DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1887 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 2
Objava larednictv-a.


u sjednici upravljajućeg odbora hrvat.-slav. šumarskog družtva dne


4. prosinca 1SS6. bje potaknuto pitanje, tko da od nas stvučara primi uređnictvo
našeg družtvenog organa šumarski list 1. siecnja 1887. Tom sgodom predloži
drnžtveni predsjednik gosp. kr. šumarski ravnatelj Milan pl. Durst i zamoli
mene u ime odbora, da se primim urednictva „Šumarskog lista" koji list
sada stupa u jeđanajstgodište svojeg obstanka.
Odnzvav se tora častnom pozivu, pripravno latih se tog važnog rađa
s najboljom voljom i nakanom, da doprinesem svoje na promicanje šumarstva
u našoj usilo] domovim. To nije dodu.^e tako lahka zadaća, kada se uzme na
nm, da je šumarstvo tekom njekog vremena kod nas toli znatno napredovalo, da
se može punim^ pravom usporediti s inimi strukami sadašnjosti, stojećimi već
na stepenu savrštenosti.


Tlnatoč svojeg težkog službenog položaja nastojati ću ipak po mogućnosti
svestraniii! zahtlevom u istinu razgranjene šumarske struke udovoljavati U t[i
svrhu pako potrebito mi je bezuvjetno j e d i n s t v on o g su d j e 1 o v a nj a
gospode šumarskih stru cara.


S toga obraćam se ovim na gospodu šumare u zemlji i pozivljem jih najnčtivije,
da me u ovoj mojoj težkoj zadaći izvole podupirati sborom i tvorom,
bilo originalnim! sastavci i razpravami, bilo izvadci iz raznih djela, odnosećih
se na našu liepu zelenu struku. Sva.ka i najmanja notica ili viest o svakdanjih
šumskih i lovskih dogodjajih, o raznih dražbah i drvarsko-tržištnih odnošajih, o
promjenah osoblja u obće i t. d. dobro će mi svaki ćas doći,


Budi nam svim zajedničko geslo „goji, njeguj i čuvaj šumu, crpiv
podjednu iz nje prihod umnim šumarenjem^ na korist i blagostanje
n še šun)o^ite domovine!


Označenim pravcem stupajmo složno napried, imajuć vazda na umu zadaću,
kojoj se je svaki šumarski stručar posvetio, najme neumorno i uspješno raditi
na |}olju racionalno-šumarskog gospodarenja na temelju teoretićkog i pi-aktičkog
znanja, drzeć se narodne poslovice „zrno do zrna pogača, kamen do
kamena palača".


Strukovni sastavci i ini izvadci nagradit će se razmjerno prema važnosti
i vriednosti sadržaja u smislu pristojbenog cjenika, ustanovljenog po npravljajiJĆem
odboru našeg družtva, a odobrenog po glavnoj skuštini.


8va i)isma i ine korespodence, tićuće se naše^" družtvenog organa, nn)lini
upraviti pod naslovom „Uređnictvo Šumarskog lista u Zagrebu´´


Z a g r 0 b, mjeseca prosinca 1886.


Mijo Vrbanić,
kralj vlađni šumarski ruidzoniik.