DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1886 str. 39     <-- 39 -->        PDF

^ — 327 —


Za posfcrieljauu divlju zs^jerad dobili su najviše^ nagrade Ogulinci i to preko


310 for.j onda dolare Grospićaui sa preko 800 for. Svega skapa izplaćeuo je za po


ubijaBu grabežljivu zvjerad preko ^.440 for.


Boj sa modvjedom. Čitamo u Nar. Nov,: Lovac Pauact Rade u Vranciji u


Ugarskoj, idući ovih dana u šuma, sretne na putu medvjeda, u koga odniali izpali hitac.


Medvjeđj samo Jahko ranjen, obori se blesan na strielca, te se i^medja njih zametnu


boj na život i smrt.


Lovac iztrže svoj nož te ubode zvier na vl§e mjestah. Medvjed skupivSi posliednje


sile, obori se na svoga protivnika, na čiju viku dotrća vize seljaka, koji ga izbavise


iz medvedjih pandja. Nesretnik sav je izraujen, te će rane jedva preboljeti.


Izpiti iz ribogojstva. Čitamo, da u dohijoj Austriji kane kod polaganja nižjih
šumarskih državnih izpita, uvesti takodjer i izpit iz ribogojstva. Kada će jodnom i na
našem Šumarskom zavodu uvesti predavanja o ribogojstvu?


Knjižtvo.


Zbirka sumarskili zakona i naredaba^ kao i zakona i naredaba o lovstvu.
Zbirka najvažnijih šumarskih zakona i naredaba, kao i zakona i naredaba o lovstvu,
valjanih za Hrvatsku i Slavoniju, o kojoj već na strani 184, o. L javismo, da će ju
nadgumar F. Kesterćauek u nakladi zagrebačke knjižare ,,KugU i Deutsch" izdati, već
30 dotiskuje. Biti će to pako omašno djelo, od kojih 15 do 20 tiskanih araka, u
kojemu će biti sadržano osim svih Šumskih zakona naših, još i preko 100 raznolikih
naredaba. Djelo samo pako biti će ne samo od velike važnosti po nas šumare, nu isto
tako i po politićke ćinovnike, ođvjefcnikej sudce i t, d. u kratko po sve one, koji se
bud u kojem pogledu šumarsko-zakonarskimi pitanji baviti imadu.


Umjetno ribarstvOj naslov je poučnoj knjižici^ koja je nedavno na slovenskom
nariećju izašla ii Ljubljani. Napisao ju je Ivan Franke. U ovoj 30 strana obslzućoj
knjižici poučava spisatelj o oplemenjivanju riba u morih, jezerih i potocih. U prvom
odsjeku govori p:sa.c o vlastitosti vode, u drugom o vlastitosti ribah, u trećem o
timjotnom ribarstvu. Tuj podjedno razpravlja, što sve valja uporabiti kod umjetnoga
ribarstva. U četvrtom, petom i šestom odsjeku govori napokon, kako se odgajaju i Čuvaju
ribe. Ovom prilikom spominjemo podjeđuo, da je Ernst Frieđel, poznati njemački pisac
ribarstva, nedavno objelodanio u berlinskom časopisu obširnu studiju pod naslovom:
,jFiseherei-VerhalItnisse in Oesterreich, Ungarn und Croatien", u kojoj dosta obsirno i
liepo o naših hrvatskih ribarskih odnošajib razpravlja, svršavajući članak željom, da bi
se i u Hrvatskoj već jednom osnovalo družtvo za podignuće ribarstva.


„O uzgoju i njegovanju cvieća, uresnoga grmlja i drveća," jest naslov
ovećem djelu, što no ga napisao poznati pisac i urednik j,Gospodarskoga Poučaika´´
prof. P. L. Biaukini. Slično djelo nije još tiskano na hrvalskom jeziku. Svaki cvict
uz znanstveno i narodno ime dobit će talijansko, njemačko i francezko ime, pa pouku
kako se uzgaja i njeguje. Za bolje tumačenje teksta bit će djelo ilustrirano sa viŠe od
600 slika, te jednom bojadisanom tablom. Knjiga obsizat će do 60 tiskanih tabaka u
osmini, a izdat će se nešto po prilici u 15 svežčića, svaki svežčić od četiri tiskana
tabaka, Ciena pojedinom svežčiću je -10 nvč., koja će se isplatiti, kad se primi. Prvi
svezČić izdat će se u srpnju t. g,, a ostali redovito izasebice, i to po prilici svakoga
mjeseca jedan svežČić. Knjiga tiskat će se samo u toliko iztisaka, koliko bude predbrojnika.
Ista se dieli u sliedeća poglavja; L Zemlja 2a cvieće. JI. Orudje i posudje.
IIL 0 uzgoju i njegovanju cvieća uobće. IV, 0 razplodjivanju. V. Jednogodišnje
CYie<^e. YL Dvogodišnje cvieće. VII. Dugoviečno cvieće. VIIL Gomoljasto, lukovito i