DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1886 str. 70     <-- 70 -->        PDF

^ -^ 406-—


Javna šumarska služba. Pod ovim naslovom nalazimo u „Nur, Novinali" od
15, srpnja, t. g. nvodui članak, iz kojega slledeće stavke vadimo : ,,U novije vrieine
razširiti ce se javira šumarska služba, imenito kod najviše ^lemaljske oblasti i to radi
što uspješnijega nadzora nad šumskim gospodarstvom u zemlji. Kod zemaljske vlade
biti ie naime namješten Šumarski jedan savjetnik sa dva Šumarska nadzornika i inim
potrebitim Cinovničtvom. On ee biti strukovni izvjestitelj u pitanjih šumarstva, a tim
valjda 6e biti udovoljeno svakako opravdanoj želji Sumai´a, da njihova struka, koja je


jedan od najvažnijih đjehijucih faktora u narodno-gospodarstvenoj privredi naše domovine,
dodje do ovlaštena upliva i priznanja u obćem organizmu uprave."


Šumsko-redarstvene viesti,


K statistiki šumskih prekršaja u području kr. podžupanija osieekoj i
požežkoj god. 1885. Glasom izvješća kr. župan. nadŠumara u Osiek u prijavljeno
bje g. 1885. ukupno 610 preki-šaja, od ovih bje razpravljeno 150, đočim je 460
ostalo koncem godine neriešeno.


Glasom izvješća kr. žup. nadšumara u Požeg i pako prijavljeno je g. 1885.
kod rečene kr. podžupanije ukupno 1885 šumskih prekršaja likvidiranih na ukupno
2330 for. 22 nov, dočim tečajem godine bje utjerano samo 457 for. 23 nov.


Raznoliko.


, Sa Šumarske Škole u Križeveili. Tako zvani ^konaćni izpiti obđržavani su na
zavodu križevačkom dne 23. i 24. srpnja o. g. u prisutnosti sveuČilištnoga profesora
dra, Gjure Pilara kao vladinoga povjerenika. Izpitu se podvrglo ukupno 7 kandidata
aumarstvaj od ovih položio je izpit odličnim osposobljenjem g. Pran Althaler, doćim
su sppsobnimi. proglašeni gg. Josip Muha, Josip Oberman, Bozo PaŠković i Ivan Ubi,
dvojica njih reprobirana su iz geodezije na dva mjeseca.


: Pitanja pismenoga, izpita bijahu: Iz matematiĆne skupine;, l) Koju svotu
valja sada uložiti za da se počam od 20, godine, kroz daljnih 15 godina dobije godišnja
renta od 300 for. Dobitna mjera 4^|2**/of´


2) Neka se razrieši trokut, ako je a = 245*76 m., b 148*55 m., c == 174-20 m,?


. Iz geodezije: Neka se izradi osnova za ti´iangulacJju predjela od I43´75k. ?


Iz priro d op i s.n e skupine j 1) Navedite i opišite sve naćiue umnažanja stauica^
pa zatim razplod biline?
2) Kako.dieluje voda na preobražaj zemaljske koi´e?
Iz Š u m ar s k e s kup ine.. 1) Što znadete o organizaciji šumarske nprave ob


ćinskih šuma?
2) Koje vrsti šumskoga drvec´a mogu se za našumljenje krša preporučiti i iz
kojega uzroka?
3) Sto Vam je poznato o užitnom postotku? K—ć,


K pitanju upotrebljenja kažnjenika kod radnja oko pošumljenja na
krasu. Već dulje vremena naumljeno upotrebljenje kažnjenika- kod radnja oko uredjenja
bujica, i pošumljenja golietih posta u Austriji činom — te je jedan odiel kažnjenika
iz ljubljanske kaznione jur odpraćen uz pratnju tamničara i oružuika u
Laserbach u Koruškoj na radnju.


Još jednom uredjenje „Bunarske drage" u Dalmaciji. Pozivom na odnosnu
viest donesenu o tom predmetu na strani 333. o. L primismo. od c. kt. šumarskoga
nadzorni^tva u Zadru^ sliede(5i nadopunak: Eadnje oko uredjonja bujice „Bu