DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1887 str. 34     <-- 34 -->        PDF

-~ 82 —
´ Izdavanje družtvenog organa „Šumarski list". Javljamo p. n.gg. Clanovom,
da naš družtv, organ počarn od god. 1887, izlazi u 750 primjerakah.


Društveni sastanci šumara. Upravljaj aći odbor našeg šumarskog družtva zaključi
n svojoj zadnjoj sjednici dne 21. siečnja t, g., da će se svakog tjedna u
ponedjeljak ob 8 satib na večer sastajati šumari na družtvene večeri u svratistu
„k caru a u s t r i j ansk o ra^´. Ti sastanci počiralju dne 31. siečnja t. g. te se k tomu
ovim p. n. gg, šumari i prijatelji šumarstva najuljudnije pozivlju.


Zakoni i normativne naredbe.


Naredba glede pobiranja rujevoga lista u primorskih predlelih. Visoka
kr. žena, vlado, odjel za unularnje poslove, uvažila je, saslušav prije odnosno mnienje
ovdašnjeg kr. šumarskoga ravnateljstva, predstavku trgovačko-obrtničke komore u Senju
i molbenicu zastupstva u Jablancu, ter dozvolila pobiranje rujevoga lista i to samo na
obćinskih paŠnjaclh i inih obroncib, koji leže izvan kraških, branjevina i izvan Šuma
državnih i imovnib oboina uz strogo občuvanje umnoga gajenja rujevoga grmlja, da
se tim načinom namakne njeka privrieda ondješnjim žiteljem, koji, kako je poznato,
s nijedne strane sbog pomanjkanja svakoga prometa u ovih nepristupnih krajevib,
ikakove ine zasluge neimaju, pod sliedečimi uvjeti:


1. Rujevina i to samo izkljuČivo lišče rujevoga grmlja smije se pobirati na
gore označenih površina svak e drug e godin e a ima započeti onda, kada mladi
izbojci podpuno odrvene, ter se baš tada list sa granah lasno pobrati dade.
To doba nastupa navadno tečajem prve polovice mjeseca srpnja a u nijednom
slučaju nesmije pobiranje rečenoga lista prije 15. srpnja započeti.


2. Da zaslužba, dobivena s pobiranja rujevine doista dodje u ruke občinara i
da potonji pri tom poslu nebadu prikračeni, kao što je to do sada većim dielom bivalo,
po dotičnih zakupnicih pobiranja rujevine, biti će sasvim umjestno, da dotične obćine
taj posao o vlastitom trošku preduzrau tako, da obzirom na postojeću tržištnu
cienu i zaračunav mali dobitak na poduzeće naznače c i e n ij od jedne
metričk e cente , pod kojom će imati poduzetnici odkupljivati rujevinu od sabirača,
ter da se tada konačni dobitak ima ulagati u obćinsku blagajnu.
3. Nadalje upućeno je osoblje nadzorničtva za pošumljenje krasa u Senju, da u
interesu pošumljenja krasa strogo bdije nad tim, da se rujevina razumno i bez svake
dalnje štete pobire a podjedno da se kraške branjevine očuvaju i zaštite od svake porabe
branja rujevine,
Ob ovom treba područne obćinske urede točnog budućega i-avnanja radi odmah
shodno obaviestiti s tim, da može već sada pobiranje rujevine na gore označenih površina
započeti, a o rnjerah, poprimljenib u smislu prednavedene točke 2., valja ovamo
u svoje vreme izviešće podnieti.


Ova naredba izdana je na kralj, oblasti u Gospiću, Otočcu i OguliuUj zatim na
bivša kralj, podžupaniju na Eieci.


Haredba kralj, županijske oblasti u Požegi na područne kot. oblasti
glede držanja pasa. Preveliki broj nepotrebnih pasa štetno upliva JovstvUj a uslied
toga zanemari´se timarenje istih, pa tako prepušteni psi bez valjanih gospodara lagano
i često pobiesne a tada ne samo žlteljatvu nego i marvi opasnim postaju, nadalje ovako
prepušteni psi bez hrane i nadzora odiiaze od kuća tobožnjih svojih gospodara u blžnja
polja i vinograde, pak tamo priskrbljujuć si hranu utamanjuju mlade zečeve, srne,
prepelice i trčke u prvom razvitku na ležaju i u gnezdih, te se uslieđ toga nemože
podignuti stanje koristne divljači (Wildstanđ).


IJobzirujuč prenavedenu okolnost, obnalazi kr. ova županijska oblast sliedeće
odrediti;