DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1886 str. 55     <-- 55 -->        PDF

jedan točan spisak, pa da u Bjeinii uvrsti imena svijuh onih sela, gradova i
obćiua, koje iieposjeduju svojih vlastitih šuma, a medjutira trebaju šumskih
užitaka od državnih obližnih šuma, i to ua temelju § 31, i 56. Šumskoga
zakona.


§ 35.


Sva ueizključiva sela, obćine i gradovi, koji polag njihovoga topografičuoga
položaja neposjeduju absolutno nikakovih šumskih prostora, a medjutim potrebuju
m namirbu mnogih i različitih domaćih potreba, šumskih plodina u
obće, za slična mjesta, ministarstvo financija odredilo je, da naime u buduće
opredieli u svojih državnih šumah sječine, od kojih će se ovi moćiobskrbljivati
sa šumskim materijalom u obće; ali pod uslovje, da će morati plaćati državi
pravo šumskoga užitka na temelju tarifa, koj će biti sastavljen, za svako
okružje od nadležnih tomu okružnih sovjeta, u sporazumljenju naravno sa
šum. nadzornikom, a potvrdjene od strane nadležnoga ministarstva financije.


Opetovano; ^^Zašto fraxinus excelsior strašilo?^^


Umetci g. Kozarca, u odgovoru sadržanom u našem „Šum. listu" br. 6. na
moju kritiku, kako li to krsti, i to ovi: „Keferadu toga themata bio bi prvobitno
preuzeo g. ravnatelj Durst, a on bi uz svoju mnogogodišnju praksu i bio
najkompetentnijim sudcem u toj stvari"; zatim ovaj: „Pokušao sam staviti temeljne
uzgojne propise na izbor, nu podmičuć mi nakanu propisa, zaboravio
je g. kritičar .sjetiti se, da rečeni thema već 3 godine na tapetu leži, te ga
nitko u tom priečio nije, da se prije mene lati toga pitanja, te si za se ubere
- od mene mu od srdca rada priuštivanu — slavu temeljitih propisa" —
dali su mi povoda, da se i opet svratim čas pred skupštinom na ovaj predmet.


Iz moga odgovora u br. 5. „Šumar, lista" sliedi u glavnom, da mi je bilo
zadaćom:


I. Dokazati, da se razprava: „K pitanju pomladjivanja posavskih hrastika",
samo tada može riešiti, ako se a) predoči brojevno statistika uporabe
a tako i proizvadjanja koli hrastovine toli i jasenovine, b) kada se temeljem
Bvakovrstnih eksperimenta ciframi dokazalo bude, što li stojbina od ove, a što
li od one vrsti drva zahtjeva, a napokon mišljah:
II. g. Kozarca uputiti, koliko je nezahvalno dirati u postojeće gojitbene
već prokušanjem odobrene propise, sjećajući ga, da nemora upravo m njegov
propis, kako je on to naglasio u svome odgovoru, biti neoboriv, dakle „unfeblbar".
Iz svega moga odgovora pako može sliediti. da nisam spram piscu_ nezahvalan,
da nisam onaj, koji se samo u sadašnosti kreće, a na prošlost i budućnost
nemisli (to je valjda i šumarsko!), da nekopiram ako i neprobiram, a
da 0-4 hektolitra žira uhrpljena, kako na str. 245. pod ^ rečeno, mkakov
ŠUMARSKI LIST 8-9/1886 str. 56     <-- 56 -->        PDF

~ 392.,.—


argumenat aije niti nn za dokaz služiti može, da žir u niočvarskom tlu uspie-
Yati nemože, a koDacno priznajem rado, da iiisain u okolnostih, u kojih naše
šumarstvo još stoji, kadar uzpostaviti neoboriv e temeljne ogojne propise;
k tomu se lioće valjda više, nego li možda nas obojica snujemo.


Eješiti pitanje u onom smislu, u kojem je g. Kozarac uztvrdio, značilo
bi hrv.-slav= šumarstvu staviti zadatak, jasenovinu podpuno iztisnuti, tome se
pako ranienju nemogu pokloniti, a još me manje u tom podkriepljuju navodi o
sadašnjoj prođji u državnih šumah te po g. K, reproducirani cienici.


Na strani 159. izvještaja zem. vlade o narodnom gospodarstvu od god.
1879—1883. označuje se zaliha jasenovine u svih imovnih šumah i to:


otočkoj ´ imov. obćini == 8310 m^


u


ogulinskoj =^ \ 3J "
slunjskoj = j ^


n 15 »


ii « » —r—
» I. banskoj ´ ) JI ~. ´ »


II. banskoj ^ 86.864 „
M )3 w


» križevačkoj n V) . ^^^ ´. ´ 35
» gjurgjevackoj n 1) = 124.800 „
gradiškoj = 101.552 „


JJ V »


brodskoj = 90.698 „ \
!) petrovaradinskoj « = 60.000 „


n » n


Ukupno = 472.225 m´


Polag ove zalihe, ako približno prenesemo na povrsje, bilo bi čistih jasika
maksimalno 4000 rali, a priračunav sve jasenove šume, državne, privatne
itđ. naše domovine, to ipak neće prekoračiti 15.000 raU čistih umišljenih jasika;
a to bi po računu g. K., uzev 2 m^ potrajna prirasta, iznosilo 30.000
m^ godišnjih, a od ovog 6070 za uporabu, dakle tek 18.000 m´l


G. K. izvoho je kazati, da je lanjske godine prodano 50.000 m´^ jasenovine,
a od toga da je u inozemstvo 7000 m^ izvezeno, dopuštajuć, da iznosi
godišnja izradba samo u krajiških šumah 10.000 m*^, što da je ostahh 3000 m´^
izradjeno na duge, žbice, vesla i naplatke, a tobožnji ostatak od_40.000 m^ da
je odputovao u peć.
Dakle za trgovinu vanjsku proizvađja se već danas 10.000 m^ jasenove
građje, a preostalo bi za porabu u našoj domovini tek 8000 m´^, a sada neka
sudi g. K., jeli se te potrebe prema gore rečenom i doista potrajno pokrivati mogu!


Domovina naša imade 1440 kolara, a uz pomoćnike dakle najmanje 5000
radnika, a 1411 stolara, izkazanih g. 1880., (a najviše njih kao seljaci neizkazani
su) nadalje 232.530 kom. tegleće marve ili računajuć na 1 par samo jedna
kola i jedne saone uz 6-gođišnju trajnost, te uzimajuć, da se ovo, što kolari
najprobitačnijim drže, iz jasenovine gradi, a to bi iznimkom vrlo malih djelova
bilo, dakle jasenovine oko 0-6 m´\ a kod saona do 0´32 m^ ili ukupno jasenovine
0-24 m^; — a prema tomu pokazala bi se i opet potreba godišnja


0´6 y 0"24


— ^.—— ><^ 116.265 =^ 16.277 m"^ jasenovine za naše ukupno kolar


ŠUMARSKI LIST 8-9/1886 str. 57     <-- 57 -->        PDF

:


393 .—


stvo. RaSunajuć nadc^^^TasvaM od kolarskib radnika godišnje izradi 30 kola,
to l)i iznosila sveukupna ta potrošba = ^ ^^-A. ^ ^ 15 000 m^ ´


genovine; a gdje su sada potrebe stolara, tokara, bačvara, ratara itd., o čemu
se niti računi složiti mogu, i s toga možemo sigurno već domaći trajni potrošak
označiti sa 20—25.000 m^ jasenovine na godinu. A gdje je jasenovina u
Dalmaciji, Italiji i Grčkoj? A znamo i to, da se i na Rieci i Trstu prodaje za
ove krajeve skuplje ^)rdska) jasenovina, nego hrastovina; a isto tako znamo,
da i oko Ljubljane, Cjelovca, Gradca, Karlovca, Požege, Pakraca i t. d. kolari
daleko skuplje jasenovinu kupuju, nego li hrastovinu, a gdje su Magjarskoj jasenove
šume, gdje Austriji, gdje Njemačkoj? Neima ili!


Tubi dakle možda umjestnije bilo ono: „vidite al računajte, pa sudite
g.K.!"


Misleć me osvjedočiti o iluziji, ipak to postignuto nije, dok mi se neizkažu
autentične statističke brojke o produkciji jasika, a tako i uporabi, jer ako
si prenesem primjer potrošbe jasenovine u našoj domovini, na ono 200 milijuna
susjednog stanovničtva u Evropi, gdje jasenovina manjka, tada moram i
opet uztvrditi, da bi se prije odlučio 100.000 jutara jasika gojiti, nego li ga
utamaniti, osobito imajuć eminentnost svojstva ovoga drva pred očima, te znajuć,
da bi se ovakove jasenovine trošiti moglo i oko 2—2,500.000 m^ godišnje,
k čemu bi Evropa morala imati (uzov 2 m^ godišnji prirast) 1—1,250.000 jutara
jasenove šume, a gdje je Evropi toliki jasik?


Ciene, izkazane po g.-K., samo me na to sjećaju, da se pred 10 godina
niti 100 m^ jasenovine u inozemstvo nije moglo prodati (nješto lafaetah) —pa
što da onda još boljeg želimo za početak, nego su ciene u Sisku notirane! —
Cjenici pako, što ih g. K. citira iz Breslave i Konigsberga, nikako nepobijaju
mojih navoda. Ta izraz: „Esche findet einigen Umsatz" neznači niti iz daleka
toliko, koliko izjava: „Eichen-Eassdauben-Holzhandel stagnirt."


Ciene pako, navedene iz Moravske i Francezke, crpljene su za burad, a
ipak tko će uztvrditi, da je jasen za burad sposobniji od hrasta, odnosno
vriedniji ?


Eto uz takove navode mogu i moram izpraviti g, K., a dođjem h niže
govoriti 0 cienah tržišta, dokazati ću i dalnja.


Poznato je nadalje, da je još pokojni barun Vranicanj takovo hrašće, koje
danas 200 for. vriedi, sa 5 for. kupovao, pa uz to još i mjesto jednoga, porušio
i pet, a da je skoro toliko, koliko se danas za diigu u nas izradjuje, onda na
siiharib, vjetrolomih i izvalah itd. u trulež prelazilo ili se za prošće pocjepalo!
Zar nisu rente hrastovih šuma u Slavoniji stojale pred 100 godina - 0? A
2ar danas u našoj domovini možda manje od 40.000 m´** hrastovine u pec putaje?
Prošećimo se nješto dalje od Posavine i Podravine kroz srdce naše domovine,
od Zemuna do spram Zagreba, pa da vidimo tada, koliko viastnici
"aših hrastika na tanin računaju? Ta godišnje prelazi samo u sjećati i preKO
1 milijun m^ hrastovog drvlja u trulež.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1886 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 394 —


Moju dakle tvrdnja na str. 199, „ŠunioL" nedržim pobijenoin, i stoga opetujem:
„Varamo se ljuto, što se hrastovinom upravo toliko nadimljemo, a
griešimo osobito na račun našega potomstva, da jasenu veću pozornost mposvećujemo.´´


„Gledajmo vagone, kola, stolove, stolce, parkete, kandelabre, palice i sto
i sto drugih predmeta, a naroSito i oplatice (furnire) hrastovoga i jasenovoga
drva — e Bog i šeširdjija. Jasen hrasta daleko nadkriljuje, a da jasen na glasu
nije i da se tako zanj nepita, uzrok je, jer ga neima, a iz bara slavonskih još
si niti ime neprokrčiše;, jer neima k tomu pilana i tvornica na vrelu, a niti za
to sposobnih trgovaca, koji bi mu prodju otvorili, to i nijedan drugi uzrok
tomu su protivni."


A da nije barun Vranicanj našoj hrastovini put otvorio, tko nara može
jamčiti, nebi li još i danas hrastovina na V2, a možda i manje današnjih ciena
stojala ?


Šumarstvo je tada lugarstvo bilo, a priznati moramo, da se i danas još
premalo za trg.-obrtničke odnošaje kod nas skrbi. Pa tko onda, ako ne dobar
trgovac može ovoj ili onoj vrsti drva dobru prodju osjegurati? Trgovački sviet
u nas još je premalen pa i hrastovinom toliko zaokupljen, daše na jasenovinu
niti neosvrće, a vrlo ih je i malo, koji umiju nova vrela otvarati — niti ima
k tomu piikladnih kompleksa, pa da se onda tko odluči u to poduzeće zasegnuti?
K tomu je vrlo mučno sgodno se svezati sa toli nespretnim aparatom,
kao što su država ili imov. obć. korporacije, kod kojih, dok se do definitivna
ugovora dodje, može i 5 godina u „Tantale" proći, pa ipak je bar trgovcu
vrieme zlato.


To su one podloge, na kojih proričem jasenju liepu budućnost, kao i to,
što vidim, da na kulturu ove vrsti drva još sveudilj šumarstvo zaboravlja, docim
se hrastici maniom uzgajaju. Tko nevjeruje, dati ću mu dokaz, da je samo 1
šumarski ured prodao prošle jeseni do 16,000.000 hrastovih žira, od kojega se
u razsadnicih moralo svakako bar 8,000.000 hrastova uzgojiti, a koliko je na
drugih strana kupljeno?


Pa zar neće i ovi Francezkoj dugu jednom nudjati, a koliko će tada vriediti
hrastovina u Slavoniji?


Do sada spomenuto neka vriedi kao trgovačko-obrtni odgovor na stavljeno
pitanje: „Koje bi mjere poprimiti valjalo, da se zapremanju jasenovine i brestovine
na put stane" i to tim više, što u prvoj razpravi gosp. Kozarac 0 tih
vrstih drva doista kao 0 njekom strašilu govori.


Prednaveđena slika jasenovih a slično i brestovih šuma u sadašnjosti, te
budućnost istih spram postojećim i budućim hrastikom obzirom na potrebu ove
i one vrsti, podkriepljuja mene, kao što rekoh, i danas uztvrditi, da se ja nebi
opirao zapremanju jasenja i brestovine niti u srezu I., II., III i IV., opisanih
po g, K.


A kao što god sam uztvrdio u prvom svom članku, tako i danas opetujem,
da ću se brojkam autentične statistike, koje bi mi jasno protivno do
ŠUMARSKI LIST 8-9/1886 str. 59     <-- 59 -->        PDF

395 —.


kazale, rađostno poklonltiT^TrJji pako, nego li se o samih mjerah i raz


z^^ovor


povede, moramo li, i ii koliko jasen i briest tamaniti, gdje nam senarav^naj,
ice, držim potrebno, da se to pitanje vrlo obsežaom statističkom studiju pod^
vrgne - jer se tiij neradi samo o sadašnjosti skromne naravi, već o riešitbi
uzvišenog šumarskog zadatka po dom naš za 140 i više godina napred jeli
tako?


Moji s hitnjom naznačeni brojevi o ovoj i onoj vrsti, dakako da nisu infalibele,
nu svakako ih za sada za tvrdnje moje najmjerodavnijim! držim; što se
pako g. K. malo na sadašnjost šumarstva osvrće, držeć šumarski proračun za
140 godina napređ i smiešnim, što da odvratim na to?


Vele, da je čovjek majmun, a ja bi rado da majmun čovjekom bude —
ta evo, što nieki svjetski trgovac o hrastovini iztaknu: „Neveselim se hrastovoj
šumi, ta prodaja je u daleko inozemstvo vrlo mučna, a prestane li, kuda s hrastici,
koji se već svagdje goje — dočim iz inozemstva dosta svakovrstnog inog
drva skupocjeno nabavljamo" — nije li to naopako i ueima li sada već dovoljno
toga, da mogu uztvrditi, da sam pod I. a, u koliko se bez statistike u
ruci može i dokazao, što sam dokazati htio?


Sada da predjem na Lb .
Akoprem se i ovaj put potrudio g. K. pozivom na botaničare sa teoretickog
gledišta i sa primjeri iz prakse dokazati, da je nepobitno, da se
hrast pomiče sušijem a jasen usuprot vlažijem tlu, to ja ipak i ovaj put odlučno
izjavljujem, da tomu uzroku nepripisujem one razloge, koji se tamo
navađjaju, i da toga dotle vjerovati neću, dok se pokušaji i proračuni zbiljno
nedokaže, a povode k tomu nepovjerenju već sam djelomice u I. odgovoru naglasio,
a sada ću, da to još i sliedećim podkriepim:
Moj gospodin protivnik dopušta, da je jasenje mladje od hrastovine za
40 godina, a dopušta i to, da imade i starijih i mladjih bara, nu misli, da
samo on savske šume poznaje, te od postanka pravo prosudjuje, al blažen
tko kada i drugomu što vjeruje, pa evo s toga i moju o tih hrasticih:
Najobičnije nahađjamo najstarija i najmladja sela ili gradove a osobito
ratarska zemljišta ili u ravnicah ili na južnih, južno-iztočnih i južno-zapadnib
obroncih — neima međjutim pravila bez iznimke!
Takovi predjeli ili su još danas za ratarstvo ili su šumom zastrti,, a
kojom vrsti? Hrastovinom i kestenjem. — Dakle gdje god se je u starodrevno
doba, recimo za rimskoga vladanja, pronašlo koje tlo neunosivo za gospodarstvo,
tamo se je isto u hrastik ili kestenik pretvaralo, i od one dobe datiramo^ u
M ovu vrst šuma. Tko se je verao po ovakovih gudurah i vrelih kao ^ što
k taj će mi morat dopuštati, da imadu dohne od 5-10.000 ralih stečišta
Kšnica, gdje prašuma od vajkada postoji pa koje sasvim tim samo neznatno
korito potočića imadu — potočića koji eonstantno u 1 nunuti 0-3-O´o ny
vode odvađjaju. Kvantum ovaj nemože ni kod 12-15 % skoka toh sihio derati,
l^ako to uz iste uvjete ista godišnja kišnica proizvesti može samo za jesenske
ŠUMARSKI LIST 8-9/1886 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 396 —


i proljetne kiše na istom tlu, ako je stecište kišnice Da 5´—50 ralih a površje
ovo golo — (razumije se gdje su obronci 20—30^* nagnuti). ^ ^
To je pako kratak dokaz, da je tako bilo i sa koritom Save ili Drave u
vrieme, kada su na izvorili sve planine još prašumami zastrte bile.


Godišnje oborine kišne od 870—910 m. na. nisu znatno preijevale * ravnica
— ta 0 tora se posije najgrdnije kiše u Posavju i Podravju još i danas
uvjeriti možemo ~ već su gdje gdje nastajale bare, kojih mnoge i danas obstoje.
Ove bare nisu bile a možebiti ni danas neodgovaraju za kakovu kulturu.


— U planinah bosanskih, hrvatskih, kranjskih, štajerskih i slavonskih pa ćak
i magjarskih itd. itd, neima hrastika i kestenika, a da ga je i bilo — zar
bi Drava i Sava, koje pozitivno korito svoje preljevale nisu, težko sjeme jim
raznašati mogle? Nebi i nisu. Tko je tada žir i kestenj usadio? Čovjek, i to
onaj čovjek, koji kako to i danas biva, naseliv se najprije, šumu izkrčio i ovu
težao dok mu bogato šumište i bujno proizvadjalo, a kasnije ili toga radi što
je na obroncih plodnost kišnica brzo odnosila ili u ravnicah, jer ga iza toga
i izljevanje Save — Drave smetati počelo — svoje ratarsko zemljište preselio,
pa tako prve krčevine opet šumi ostavio. Tako si ja bar tumačim postanak
naših hrastika, a da je to istina, dokazuju mi i oni svagdje u ovih šumah se
nalazeći ostanci kanala ili zidovi od sela itd„ ili u najvećoj mjeri znak brazda
bivših tuj njiva.
Postojale su dakle bukove i crnogorične šume u nas — a Posavje i
Pođravje niti hrastika niti jasika donle imalo nije.


Tako je hrast došao do nas, a jasen naniela je_ poplava i to tek iza
dobe, kako su na vrelih Save i Drave šume izsječene — ergo stoji, da
je narav svagdje jasenu planine propisala, a ipak g. K. dolazi do protunaravna
dokaza i tvrdi, da mu je močvara Bogom i čovjekom dosudjena? Ili
zar se nemora tako i nanos sjemena jasenova u svih inih riečištih ovog svieta
tumačiti? Moguće, da je uz izvore Save pa i u Posavju pučanstvo njekoč daleko
mnogobrojnije bilo (bar se tako iz ostanaka tvrdi) istodobno šume bukove
a valjda i crnogorice krčiti počelo, al vjerojatnije je, da je Posavina
napučenija bila, pa je ratar napuštao svoju težatbu uzduž Save gdje danas
šume leže tek iza. doba, kada je narod u brdinah krčiti počeo — ta zar i
danas najviše šuma u planinah neima i zar i danas seljak nekrči najprije
šume, gdje je najplodnije tlo, a s toga i jesu šuma lišene planine na velikih
površjih na bosanskoj, gornjo - krajiškoj i hrvatskoj strani proizvele nabujanje
potoka i izljev Save, koja i naselbine protjera na višje točke (kako bi si
inače mogli tumačiti mogućnost obstanka žitelja u onih gradinah, koji se
danas 2 m. poplavljuju i od kojih ostanci po šumah petrovaradinskih, brodskih
itd. u Posavju zato jamče, da nisu kao karaule na stupovih gradjeni i da su
njekad uživani bili?) gdje se i danas sela nalaze, ostaviv pako stanovnik radi


* U Staroj Gradiški pada godimice kiše 907 milimetara — ri Brodu 832 mm.,
U Osieku 61B mm., u Zemunu 407 mm, itd. Vidi Kiaić „Pnrodni zemljopis Hrvatske."


ŠUMARSKI LIST 8-9/1886 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 397 -^
poplave svoj grad napustio je i najbližje ratarsko tlo, pa zato sa i ratarska
zemljišta i sela sniieštena danas na najvišjih položajih, a šume šumom ostale
iia Bajnižjili terainih, koji su i):)edjuto žirom zasijani.


Priznajem, da je biio i njekad močvara, ali nedopuštam, da su kod nas postojali
strugovi, koje je u. ravnicah tek izljevanje Save proizvela, i kada si predstavimo
sve posavske šume na prvobitnoj ravnici odmah čas iza prvib poplava
zmjme žirom, to je onamo, kada je Sava brzala, tečajem stoljeća lirastovina
izceznula, a bivše močvare još su dugotrajnije ostale, dakle i neproduktivne
ostale, kako to još i danas vidimo.


Svagdje onamo, gdje je izljevana Sava tekla, odnašala je list, a na oštrijih
brzuljah crnica i dapače svu produktivnu zemlju, i to je razlog, što g. K.
navadja, da je prirast i u hrasta i u jasena sve to manji, iđuć iz sreza I. do


IV. dok u IV. srezu ni neima hrasta, već tuj jasen kuburi.
Naravno samo jasen, što je žir osjetljiviji, što ga svinje pojedu, pa tako
i nemoguće onamo hrasta tražiti, docim je neprekidno Sava jasenovo sjeme
priđonašala. Ovo je bilo dakle glavni temelj, zašto sam sve g. K. negirao pa
i danas ostajem kod zaključka u mom I. odgovoru na str. 196. upisanoj:
Tvrdnja, da 100 gr. hrastovoga lista izhlapljuje 54 klgr. vođe, a jasenov i 90
kgr., još nara nepruža dokaz, da je u vlažnijem tlu eksistencija hrasta od jasenja
ovisna, i to: 1. s toga što još konstatirano nije, kolika je vlaga ovoj, a
koliko onoj vrsti propisana; 2. da i jest potrebniji veći kvantum vode jasenu,
to bi moglo i to biti, da ipak hrast s jasenom jednako star, više vođe izhlapljuje
ođ potonjega, što će krošnja hrasta valjda i dva puta tolike težine lišće imati.


Ergo eksperimentirajmo dalje: sijmo, sadimo, presadjujmo ovu i onu vrst
u srezu pod I., II., IIL i IV. sada ovako, a zatim onako — nu bez svinja!
U branjevinah, gdje nam voda računa pomutiti nemože, mjerimo izhlapljivanje
vode, pa tada tek propisujmo si temeljne gojitbene propise, dok danas u tom
metežu još niti stojbine označiti nemožemo.


Kušajmo, uzev u obzir svakako uobće mučniju kulturu hrasta, presađnicami
i u svezu IV. — pa tko može reći, da nebi i ondje hrast bolje, nego
li jasen uspievao ?


U ovom sam odgovoru dakako u najdulju prošlost zasegnuti morao, za
da upUv poplava na hrast, jasen i briest dokažem. — Da pako dokažem da prinos
crnice na proizvodnju upliva imade, evo navod glede prirasta naših posavskih
hrastika na str. 159. izvješća zem. vlade od g. 1884. gdje vidimo


u šumah slunjske imov. obćine = 0-77 m^ pop. god. prirasta


u )5 otočke n J5 = 1´06 nr


u » križev. " » = 1*06 m^


u » ogulinske 11 JJ = 1-27 m^


u » banske I. » K = 1-21 m^


=


=


n
n
u W banske IL » !3 1-35 m^
u W gjurgjev« SJ » \ 1´24 m^
u )) gradiške J3 J) = r35 m^
}} brodske » » = 2-07 m"´*
= 2.40 m^


u U petrovar. » fl
ŠUMARSKI LIST 8-9/1886 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 398´
Izplt lužnjaka u pogledu pokrivala (nasložeae zemlje) za sjetvu jesensku g. 1886. obavljen« ,ii
iia pokušaiišfcHi od 250´"* posebice zn


dne 5./V. dne 7./V. dne 9./V. dne IL/V. dne 13/T dne I5yV. dne 17./V. dne la/V.
i o o o o o o O" o


c3 ci


´—a o !> o > n
s; "3 -rt
> h OJ ´^ cd OJ g OJ p4


o i o 1—i o O
p. g
III g
1—1


A. O
I ^


; br. debljina zemlje nasložene iznad sjemena u inili


35 i j 1 40 27 15 10 1 ^0


I. ! 25 16 30 10 5 22 26 18
1 i 25 1 25 20 15 25 1 30 1 20 1 10
40 j 25 i 32 ´>0 20 1 26 10


25 1 ^^12 12


13 B5 10 2 10
30 1


; n. 45


30 I 30 41 25 35
30 10 30 1 11 1 30 43


1 ^^


; III. 27 15 40 39 30 26 26
18 35 30 1 30 14 1 60 .28
1 35 ! 24 10 22 1 40 351 IV. i 30 10 2 22 1 ^^15 20 21
25 1


10 45 10 16 ! 22 24
.5 35 45 25 20 15 27


Y. 27 10 20 15 6 25 10
40 42 35 11. 10 10 15
50 15 i 30 27 36 24


1 ´^^


^ VI. 10 10 30 25 15 11 14


30 35 10 40 10 1 25 34


35 20 25 4U 30 15
VII 30 3 2 25 25 13 1 ^^10
25 20 12 17 35 35


23 1
10 15 10 35 10
VIIL. 40 30 15 15 10^ 1 -^^20 23


50 50 10 25 30 1 55


45 I
30 26 12 25 42
IX-1 ""^^40 15 3 10 30 21 17


35 20 35 25 27 10 1 25
25 j ^3 I 34 20


r 1 ^^


i X. ´ 20 30 25 20 20 35 5


15 1 20 1 25 1 37 35 1 20
51 26 21


30 j I ^^


XL. [ 35 20 1 ^^10 25 10 1 20
10 1 20 1 16
j 31´ 25 I ^5 30


1 ^^


! XfL 20 15 13 17 25 20
40 1 25 35 1
30 40


; x[[f. 35 25 1 ^ 11 20 1^
^^ .40


30 1 21 1 10 j.
35 30


! ^^


i XIV. 25 13 1 ^^ 15 30
25 1 10 40 !


28 j 50 35 30


: XY. 80 12 16 35
35 1 28 45
15 3 35 30i XVf. 31 22 21 45
45 ! 16


1


40 25 36 35
XVtf. 10 20 42 10


1 1


1 10 j 25


32 50 21 30
|XVIiL 20 10 32 13


40 35 35


! ´^^


XIX. 15 20 46
30 30 10
! XX. 25 27 ´


46 ! ^^


1


i \ 75 604 251 404 562 [517 liT


77r


TJknp. 38 541 300 183 410 479 209 196
73 470 337 218 3761 308 260 281
37 30 25 23 ,28 25 3™


"s"´´


Popr. 1 19 27 17 14 20 24 16


20
2i 28 i 34 22 22 26 1 26 ´ 28
ŠUMARSKI LIST 8-9/1886 str. 63     <-- 63 -->        PDF

390


,jHiotiku na u^aru u povišjti od 41) rali kroz mjerenje u vroljeće redom probiiauilt perca


Lliak, ravnica i napUvnlca. , ´ |ui>wijaum p*,i

brežuljak


llll´^ 2I7Y. I
i
airtiili,
0
H>
f— <
0
koja
dne 11/VI.
´u
cd o
r-ls p-
o
>
o
dne 25./VI
I—i
o
r-i
´S
0
0
se je kroz zimu dobrodne:i7./VL|
F-l
c30
*3
0
rt
0
aiie8./VII.
^^
0
tSJ
0
0
slegla
orl:,.,t jdo 8.|VII, 11 c3
0 a >
0
pJPopriečno
|
t
1
n
0
P ,
0 p a z k a
1
fj-o
15
35
40
51
35 1
55
U
4-0
41
42
41
55
58
389
352
364
30
27
28
1
1 1 i
´´Hi
1130
35
56
48 1 ^^
28 i
14
21
51
46
34
33
14
43
408
271 1 ^
^^
42l|
,21
32
SS.„´Ci
>o
i.S, ^ s
;!
15
27
46
40
38 1
54
591
56
38
38
54
22
352
443
411
IT 36
34
. 0S a
c 2 &
^-S1
10
16
47
27
30 1
10 1 ^^
42 i
23
10
28
10
42
359
200
292
30
17
24
I " : 2u
> 12 0
! 1
1
;S
35
30
15
20
42
35
10
35
8
20
j 17
44 1
1 ^^
45 1
1 *^
39 1
25
18
20
1 ^^
51 1
55
16
39
17
15
30
45
27
43
1 ^-
42 1
1 ^^
43 i
25
18
20
22
21
57
388
397
238
209
330!
1 248
!
337
362
342
32
33 "
T?"
20
17
1
21
28
30
28
iSJ
10
31
18
39
25
48
45
50 1
29
13 1
45
57
257 j
i 321
1 1 421
23
26
35 >N td *S .0 c « ^ !
.35 ; 15
li´ "
40
20
40
60
32
52
41
24
39
26
61
1 55
10
55
26
15 h^ 1
60
19 1"1.
26 J
1 20
23 1
11
45
42 1
j 13
26 1
28
43
1 ^^
44 I
15
37
25
1 3131
282
42 1 i
52
43
351|
308
300
221
332
398
29
"
1 33
248]
23
26
22
38
33
32
/a>o sci >m0 eđ´:3 Sd ^
^^^^""
., 0 "^ ^
"^ 0 rt r;„´oo^ o"S 0 d .L, fcc
fi ^.-. O´N^
j
i1
i
i 21
36
55
62
49
1 li 53
1 31 i
33
8
39
59 1 ^^´^
41 i
297
205
38
30
33
f-
23
46
15
25
59
13
1 ´^^
55 !
50 1
1 46
15 !
1 1640
10
30
20
36
39
33
51
50
15
58
251
276
I 232
21 1 1
j 28
26oi
1 ^
^^
206|
31
20
! 37
29
ž^ Iliii; i
^ rt S c3 ^ >aj c: 4:3
-"^ « iBM ^ 0
ii
I
1
17
55 1 ^^
50 1
46
47
32
15
33
19
46
j 259
42 1
258
280
32
32
1 40
1
i 40
30
1 1^
15 1
30 1 ^´^
30 !
59
10
59 1
30
51
241
2G8
167
30
33
1 28
«<= 0 ^
2
2 "" i
! 1 44
83 1 ^^
55 1
42 1 ^´^
36 1
30
30 1 1 1 59
257
229
S 215
32
29
1 38
; 1 54
27
26
40
16
60
20
12
1 17 1
.A \´´ 44
2641
143
175
33
18
1 43
^ i !
55
55
49
32
19
31
20
22
46
11
36
80
451
20
16
4o ( 11 ^^ 1
4G
47 i I
55
32 I
21
55
265
22^
242
16t
123
18{
33
28
34
24
1 80
46
S ^
ffl >
,m!_(
.. .
p-pH
CS ´
bi) M
. .
I


i
!
,


" 616^:


1 67f |611 672! 1


lm 512´?
663 62-m


m j680 i


´J, ^28) . 1 7ej 77S 7i() \
851
3039 34 1


1


j Ui 1 34 30 24 (


1


33 1 S2


31


; 1 j 26 42 81


1 39 39 35
ŠUMARSKI LIST 8-9/1886 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 400-—
U kratko o stojbini ovili vrstili drva možemo govoriti tek tada, kada ih iz
najđrevnijeg doba popratinio, a uz to nekopiramo tudje misli, dok ih pokusi
neprobiramo! Time sam svršio i drugi zadatak, a podkriepljujem ga eto skrižaljkom
o izpitu lužnjaka, koja medju inim dokazuje jasno i to, da na vlažnom,
da i močvarnom tlu uz dobru kulturu i hrast uspieva i uspievati mora; jer i
jasen još eksistira. . . . ´


Prelazim sada na uzroke i mjere proti preotimanju jasenovine sliedeć
pri tom po g. K. razvršćene stavke:


ad A. Što je veća čistina, tim veća prozraka, dakle manje sječina omočvari,
a što krošnatija i listnatija vrst drvlja, tim veću zasjenu ima gušći sklop
a i veću njegu u I. mladosti njena biljka zahtjeva, ergo stoji Grunertov citat
i obzirom na zastavijanje u mom smislu, a ne onomu g. K,, jer će mi se dozvoliti,
da je hrast i krošnatijeg i gušćeg lišća od jesena.


ad B. Petgodišnja oplodna zabrana obzirom na zaštitu hrastovog podmladka
prije je prekratka no preduga, a ako je tuj samo jasen zaplodjen a
hrastića neima i ako sjemenjaci sve to manje rode — što može tada naravnije
biti, nego to, da onamo hrastika dočekati nemožemo — tuj dakako valja
umjetno priteći u čas, dok još hrastić jasenjem borbu do I. proredjivanja uzdržati
može, a tada, ako je i za 140 godina manje vriednija ova vrst, onda
sjekirom po njem!


ad D. Sto su svinje za krajiške branjevine bile i što su još danas, naslikao
sara u I. odgovoru već dovoljno, a sada samo još i ovo : .


„Priroda je šumarom naj savršeniji profesori"


Sijmo omašno jasen na hrastov nastilj, al i obratno, koji postotak uspjehu?
Svakako znatno manji, već ako si majka rodjenom djetetu ležište sprema.
Sijte isto tako crnogoriču ma u kojoj listači a tako i obratno— zar
neće biti bez uspjeha?


To će aU reći, sliedimo u svemu toga profesora, pa tada moraju i
hrastići sjegurno uspievati, a tko inače mudruje, nadmudren je. — Sjemenjak
skrbi kroz mnogo godina za podmlađak svoj crnicom, i gdje mu se ista neotimlje,
osjegurano mu i potomstvo, a on je upravo odmjerio toliko, da niti više
treba niti mu manje prija, a ova je glavni posrednik za potrajno uzdržavanje
vlage u prvom razvitku sjemena. Kecimo, tlo je nepopustljivo — tada ležeća
crnica u sušno doba prenaša nuždnu vlagu -~ a pada li kiša, opet se izcjedjuje
kroz istu, da žir neuguši. Na milijune šumske dječice uzgojio sam sliedeć to,
ni i tri milijuna su mi propala, gdje ovog uvažavao nisam — trebali još dokaza?


Dakle u jesen opada žir, i sjemenjak opet ga tako umjetno pokriva spram
nepogodara zimskim i proljetnim, koliko to za stojbinu odgovara — niti više
niti n)anje.


Pokrijte razsadnik crnogorice sa granjem iste vrsti, a pokrijte ga borovicom,
papradom, Ustom bukovim ili hrastovim; e da vidimo, koliko će se
pod šušnjom listače uzdržati ili samo izklijati ~~ čim dakle narav nije pokrivalo,
tim veći uspjeh i tako pod borovicom, ,gđje istoj
ŠUMARSKI LIST 8-9/1886 str. 65     <-- 65 -->        PDF

najslicmje itd. istim redom napređ -— a čemu je ovo pokrivalo, to valjda
tumačiti netrebam.
Sjekuć dakle stare šume, zašto da se suglasno naravju nevladamo, već
tobožnji vrtlari da nam pustošare, eto kako još:


Ruju li svinje od 15./VL —30./IX. čas pred žiropadom, to izdižu humke
od 3—6" a uz ove ostaju isto tako duboke jame t. j , 3—6". Iza toga padne
žir valjast kakav je, obično u jamu, medju to eto i lista za njim, a i ovaj
spuza za žirom i tako nastaje čitavi humak.


Prednaveđena moja skrižaljka (kakovih još mnogo za dokaz imam) o izpitavanju
naslage, valjda. dosta sve ostalo jasno tumači, što šumište u Posavju
zahtjeva, a što ne.


Propisi odgojni glede sjetve ž=ra označuju 1—3^´debelo pokrivalo zemlje,
a koli je to relativno, već nam maksimalna, naslaga od 60 mm. dokazuje, a. evo
za poplavno — močvarno tlo´ poprieko od 31 milimetar — sveti propis!


Svinje pako zakopale bi žir ne 1—3, već mjestimice i 6—12´´ i kada bi
to u razmjerju onom stojalo, kako to naravju biva, još bi stisnuo s pleći, al
ovako što nastaje?


Prerovane jame na svom dnu neimaju crnice^ i što su dublje, tim su i
nepropvistljivije za vlagu, ležeć žir ovako, dobio je i deseterostruki naslag lista,
a narav tek 2—3 zahtjeva i to našešaren na prozraku, a nipošto sprešan pod
zemlju, koja ga iz humka pokrila, — ako je jesen vlažna i topla, evo ga,
upalio se ovako umotan bez prozrake — ako je proljeće prvo toplo a u šumi
tada u doljnjih slojevih malo vlage, krenuti će klicu, al nadodje li smrzavica, to
u ilovači bez crnice opet naopako; al glavno je, da izpod lista toii debelo
natrpana i zemljom navršena niti perce probiti neće ili da se klicavost niti
pokreniti neće — gdje dakle probit leži?


Glede rarazova i smrzavica, te šuše, preporučio bi osobito zametnuta
opažanja — za dokazat, da su pogibeljnije u rahloj crničnoj zemlji, nego u
lončarskoj ilovači, koja je žilice uvezala — a dvojim i o tom, da su svinjska
rovišta i kolnici najgušće hrastovinom naplodjeni — jer istina je, da tu, što
se po milostivom pardonu svinje ili kopita ili točka uzdrži, vrlo dobro uspieva,
ali zar da se tomu čudimo?!


Ad B. Glede ovoga predloga odgovorio sam već dovoljno, a nastaviti ću to
ustmeno još pred skupštinom razpraviti.
Ad C. Dakako, da je postojao dapače vrlo strogi ogojni propis, sve
podredjene vrsti drva pred dovršnom sječom iztriebiti, nu čini se ipak, da,


g. K. imovne šume vrlo malo poznaje, pa ipak nam u slunjskoj, I. i II. banskoj,
križevačkoj, gjurgjevačkoj, gradiškoj, brodskoj i petrovarađinskoj imovnoj obćini
mladih šuma preko 180.000 jutara živim dokazom, a evo i u gradiškoj, brodskoj
i petrovarađinskoj na 70.000 rali mlade a 20.000, srednje skoro čiste
hrastove šume. — Dakle što je istina?
A da dokažem da rieč „prebiranje" nije samo jedanput spomenuta u
razpravi g. K., evo je u I. razpravi na prvoj t. j . na str. 50. lit. 20 pod: „sav drvni
ŠUMARSKI LIST 8-9/1886 str. 66     <-- 66 -->        PDF

~ 402 —


Užitak što su nam ga pružali, bio je pravoužitnikom putem priebora davan";
nadalje na str, 54. lit. 5 ozđol: „Razumije se po sebi, da bi se te
mjere svrsi shodno promienjene i za priebornu sječu nporabiti dale" itd.


Ad 0. Pošto sam taj predlog već i prije podpuno odobravao, te držeć
razpravu tu za sve šume hrastove u Posavju napisanu, a ne lih za šume
državne, koje iznimkom za primjer navedene nisu — to niti sam ovo negirao.


Ađ I), Svi šumari znamo, da marva rogata i konj, hrastić radje ogriza
no jasenić — pa nam to i Homeyer, Thaer i drugi agrikulturni lučbari
dokazuju.


Zakljucujuć pako time, velim:


Dotle, dok se nješto podpuno neđokaže, nemože se niti propisom, predložiti,
a kako da se do ovih dokaza najpriečje dodje, to svatko iz rečenoga
sam crpiti može — u ostalom moguće je, da još pred skupštinom i taj zaglavak
složim, a donlje do vidova! — ć.


ILJ I I S T-7-A- lE^-


Družtvene viesii.


Na^´zrianje. Visokim ođpisom od 28. lipnja t, g. dožnaSila je visoka kr. zem.
vlada šumarskomu đružtvu i ove godine subvenciju od 400 foi\ — Ovdje podjedno
spominjemo, da je slavna imovna obćina novogradiška jur obavjesfeila predsjedništvo
družtva^ da će družtvo radostno dočekati na svom teritoriju.


TJ oči glavne skupitine. Donašajuć na drugom mjestu ovoga lista program
kao i poziv predsjedničtva k ovogodišnjoj glavnoj skupštini hrvatskih šumara, neželeć
opetovati jur više puta u ovom listu iztaknutu važnost takovih sastanaka po svakoga
šumara, toli u pogledu strukovnom koli socijalnom, budi nam ipak dopušteno izraziti
želju, da nam ovogodišnja skupština bude ne samo mnogobrojno posjećena, no i gledom
na trieznost i ozbiljnost razprava nadkrilila sve prijašnje. Sastanak hi´vatskib šumara,
na glavfioj skupštini, imade da bude odsiev zrielosti i inteligencije hrvatskoga šumarskoga
stališa, ondje imademo prigode jasno i glasno izraziti naŠe želje i tegobe, pokazuti
interes po družtvo naše. Tamo nam je sgoda medjusobnom sbliženju i upoznanju,
tad nam je označiti upravljajućemu odboru družtva onu direktivu, koju isti zauzeti
imade zastupaj u 6 družtvo i njegove intencije.


Kako nam se nadalje baš prigodom ovogodišnje glavne skupštine pruža prilika
upoznati se sa jednim u šumarskom pogledu velezanimivim predjelom naše domovine, to
mislimo, da bi svaki od družtvenih članova, komu to iole okolnosti i sredstva dopuštaju,
bio baš dužan na dne 7. rujna doči u Novu Gradišku, a u to ime budi ovime i s naše
strane pozdrav skupštinarom,


Odborska sjednica. Upravljajući odbor hrvatskoga šumarskoga družtva držao
je dne 7. srpnja t. g, redovitu odborsku sjednicu pod prcdsjedničtvom velemožnoga


g. predsjednika Milana Dursta, te u prisutnosti p. n. gg. odbornika: E. Fischbacha,