DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1886 str. 66     <-- 66 -->        PDF

~ 402 —


Užitak što su nam ga pružali, bio je pravoužitnikom putem priebora davan";
nadalje na str, 54. lit. 5 ozđol: „Razumije se po sebi, da bi se te
mjere svrsi shodno promienjene i za priebornu sječu nporabiti dale" itd.


Ad 0. Pošto sam taj predlog već i prije podpuno odobravao, te držeć
razpravu tu za sve šume hrastove u Posavju napisanu, a ne lih za šume
državne, koje iznimkom za primjer navedene nisu — to niti sam ovo negirao.


Ađ I), Svi šumari znamo, da marva rogata i konj, hrastić radje ogriza
no jasenić — pa nam to i Homeyer, Thaer i drugi agrikulturni lučbari
dokazuju.


Zakljucujuć pako time, velim:


Dotle, dok se nješto podpuno neđokaže, nemože se niti propisom, predložiti,
a kako da se do ovih dokaza najpriečje dodje, to svatko iz rečenoga
sam crpiti može — u ostalom moguće je, da još pred skupštinom i taj zaglavak
složim, a donlje do vidova! — ć.


ILJ I I S T-7-A- lE^-


Družtvene viesii.


Na^´zrianje. Visokim ođpisom od 28. lipnja t, g. dožnaSila je visoka kr. zem.
vlada šumarskomu đružtvu i ove godine subvenciju od 400 foi\ — Ovdje podjedno
spominjemo, da je slavna imovna obćina novogradiška jur obavjesfeila predsjedništvo
družtva^ da će družtvo radostno dočekati na svom teritoriju.


TJ oči glavne skupitine. Donašajuć na drugom mjestu ovoga lista program
kao i poziv predsjedničtva k ovogodišnjoj glavnoj skupštini hrvatskih šumara, neželeć
opetovati jur više puta u ovom listu iztaknutu važnost takovih sastanaka po svakoga
šumara, toli u pogledu strukovnom koli socijalnom, budi nam ipak dopušteno izraziti
želju, da nam ovogodišnja skupština bude ne samo mnogobrojno posjećena, no i gledom
na trieznost i ozbiljnost razprava nadkrilila sve prijašnje. Sastanak hi´vatskib šumara,
na glavfioj skupštini, imade da bude odsiev zrielosti i inteligencije hrvatskoga šumarskoga
stališa, ondje imademo prigode jasno i glasno izraziti naŠe želje i tegobe, pokazuti
interes po družtvo naše. Tamo nam je sgoda medjusobnom sbliženju i upoznanju,
tad nam je označiti upravljajućemu odboru družtva onu direktivu, koju isti zauzeti
imade zastupaj u 6 družtvo i njegove intencije.


Kako nam se nadalje baš prigodom ovogodišnje glavne skupštine pruža prilika
upoznati se sa jednim u šumarskom pogledu velezanimivim predjelom naše domovine, to
mislimo, da bi svaki od družtvenih članova, komu to iole okolnosti i sredstva dopuštaju,
bio baš dužan na dne 7. rujna doči u Novu Gradišku, a u to ime budi ovime i s naše
strane pozdrav skupštinarom,


Odborska sjednica. Upravljajući odbor hrvatskoga šumarskoga družtva držao
je dne 7. srpnja t. g, redovitu odborsku sjednicu pod prcdsjedničtvom velemožnoga


g. predsjednika Milana Dursta, te u prisutnosti p. n. gg. odbornika: E. Fischbacha,