DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1887 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 41 ~
kod podieljenja do7A´ola za reSene gradnje »a ovu okolnost obzir u^trse, saslu^av even


(nahio i vl.-istnike guma t. j . imovnu obc^inu i državnn šumsku uprnvn, pošto obziri na


šumsko gospodarstvo iziskuju, da te takove gradrje stegnu na što manji broj.


´J´oni sgodom bje ujedno napomenuto, da se ne sumo vozmi^ koji kriomčaj-enu
robn na pile voze, već i gospodari pila i njihovi pilari Kao sukrivci, koji takovu
kriom^arenu robu primaju, ka?,ne ofjetljivom novci.nom globoni, koja valja bez svakogn
odlaganja, kako dotična odluka pravomoi´norn postane, utjerati n propisanu svrhu.


Sa drvarskog tržišta.


Prodaja hrastovih stabala u kr. državnih šumah. Kralj, šumarsko ravnateljstvo
n Zagrebu oglasilo je na dne 17. prosinca 1886. ob 11 satih prije podne
javnu dražbu putem pismenih ponuda o prodaji hrastovih i inih stabalah, i to:


1. U sječini „S tor gi n^_g_r_e_d a" kralj, šumarije Pitoniaea 466 hrasta, 132
jasena, 319 bresta i 152 bukve i inih stabala, procienjeno na 18-481 f´or. i
2. U sjedini ,,Pav]ovo i Debelo Brdo" kr. šumarije Enjevac 1680 hrasta,
procienjenih na 7710 for.
Na hrpu 1. Storginagređa stigla je istog dana samo jedna ponuda na ime tvrdkc
„L. Blažić" VA Siska iznosom od 19.000 for., a na hrpu 2. Pavlovo i Debelo Brdo,
stigle su dvie ponude na ime tvrdke ,.Bra(ia Goldstein" iz Velike Kaniže iznosom
od 10,164 for. 10 novč. i tvrdke „Antu n Kuhn " iz Zagreba iznosom od 8109 for.


Prodaja hrastovih debala. Gospodarstveni ured križeva^ke imovne obeine u
Belovaru objavio je pod 18. prosinca 1886., da će obdržavati javnu dražbu dne 10.
siečnja 1887. glede prodaje hrnstovih debala u sječinah šume Križki Lug, Cezma
Velika, Pašianski Gaj i Ilovski Lug. U svemu dođje 1084 m^ drva na prodaju, sposobnih
za ciepanje a procienjenih na 9188 for. 49 nove. Dražba obavit de se jedino
uz primanje pismenih ponuda, obloženih zaobinom od 10^j^ procienbene vriednosti.
Ini uvjeti dražbe mogu se saznati kod pomenutog gospodarstvenog ureda i kod kot.
Šumarijah u Čazmi, Sv. Ivan Žabno i Garešnici.


Uspjeh dražbe drva kod kralj, uadšumarskog ureda u Vinkoveili.
Dne 29. studenoga 1886. bje obdržana javna dražba drva ob onih gromađah, koje su
izlueene za sjeSnju i unovčenje tečajem prometne godine 1886/7. u državnih šumah
pomenutog nadšumarskog ureda.


Kod te dražbe natjecahu se naroSlto one drvarske tvrdke iz Siska, kojim uepodje
za rukom kod dražbe drva u Zagrebu Što polučiti. Uspjeh upitne dražbe jest u ob<5e
povoljan, jer ponude pojedinih đražbatelja dosižu višak od po prilici 9 — 70^/^^ preko
procjenbene vriednosti prema tomu postignuto je razmjerno 21**/^ više,


Slledede trgovačke tvrdke dostaše, i to:


1.
Dedunski Bok br. 4. Pollak iznosom od 65*900 f. s. procienjeno na 59-426 f.
2. Čadjavski Bok „ 3. Morovich „ „ 42-509 „ „ „ „ 35-39^ ,.
3.
Opeke „ 10. Morovich „ „ 38*789 „ „ „ „ 32-445 „
4.
Opeke „ 10. Schlesinger „ „ 38-789 ,, „ „, „ 21-697 „
5. Suše „ 21. Miškić „ „ 24-650 , , ,„ „ . 18´135 „
6. Javičkagreda „ 19. Gummersbach „ 1-606 „ „ „ ,, 1*535 „
7.
Medjustrugovje „ 22. Hirsch „ „ 70-994 „ „ , „ ´ ,, 59-194 „
8.
Medjustrugovje „ 23. Hirsch „ „ 24-527 „ „ „ „ 22-527 ,,
^
9. Slavir ^ 2. Vuk „ „ 162*501 „ „ . „ „ 134-674 „
10 Srnogva „ 26 Hirsch „ „ 46´885 „ „ „ „ 39-048 ,,


11. Puk I 30. Schlesinger „ „ 61-879 „ „ „ „ 49-907 ,,
Dražba drva u šumah otočke imovne obeine. Na temelju odobrene sječne
osnove za prometnu godinu´ 1886/7, obdržavat če se dne 3. siečnja 1887. kod gosj^odai´stvenog
ureda pomennte imovne občine u Otočcu javiui di-ažba ^^z primanje pismenJli
ŠUMARSKI LIST 1/1887 str. 42     <-- 42 -->        PDF

ponuda raznih vrsti drva, izlučenih za sje^nju odnosno unovčenje u pojedinih sve^ovib.
Ukupna drvna gromada iznaša,, i to:
Za tvorivo i gradju 23911 in^
„ n ciepanje´ 4260 „
gorivo I. kategorije 763 prostor, metra s ukupnom proeienjenom vriednosti
od 72382 for. 30 nov2.


- Svaka hrpa prodavat će se pojedince, a propisano ..biljegovane ponude valja providiti
sa 5"/^^ žaobine, koju ima dotifm dostalac na lO^o jamčevine nadopuniti od
dostalno^ iznosa.
Stabla je dozvoljeno ljeti i zimi obarati, a rok izradbe i izvoza šumskih proizvoda


ustanovljen je do 1. travnja 1888.
Šta stoji prevoz naših drva do Fraaoezke. Vagon sa 10.000 kitogr. stoji :
Od Osjeka do Rieke 228 fran., od BarSa do Eieke 170 fran,, od Siska do


Rieke 143 fran.
Danas se raSuna prekomorski prevoz: . > ´
18 franaka za Marsellle, Cette i Port-Vendres; a 24 franaka do Rouen-a i An


vers-a.. Ove ciene razumievaju se 2a morsku tonu od 42 fi-ancezke ,kub. stope- To


predstavlja od prilike 15 franaka po kub. metru do Eouen-a. , .
Ukupna clena iznosi:
Od Osjeka do Rouen-a oko 34 fran., od Baree do Rouen-a 33 fran,, od Siska


do
Rouen-a 30.80 fran. za jedan kub, metar.
Tovar jednoga vagona iznosi obično 12 m^ suhog hrast, drveta.
Na vagon od 10.000 kilogr. se tovari Samovine do 22 m"^. ^Ech. For,"


po što se prodaje u IB´rancezkoj 1000 dužica. Mjeseca oktobra 1886. bijaše
u Ce(ti slavonskoj i bosanskoj robi ova ciena za 1.000 dužica.
Od 22/24´"´ duž., 4/6" sir., 12/14´^´ — 380 fran, od 28/30^´ duž., 4/5" šir.,
12/14´^´ ~ 480 fran-, 34/36´´ duž., 4/6" šir., 12/14´" — 580 fran., 34/36" duž.,
4/6" šir., 13/15"^ — 600 fran. „Pressionsholz" debeo 18/20´" — 850 fran., 42/4-^"
duž., 4/6" sir., 12/14"´ - 800 fran., 42/44" duž., 4/6´šir., 12/15"´ — 830 fran.,
42/44" duž., 4/6" šir., 14/16"^ — 950 franaka.


Dužice od istih dimenzija u širini i dužini od talijanske provenijencije prodaju
se za 100 franaka jeftinije. ,^Eob.,For."
Uvoz hrastovih dnžiea. U Francezku uvoze u glavnom sliedeće zemlje hrastovu
dužicu : Belgija, Austro-llgarska i Sjedinjene Države.
Belgija uveze godine 1886. 2.724.820 kom.,. Austro-Ugarska 29.233.590 kom.,
Sjedinjene države 924.030 kom., ostale zemlje 959.690 kom.
Prošie god. izvezeno je iz Austro-Ugarske 32.771.490 kom.., iz Belgije 1.329.950
kom., iz Sjedinjenih Država 591.090 kom., drage zemlje 1.653.160 kom.
Izvezen je h Francezke ostatak dužica god. 1886. 1,122.988 kom, god. 1885.


1.088.973 kom. ,
„Echo Forest."
Družtvo 2;a e´ksploataeiju šuma. Iz BuđapeSte javlja tamošnji dopisnik ,,Ecl)o
forest!er"-a, da se je tamo sklopilo družtvo Šum. trgovaca, kojemu je svrha eksploatisati
glavnije šume u tlrvatskoj i Slavoniji.


Gg. Neuschh)ss i sin iz EudapeštO; grof Marchettl i kucia Schmidt et Comp.
stoje na čehi ove zajednice, koja će se baviti ne samo sa proizvodnjom dužice, nego
koje čvrsto kani dati novi impuls radnji oko rezanja hi´astove robe. Ova nova tvrdka
kupila je već od grofa Pejaćevića 37.000 hrastova za 463.000 for., te je već i prodala
raznim kucam u Fraucezkoj gotovo bVU dužicu, koju će iz tih hrastova izraditi.
Tako dopisnik govori. ´ ,p^ ];>


Bezultati prošlogodišnje prodaje državnih šuma u Praneezkoj. Dražbene
prodaje prošlogodišnje sjećnje dovrscn^^ su 30- listopada,