri paši po bjelom danu
smiju uz svako jato (čovdu) po jednoga ovčarskoga psa pridržatL
3. Kuće vlastnikom na okupu u selih dozvoljuje se samo po jedan kucarski pas
na lancu (Hausbnnđ). Izvan saveza kuca stanujućim dozvoljuje se i po dva kut^arska
psa na lancu držati.
4. Lovački psi svake vrsti dozvoljiiju se samo onomu držati, koj je ovlašten loviti,
neovlaštenici lova pako imadu za 14 dana po obnarodovanju ove odredbe takove pse
prodati, jer de se isti u protivnom slučaju utamaniti imati.
5. Svi pako psi, koji se točkom 2. i 3. dozvoljuju držati, imadu kroz cielu godinu,
a lovački psi dozvoljeni točkorn 4. izim prepeličara, osim uporabe nositi, bar 60 cm.
dugi drveni klip o vratu na jarmu, knjišu ili uzici,
6. Svaki pas, koji nije sa ovakovim klipom providjen, bilo u ogradi ili na polju,´
smatra se skitnicom te ga svatko slobodno ubiti smije a naročito se to nalaže lugarima^
poljarima, pudarima i obćinskim Četnikom (pandurima) te su tada dužm bližnjemu
mjestnomu knezu prijaviti usmrćena psa, a ovom se nalaže izpitati vlastnika pseta a
tada mrtva psa propisno zakopati, : >
Hvaki takovi slučaj mora mjestni knez prijaviti dotičnom obtiinskom poglavarfetvUj
koje če svaki slučfij statistike radi ubilježiti u za oto otvoriti se imajući uplsnik i prijaviti
pređpostavljenoj kr. kotarskoj oblasti kazne i naknade eventualnib troškova radi.


Koncem polugodišta sabrati de kr, kot. oblasti izkaze usmrćenih pasa od obćiiia
i podnieti kr. ovoj županijskoj oblasti.


7. Ova odredba stavlja se pod zaštitu eesarske naredbe od 20. trarnja 1854. a
prekršitelje ove odredbe, izim što će im psi usmrćeni bifei, imadu kr. kotarske oblasti
temeljem te smislom navedenoga cesarskoga patenta kazniti.
Konačno se nalaže toj kr. kot oblasti, da odredbu ovu u svom području sv6-strano
proglasi i nad izvršenjem ustanova iste bdije a po izvršbi svojevremeno izvješće
podnese.


Da li je politička vlast nadležna raspravljati iz zakupnog ugovora
proiztičuei šumski kvar? Njeka imovna obćina sklopila je 11. ožajka 1878:. ^^


M. F., M. D. i M. K. zakupni ugovor, po kojemu ona ovitn daje 30 rali šumskog´
zemljišta na 5 odnosno na 6 godina, naime od 1. siečnja 1878. do 31. prosin a 1882.
uz godišnju zakupninu od 120 for. i uz godišnju jamčevinu od 20^^^ zakupnine pod
uvjet, da su zakupnici dužni dotično šumsko tlo pošumiti.
29. srpnja J886. pi-ijavi gospod. ured imov. obćine zakupnika M. P. i M. D.
sbog šumskog kvara počinjenog 20. srpnja 1886. nepovlaštenim zasijanjem šumske
površine od 7 rali 121GQ´^ iza kako je ugovor izašao.
Bivša kr, podžupanija u B. izjavila se je u svojoj odluci, da je nenadležna


upuštati se u razpravu ovoga predmeta s razloga:


Što upitno zemljište nešmatra šumskim zemljištem u smislu § 60. šum. zakona,


a niti može ponjati, da je dotično zemljište „promjenilo" postupkom tuženika „svoju


šumsku kakvoću", te je toga radi imovna ohč´ma. svojom tražbinom odpućena na redoV^iti


put pravde.


Proti ovoj odluci uloži imovna obćina kao tužitelj utok, zabtjevajući ukinuće na


padnute odluke i izdanje naloga, da ima tužbovni predmet po šum. zakonu razpraviti


i riesiti ^jpolitick a vlast´"", i to iz sUedećih razloga:


a) sto se iz riečih, kojimi se uvadja Šum. zakon od 24. lipnja 1857., u ove
kraljevine, zatim iz § 19, i 22. šum. zakona jasno vidi, da isti kao „jus speciale"
, ima osobito šfeiciti šume i to najkraćim putem;
b) što zakupni ugovor dokazuje^ da je tiparničeno zemljište ^^Šumsko zemljište"