DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1886 str. 3     <-- 3 -->        PDF

3S9


U predmetu zakona o uredjenju uprave 1 gospodarenja
šuma urbarskih imovnih obćina.


Na strani 322 o. 1. objelodanistno odjtis visoke kr. zemaljske vlade, od
,17. svibnja t.. g,, kojim se upravljajući odbor šumarskoga družtva pozivlje, da


sastavi nacrt osnove zakona o uredjenju šumske uprave urbarnih imovnih ob


ćina u Hrvatskoj, te da takav, pošto bude po skupštini družtva pretresan i


raspravljen, podnese vksokoistoj na dalnje uredovanje.


Kako je raedjutira sastav takove osnove posao koji zahtjeva vremena, a i
studija., te kako je upravljajući odbor medjuto jur bio dnevni red^ kao i predmete
viećanja za ovogodišnju, dne 7. rujna i sliedeće dane u Novoj Gradiški
obdržavati se imajaću glavnu skupštinu ustanovio — zaključi odbor u svojoj
sjednici držanoj na dne 7. srpnja, obzirom na to, što odbor ove godine već
ovako i onako rečeni predmet pred glavnu skupštinu donieti nemože, a đa
sazna ujedno same intencije visokoiste, visoku vladu zamoliti, da isto tako,
kao što je u svoje doba di´užtvu blagoizvoljela dostaviti na mnienje osnove
šumskoga zakona, kao i naredbe o polaganju šumarskih državnih izpita —
dostavi družtvu blagohotno onaj nacrt upitnoga zakona, koji je valjda jur
od strane odnosnih faktora u krilu visokoiste izradjen, za đa šumarsko družtvo
onda, takav uzmogne za podlogu dalnjih razprava uzeti, kao i svoje strukovno
stanovište prema istomu nacrtu izjaviti, kako je to u svoje doba i u
pogledu gore rečenih nacrta obćega šumskoga zakona kao i naredbe o državnih
izpitih, učinjeno.


Upravljajući odbor držao je to tim shodnijim, što je samo družtvo načelno
svoje stanovište jur opetovano puta visokoistoj izjavilo, a naročito i
predstavkami od 21. listopada 1878. ´´ te 8. veljače 1883. — a napokon i
s toga, što je u obće običajno, da se zakonske osnoA^e izradjujii po vladinih
organih — te onda dostavljaju raznim kompetentnim faktoi-ora, a naročito euquetam,
strukovnim družtvom, komoram i t d. na njeku vrst ocjene — odnosno
izjavu.


Predmnjevajući, da mnogi od čitalaca valjda neće imati pri ruci one brojeve


0. L, u kojih su gore rečene spomenice u svoje doba objelodanjene, mi ćemo u
kratkih crtali, u sliedećem pobilježiti najglavnije točke iz njih, koje se odnose
na sam gore rečeni predmet.
U smislu gore rečenih zaključaka šumarskoga družtva, valjalo bi kod
zakonskog a uređjenja uprave i gospodarstva u šumah urbaz^nih obćina u
nas uvažiti naročito sliedeće:


1, Da se vrhovna uprava nad urbarao-šumskimi obćinami dodieli posebnomu
odsjeku visoke kr. zem. vlade.


* Vidi „Šumarski Visi/´ god. 1879. strana 41—-4:6, i j,Šumavski list^^ god,
1883. straiva 99—105.


ŠUMARSKI LIST 8-9/1886 str. 4     <-- 4 -->        PDF

. — 340 —


2. Ba se šuffiske površine urbarskih obćina saitio onda ođciepe ođ paševinskih,
kad je šiimište dovoljno veliko za potrajno podmirenje pravoužitničkih
uživanja.
3. Dopuštenu do sada mogućnost razdiobe urbarskih obćinskili suma i
šumsko-paševinskih prostorija na selišta, valjalo bi samo na sbilja opravdanu,
nepristranimi vještaci dokazanu nuždu stegnuti.
4. Za zajedničko uredjenje i rukovodjenje uprave šumskoga gospodarstva
i obrane šuma, valjalo M urbai^ske obćine obvezati, da se više njih, buđ u
upravno gospodarstvenu, bud u bar šumsko-Cuvarslm zajednicu ujedini, uz razmjerni
prinos, po ključu uživanja iz odnosne u zajednici stojeće šume, bez
diranja u pravo vlastničtva same urbarne obćine nad odnosnom šumom.
5. Da se od prihodah, koji potiču iz prodajah drveta, svaki puta odgovarajuća
svota za pošumljenje i pokriće ostalih potreba urbarske imovne obćine
izluči i uglavnići.
6. Da se dokine dosadanja često si´amotna — bezuvjetno pako po stvar ubitačna
ovisnost šumskoga osoblja — od obćinskih poglavarstva i ovlaštenika itd.
7. Da se pitanje statusa, čina, plaće, beriva i obskrbe kod urbarskih
imovnih obćinah služećega šumsko-gospodarskoga, kao i lugarskoga osoblja,
svrsi shodno i trajno uredi.
8. Bezuvjetno osjeguranje mogućnosti provedbe šumsko gospodarskih i
upravnih napremica — bez obzira na imućtveno i današnje stanje šuma pojedinih
urb. imovnih obćina — eventualno subvencioniranjem i privremenom predajom
šuma pod upravu i nadzor zemalj. šumarskoga osoblja.
9. Čitavo uredjenje valjalo bi utvrditi, izdanjem posebnoga, na ovomu zakonu
osnivajućega se uredovnoga naputka.
To su u glavnom načela, koja je đružtvo naše u raznih predstavkah i
resolucijah u bitnosti naglasilo, razpi-avljajući o uredjenju uprave i gospodarenja
u šumah naših urbarskih imovnih obćina. Kečeno nam pako označuje
ujedno bar indirektno, takodjer i najhitnije nevolje danas vladajućega sustava u
tom predmetu.


Imade naravno još i drugih oduošaja — koji stoje u savezu sa uredjenjem
urbarne imovne šumske uprave, nu pošto su takovi više obćenite naravi — to
se imadu urediti prilikom izdanja novoga obćega šumskoga zakona — a đružtvo
naše već je i u tom pogleda svoje stanovište označilo „u nacrtu osnove
novoga šumskoga zakona", podnesenom visokoj vladi još god. 1885. *


Osim toga uzeše i mnogi članovi našega družtva — u ovome listu —
pojedine tegobe i želje našega stališa u tom predmetu, svrsi shođnim načinom
razsvietljivati, tako, da možemo reći, da su želje i nazori nas šumara
u tom pogledu sigurno već dovoljno jasno iobrazložno očitovani.


Vidi „BuDiarski list" god. 1882. stana 254 —2T9.