DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1886 str. 35     <-- 35 -->        PDF

trebno siluo iBiiožtvo biljka, koje pako n daleke knijeve nije. mo6\ u veliko odpremati,
a da im se koreuje i žDice ^m dalekom putu i nz najveću oprozrjost i čuvanje više ili
ma)^je neposuSe, a usljed toga i iispjob sadnje vrlo probleruatit^nini nepostaue. Toga radi
su za šumsku gojitbu tnnogo prikladnija ona omanja biijevišta, koja od dotičnib gojlii.
štah nisu odveć odaljena, a takova biljevista da si može lasno šumarsko osoblje uobće
i razmjerno malim troSkom u blizini svojih sjedišta ustrojiti, pri Gemu da će im dotiSpe
politićke oblasti drage volje na ruku ići."


Trgovačke viesti.


Promet s đužicaini. Nadovezajuć na ono^ što ua strani Ž75. o. 1. u pogledu
prometa s dužicami spomenusmo, iztaknuti nara je, da bje teSajem mjeseca travnj a


t. g. dovezeno u Trst ukupno 495.745 komada diižica, i to: za trgovaSku kuću
J. B. M. Grairard 188.620 komada, za kuću Giov. Pagan 1,911.883 komada, za G.
M. de Amicis 100,277 komada, za Ph. Schadeloock 7.200 komada, za C. Berger
7.765 komada. Izvezlo se pako istodobno iz Trsta 523.257 komada, i to 517.257 za
Francezku, a 6.000 za Englezku ; preko Kiek e pako 251.214 komada, i to 17.924
za Italiju, a 72,000 za Engiezku,
Šumske prodaje. Prigodom na dne 15. svibnja 1886. kod gospodarstvenoga
ureda slunjske imovne obćine u liakovcu ponovno obdržavane dražbene prodaje vrhu u
srezu br. XXIIL sniegom poručenoga i polomljenoga borova gradjevna drva postignut
bi sliedeći uspjeb:


Za Šume „Brzetinac" sa 400 kubm. procienjenib po 1 kbm. H for. ua 1.200 fr.
i ,.Bosiljevo" sa 2.000 kbm. procienjenih na 6000 for., stigla je samo jedna ponuda
i ta dostalca Mate Snellera iz Karlovca sa 2 for. po kub. metru u okruglom stanju
odnosno prama aproksimativnoj procjeni 4.800 for., a k izradjenora gradjevnom drvu^
da se za obračun surovinc 25^0 pribroji, i uz obvezu sva sposobna stabla do 12 cnt,
gornjega promjera izraditi ako nebi samo vrh bio odviše krlvljast i kvrgav.


Za šumu „Javoije" sa kbm. procienjenih po kbm. 3 for. na 80 for., ponuda
dostalca dr. Duića i B. Omisebla po 1 kbm, u okruglom stanji\ 2 for. 05 nvč. odnosno
prama aproksimativnoj vriednosti 41 for,


Izkaz o uspjehu dražbe, obdržavane dne 15. lipnja 1886. kod kr. šum,
ravnateljstva u Zagrebu glede prodaje drvnoga etata za godinu 1886. u kr.
šumarijab. Ogulin, Jasenak, Begovorazdolje i Kriviput.


Bostalea
Prodana dotično kupljena drvna gromada


0?
r^
CD


^


c3


a


1—1
o


prebiva-
=p
C!


ai


u->


ep _cp
I-l U2 «3


´ liete
:iTJ)^


O ´^<


a
a
a?


´—1
>´ji


at O
m. 6 pr.mtr. n. for. n


Sava Mrvoš
Pet, Maravić
Mate Kvn(
TOiiiirie V. V2 V2 jeJovo i
smrekoTo 5778 37 19471 8(>´
tofii Vrbovsl^o
\. Jaee MiiUee
i i\:liho ?.Tanco
724/,
-´/i
r,´ bukovo 12^14 2C 27S6 80;
SiiVM MrvoM Ooiriirje II, 1´
4
´
A
´´
J^^if^vo i
Rtnrokovo 549 S i32 18*22 m\
*