DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1887 str. 43     <-- 43 -->        PDF

_ 43 -


Ukupna cJena prodatili sjet^iua u domenskih gumab pOKfigla je svofn od 16,821.8:^8


franaka, koja se dieli ovako: 11.451 liekt. prodat je za S,2´>2 B34 frau. i 744 450


kub. metara za 8,598.1*94 frauaka.


Noprodnte sjet^-iue predstavljaju vriedno^t od 1,573.177 fmn.


Popriefua prodnjua eiena iznosi po hektaru 718 t7 fraii., a cieua jeduog kub.


metra 11.55 frauaka.


Kad se ovi brojevi uzpoiede s ouima od prošle godine, poka?!uje se razlika kao


miuus od 772.254. fran. u ukupnoj prodajnoj cieui, a 0.44 frau. u cieni po hektaru;


0.74 frau. u cieni kub. metra i 925,4^29 fran. u procjeubeuoj vrieđnosti neprodatih
sjeSinak ,,Echo Forest."
Dražba hrastovih stabala. U O.ieku prodavat 6e se licitacijom 5. siečnja 1887.
u županijskoj zgradi 1070 hrastovih stabala Iz šume „Bušetina^ pripadajućoj urbarijalnoj
obćini. Uzkli<5iia cieua 17,404 for. Žaobina 10 po 8to. Kod gradskoga poglavarstva
u Požegi predati će se 29. o. m, takodjer licitacijom 604 hrasta; uakli6na
eiena 105S for.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Poaiv na predplalti I — Za uspješni razvoj gospodarstva i Šumarstva u našoj


domovini potrebna su pomocina sredstva, kojima se podupire nztrajan rad na razgra


njenom polju domaće privrede.


U svib kulturnih zemljah zauzimlju u tom obziru osobito važno mjesto strukovni


Časopisi.


Promotrimo li sadanji rad gospodarskih i šumarskih Časopisa u našoj domovini,


te ga prispodobimo sa radom prije desetak godina, opaziti ćemo znatnu razliku u
strukovnoj literaturi, ne samo po kolikoći, nego i po kakvoći materijala, štono se u
raznih easopisih i strukovnih knjigah za Čitatelje priredjuje. — Od ona dobe, odkako
je jedini „Gospodarsk i list " kao organ hrv.-slav. gospodarskoga družtva u Zagrebu,
počeo zastupati interese domaćih gospodat-a i šumara u trojednoj kraljevini,
nastale su velike promjene u gospodarskom pokretu i kaltarnom razvitka našega iiaroda.


Naročito nam je naglasiti s veseljem^ da su se tomu prvomu poticatelju ua gospodarskom
i šumarskc^m polju, stavili o bok: „Šumarski list" u Zagrebu, „Gospodarski
poučni k" u Šibeniku, „Gospod ar" u Osieku, „Seoski gospodar"
u Zagrebu, ^^Obrtnik" u Zagrebu i t, d., te da sa mnogo doprinjeli razvitku
našega gospodai-sf´^´a i šumarstva.


Oni su razbili razne predsude naroda i raznesli luČ prosvjete na sve strane do


movine. Oni su bodrili svuda^ kuda su doprieti mogli, na intenzivniji rad i temeljitu


borbu za materijalni i duševni obstanak.


Fosliedice toga živahnoga pregnuća oko gospodarskoga napredka prikazuju nam
se danas kao blagodatni plodovi na polju gospodarstva i šumarstva. — Dočiui su prije,
s malom iznimkom, gospodai´ili i šumariii po naših dobrih sami tudjinci, nepozaavajući
naših odnošaja, danas je znatan broj domaćih sinova, upoznavši se sa literarnom djelatnosti
naših zaslužnih gospodarskih i Šumarskih pisaca, te uvjeriv se, da je zvanje
gospodara i šumara častno i ugledno, te po naroduo blagostanje korlstno, uputio se na


strukovne H^ole, da svu nauku, što ju tamo steČe, izcrpi i na. svoju i naroda korist.


I oni će nedvojbeno, posije svršenih nauka, pristupiti većim brojem u kolo radnica,
da se sjedJnjenimi silami tim .snažnije bude moglo koracati na stazi napredka,
da nam dou.ac´a njiva literarne i praktične djelatnosti što bujnije procvate. Jer akoprem
se u. naših strukovnih listovih zrcali vanredna radinost, dapače i požrtvovnost pojedinaca
za obćenitost, to ipak ne nalazi naš gospodar u našoj gospodarskoj Hteratari
mnogo toga, što mu za usavršenje treba.


Hrvatski gospodar i šumar, želeći se upoznati sa plodovi gospodarske i .šumarske
znano&tij upućen je do sada većinom Izključivo na inozemska iztra^ivanja. Nu njegova