DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1887 str. 44     <-- 44 -->        PDF

„ 44 — ,


je dužnost, da sam izpitnje gospodarstvene pojave u svojoj zemlji, njegova je dužnost,


da na temelju istih, sam pronadje sva vrela privrede, te obaziruć se na domaće okol


nosti, ustanovi način, kako da se ista Izcrpe i na korist narodnoga imetka upotrebe.


Pa kada se dade na taj važni pnt, na put vlastitoga samostalnoga rada, mora
od vremena do vremena, ako ce, da hnde iz istoga kakove obc^e koristi, saobeivafii
uspjehe svoga iztraživanja i iz istoga erpljenja izkustva, da budu pristupna svim onim,
kojim je do ozbiljnog obradjivanja gospodarske 1 šumarske zminostL


Te ideje skloiiule su profesorski sbor gospodarskoga i šumarskoga
ugilJsta u Križeve ih, da izdaje povremeni časopis, koji de
se zvati: „Vlestiiik za gospodarstvo i šraaarstv©".


On 6e hiti ogledalom najnovijeg napredka na cjelokupnom polju gospodarstva i
šumarstva, te će se razlikovati od drugih sada izlaze(´dh strrrkovnih listova time, Sto
su isti po svojoj naravi, kao organi gospodarskih i gumarskih družtva. više praktienoga
sadržaja i smiera, te se po svojem opredjeljenju nemogu baviti strogo zTianstvenimi
pitanji tičućimi se naravoslovne poluge gospodarske i šumarske struke, kao što je :
fiziologija, agrikulturna kemija, fizika tla, gospodarska i šumarska
kemijska tehnologija, kulturna tehnika i t. d,


Odnosno na taj zadatak biti ce „Viestniku za gospodarstvo i šumarstvo" sliedeći
sadržaj: .


L Originalne radnje iz svih grana kulture tla; poglavito razprave o važnih
dnevnih pltanjlh^ koje će prosudjivati stepen napredka na polju gospodarstva i Šumarstva
u našoj domovini.


II, Izvješća gospodarstvenoga napredka po najnovijih strukovnih spisih prvih
kulturnih naroda, u koliko iz njih proiztiće u korist po naše gospodarstvo i šumarstvo.


III. Pregledi literature svih prirodoslovnih znanosti obzirom na poljodjelstvo i
šumarstvo, te gospodarstva i Šumarstva samog i svih pomoćnih nauka.
JY. Najvažnije odredbe upravnih oblasti, smjerajuee na usavršenje svih grana
narodnoga gospodarstva.
Y, Razne viesti o zanimivih dogodjajih, utičućih posredno i neposredno u gospodarstveni
razvoj našega naroda,
Viestnik će izlaziti svake Ćetvrt godine po jedan put u velikom oktav-formatu.
Svaki svezak imati će najmanje 3 arka. Ciena mu je 3 for. na godinu.
TJ Križeveih mjeseca prosinca 1886Zaodgovornouredničtvo
Vichodil. Potoćnjak.
TTžorak staja za manji i veći posjed. Pod tim naslovom preveo je gosp.
Fran pl. Kružić, profesor na kr, gosp, i šumar, učilištu u Križeveih knjižicu po njemačkom
izvoru, što ga je objelodanio gradj. odbor c. kr. gospodar, družtva u Beću;
Djelce izdano je nakladom kralj, zemaljske vlade, ter sadržaje u gornjem mnjeru mnogo
poučna sa 2 table i 35 likova. Preporućujemo najtoplije knjižicu svakom gospodaru a
i rataru, jer će mu u gospodarstvu dobro doći.


Leitfaden đer gesammten Ohsthamanveredlangen nach den neuesten Erfahnmgen
zusammengestellt, nebst einem Anhang iiber "VTeinreben-Veredlungen auf
amerikanische Rebeu-. Sa dvje li´togr. table izdao je Kobert Erdmann, kralj, ugar. umir.
brzojavni nadoficijal u Lippi. ReĆena brošura obzirom na sadržaj zaslužuje svakako
pažnje ćitajuće jjublike sbog svoje jasnosti i kratkoće.


Lovstvo.


Dvorski lov. Skoro, iste sreće bje lov prošlog lleta i jeseui u planinskih, predjeli!)
Štajerske s istodobnim lovom u gorujoj Austriji. U dvoi\^kih. Jovištih od Ebessea,