DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1887 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 81 -
Ovo su nazori g. Mih. St. Risnića o ribolovu u Srbiji, koji je bez dvojbe
prevriedan prilog k poznavanju odnošaja ribarstva po naših kopnih voda sačinjavaju,
a s toga ih eto i mi ovdje otisnusmo, želeć, da se i u nas Hrvatah
toj privriednoj grani čim veea poninja obrati, a naročito bi oko toga i naši
šumari imali svojski nastojati.


LIST^^KI.


Dnižtvene viesti.


Sjednica iipravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva bje kao
radnja za prošlu godinu dne 31. prosinca 1886. obdržavana u družtvenili proatorijah
pod predsjedanjem družtvenog predsjednika g. Milana pl. Dursta i u prisutnosti p. n.
gospode I. podpredsjednika Mije Vrbanida ter odbornika Josipa Efetingera, Prana.
KesterČanka, Antuna Boretiea i družtv. tajnika Vjekoslava pl. Koroskenyi-a.


Najprije pročita družtv, tajnik zapisnik od zadnje odborske sjednice^ držane dne


4. prosinca pr. god., koji zapisnik bje bez primjetbe ovjerovljen. Zatim se predje na
pojedine točke, stavljene na dnevni red i to:
1. U smislu naredbe visoke kralj, zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove,
predloži predsjednik družtva deset lica izmedju najvrstnijih šumarskih stručara u stalno
povjerenstvo za vJsje državne šumarske JzpJte. Ve^^inom glasova prihvati upravljajući,
odbor taj predlog, izabrav u to povjerenstvo sliedede stru6are: Iz statusa kralj, državnih
Činovnika p. n. gg, Milana pl. Dursta kr. Šumarskoga ravnatelja, Antuna
Soretića kr. šumarnika, Ivana Kolara kr. nadšumara i Josipa Ettingera
kr. umirovlj. nađzoimika katastra. Iz statusa činovnika autonomne zemaljske uprave
p. n. gg. Miju Vrbani(^a kr. šumarskoga nadzornika kod zem. vlade, Fra na Ks,
K ester čanka kr. županijskog nadšumara i Dragutina Hlavu kr. profesora
Šumarstva. Iz statusa činovnika imovnih obćina gg, nadšumara Gjorgja Koču u
Vinkovcih i nadšumara Dragutin a Lakšar a u Kakovcu kod Kariovca. Konačno
vlastelinskog šumarnika g. Antun a Brosig a u Čabru. Taj predlog podnleti će se
posebnom predstavkom visokoj kralj, zemaljskoj vladi na odobrenje.
2. Uzele su se u pretres molbenice udova i sirotČadi preminulih članova Šumar,
družtva, kojimi mole za podieljenje novčane podpore iz pripomo6ne šumarske zaklade.
U svemu su prispiele četiri molbenice, Nakon svestranog izpitanja zaključi odbor, da u
smislu ustanovah pomenute zaklade nemože ni jednom od uiolitelja podpore podieliti,
buduči pokojnici, akoprem bijahu članovi Šumarskoga družtva, nedoprinesoše za svojeg
života ništa u predaavedenu zakladu, te s tog razlega ne imaju njihove udove i sirotčad
po ustanovah zaklade prava tražiti kakovu podporu iz te zaklade, BaŠ obzirom na
potonju okolnost staviti će upravljajući odbor prigodom dojduče glavne skupštine novi
predlog glede podieljenja podpora iz viŠepomeuute zaklade.
3. Na molbu ovdašnjeg pjevačkog akademtčkog družtva j^Hrvatsk a Lira *
dostaviti če se istom družtveni organ „Šumarski list" bezplatno.
4. Nakon riešenja njeklh administrativnih predmeta zaključi predsjednik odborsku
sjednicu, oprostlv se Članovi srdačno niedjusobiiOj želeči si sretnu novu godinu 1887.
6