DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1887 str. 45     <-- 45 -->        PDF

, —. 45 — ´
gdje je lovio car, priestolonasljednik, nadvojvoda Leopold, Drag. i Fr. Salvator s njekimi
po^^vanici, posfcrieljano je 60 jelena, 24 košnte, 02 damjaka (divokoze), 1 srndač
i 1 lisica. U godolodskih lovištih krupne divljači palo je u lovu 75 — medju njimi
10 glavnih parožnjaka. U lovačenju (purschen) priestolonasljednika s njekimi gosti palo
je preko 20 krupne divljači. U hajkanju 25. i 25, studenoga 1886. u prisuću priestolonasljednika,
nadvojvode Friderika i vojvode Filipa Hoburž-gotskog u guntramdorfŠkiii
i bemerdorfških lovištih palo je svega 203G zečeva. Priestolonasljednik lovačio je
mjeseca studenoga pr. god. u zverinjaku na krupnu i crnu divljač, te na ianjad, a
postrieljao je 40 dlvljadi.


Hajkanje (Parforcejagd) u Godingu započeti ce valjda početkom ožujka tek. god.


Osobne viestL


Umrli. Bar. Artur Seckendorff-Gudent, c. kr. prof. na visokoj Školi za težatbn
tla i predstojnik šumar, pokušališia ^^ Beču, našeg družtva začastni član, nbio se je
hitcem iz revolvera dne 29. studenoga 1886. poslie podne 1 sat u svojem stanu.
Pokojnik trpio je već od njekoliko mjeseci na znatnoj boli usljed tog, što je opazio
na sebi, da mu jnalaksaju inmie sile. Sbog toga, nije moga^o svoja predavanja na visokoj
školi onako revno držati kao prije, a to da je bilo glavnim razlogom njegovoj
smrti, jer bje dvojbeno, da li će svojoj težkoj zadaći na znanstvenom polju u obće,
naposebe pako kao profesor stalno udovoljavati. Baš pripravljao se pokojnik u pone-´
djeljak dne 29, studenoga pr. god. kod svojeg pisaćeg stola za na večer istog dana
obdržavat se imajuće poveće znanstveno predavanje^ koja okolnost mu živce tako uzruja,
da je usljed svojeg nesnosljivog stanja sam si život uzeo, ustrieljiv se hitcem
revolvera u srce. Obdukcijom Ijeenika bje konštatovano , da je SeckendorfFu malo
po malo nestajalo inoždjana. Dne 1. prosinca pr, god. u B sata poslije podne bje
hvaljeni pokojnik uz veliko saučešće svojih kolega i štovatelja pohranjen na vieČni mir.


Heraožemo ino^ a da ne kliknemo: slava vriednom i zaslužnom mužu barunu
Seckendorff-Gudentu !
Pobliži životopis o pokojniku donieti ćemo u bližnjem kojem svezku našeg družvenog
organa.


Vilim Prick, c. kr. dvorski knjižar u Beču preminuo je 8. studenoga 1886,
nakon kratke bolesti u najliepšoj svojoj muževnoj dobi. Pokojnik bje osobito poznat n
svih šumarskih krug´ovih kao neumorni nakladnik i pokretač šumarske literature. Pokoj
mu duši! Posao njegove razgranjene knjižare voditi će se pod dosadanjom tvrdkom po
njegovih nasijednicih.


Imeaovanje. Abituriente šumarstva Josipa Obermana i Josipa Borianca imenovala
je kr, zemalj, vlada, odjel za unutarnje poslove, na temelju zaključka gospodarstvenog
odbora gjurgjevaČke imovne obćine za šumske vježbenike kod pomenute imovne
občine, . „


Sitnice.


Svjedoeba o državnom šumarskom iapitu ukradjena, Kot. šumaru križevačke
imovne obcine g. Dionisu Sevei´u ukradjena je originahia svjedoČba o državnom
šumarskom izpitu, položenom dne 24. rujna 1882. 3 toga izdala je visolva kvalj. zein.
vlada pomcnutom gospodinu dupiikat upitne svjedočbe, a proglasila originahia svjedočbn
ništetnom.


Mjesto obćinskog šamara kotara Ćabar urbarskih obćina Čabar, Prezid,


Gorači, Gerovo, Piešce i Hrib ima se popuniti i dotične molbenice podnietl velikom


županu u Ogulinu do konca prosinca 1886. Godišnja plaća 600 for. i paušal god,


2^0 for. Molbenice vaija proptsanimi izpravami obložiti. ,
ŠUMARSKI LIST 1/1887 str. 46     <-- 46 -->        PDF

^ 46


Jef´timba 2a izvedenje gradnje jedne kuć e u sv. Mihovilu pod Vratnikom
u poreznoj obćini sv. Juraj obdfžavatt će se duo IG. sJečnja 1887. u 10 satih prije
podne uz primanje ustmenih i pismenih, ponuda u pisarni kralj, nadzorniStva za pošumljenje
primorskoga krasa u Senju. Fiskalna ciena iznaša 5163 for. 38 novč. Svaki
nudioc ima položiti 5"/´^J žaobine^ poduzetnik pako 10"/^^ od one svote, za koju posao
primi.


Kako se mogu lugari obvezati da polože službovnu jamčevinu. Neima
dvojbe, da bi u interesu valjanog nadzora šuma bilo, kada bi se lugari obvezali, da
polože stanovitu službovnu jamčevinu, pošto se istim povjerava veliko dobro u čuvanje
a u slučaju, da svojim nemarom imovnoj obćini štetu počini, da se odnosna šteta odkud
nadoknaditi može.


Način kojim bi se mogli lugari prisiliti, da uplaćuju u ime jamčevine stanovitu
svotu mislilo se je oživotvoriti time, da se ova ili odbitkom od plaće utjera ili da se
imovna obćina uknjiži stanovitom svotom na posjed dotičnoga lugara.


Nu pošto su većina lugara članovi zadruga, te po ustanovam §. 14. zadružnoga
zakona za bivšu hrv.-slav. Krajinu od 14. travnja 1880. kao zadrugari svojimi idealnim!
dielovi niti za života, niti za slučaj smrti raspolagati nesraiju, to neraože 0 uknjiženju
lugarskih jamčevina na idealne zadružne dielove govora biti.


S razloga toga nepreostaje ino već da se ili imovna obćina uknjiži na posebni
imetak lugara (ako ga ima) zbog jamčevine ili da se odbitkom plaće ova utjera, Što
se u ostalom posebnim uvjetom kod namjeŠtenja tražiti mora.


Tem.eljni uvjeti kod sadjenja voćaka. Gdjegod imaš praznog mjesta, tamo
posadi voćku, jerbo ti je to dobra glavnica, koja ti skoro svake godine nosi obtljne
kasnate. Izberi si Čilo stablo, zdravim korenjem i liepom krošnjom od domaće pripitomljene
dobre vrsti i zasadi mnogo od jednake vrsti, a ne množinu razaovi´stnog roda.
Nesadi voćke preblizo, jer ti to nije koristno, već ti priušti svakomu stablu dovoljno
prostora, zraka i sunca, ako žeJiš da ti bude liepo i plodno drvo. Izkopaj jamu, metar
duboku i metni odzdol cielinu, zatim dobre zemlje i da nebude drvo trpilo od suše,
priredi oko stabla tlo u Blici zdjele. Posto su kod sadjenja žile obrezane, to treba da
se i vršci na krošnji prikrate, bar za treći dio dužine, samo srednju bvoju nesmiješ
preveć odrezati. Ako budeš tako pomnjivo postupao, imati ćeš za šest godina krasnu
voćku i liepog ploda.


Stare voćke da ti nepoginu, snaži od uveblih grana mahovine i crva; ako su
grane preguste, tad jib ponešto izrezi, da bude stablu više zralca. Svake kasne jeseni
namazi voćke sa vapnenom vodom, da bude kora gladka i da se utamani gamad, kukci
i zareznici. Za postignuće obiljnijeg roda nezaboravi drva gnjojiti, nu tako na okolo
stabla, kako mu se i krošnja širi, pa će se voćka pomladiti.


Ako ti zdravo liepo drvo ostane kroz više g´^dina neplodno, tad ga u jadu .nemoj
posjeći, već ga liepo ciepi s drugom dobrom vrsti, pa ako je drvo preveliko, tad si
taj posao razdieli na tri godine, te svake godine ciepi trećinu. Ako imaš staru dobru
voćku a ti ju pusti i dalje na mjestu, osnaži ju od svih grbavih i suhih grana, tim
ćeš drvu dati novu kriepost, te ćeš još dugo uživati sladkog njenog ploda. Pazi i
prigiedaj po voćnjaku, pa opaziš U što bolestna, a ti neoklievaj, već odtna reži i zamaži
ranu. Budeš li tako revno gojio svoje voćke, tad će ti božji blagoslov razveselit
srce i uživat ćeŠ liepu nagradu za svoj trud.


Pravila mirovlBske zaklade sbora lugara (uključivo i podvornika gospodar.
ureda) ogulinske i II. bansko imovne oboiuB potvrdila je visoka kralj, zemalj. vlada,
odjel za unutarnje poslove. Dosada ustrojila se je skoro kod svih imovnih obćina slična
zaklada za obskrbu službenika pomoćnih i njihovih udova i sirotčadi. Tim načinom
dobivat će imovne obćine vrstnije lugarske sile u svoju službu, što je zbilja već
jednom od prieke nužde.
ŠUMARSKI LIST 1/1887 str. 47     <-- 47 -->        PDF

™- 47 ™


Međjedi u Busiji, Po izvieg(5u guvernera iz Oionezkog (najbliži guvorucmcnt
do Petrograda) poćii)jaju jaedjedi seljakom veliku štetu. Ta šteta nadinašuje zimtno
onu. koju žiteljstvo ondj^uije trpi kroz požare. Medjedi su osobito harat-ili tečajem
prošlog licta. Kvar za to vrieme iznaša u okružju Karaopelu 10.000 rulmlja. Zetnstva
su usljed tih nepovoljnih pojava zaključila za svakog ubitog medjeđa podieliti nagradu
od 5 rubalja a osim toga porazdieliše više pušaka bezplatno na pojedine žitelje kao
osobito po?>nate lovce.


Drvarska tvrdka H. Biermann, Breslau, Brtiderstrasse Nr. 48. Upozorujemo
gg. čitatelje na objavu ove tvrdke, uvrštenu na Četvrtoj strani omota našeg
lista, kao-veoma važnu, pošto ista tvrdka namjerava veće gromade drva svake vrsti
kupiti, te traži u tom smjeru dotične ponude.


Pismena pitanja za šumarski državni izpit Dne 4. listopada 1886. obdržavani
su viši šumarski državni izpiti u Beču, Brnu i Pragu isti dan, s kojeg razloga
prispješe za sva ta tri mjesta jedna te ista pismena pitanja, a to:


1. Koju važnost posjeduju naše šume za sveobču zemaljsku težatbu i kojim načinom
pojavljuje se upliv šume? Koju zadaču ima Šuma na planinskih strmih položajih
a koje zakonske ustanove postoje za uzdržanje takovih šuma?
2. Koja kemička pretvorba biva pri pougljivanju drva, koji .su navadni načini
pougljivanja? Kako valja postupati kod svakog pojedinog tih načina, ter koje probitke
pruža nam svaki tih načina koli glede kakvoće, toli i glede kolikoće dobiti
ugljena jedan prema drugom?
3. Sto razuinjevamo pod skrižaljkami prihoda, kako se iste sastavljaju i kako
se poredjuju,
4. Na koliko raznih načina biva procjena drvne gromade u pojedinih sastojinah
i koje koristi ili mžine imaju razni načini procjene?
Dražba o ianajmljenju prava pobiranja bukove gube u šumali otočke
imovne obćine obdržavat će se dne 3. siečnja 1887. kod gospodarstvenog ureda pomenute
imovna obćine u Otočcu za vrieme od 1. siečnja 1887. do konca prosinca
1889. Izklična ciena jednogodišnje zakupnine ustanovljena je iznosom od i00 for. U
interesu same imovne obćine bilo bi probitačno, da se ovakove i sUČne dražbe u buduće
obdržavaju prije, nego li što zakupno doba mine n. pr. mjeseca studenoga ili
početkom prosinca dotične godine.


Na zaštitu nasada crnogorioe izdalo je gradsko poglavarstvo u Zagrebu
sliedeća naredbu :


Da se uzčuvaju mladi nasadi crnogorice u okolici grada Zagreba i da se zaprieče
kradje, što no se o božično vrieme haranjem jelovih, smrekovih i borovili stablića
sgadjaju, odredjujo ovogr. poglavarstvo, da se ovakovi" siablici i njihove grane
mogu u područje grada Zagreba donašatf ili uvažati samo us potvrdiiicu dotičnoga
obćinskoga poglavarstva ili vlastelinstva, da su takovi stablići ili grane nabavljene
dozvoljenim načinom.


Prekršitelji ove naredbe kaznit će se bez uštrba postapa kazneno-sudbenoga, ako
mu mjesta bude, zatvorom do 10 dana ili globom od 50 for. a. vr.


Družtveae večeri šumara u Beču. Kao prijašnjih godina, tako isto i tečajem
zimske dobe 1886/7. drže svoje družtvene sastanke šumari i prijatelji šumarstva i
lovstva, obitavajući u Beču i okolici, u Dreherovoj pivari blizu c. kr. dvo)-ske opere
svake subote u 7 satih. Posebne pozivnice ne šalju se dotičnikom. U interesu naših
šumara bilo bi željeti, da se i mi istim načinom sastajemo u svrhu razprave i dogovaranja
raznih strukovnih pitanja u prijateljskom družtveuom krugu! ... .