DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1886 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 404 —


Odnosne se pofiude imadu upraviti reSeuomu ravnateljstvu đo 12. kolov. t, g.
u 12 sutib prije podne, u^ ^^*Vo j^mc^eviiie.


Dn e 24, kolovoza , obdržavati će se dražbena prodaja od 3000 komada
hrastova iz šuma vlastel. pl e t er n ić k o ga. Hrastovi ti imadu glasom fn-ocjene
oko 2.600 in´* gradjevnoga drva.


Dn e 26. kolovo;i a t. g, obdržavati če se u uredu kr. podžupanije vu:kovarske
ponovna dražbena prodaja cielokupne koHkoce brastovibj eerovib i grabovih drva, iz
sume nrh. ohijine Petrov cl, i to rnJadi Lug u površJoi 1098/1600, a Trnovae
u površini od 1.539/1.600 jutara. Aproksimativna procjena uzeta je prema sadanjim
trgovištniBi cieuam, i to za šumu mladi Lug u iznosu od 2.305 for., a za Šumu
Trnovae u iznosu 1.5 70 for.


Du e 30. kolovoz a t. g. prodaje vlastelinstvo našičko (grofa L. Pejacevića),


hrastova stabla iz šume „Brezike" na površju od 887 rali 446 Q] hvatib. Hrastovi
sposobni su za gradju i lies.
Naredbe i zakoni.


Pravo uživanja urb. šuma skopčano je nerazdruživo o posjed. Visoka
kr. zem, vlada, odjel za unutarnje poslove, izdala je dne 17, srpnja 1886*. pod br. 35.973.


sliedecu
naredbu: Povodom onim, što je kr. zem. vladi, odjelu za unutarnje poslove
došlo do znanjaj da u njekojih obćinab bivši urbarski sesionalJste svoje segregacijom
dobivene dielove šume i nuzužitke, dielomično prodavaju, izdaje se znanja i ravnanja
radi sljedeći naputak: ´
Pravo ovlaštenja u zajedničkih Šuraah bivših urbarskih obćina, vezano je nerazdruživo
o posjed nekretnine i to zato, jer je odnosno pravo u smislu urbarskih zakonskih
propisa prije segi-egaeije vezano bilo o urbar^ko selište, segregacijom pako nastalo
je samo gospodarstveno razđieljenje, nimalo pako kvalitativna promiena prava.


Prema tomu može se upitno pravo prodati i kupiti samo skupa s odnosnim posjedom,
nipošto pako za sebe.
Kr. podžupanija poziva se, da ovo u svom području shodnim načinom oglasi i do
obdega znanja stavi.
Zagoda kod šumskih, prekršajah. Kr. zem. vlada, odjel unutarnji, obnašao je
za shodno, okružnicom od 17, srpnja o. g., br. ,4.852__ex 1885., odrediti, da se pitanja


o nastupivših zagoda kod Šnmskih prekršajah neirnaju više prosudjivati po okružnici
c. kr. glavnoga zapovjedničtva, kao bivše vojne zemaljske upravne oblasti u Zagrebu, od
16. rujna 1873., upr. odjel unutarnji br. 1.821., po kojoj u smislu § 4. zagoda i
glede šumskih prekršaja nastupa onda, ako narnšnik za tr i mjeseca od dana učinjenoga
naruŠaja pod iztragu uzet bio nije, nego da se odsad za takove prekršaje uporabiti ima
članak III. c. patenta od 25. lipnja 1857., kojim se šumski zakon od 3. prosinca
1852. uvadja u kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju (drž. zak. lista od g. 1852., komad
LXXri. br, 220.), glasom kojega utrnjuje se iztraga i kazan zagodom onda, ako narušitelj
za šest mjesecih od dana uČinjenoga narušaja pod iztragu uzet bio nije.
Lovstvo.


Ustanovljivanje starosti kod šarana ili krapa. Lanjske godino obielodanismo
naputak g. šum. nadzornika J. Ettlugera u pogledu ustanovljivanja starosti riba, kako
ujeki g. G. Kintze u „Deutsche Iandwirl:hschaftliclie Zeitung" spominje, pošlo mu
je za rukom pronat^i način, po kojemu se starost kod šarana (Karpfen) ustanovljuje,
polag stanovitih oznaka nalazečih se na Ijuskah, i to na onom kraju, na kojem su prirašteue
o tielo. Jer dočim su ljuske jednogodišnjih krapa bez svakoga osobitoga zna