DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1886 str. 34     <-- 34 -->        PDF

^ 322 ~


takove su, da su kadre jedino štetno uplivati na tržište. Bilo je ciena dapate
i sa 185- po 1000 komada, poprečno pako od 190—195 for. Sveukupno prodano
je do danas od ovogodišnje (1885/86) proizvodnje do 20 milijuna komada dužica.


Tečajem mjeseca svibnja o. g. dovezlo se u Sisak oko 12,400.000 dužica
hrastovih, 80.000 kom. bukovih dužica, 500 svežanja tavoleta, 8000 komada
trupaca, 8000 komada slipera željezničkih i mostnica i 600 komada raznolike
laktovine.


Dtižica se izvezlo u svibnju oko 2,508.000 komada, na tamošnjih tovarištih
pako ih ostalo oko 52 milijuna komada dužica.


Trgovci naši žalibože i opet dokazaše, da se neumiju poslužiti onim
položajem, koji bi po samoj naravi stvari morali zauzimati, već da su još sveudilj
skroz ovisni od francezkih posrednika. Nebudu li pako jesenas prodaje
reducirane na minimum, to bi mogli nastati i opet u trgovini s dužicama, odnošaji
kakovi bijahu prije godine 1880., a po tom morala bi i zemlja naša
znatno štetovati.


IEJ X S T-A- lE^-


Družtvene viesti.


Molba. Molimo i opet p. n. gg, članove^ da prijavnice, reklamacije glede Hsta,
č]anarinu i sva pisma iiob<5ej koja se tiču družtva^ izvole vazda upravljati na pred sjedništvo
Kvv.-slav. Šum. družtva, ili na osobu društvenoga tajnika, p, n, g.
dra. Vjekoslava pl. Koroskenj-a^ sva pako pisma^ koja se tiČu u.r e d n i č t v a, kao
dopise za „Šum. list"^ pitanja i t. d. valja upravljati na osobu urednika lista p. n, g.
Franju Kesterčanka. Zagreb. Streljačka ulica br. 7.


Budu li se p. n. gospoda vazda držala toga pravila^ doći 6e prije do cilja, a
družtvenoj (5e upravi olahkotiti poslovanje.


Ovom prilikom spominjemo i opet, da će uredništvu vazda svaka i najmanja viest
dobro doći, a neupotrebi li se možda koja poslanih viestih odmah, ili u obde koji puta,
ono neka bude dotični dopisnik uvjeren, da uredničtvo njegovoj želji nemogase zadovoljiti.


U predmetu izdanja zakona za uredjenje šumske uprave urbarnih
Imovnih obćina. Visokim odpisom od 17. svibnja t. g. br. 3.222. obnašla je vis.
kr. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove, na predstavku upi-avljajućeg odbora od


16. siečnja o. g. (vidi stranu 89. o. 1.) u predmetu izdanja zakona za uredjenje šumarske
uprave urbarnih šumsko - imovnih obćina, pozvati upravljajući odbor, da nacrt
odnosne zakonske osnove sastavi i takov, posto bude po skupštini šumarskoga družtva
pretresan i razpravljen, visokoistoj na dahije uredovanje podnese.
Xr predmetu predstavke cantralnoga zem.aijskoga šumskoga biljevištva.
Odpisom od 17. svibnja t. g. br. 7.701. obavjestila je visoka kr. zemalj. vlada u
riesenju predstavke od 12. veljače t. g. (vidi stranu 243. o. L) kojem se za uzgoj
šumskih biljka predlaže ustrojenje centralnoga biijevista u blizini Zagreba o trošku zemaljskom,
upravljajući odbor šumarskoga družtva, da visokoista u upitnu svrhu nemože
dozvoliti nikakove podpore, jer nodvži^ da bi uetrojenjo ovakova centralnoga biljevišta
fivrsi shodno bilo, a to s razloga, ato je za gojitbu šumah presadjcnjem sadnica po