DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1886 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— 407 —


narBka draga kod Obrovca, provedene nu prošle godine po c. kr. šum. nadzorniku


g. F. Z.hmundovskoiT., kao meka vrst vježbene i pongne zadaće z^ Šumarske tehnike
sjeverne Dalmacije, kako se to svojedobno i u srednjoj i jnžnoj Dalmaciji na shodolh
. ., ;enji
potoka, oko osjeguranja obala, u ukupnom iznosa trogka od 650 for.
Provedeno je medjutim samp G ustava, sa 110-27 m´^ sadržine,. .suhozida sa
17-01 m- površine, taracano je 166/42 m^, a za čiš(^enje korita i laredjenje obala
izdano je samo 81 fov. 20 nov. — kameni nasipi stojahu 21 for. &4 nov., a našadjeno
je 3000 komada borovili biljka — tako da je ukupni trošak iznašao samo
517 fr. 23 nov. — te 6e se ostatak dozna<5ene svote u iznosu od 132 fr. -77 nov.
moći upotrebiti za kasnije popravke i uzdržanje gradnja.
Nacrt radnje odobren bi po ministarstvu poljoprivrede u Beču, a država doznačila
je u to ime prinos od 325 for,, dočim je zemaljski odbor iz zemaljskih sredstva
dopitao ostatak od 225 for. — obcina obrovačka pako 100 for., tako da je dakle
50*yo troškova nosila država, a bO*^/o zemlja, obod 30. lipnja 1884. o uredjenju bujica odredjuje.
Dalmatinski sabor dakle nije imao s tom radnjom nikojega posla, a isto tako
nestoji, da bi to bila jedna od najveĆili bujica Dalmacije, dapače ona je jedna od
najneznatnijih dosada uredjenib bujica — a radnja sama nije provedena samo u
svrhe saniranja, već naročito i u instruktivne svrhe — kako to medju inim i sliedeći
troškovnici inih takovih provedenih radnja dokazuju: Tako je n. p. samo g. 1885.
izdano za uredjenje bujice „Gikole" kod Drniša, gdje se radilo vec kroz 4 godina,
ukupno 2320 for. — za uredjenje „Vedrine, Doljanice i Pavjaka kod Sinja", gdje
se radilo već kroz tri godine 2840 for. — za uredjenje „Dobreća, Miline i Zmijovca"
kod Muca 1750 for. — uredjenje „Drenostrca" u Boki 2400 for. — za uredjenje
Krimalje u Crnoj gori 2500 for. ´— za uredjenje potoka Kavno kod-MuUe u.Kotoru
135 for. — za uredjenje Bukovice i Vrlike Zduš 225 for. — a za. uredjenje Konja
kod J&nina 100 for. — tako da se dakle samo godine 1885. u Dalmaciji izdalo, za
uredjenje bujica ukupno 12920 fr., od koje svote odpada na državni prinos 6785 fr.


— ostalih pako na zemlju i občine. Osim toga nalaze se u tečaju predradnje oko
uredjenja bujica u Postrani kod Dubrovnika, Suavi kod Muca, Debelog briega u Sutorini
i BaŠinca kod Knina.


Hadnje oko uredjenja „Bunarske drage" dakle ni iz daleka nespadaju medju
najznatnije radnje na polju uredjenja bujica u Dalmaciji, F- K—ky.


Lugarski izpiti. Dne 19. srpnja obdržavan je kod kr. podžupanije u Vukovaru
izpit za čuvare šuma i šumarsko pomoćno osoblje. —Povjerenstvo sastojaše \7,
kr. žup. nadšumara Ivana Kadlečeka kao predsjednika, A. Martiuovića, vlast, šumarnika
u Erdeviku i Josipa Helebrandta, vlast, šumara u Suseku kao povjerenikab. Izpitu
se podvrgla tri kandidata, od kojih je jedan reprobiran.


Osobne viestl


Umrli. Mi lan Vurdelja, šumarski protustavnik i računovodja otočke imovne
obćine, preminuo je nakon kratke, nu težke bolesti u najboljoj dobi života dne 16.
srpnja u alpinskom Iječištu Tarvls kod ViHacha, te je i tamo dostojno drugi dan pokopan.
Pokojnik bijaše kao vrli strukovnjak širom domovine obljubljen, te zagrebačkom
obćinstvu dobro poznata osoba,


Bacajuž proljetos krv, zadobavio si je neizljeSivu bolest, radi koje se poSetkom
svibnja uputi u IjeSilište Gleicbenberg, a odanle u Tarvis, gdje i zaglavi u tudjem
svietu i tudjoj vjeri bez ikog prijatelja ili rodjaka. ,..._. . -,^,-..