DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1886 str. 43     <-- 43 -->        PDF

™ 331 — , ´ .


Šumski požari. Čitamo u „Nar.N^v.": Stiljaci iz Bi^icka u obćitit stenjevaćkoj,
podžup. zagrebačkoj, imadu dugo već njeku razmiricu sa vlastcllaatvom radi aume, te
su hotomice upalili šume Dreuovac i Družeaicu. Vlastelinstvo zamolilo je oružiučku
potno<5.


Dn e 2. lipnj a počela je gorjeti guma „Stubigka gora". Na garište poslano je


odmali preko 100 Ijudib, koji su vatru utrnuli. Izgorjelo je ipak 20 jutara šume.


Dn e 30, svibnj a porodila se je vatra u sumi „Starca" ležećoj izpod sela
FalaS(5aka u ob(^ini rakovpotočkoj, vlastničtvo škola i župnika sv. nedeljskoga i
stupničkoga. Požar oštetio je do 25 jutara šume. Sumnja se, da je vatra podmetnuta,
te su osumnjičeni jur nadležnoj sudb. oblasti prijavljeni.


Kako nam g. J. Malnar javlja, upalila se dne 18. travnja t. g. Šuma
j^Kamenjak", vlastnost obćine Bednja-Ježovac. Požar zahvatio je do 3 rali sunic.
Dn e 21. svibnj a upalila se jelova suma ,jSkrota Cemernica" gospostije
Trakošcanske. Šteta nepoznata, nu znatna.


Dn e 26. svibnj a upalila se šuma „Brdo^´, spadajuća urb. obćini „BednjaŠasa",
požar zalivatio do 4 rali šume. Istoga dana zapalila se je šuma „Plat", žitelja
Zige Dubi<5a iz Bednje. Svim tim požarom nije se mogao ustanoviti uzrok.


Šumski prekršaji u području kr. podžupanije požežke. Godine 1885.
prijavljeno bj i osudjeno kod kr. podžupanijc požežko ukupno šumskih odšteta u cjelokupnome
iznosu od ´2.330 for. 20 novČ. Od presudjenih tih odšteta odpada na korist
urbarskib obeiuah 1.530 for. 72 nove., od koje je svote iznos od 457 fon 27 nove.
utjeran. Prekršitelji kažnjeni su većim dielom zatvorom, te je ta kazan kod priupadnika
vrlo strogo odmjerena.


Raznoliko.


Sa visoke škole za zemljotežtvci u Beču. Za školsku godinu 1886/87. izabran
je rektorom redoviti profesor za strojarstvo i melioraciju dr. Emil Perels. Profesor G.
Hempel, fungirati 6Q do godine kao prorektor.


Vriedaost kebra. U Vurtenberžkoj ocienjuju vricdnost utanianjcnih kebra (hrusteva)
po 1 hktl. na 3 marke. Ovdje nam je podjedno iztaknuti, da u nas ove godine
skoro i nije bilo hrušteva.


Šumarski državni izpiti u Budapešti. Oni, koji se tim izpitom ove godine
podvrči žele, imadu odnosne svoje obložene molbe do konea srpnja t. g. upraviti na
predsjednika izpitnoga povjerenstva, kr, ug. zakonskoga nađŠumarnika A. Bedo-a u
Budapešti. 0 naših državnih izpitih u Zagrebu nije nam do sada jošte ništa javljeno>
nu bit ce, da 6e se obdržavati po obijaju negdje poretkom listopada, doimadu upraviti na kr. zemalj, vladu, odjel unutarnji.


Mletačka šumarska učiona na otoku Korčuli u Dalmaciji. Zemaljski
gumarski nadzornik za Dalmaciju g. Ferd o Zikmundovsk y objelodanjuje u ,,Zentralblatt
ftir das gesammte Porstwesen" svezak VL o. g. sliedeću viest u predmetu goid
navedene škole.


,U svezku za mjesec veljaču 1885. o. 1. objelodanjena je pod naslovom: „Die
crste Forsterschnle Europas auf jetzigem osterreiehiseben Gebiete" viest,. koju takodjer i
ini stručni listovi priobeiše, te koja je u posebnom članku u „Šumarskom listu" izlazećem
u Zagrebu, kao i n posebnom odtisku odnosnoga članka ^ Vinko pl. Pjerotić i
mletačka Šumarska učiona na otoku Korčuli u Dalmaciji" porodila dapače i plodov
e fantazije , koji me napokon trgnuše iz letargije i ponukaše na pretraživanje
staroga arkiva dalmatinskoga namjestničtva, kojih nastojanja dosadanji uspjeh, Štovanim
čitaocem priobćenjem trijuh terminacija „proveditora generali" t. j . namJBstnika dalmatinskih,
i to onu Leonarda Poscola od 11. kolovoza 1646.^ Grirolama Grimania od
ŠUMARSKI LIST 7/1886 str. 44     <-- 44 -->        PDF

. ´ — as2 —
31. kolovoza, lt>7T. i Girolama Cornaro od 22. studena 1(>81.^ n čim vjernijem prevedu
ovime na uvaženje saobćujem. ^
Kako nam je iz tih trijub spisa razabrati moći, ulje se radilo o ustrojenju
šumarske ućione, već o ustrojenju ceha (zadruge) šumskih radnika, u tu
svrhu, da se mogu svi oni koji iz Šamah koristi vukoše, i kod sje(5e drva u javne svrhe
jednoliko radnjom obteretiti.


Nad tim cehom postavljen bi početno samo izabrani „Gastaldo" t j . predstojnik,
kojemu je conte Zorzi iz Korčule, dne 9. srpnja 1648. dao posebni statut; trećom
terminacijom pako prisiljeni su i oporni do onda plemići istim daćam, te bi za drugoga
pročelnika odredjen drugi gastaldo, iz kaste plemića, tako da su od onda za obje kaste
plemića i seljaka dva predstojnika drvarskoga ceha djelovala.


U drugoj i trećoj terminaciji citirani statut, izdan po conti Zorziu iz Korčule


0. srpnja 1648. za drvarski ceii, nalaziti će se takodjer po svoj prilici medju starimi
korčulanskimi listinami, koji su tek lanjske godine utjelovljeni starom namjestničkom
arkivu, nu pošto se te listine tek sada uredjuju, to će se i taj velevažni spis moći tek
naknadno objelodaniti.
Čini se, da je republika mletačka imala pri tom manje pred očima pravednost,
koliki obći interes da sazna za sve šumske radnike, za da onda sve te sile radne u
slučaju potrebe i u svoje t. j . republike svrhe, uzmogne upotrebiti."


Toliko 0 rečenom sporu g. Zikmundovsky-aj komu ćemo sigurno svi biti vrlo zahvalni,
nastavi li do sgode odnosna iztraživanja u zadarskom arkivu, gdje mora da je
još inoga gradiva za tamošnju poviest šumarstva i šuma, doČim i opet od g. Pjerotića
izčekujemo, da će znati i dokazati, da mu tvrdnje u svojedobnom članku o. 1. nebijahu
doista plodovi bujne mašte, već proizvodi kritičnih studija.


Šumarstvo u području kr. pođžupanije deluičke. Vadimo iz izvješća o
djelovanju rečene podžupanije u g. 1885, sliedeće, na šumarstvo odnoseće se podatke;


Podžiipanija imade dvie kotarske šumavije, naime delničku i ono u Tršću.
Šumarija delnička obsiže ukupno šumsko površje od 6.449 jut. 844 Četv. hvatih, te
područje polit, obćina Delnice, Brod i Skrad. Sumište to pripada sliedećim urbarnim
imovnim obćinam: Delnice, Crnilug, Brod-Moravlce, Završje, Divjake, Bukovvrh, Belo,
Razloge, Gibael, Brod i Turke. Od rečenoga šumišta je po prilici jedna Četvrtina podpuno
pošumljena, jedna četvrtina je gola, a ostale dvie obrasle su šikarjem.


Šumske kulture nisu se prošle godine mogle obaviti, jer je novonamješteni Šumar
za taj posao prekasno došao, pa se s toga istom ove godine u većoj mjeri izvadjaju.


Obstojalo je u proljeću prošle godine 8 Šumskih vrtova, pojedini u površini od
200—400 četvr. mefara, nu na njih se je vrlo malo koristna učinilo tako, daje prije
dolazka ovdašnjega kotarskoga šumara po lugarih samih samo njekoliko hiljada biljka
u šumu presadjeno.


Šumske prodaje bile su samo u obćini Delnice i Crnilug, i to prodalo se je u
obćini Delnice 423*03 kub. met. jelovine za 2.436 for. 84 novS., u obćini Crnilug
258 22 kub. met. jelovine za 1-296 for. 21 nvč.


Šumskih prijava podneseno je šumariji 47 od svibnja do konca prosinca, a prijavljene
štete procienjene su na 155 for. 16 nove.
Šumarija n Tršću obsiže ukupno Šumsko povrŠje od 353.7 64 kat. jut, te područje
polit, obćina Prezid, Gerovo i Čabar.


Ukupna površina Šuma u čabarskom kotaru iznaša do 40.000 kat. jutara. Od
tih ođpada na Čabarsko vlastelinstvo preko 30.000 kat. jutara, na urbarijalne obćine
preko 3.500 kat. jutara, a ostalo je u vlastničtvu pojedinih žitelja privatnika.


* Mi nesaohćujemo ovdje njemački prevod tih listina, već upućujemo u tom pogledu
one, koje stvar više zanima na samu odnosnu Adest u i^Zentralblatt f. d. ^- B´orstwesen"
itrana 306—309. o. L "


ŠUMARSKI LIST 7/1886 str. 45     <-- 45 -->        PDF

^ $^3 —


Od ukupnoga obelnskoga šumskoga posjeda odpada na visoki! bukova šumu
508-5 kat. jut., na iglacu 807-22 kat. jut, na mjegovitu šumu SIG´Sa kat. jut., na
šikarje 704-69 kat. jut., a na goliet 1200*6 kat. jut.


UvaživSi da se polag tamošnje procjene, potrajno godimice samo 1000 kbm.
drva vaditi može, i da se ta drvna gromada na 1016 urbarijalaca podieliti ima^ da je
potreba gradjevnoga drva velika, a ogrievnoga još veća sbog zime koja traje 6 do 7
mjesecih, i da se toj ukupnoj potrebi navedenim kvantumom nikako zadovoljiti nemože,
to je nužda očevidna, da treba šikarjem ob.aelu površinu, od 704-69 kat. j . kao i onu
goljetinu od 1200´6 kat. jut. 5im prije pošumiti i neglede<5 na skrajnu potrebu Ćim
skorijega pošumljenja sbog obstoje<5ega već sad krasa, koji se sve više Širi.


Poglaviti je dakle zadatak šumai-a, da kultivira goljeti t. j . sjetva i sadnja šume,
te su u tu svrhu utemeljena dva šumska vrta, iz kojih je lani do 4000 jelovih J
smrekovih biljka presadjeno, a osim toga zabranjeno je u njekih predjelih naročito Btelarenje.


Izvanredni proračun krajiške investicionalna zaklade za godinn 1886.
Previsnjim n´ešenjem od 16, svibnja 1886. potvrdjea bi X7. izvanredni proračun, tičuse dohodaka od Šumah, opredieljenih za investicionalne svrhe, ter upotrebljivanja tih
dobodaka.


Dohodc i izkazani su: 1. Od šumskih dohodaka sa 1,658.500 for. 2. Od brodarstvenib
pristojba komorske splavnice na ušću Bosuta u Savu, sa 6000 for. S. Od
kamata sa 100.000 for. — Ukupno 1,764.500 for., a dodavši svotu prenosa iz god.
1885, sa 5,439.455 for., u cielom sa 7,203.955 for..
Upotr eblj ivanj e izkazano je: 1. Za obde upravne troškove sa 197.845,


2. Za željeznice, 3,300.000 foi-. 3. Za investicije autonomne uprave 921.309 for. —
U cielom 4,419.145 for.
Požar u tvornici tanina u Županju. Kako nam prijatelj javi, porodio se
dne 31. svibnja u tvornici tanina u Županji veliki požar, te je tom prigodom strojarnica,
gdje se požar porodio, posve izgorjela. Uzrok vatre nepoznat je, šteta znamenita.


U trgovačkih krugovih dvoje dapače, hode li se uobče i opet tvornica ta obnoviti.


Novi štetočinac. Čitamo u „Gosp. poučniku" : U Italiji napao je murve (dudove)
jedan novi zareznik. Na svakom pojedinom stablu ima ih na hiljade. Profesor Targioni
Tozzeti, direktor kr. entonologičko-poljodjelske postaje u Fiorenci tvrdi, da je to jedan
novi poiukrilac od vrsti kermes. On ga je krstio „Diaspis pentagona".


Borov prelac (Gastropacha pini). Ovaj obče poznati i po šume borove veoma
opasni prelac pojavio se je god. 1885. i 1886. u velikoj množini u šumi obćinskoj
kao i državnoj zvana „Paklenica" u Starigradu, obćine obrovačke u Dalmaciji. Doba
sastojina računa se od SO—100 god, površina oko 600 h.


Koja se uspješna sredstva proti đainjemu množenju ovoga stetoČinca imadu preduzeti,
poznata su, Mishm pako, da će mnogoga od gospode Čitatelja zanimati ako javim
novo i vrlo čudnovato sredstvo proti dalnjemu množenju borova prelca, koje jest preduzela
uprava državne šume „Paklenica" godine 1885. Eabljeno je pucanje sa sačmom
u zakukuljene gusjenice raedju četihjami, nastojalo se tim odbiti zapredenje gusjenica i
onda ih na zemlji uništiti. Žalibože za ono njekoiiko stotina forinti bačenih u taman^ .,A^^i
jer nebijaše nikakvoga uspjeha, M. Žibrat, cy ´


Uredjenje bujice „Bunarska Dra^a" (Obrovac, Dalmacija). Na 22. svibnja


0. g. dogotovljene su radnje oko uredjenja bujice ,,Bunarske Drage". O. 1885. u proljeću
nivelirao i izradio je zemalj. šumarski nadzornik velem. g, Ferdo Zikmundowsky
nacrt i proračun za radnje uredjenja rečene bujice i koji nacrt sa proračunom od 650
for. odobrio dalmatinski sabor. Ova bujica jest jedna od najvećih u Dalmaciji, duljina
joj je do 900 mtr, sa dosta velikim padom^ imade 6 velikih polukružnih zidova 1 mt.
debljine i 12 mtr. duljine.
Na čitavu radnju potrošeno je 500 for., a ostali 150 for. upotrebiti će se za našumljenje
na površini od B hektara. Ova bujica jest mal ne svake godine u jeseni po
ŠUMARSKI LIST 7/1886 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 334 —


6inila slete na obćmskoj cesti i u blizini nalazećili se livada. Tako jo prije iijekoliko
godina u jeseni toli strašno nabujala, da je bližnje livade i cestu sasvim zasula sa
velikim kamenjem. Obćina jest za odstranenjo nasiila kamenja potrošila preko 88 for.,
sada se netreba više bojati, da će joj bujina štete praviti. M. Žibrat.


Sušenje drva. Iskusni stolar objelodanio je u „Seh\veizeriscben Gewerbeblatt"
sliedeea sobstvena opažanja u predmetu sušenja drva: Ja dobavib valjanu brastovinu
iz predjela u svakom pogledu za uzgoj brasta prikladnoga — kako se to kod valjane
hrastovine pređmnjeva — i to jednu partiju friško rezane još svježe brastovine. Neimajudi
sgodna mjesta, kamo da to drvlje pobranim, ja sam ga prislonio na krovište, i to uzpravno,
smjerom i položajem kako je raslo, dolnji dio debla na tlu. Za kojib šest
mjesecib tražismo izmedju mnoge brastovine^ naročito krasno i subo drvo, bez da smo
ipak mogli na svrsi sbodno naići. Tražeći dodjosmo napokon i do prije spomenute,
jedva pred pol godine nabavljene brastovine. To bi bilo dobro, miSljasmo, samo da je
subo, al tako bit će nam bar joŠ 2^/^^ godine ćekati. Pregledajući drvo, opazismo ipak,
da je isto posve iabko, kao da je bar već tri godine staro, a bilo je i liepo svjetle
boje, bez žutib mrlja od tricslovine. Sada se dosjetib, da će tomu biti valjda razlog,
Što se drvo bilo osovJjeno naskladalo, a uslied toga da je sok mogao bržje naravnim
putem iz drva izaći, kako nam to ponajbolje dokazivabu i one mrlje na tlu, nastavše
uslied izciedjenoga soka.


Hoćemo li dakle da nam se drvo brzo i valjano izsusi, valja nam ga osovno
ponamještatij dolnjim krajem prema doli t, j . kako je u naravi raslo.
T^ek se zna. Vlastelin „Visovlja" g. Lujo pl. G-alHuf, u kr. podžup. krapinskoj,
nedaleko nove željezničke postaje ,,Veliko Trgovište", nabavio je — nedobivši kod nas


— iz Cesk e 80.000 komada jednogodišnjib camovib biljka za pošumljenje plešina
i Čistina tamošnjih vlastelinskih Šuma.
Lovina grofa Arca-´Zinneberga. Čitamo u ,,Fricks-Rundscbau". Nedavno umrvšl
grof Arco-Zinnebcrg, bio je jedan od najglasovitijih lovaca sadašnjosti. On je ubio 1049
jelena, 1.300 divokoza i na stotine tetriebova. On je ubio i posljednjega risa u Bavarskoj,
a prigodom njekoga lova ubio je u jednom danu 100 zečeva. Glavna mu lovišta bijahu
u bavarskom i austrijskom velegorju, u dolnjoj Austriji, Moldaviji, Vlaškoj, Hrvatsko j
i Slavonij i i u Bukovini. Njegova zbirka rogovlja, svietskog je glasaj u njoj imade
jedan parožak sa 22 kraja u težini od 19 funti, ukupno do 500 jelenjih rogova, odlikujućib
se stranom jakošću, stranom abnomitetom.


Ovogodišnje glavne skupštine austrijskih šumarskih družtva, XXXVIIL
Glavna skupština Češkoga šumarskoga družtva obdržavati će se dne 3. i 4.
kolovoza t, g. u Kraljevomgradcu. Osim administrativnih predmeta, razpravljati će
skupština: o opažajih stečenih prigodom izleta u šume građa Kraljevoggradca o izkustvib
stečenih u Češkoj sa umjetnim pomladjenjem jela, o upBvu njemačke zaštitne
e^irine na austrijski izvoz drva, o postupku sudova kod revizije šuma hdeikomisnib, o
uplivu obće gospodarske nevolje u Češkoj na šumarstvo i t, d,


XL. Glavna skupština mora vs ko - š lezkog Šumarskog družtva obdržavati
će se od 11.—13. srpnja o. g. u Iglavi. Od razpravnih temata spomenuti nam
je : izvješća o stanju kultura, šteta po zareznicih i elementarnih nepogoda, izvješće o
šumarskih opitih, o uplivu njemačkih zaštitnih carina na odnoŠaje izvoza u Moravskoj
i Slezkoj, o procjenjivanju šteta počinjenih po divljači, o uredjenju lovostaje za jarebice
i t, d.
XIV. Putujuća skupština austrijskog državnog šumarskog družtva
obdržavati će se 14. i 15. kolovoza t. g. u Lundenburgu u Moravskoj. Od razpravnih
predmeta spomenuti nam je: razpravu o uporabi modernih transportnih sredstva osobito
ocjelnlh i prenosnib željeznica u šumarstvu. —- Koji se način pomladjivanja preporučuje
u lugovibV Kako se pojedini načini uredjcnja šuma pokazaše u praksi i t. d.